Profesinis mokymas

Aktuali informacija

Atnaujinta: 2017 05 30

Informacija formaliojo profesinio mokymo teikėjams

Nauji profesinio mokymo įstaigų etatinių pareigybių normatyvai

Mokytojus, karjeros ugdymo konsultantus ir mokinius kviečiame apsilankyti projekto „Mokykla ir darbas“ portale http://schoolandwork.pixel-online.org/index.php.
Skiltyje „Tests“ rasite klausimynus, skirtus mokiniams, norintiems įsivertinti savo gebėjimus ir polinkius ir planuoti profesijos pasirinkimą.
Skiltyje „Skills and Jobs“ rasite informaciją apie paklausiausias profesijas 6 ES valstybėse, apie verslumą skatinančias priemones, nuorodas į verslo finansavimo platformas, mokymosi programas, sužinosite, kokie įgūdžiai reikalingi ir kokie reikalavimai keliami renkantis tam tikras profesijas.
Skiltyje „Video Gallery“ susipažinsite su žymiais Lietuvos žmonėmis, sėkmingais verslininkais, įvairių įstaigų darbuotojais, kurie dalijasi savo mokymosi ir karjeros istorijomis.
Kviečiame naudotis projekto „Mokykla ir darbas“ dalyvių sukurtomis priemonėmis.

Įsakymas „Dėl Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo pertvarkos 2014–2016 metų bendrojo plano  patvirtinimo".
Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo pertvarkos 2014–2016 metų bendrasis planas

2016-01-13 Įsakymas Nr. V-26 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-666 „Dėl Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo pertvarkos 2014–2016 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. liepos 18 d. įsakymą Nr. V-666 „Dėl valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo pertvarkos 2014–2016 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo (PROJEKTAS)

Švietimo ir mokslo ministerijos 2016 m. sausio 21 d. organizuotame pasitarim​e dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų ugdymo plėtros skaityti pranešimai:

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dalyvavimas pirminiame profesiniame mokyme. Situacijos apžvalga
Jolanta Zabietienė, Profesinio mokymo ir orientavimo skyriaus vyriausioji specialistė
Mokymosi rezultatai: adekvatumas pasirengimui ir mokymosi gebėjimams (modulinio mokymo programų rengimo praktika)
Daina Rožnienė, Kauno taikomosios dailės mokyklos direktorė
Modulinės profesinio mokymo programos: dabartis ir perspektyvos
Inga Gumbelevičiūtė, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro metodininkė
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimų ir pažangos vertinimas
Alma Luneckienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Specialiosios pedagogikos skyriaus logopedė
Pedagoginių psichologinių tarnybų ir profesinių mokyklų bendradarbiavimas – dabartis ir perspektyvos 
Raimunda Žiulytė, Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė
Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių profesinio mokymo problemos ir jų sprendimo būdai
Stanislava Kavaliauskienė, Radviliškio technologijų ir verslo  mokymo centro direktoriaus pavaduotoja

Trys Baltijos šalys pradeda intensyviai bendradarbiauti profesinio mokymo srityje

Lietuva, Latvija ir Estija kartu organizuos bendrus renginius, taip pat ir mokymosi vizitus, skirtus skleisti ir populiarinti pameistrystę ir mokymąsi darbo vietoje, bus keičiamasi mokiniais, kurie atliks praktiką vienos ar kitos šalies įmonėse, taip pat profesijos mokytojais, rengiami bendri pameistrystės projektai. Visa tai sutarta Lietuvos, Latvijos švietimų ministerijų ir Estijos švietimo ir tyrimų ministerijos ketinimų deklaracijoje dėl Baltijos pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje aljanso. Deklaraciją pasirašė trijų šalių ministerijų atstovai, susitikę Rygoje.
Šiuo dokumentu įkurtas Baltijos pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje aljansas (BAfA). Jo tikslas – padidinti visų Baltijos šalių profesinio mokymo srities parengtų specialistų konkurencingumą, šio mokymo prestižą ir patrauklumą ir paskatinti profesinio mokymo plėtrą regionuose. Vienas iš aljanso uždavinių – įtraukti visų trijų šalių socialinius partnerius ir profesinio mokymo teikėjus į BAfA veiklą.
Latvijos, Lietuvos ir Estijos ministerijos įsipareigojo bendradarbiauti įgyvendinant ES Erasmus+ programos projektą „Nacionalinės valdžios institucijos pameistrystei: mokymosi darbo vietoje įgyvendinimas Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje“. Populiarinant pameistrystę ir mokymąsi darbo vietoje bus keičiamasi gerąja patirtimi, visuomenei plačiau aiškinama, kas yra pameistrystė, aptariami ES skaidrumo įrankiai (ECVET, EQF, EQAVET, Europass ir kt.), susiję su pameistryste ir mokymusi darbo vietoje, ir kt.
Ministerijų deleguoti atstovai įsipareigojo susitikti ir aptarti klausimus ne rečiau kaip kartą per metus vienoje iš Baltijos šalių.