Švietimas

Priešmokyklinis ugdymas

Atnaujinta: 2018 04 24

Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

 

Priėmimas. Priimant vaiką į priešmokyklinę grupę tėvai (globėjai) ir ugdymo įstaiga pasirašo mokymo sutartį, kurioje nurodoma, pagal kokią programą vaikas ugdysis, programos vykdymo pradžia ir pabaiga bei kita šeimai ir ugdymo įstaigai svarbi informacija (pavyzdžiui, atostogų laikas, susitarimai dėl vaiko maitinimo ir kt.).

Programa. Priešmokyklinio ugdymo programą įgyvendina priešmokyklinio ugdymo pedagogas.

Tiems vaikams, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių, priešmokyklinio ugdymo programą pritaiko priešmokyklinio ugdymo pedagogas kartu su pagalbos mokiniui specialistais ir tėvais (globėjais). Tokiu atveju grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas ir mokytojo padėjėjas.

Minimali priešmokyklinio ugdymo programos trukmė yra 640 valandų. Priešmokyklinės ugdymo grupės savininkas, atsižvelgęs į tos vietovės šeimų ir vaikų ugdymosi poreikius, gali organizuoti ir ilgesnės trukmės priešmokyklinio ugdymo veiklos grupę, pvz., 6 val., 8 val., 10 val. ar kt.

Grupių steigimas. Priešmokyklinio ugdymo grupės gali būti steigiamos lopšeliuose-darželiuose, mokyklose-darželiuose, bendrojo ugdymo mokyklose: pagrindinėse, vidurinėse, progimnazijose, gimnazijose, mokyklose-daugiafunkciuose centruose, universaliuose daugiafunkciniuose centruose, kitose  įstaigose, jeigu jos atitinka higienos normų reikalavimus.

Finansavimas. Valstybės lėšomis, pagal mokinio krepšelio metodiką, yra finansuojamos 4 ugdymo valandos per dieną (arba 20 valandų per savaitę) už vaiko ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Jeigu programa yra vykdoma ilgiau nei 4 val. per dieną, kitą dalį finansuoja grupės savininkas. Kitus mokesčius (už vaiko maitinimą, ugdymo priemones ir kt.) ir mokėjimo tvarką nustato priešmokyklinės ugdymo grupės savininkas. Vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, skiriamas 35 proc. didesnis krepšelis.

Pagrindiniai dokumentai

Priešmokyklinio ugdymo programa

Patarimai priešmokyklinio ugdymo pedagogams

Priešmokyklinio ugdymo grupių steigimas, veiklos organizavimas

Švietimo pagalba

Finansavimas ir aprūpinimas

Informaciniai leidiniai

Nuorodos

Portalas tėvams, auginantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, ir pedagogams www.ikimokyklinis.lt.