Švietimas

Švietimo sistema

Švietimo sistemos struktūra trumpai.

Ikimokyklinis ugdymas

Priėmimas, teisės aktai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011–2013 m. programos, finansavimas ir aprūpinimas, netradicinis ugdymas, švietimo pagalba

Priešmokyklinis ugdymas

Priėmimas, teisės aktai, ugdymo programos, finansavimas ir aprūpinimas, netradicinis ugdymas, švietimo pagalba

Pradinis ugdymas

Priėmimas, mokymo sutartys, teisės aktai, bendrasis ugdymo planas, netradicinis ugdymas, tautinių mažumų švietimas

Pagrindinis ugdymas

Mokymo sutartys, teisės aktai, programos ir planai, specialusis ugdymas, tautinių mažumų švietimas, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas, Pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tobulinimo 2008–2012 m. priemonių planas

Vidurinis ugdymas

Mokymo sutartys, teisės aktai, bendrosios programos, ugdymo planai, specialusis ugdymas, tautinių mažumų švietimas, vidurinio ugdymo programų akreditacija, brandos egzaminai 

Neformalusis vaikų švietimas

Neformaliojo švietimo koncepcija, programų kriterijų sąrašas, programos, prevencija, tautinių mažumų švietimas, savivalda, Lietuvos higienos norma

Profesinis mokymas

Priėmimas, teisės aktai, programos, licencijavimas, pirminio profesinio mokymo proceso organizavimas, kompetencijų vertinimas, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentai, Lietuvos kvalifikacijų sandara, profesinis orientavimas, leidiniai

Suaugusiųjų švietimas

Teisės aktai, neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimas, nuorodos

Švietimo finansavimas ir aprūpinimas

Mokinio krepšelis, teisės aktai, Švietimo aprūpinimo standartai, Vadovėlių duomenų bazė, kapitalo investicijos, maitinimo normų nustatymas, mokyklos biudžeto planavimas

Užsienio lietuvių lituanistinis švietimas

Informacija atvykstantiems ir išvykstantiems lietuviams, Lietuvoje įgytų kvalifikacijų pripažinimas užsienyje, užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimas, nuorodos ir kontaktai