Švietimas

Švietimo finansavimas ir aprūpinimas

Atnaujinta: 2015 04 13

Pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimo tvarkos aprašas

Švietimo darbuotojų darbo apmokėjimas

Aplinkraštis dėl DATA keitimų nuo 2015-03-01

Įsakymas 2015-03-02 NR. V-167

Įsakymas 2014-12-18 NR. V-1229

Įsakymas 2014-08-07 Nr. V-726

Įsakymas 2013-12-19 Nr. V-1254

Dotacijų (mokinio krepšelio ir ūkio) paskirstymas savivaldybėms 2014 metams

MK atsiskaitymo forma 2013 (pagal 2013-02-28 įsakymą Nr. V-131)

 

Mokinio krepšelis

Mokinių ugdymas valstybinėse ir savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklose yra nemokamas. Taikomas lėšų skyrimo vienam mokiniui principas, arba mokinio krepšelis: ugdymo lėšos, skirtos vienam sutartiniam mokiniui. Tai tikslinė valstybės dotacija, kurią gauna ir mokykloms paskirsto savivaldybės. Mokinio krepšelio lėšos negali  būti perskirstomos kitoms, ne ugdymo, reikmėms. Krepšelio dydį nustato Vyriausybė.   

Mokinio krepšelį sudaro lėšos, skirtos:

 • pedagogų, mokyklos vadovų, mokyklos bibliotekininkų atlyginimams,
 • psichologinei, specialiajai, socialinei pedagoginei pagalbai organizuoti,
 • vadovėliams ir mokymo priemonėms,
 • pedagogų kvalifikacijai tobulinti,
 • neformaliajam švietimui – būreliams, klubams, studijoms ir pan. veiklai po pamokų,
 • mokinių pažintinei veiklai,
 • profesiniam orientavimui,
 • egzaminams administruoti, vykdyti ir vertinti,
 • profesinės linkmės meninio ugdymo programos moduliams finansuoti,
 • informacinėms kompiuterinėms technologijoms diegti ir naudoti,
 • bendrąjį ugdymą teikiančių mokyklų išorės vertinimui organizuoti.

Mokinio krepšelio principu finansuojamos šios valstybinių, savivaldybių ir nevalstybinių mokyklų ugdymo programos:

 • ikimokyklinio (finansuojama dalis ugdymo programos – ne mažiau kaip 4 valandos per dieną),
 • priešmokyklinio,
 • pradinio,
 • pagrindinio,
 • vidurinio,
 • formaliojo švietimo programas papildantys ir mokinių saviraiškos poreikius tenkinantys šių programų moduliai.

 

      Aprūpinimas

Kapitalo investicijos

Archyvas

Kita