ES fondų investicijos: kvietimai

Planuojami kvietimai

Priemonė Veiklos Galimi pareiškėjai Paraiškų priėmimas
Mokslo sritis
Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą (NR. 09.3.3-LMT-K-712) 1. Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus.                                                             Lietuvos aukštosios mokyklos 2019 m. I-IV ketv. 
2. Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas.   Lietuvos aukštosios mokyklos 2018 m. IV ketv. 
3. Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas studentų Lietuvos aukštosios mokyklos 2018 m. IV ketv. 
1. Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje
2. Vizitas į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją mokslininkų kompetencijai kelti
3. Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje
4. Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje
Lietuvos aukštosios mokyklos 2018 m. IV ketv. 
Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje (NR.01.2.2-LMT-K-718) Paralelinių laboratorijų MTEP veikla, skirta kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami Mokslo ir studijų institucijos, universitetų ligoninės 2018 m. IV ketv.
Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas (NR. 01.2.2-CPVA-K-703 ) Kompetencijos centrų veiklos skatinimas Mokslo ir studijų institucijos, universitetų ligoninės 2018 m. IV ketv. 
Aukštojo mokslo sritis

Šiuo metu konkursinių priemonių aukštajam mokslui neplanuojama.

Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą sritis
Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra  (NR. 09.4.2-ESFA-K-714) Mokytojų, siekiančių įgyti aukštojo mokslo kvalifikaciją arba jos dalį, įtraukimas į mokymo programas Lietuvos aukštosios mokyklos 2018 m. IV ketv.
Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra (NR. 09.1.2-CPVA-K-722) Infrastruktūros, reikalingos kokybiškai įgyvendinti bazinius profesinio mokymo modulius profesinio mokymo įstaigose, kuriose nėra sektorinio praktinio mokymo centro, plėtra  Profesinio mokymo įstaigos, kuriose nėra sektorinio praktinio mokymo centro 2018 m. IV ketv.
Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas (NR. 09.4.1-ESFA-K-736) Profesinio mokymo įstaigų mokinių praktinis mokymas darbo vietoje  Profesinio mokymo įstaigos 2018 m. IV ketv.
Asmenų, besimokančių formaliojo švietimo programose, praktinis mokymas sektoriniame praktinio mokymo centre Profesinio mokymo įstaigos, profesinio mokymo įstaigų asociacijos 2018 m. IV ketv.
Viešųjų paslaugų darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas (NR. 09.4.2-ESFA-K-737) Viešųjų paslaugų darbuotojų (išskyrus švietimo, mokslo, socialines, darbo rinkos ir sveikatos paslaugas) kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas Profesinio mokymo įstaigos, aukštosios mokyklos, viešųjų paslaugų (išskyrus švietimo, mokslo, socialines, darbo rinkos ir sveikatos paslaugas) teikėjai 2019 m. I-IV ketv
Bendrojo ir neformaliojo ugdymo sritis
Mokyklų pažangos skatinimas (NR. 09.2.2-ESFA-K-730) Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtraukties į švietimo sistemą didinimas; iniciatyvos vaikų gabumams ugdyti. Savivaldybės,
mokyklos,
bibliotekos,
muziejai,
teatrai,
koncertinės įstaigos,
kultūros centrai, neformaliojo švietimo paslaugų teikėjai
2019 m. I ketv.