Paslaugos

Viešosios ir administracinės paslaugos

Atnaujinta: 2018 01 17

Viešosios paslaugos

Licencijos (leidimai)

Informacija formaliojo profesinio mokymo teikėjams

Akredituotos institucijos asmens įgytoms kompetencijoms vertinti

Teisės aktai, reglamentuojantys institucijų akreditavimą ir asmens įgytų kompetencijų vertinimo vykdymą: 2012 m. vasario 2 d. LRV nutarimas Nr. 132 „Dėl Reikalavimų kompetencijų vertinimo institucijoms ir jų akreditacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Už akreditacijos suteikimą institucijai, siekiančiai įgyti teisę vertinti asmens įgytas kompetencijas, valstybės rinkliavos mokestis mokamas:

Lėšų gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752
Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300
Gavėjo bankas – „Swedbank“, AB
Įmokos kodas 5759
Mokesčio pavadinimas: už akreditacijos suteikimą 

Konkretūs valstybės rinkliavos dydžiai ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285; 2010, Nr. 31-1441; 2012, Nr. 18-800)

Akredituotos institucijos