Studijos

Aukštojo mokslo finansavimas

Atnaujinta: 2016 09 06

Finansavimą studijoms valstybinės aukštosios mokyklos gauna pagal principą „pinigai paskui studentą“ – biudžeto lėšos keliauja į programas, kurias pasirenka geriausieji stojantieji. Šiuo metu studentai ir studijų programos dėl valstybės finansavimo konkuruoja tarpusavyje universitetuose ir kolegijose pagal devyniolika studijų krypčių grupių.

Valstybei būtinos, bet tarp stojančiųjų nepopuliarios specialybės gali gauti tikslinį finansavimą. Tikslinę studijų vietą gavęs studentas, baigęs mokslus, turės trejus metus atidirbti pagal įgytą specialybę.

Studijų programos, kurioms yra skiriamas tikslinis finansavimas, gauna tam tikrą garantuotą studijų krepšelių skaičių. Stojančiuosius per bendrąjį priėmimą atsirenka pati aukštoji mokykla. Siekiant išlaikyti kokybės kartelę nustatyta, kad priimamų į tikslines vietas stojančiųjų konkursinis balas negali būti mažesnis: universitetuose ne mažiau kaip 1, o kolegijose – 0,8 balų.

Tikslinį finansavimą aukštosios mokyklos gali gauti ne tik priimdamos studentus į pirmą kursą, bet ir jau studijuojančių už mokslą mokančių studentų studijų kainos daliai kompensuoti ir jų studijoms tęsti.

Studentas, aukštoji mokykla ir darbdavys pasirašo trišalę sutartį. Prastai besimokantis studentas tikslinio krepšelio netenka ir turi valstybei kompensuoti į jo studijas investuotas lėšas, taip pat kaip ir nevykdantis sutarties įsipareigojimų absolventas.

Studentams gali būti skiriamos stipendijos. Į socialines stipendijas gali pretenduoti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentai – studijuojantys valstybinėse ir nevalstybinėse aukštosiose mokyklose, gaunantys valstybės finansavimą ar studijų stipendiją bei už studijas mokantys savo lėšomis. Socialinės stipendijos dydis šiuo metu – 123,50 eurų per mėnesį.

Socialines stipendijas administruoja ir informaciją apie jas teikia Valstybinis studijų fondas.

Socialines stipendijas gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą).

Geriausiai besimokantys aukštųjų mokyklų studentai gali gauti skatinamąsias stipendijas. Skatinamųjų stipendijų dydį ir skyrimo tvarką – kiek studentų ir už kokius pasiekimus jas gaus – nustato kiekviena aukštoji mokykla.

Skatinamosios stipendijos geriausiems studentams skiriamos iš aukštųjų mokyklų ar kitų lėšų, atsižvelgiant į studijų rezultatus ar kitus akademinius laimėjimus. Valstybinių aukštųjų mokyklų skatinamųjų stipendijų fondas sudaromas ir šios stipendijos skiriamos valstybinių aukštųjų mokyklų senatų (akademinių tarybų) nustatyta tvarka, suderinta su studentų atstovybe.

Vyriausybės patvirtintas Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas reglamentuoja studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarką studentams, kurie bus priimti studijuoti į pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų programų ir doktorantūros valstybės nefinansuojamas studijų vietas nuo 2012–2013 studijų metų. Plačiau

Kapitalo investicijos

Aktualūs teisės aktai

  1. 2013 m. valstybės biudžeto asignavimų mokslo ir studijų išlaidoms paskirstymo mokslo ir studijų institucijoms projektas (PATIKSLINTAS 2012-12-13)
  2. 2013 m. valstybės biudžeto asignavimų mokslo ir studijų išlaidoms paskirstymo mokslo ir studijų institucijoms projektas (PATIKSLINTAS 2012-11-16)

Aktualios nuorodos