LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
   DĖL MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO SAMPRATOS
                
        2004 m. vasario 25 d. Nr. ISAK-256
               Vilnius
 
 Remdamasis Švietimo ir mokslo ministerijos kolegijos 2004  m.
vasario 5 d. nutarimu Nr. 1.9.07-M1-10,
 t v i r t i n u Mokinių pažangos ir pasiekimų  vertinimo
sampratą (pridedama).
 
ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS        ALGIRDAS MONKEVIČIUS
             ______________

                 PATVIRTINTA
                 Lietuvos Respublikos švietimo 
                 ir mokslo ministro 2004 m. 
                 vasario 25 d. įsakymu Nr. 
                 ISAK-256
 
    MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO SAMPRATA
 
 Veikiant globalizacijai ir kuriantis informacinei visuomenei,
švietimas visame pasaulyje išgyvena esmines permainas. Keičiasi
ugdymo tikslai, mokymo ir mokymosi būdai, mokymosi  rezultatų
vertinimas. Pagrindinės šios kaitos kryptys yra:
 - nuo programų, pagrįstų tik dalykine sistema, - integralaus, į
mokinio poreikius orientuoto ugdymo turinio link;
 - nuo dalykinių žinių perteikimo - mokinio kompetencijos, kaip
žinių, gebėjimų ir nuostatų visumos, sudarančios  galimybes
prasmingai veikti ir mokytis visą gyvenimą, ugdymo link;
 - nuo mokymosi tik iš tam tikro dalyko vadovėlių -  aktyvaus
mokymosi, pasitelkiant reikiamą informaciją iš įvairių šaltinių,
link;
 - nuo mokymosi tam, kad būtum įvertintas -  vertinimo,
padedančio sėkmingai mokytis, link. 
 Mūsų šalies mokyklose taikoma vertinimo sistema yra  pernelyg
orientuota į galutinius sprendimus apie mokinio žinias bei  jų
fiksavimą pažymiu. Ji nedera su keliamais ugdymo tikslais  ir
numatomais  rezultatais, šiuolaikiniais mokymo ir  mokymosi
metodais.
 Prielaidas mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimui tobulinti
sukuria  idiografinio  (individualios  pažangos)   vertinimo
įgyvendinimas pradiniame ugdyme, mokytojų bandymai taikyti naujus
vertinimo informacijos kaupimo ir fiksavimo būdus pagrindiniame
ir viduriniame ugdyme, patvirtinti išsilavinimo standartai, nauja
egzaminų sistema. 
 
           I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
 1. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata (Samprata)
skiriama apibrėžti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo kaitos
strategiją pasikeitus priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programų tikslams ir uždaviniams.
 2. Samprata remiamasi rengiant ir atnaujinant  vertinimo
dokumentus, metodinius leidinius mokytojams, mokytojų rengimo ir
kvalifikacijos tobulinimo programas, informuojant tėvus  ir
visuomenę.
 3. Sampratoje aptariama vertinimo tikslai ir  uždaviniai,
bendrieji vertinimo principai ir nuostatos, vertinimas  ugdymo
procese ir baigus programą, vertinimo dalyvių vaidmuo. 
 4. Naują vertinimo, kaip mokytis padedančio proceso, sampratą
grindžia mūsų šalies bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo  turinį
reglamentuojantys  dokumentai:  Bendrosios  programos   ir
išsilavinimo standartai (2002, 2003), Bendrieji ugdymo  planai
(2003), Pradinio ugdymo samprata (2003), Brandos  egzaminų
programos (2003). 
 5. Sampratoje vartojamos šios sąvokos:
 Vertinimas - nuolatinis informacijos apie mokinio  mokymosi
pažangą ir pasiekimus kaupimo, interpretavimo ir  apibendrinimo
procesas.
 Įvertinimas  -  vertinimo proceso rezultatas,   konkretus
sprendimas apie mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą.
 Įsivertinimas - paties mokinio daromi sprendimai apie  daromą
pažangą bei pasiekimus.
 Vertinimo informacija - įvairiais būdais iš įvairių  šaltinių
surinkta informacija apie mokinio mokymosi patirtį, jo pasiekimus
ir daromą pažangą (žinias ir supratimą, gebėjimus, nuostatas).
 Individualios pažangos (idiografinis) vertinimas -  vertinimo
principas, pagal kurį lyginant dabartinius mokinio pasiekimus su
ankstesniaisiais stebima ir vertinama daroma pažanga.
 Vertinimo validumas - vertinami numatyti mokymosi  pasiekimai
(turinio validumas); 
 vertinimo būdai atitinka vertinimo tikslus. 
 Vertinimo patikimumas - vertinimo tikrumas (neprieštaringumas),
vertinimo rezultatų pastovumas: kai tas pats mokinys  tomis
pačiomis sąlygomis gauna tokį pat įvertinimą; kai  galima
patikimai palyginti mokinių pasiekimus tarpusavyje  (norminis
vertinimas) arba mokinių pasiekimus su nustatytais  kriterijais
(kriterinis vertinimas). 
 Mokymosi patirtis - mokinio gebėjimas kelti sau  mokymosi
tikslus ir jų siekti, planuoti ir prasmingai išnaudoti mokymosi
laiką,  naudotis įvairiais informacijos šaltiniais,  dirbti
grupėmis ir laikytis sutartų taisyklių.
 Pagal vertinimo tikslus taikomi šie pagrindiniai  vertinimo
tipai:
 Diagnostinis vertinimas - vertinimas, kuriuo  naudojamasi
siekiant išsiaiškinti mokinio pasiekimus ir padarytą  pažangą
baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti  tolesnio
mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant sunkumus. 
 Formuojamasis vertinimas - nuolatinis vertinimas ugdymo proceso
metu, kuris padeda numatyti mokymosi perspektyvą,  pastiprinti
daromą pažangą, skatina mokinius mokytis analizuoti  esamus
pasiekimus ar mokymosi spragas, sudaro galimybes mokiniams  ir
mokytojams geranoriškai bendradarbiauti. 
 Apibendrinamasis vertinimas - vertinimas, naudojamas  baigus
programą, kursą, modulį. Jo rezultatai formaliai  patvirtina
mokinio pasiekimus ugdymo programos pabaigoje. 
 Norminis vertinimas - vertinimas, kuris sudaro  galimybes
palyginti mokinių pasiekimus.
 Kriterinis vertinimas - vertinimas, kurio pagrindas - tam tikri
kriterijai (pvz., standartai), su kuriais lyginami  mokinio
pasiekimai.
 
        II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
 
 6. Vertinimo tikslas - padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip
asmenybei; pateikti informaciją apie mokinio mokymosi  patirtį,
pasiekimus ir pažangą; nustatyti mokytojo, mokyklos darbo sėkmę,
priimti pagrįstus sprendimus. 
 7. Vertinimo uždaviniai:
 7.1. Padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir
silpnąsias puses, įsivertinti savo pasiekimų lygmenį,  kelti
mokymosi tikslus.
 7.2. Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi  galimybes,
nustatyti  problemas  ir  spragas,  diferencijuoti    ir
individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus.
 7.3. Suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie
vaiko mokymąsi, stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų  (globėjų,
rūpintojų) ir mokyklos.
 7.4. Nustatyti mokyklai savo darbo kokybę, planuoti  ugdymo
turinį ir procesą, suteikti mokinių poreikius  atliepiančią
pagalbą. 
 
       III. VERTINIMO NUOSTATOS IR PRINCIPAI
 
 8. Vertinimas grindžiamas šiuolaikine mokymosi  samprata,
amžiaus  tarpsnių psichologiniais ypatumais,  individualiais
mokinio poreikiais, atitinka ugdymo(-si) tikslus. 
 9. Vertinama tai, kas buvo numatyta pasiekti ugdymo  procese:
mokinių žinios ir supratimas, bendrieji ir dalyko  gebėjimai,
vertybinės nuostatos ir elgesys.
 10. Vertinimas, skirtas padėti mokytis - mokinys laiku  gauna
grįžtamąją informaciją apie savo mokymosi patirtį, pasiekimus ir
pažangą, jis mokosi vertinti ir įsivertinti. 
 11.  Vertinama individuali mokinio pažanga  (idiografinis
vertinimas)  - mokinio dabartiniai pasiekimai lyginami  su
ankstesniaisiais.  Vengiama  lyginti  mokinių   pasiekimus
tarpusavyje.
 12. Vertinimas pozityvus ir konstruktyvus - vertinama tai, ką
mokinys jau išmoko, nurodomos spragos ir padedama jas ištaisyti.
 13. Vertinimas atviras ir skaidrus - su mokiniais tariamasi dėl
vertinimo kriterijų ir procedūrų, vengiama pernelyg  didelio
vertinimo formalizavimo.
 14. Vertinimas objektyvus ir veiksmingas - siekiama  kuo
didesnio vertinimo validumo ir patikimumo; remiamasi išsilavinimo
standartais, naudojami įvairūs vertinimo informacijos šaltiniai,
taikomos modernios vertinimo metodikos. Vertinimas  pritaikomas
pagal mokinių poreikius ir galias, pasiekimus ir daromą pažangą.
 15.  Vertinimas  informatyvus  ir  ekonomiškas:   taikomi
šiuolaikiniai vertinimo informacijos tvarkymo ir pateikimo būdai
(aplankas, aprašai, recenzijos, kompiuterinės priemonės). Pažymys
naudojamas  mokinių  pasiekimų  formaliajam   įvertinimui,
sertifikavimui,  apskaitai pagrindinio ir vidurinio  ugdymo
pakopoje.
 
    IV. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE IR BAIGUS PROGRAMĄ
 
 16. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas susideda iš dviejų
pagrindinių dalių, kurios esmingai skiriasi pagal paskirtį  ir
tikslus:
 16.1. vertinimo ugdymo procese (mokant ir mokantis);
 16.2. vertinimo baigus kurso, modulio, pagrindinio ar vidurinio
ugdymo programą.
 17. Vertinimą ugdymo procese sudaro du vienas kitą sąlygojantys
vertinimo tipai: 
 17.1. formuojamasis vertinimas;
 17.2. diagnostinis vertinimas.
 18. Formuojamasis vertinimas padeda mokytojui ir  mokiniui
numatyti ugdymo(-si) kryptį bei veiksmus, patvirtinti  daromą
pažangą. Šio proceso metu mokytojas stebi mokinių  mokymąsi,
komentuoja, aptaria, skatina pačius mokinius vertinti  savo
mokymosi eigą. 
 18.1. Dažniausiai formuojamasis vertinimas neformalizuojamas ir
nefiksuojamas. Jo paskirtis nustatyti, ar jau pasiekti mokymosi
tikslai ir uždaviniai, padrąsinti, paskatinti mokinius, išsakyti
konstruktyvias pastabas. 
 18.2. Formuojamasis vertinimas mokytojui ir mokiniui suteikia
grįžtamąją informaciją apie mokymosi pažangą, t.y. parodo, kaip
mokinys išmoko tai, kas buvo numatyta, kokių yra galimybių siekti
daugiau, ar liko mokymosi spragų, kur reikia daugiau pastangų. Ši
informacija mokiniui pateikiama laiku ir tinkamai. Mokytojui ji
padeda parinkti mokymo strategijas.
 18.3. Formuojamasis vertinimas sukuria prielaidas  mokiniams
pasitikėti mokytoju, geranoriškai bendradarbiauti  įveikiant
mokymosi  sunkumus. Mokytojas aiškina, pataria,  pozityviai
komentuoja mokinio veiklą.
 18.4. Formuojamasis vertinimas nesiejamas su pažymiu,  jo
tikslas yra ne kontroliuoti, o padėti mokytis. Mokinio  veikla
vertinama žodžiu ar raštu tada, kai norima padėti,  padrąsinti,
nukreipti tam tikrai veiklai. Šio vertinimo rezultatai  viešai
neskelbiami.
 19. Diagnostinis vertinimas skirtas išsiaiškinti, ar pasiekti
mokymosi uždaviniai, kam ir kokia pagalba reikalinga,  kokie
tolesni mokymosi žingsniai. Diagnostinis vertinimas dažniausiai
taikomas prieš pradedant naują mokymosi etapą (temą, kurso dalį
ar kt.). 
 19.1. Diagnostinis vertinimas remiasi mokinių stebėjimu, namų
darbų ir kontrolinių užduočių rezultatais. Jis padeda nustatyti
mokymosi stipriąsias puses bei spragas ir yra prasmingas  tik
tada, kai atliekamas sistemingai, mokiniai ir jų tėvai  gauna
kokybišką grįžtamąją informaciją.
 19.2. Diagnostinis vertinimas taikomas aptinkant individualius
mokinio  mokymosi poreikius, pritaikant programą,  metodus.
Diagnostinio vertinimo informacija naudojama apdairiai,  kad
netaptų mokinių atrankos pagrindu.
 19.3. Mokytojas, atsižvelgęs į vertinimo tikslą,  parenka
tinkamus diagnostinio vertinimo būdus, užduoties apimtį, laiką,
vertinimo informacijos pateikimo mokiniams formą.
 20. Vertinimo ciklą ugdymo procese sudaro:
 20.1. Planavimas. Vertinimas planuojamas kartu su  ugdymo
procesu. Prieš pradedant mokytis mokytojui ir mokiniams turi būti
aišku, ką jie turi pasiekti ir kaip bus vertinama: 
 20.1.1. planuodamas vertinimą mokytojas atsižvelgia į mokinių
pasiekimus  ir  išgales,  remiasi  išsilavinimo   standartų
reikalavimais, iškeltais tikslais; 
 20.1.2. mokytojas, planuodamas vertinimą, tariasi su mokiniais,
kitais mokytojais, prireikus pasitelkia psichologą ar  kitus
specialistus, mokinių tėvus. 
 20.2. Vertinimas mokant. Atliekant formuojamąjį ir diagnostinį
vertinimą, išskiriami keturi pagrindiniai tarp savęs  susiję
mokytojo veiklos aspektai:
 20.2.1. mokytojas su mokiniu išsiaiškina mokymosi uždavinius ir
vertinimo  kriterijus.  Vertinama tai, kas  yra   numatyta
uždaviniuose;
 20.2.2. mokytojas pozityviai skatina mokymosi motyvaciją  -
kelia mokinių pasitikėjimą savo jėgomis ir norą siekti  daugiau
nurodydamas, kas pavyko, pagrįstai pagirdamas, vengdamas gąsdinti
pažymiais;
 20.2.3. mokytojas su mokiniais, numatydamas tolesnio mokymo ir
mokymosi  uždavinius,  remiasi mokinio ar mokinių   grupės
pasiekimais, polinkiais, interesais, poreikiais; 
 20.2.4.  mokytojas parenka veiksmingas užduotis,  naudoja
įvairius mokymo(-si) metodus ir strategijas, kad mokinys patirtų
sėkmę.                 
 20.3. Vertinant sukauptos informacijos analizė, apibendrinimas
ir  fiksavimas. Apibendrinta informacija apie  individualią
mokinio, mokinių grupės ar klasės pažangą bei  pasiekimus
fiksuojama pagal mokyklos nustatytą tvarką ir pasirinkus  tokią
fiksavimo formą, kad: 
 20.3.1. įvertinimai mokiniui būtų aiškūs ir  suprantami,
atskleistų teigiamą mokymosi patirtį, skatintų tobulėti; 
 20.3.2.  mokytojui  padėtų stebėti ugdymo   veiksmingumą,
atsižvelgiant į ugdymo tikslus ir išsilavinimo standartus;
 20.3.3. mokytojui padėtų sukaupti duomenis apie  mokymąsi,
kuriuos būtų galima aptarti su pačiais mokiniais ir jų  tėvais
(globėjais, rūpintojais);
 20.3.4. mokyklos administracijai, mokyklos tarybai ir  kt.
rodytų mokinių padarytą pažangą ir pasiekimus. 
 Mokinių,  kurių ugdymas organizuojamas   individualizuotos
programos pagrindu, mokymosi patirtis, rezultatai fiksuojami tuo
pačiu principu.
 20.4. Informavimas. Vertinimo informacija pateikiama žodžiu ar
raštu  mokiniams,  tėvams,  kitiems  mokytojams,   mokyklos
administracijai. 
 Tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami apie vaiko mokymąsi
pagal reikalą, bet ne rečiau kaip du kartus per metus  pagal
mokykloje nustatytą tvarką.
 Specialiųjų ugdymo(-si) poreikių turinčių mokinių pažanga  ir
pasiekimai aptariami dalyvaujant specialistams. 
 20.5. Ugdymo proceso vertinimas ir koregavimas.  Remdamiesi
vertinimo informacija, mokytojai ir mokyklos vadovai  priima
sprendimus dėl ugdymo turinio, mokymo metodų ir  strategijų,
mokymosi užduočių, šaltinių tinkamumo; išteklių  panaudojimo
veiksmingumo; ugdymo tikslų realumo. 
 21. Vertinant visi šie komponentai praverčia ir yra  vienodai
reikšmingi. 
 Išsilavinimo standartai yra pagrindinis orientyras  visuose
vertinimo komponentuose - planuojant, mokant, fiksuojant  ir
aptariant  vertinimo  informaciją,  koreguojant    ugdymą.
Individualizuojant ugdymo turinį specialiųjų ugdymosi  poreikių
turintiems mokiniams išsilavinimo standartai pritaikomi pagal jų
išgales. Atitinkamai individualizuojamas ir vertinimas.
 22. Vertinimas baigus programą:
 22.1. Mokymosi rezultatams apibendrinti baigus atskiro dalyko,
dalyko modulio programą taikomas apibendrinamasis  vertinimas
(pasiekimų  patikrinimai, įskaitos, egzaminai).  Pagrindinis
ugdymas baigiamas pasiekimų patikrinimu, o vidurinis -  brandos
egzaminais. 
 22.2. Apibendrinamasis vertinimas yra formalus. Pagal vertinimo
tikslą pasirenkamas kriterinio arba norminio tipo vertinimas. Jo
rezultatai fiksuojami pažymiu ar kita forma.
 22.3.  Apibendrinamasis vertinimas turi būti validus  ir
patikimas. Vertinimo dalyviai iš anksto susitaria ir  priima
sprendimus dėl vertinimo rangavimo, kriterijų ir tvarkos. 
 22.4. Apibendrinamojo vertinimo informacija naudojasi mokinys,
rinkdamasis tolesnį mokymąsi; mokytojas, konsultuojantis mokinį
dėl jo pasirinkimo ar vertindamas savo pedagoginę veiklą;  kiti
suinteresuoti asmenys bei institucijos, vertinančios  ugdymo
kokybę.
 22.5. Priimant į aukštąsias, profesines ar kitas  mokyklas
remiamasi apibendrinamojo vertinimo informacija. 
 
        V. VERTINIMO DALYVIAI IR JŲ VAIDMUO
 
 23. Vertinimas planuojamas ir reglamentuojamas  valstybės,
savivaldybės, mokyklos ir mokytojo lygmenimis.
 23.1. Mokiniai kartu su mokytoju aptaria numatomus  mokymosi
pasiekimus,  užduotis bei vertinimo kriterijus,   nagrinėja
vertinimo informaciją. Mokytojo padedami, jie mokosi vertinti ir
įsivertinti savo pasiekimus bei pažangą. Atsižvelgdami į  savo
mokymosi sėkmę, planuoja tolesnį mokymąsi, kelia sau  ateities
tikslus.
 23.2. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) įtraukiami  į
mokyklos bendruomenės veiklą. Mokyklos tarybos nustatyta tvarka
jie gauna aiškią, laiku pateikiamą informaciją apie  vaiko
mokymąsi, pažangą bei pasiekimus, mokymosi spragas ir  reikiamą
pagalbą. Jiems teikiama informacija apie vertinimo  kriterijus,
procedūras ir tvarką, išsilavinimo standartų bei  egzaminų
programų paskirtį. 
 23.3. Mokytojai:
 23.3.1. pagal pasirinktą būdą planuoja ir atlieka  mokinių
pažangos bei pasiekimų vertinimą ugdymo procese;
 23.3.2. apibendrina ir įvertina mokinio pasiekimus;
 23.3.3.  mokykloje  nustatyta tvarka fiksuoja   vertinimo
informaciją;
 23.3.4. informuoja mokinius, jų tėvus, kitus  mokytojus,
mokyklos vadovus apie mokinių mokymąsi, pasiekimus ir spragas;
 23.3.5.  remdamiesi vertinimo informacija, analizuoja  ir
koreguoja mokinių mokymą ir mokymąsi;
 23.3.6. rūpinasi, kad mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų,
būtų laiku suteikiama reikiama pagalba;
 23.3.7. derina tarp savęs mokinių pažangos ir  pasiekimų
vertinimo metodikas.
 23.4. Mokykla:
 23.4.1. nustato bendrą mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo
informacijos rinkimo, fiksavimo bei panaudojimo tvarką;
 23.4.2. užtikrina vertinimo metodikų dermę pereinant iš klasės
į klasę, iš vienos ugdymo pakopos į kitą, tarp paralelių klasių,
atskirų dalykų. Koordinuoja kontrolinių užduočių apimtis  ir
dažnumą;
 23.4.3. reguliariai organizuoja mokinių pasiekimų aptarimus su
tėvais (du - tris kartus per metus), teikia pagalbą  mokymosi
problemų turintiems mokiniams;
 23.4.4. vertina mokyklos ir mokytojo darbo kokybę,  remdamasi
mokinių pasiekimais ir atsižvelgdama į vaikų ir jų tėvų (globėjų,
rūpintojų) socialinę padėtį, sociokultūrinę aplinką.
 23.5. Mokyklos steigėjo administracijos švietimo  padalinys
analizuoja  vertinimo informaciją mokyklose ir ja  remiasi
priimdamas sprendimus; vertindamas mokyklos darbo  veiksmingumą
atsižvelgia į sociokultūrinį kontekstą; užtikrina, kad išorinio
mokinių pasiekimų vertinimo tvarka būtų derinama su mokykla  ir
mokytojais; sudaro galimybes mokytojams tobulinti kvalifikaciją. 
 23.6. Švietimo ir mokslo ministerija tvirtina  formaliojo
švietimo bendrąjį ugdymo turinį ir mokinių pasiekimų  vertinimą
reglamentuojančius dokumentus. 
 Nustato pasiekimų vertinimo tvarką mokiniui baigiant pradinio,
pagrindinio, vidurinio ugdymo programas. 
 Užtikrina operatyvią ir kokybišką išorinio mokinių  pasiekimų
vertinimo rezultatų analizę, jos pristatymą pedagoginei  ir
plačiajai visuomenei, tinkamą šios informacijos panaudojimą. 
 
          VI. BAIGIAMOSIOS PASTABOS
 
 24.  Mokinių  pažangos ir pasiekimų vertinimo   samprata
įgyvendinama laipsniškai, vykdant priemonių plano  Valstybinės
švietimo  strategijos 2003-2012 m. nuostatoms   įgyvendinti
priemones:
 24.1. parengti ir įgyvendinti pagrindinio ugdymo  pasiekimų
vertinimo ir brandos egzaminų raidos programą;
 24.2. parengti ir vykdyti šiuolaikinio mokymo, mokymosi  ir
vertinimo metodikų plėtojimo ir diegimo ugdymo procese programą.
 25. Remiantis Samprata bus rengiami nauji ir koreguojami  jau
patvirtinti dokumentai, reglamentuojantys ugdymo kokybės, mokinių
pasiekimų  vertinimą,  jų įteisinimą, vertinimo   rezultatų
panaudojimą. 
 26.  Organizuojami  kvalifikacijos  tobulinimo   renginiai
mokytojams: projektai, seminarai, konferencijos.
 27. Rengiami ir išleidžiami metodiniai leidiniai  mokytojams,
internete skelbiama ir analizuojama mokytojų ir mokyklų  geroji
patirtis.
 28.  Informuojami tėvai ir visuomenė (leidiniai  tėvams,
straipsniai, konferencijos ir kt.).
 29. Šiuolaikinė vertinimo samprata įtraukiama į  mokytojus
rengiančių aukštųjų mokyklų programas.
             ______________
 


©1996-2004 Teisinės informacijos centras