Teisinė informacija

2017-11-16 Aktuali redakcija Nr.: V-882
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2014 M. BALANDŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. V-310 „DĖL LIETUVOS ATSTOVŲ IR EKSPERTŲ EUROPOS SĄJUNGOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMOS „HORIZONTAS 2020“ KOMITETUOSE PASKYRIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2017-11-16 Aktuali redakcija Nr.: V-883
DĖL 2018 METŲ ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIŲ PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2017-11-16 Aktuali redakcija Nr.: V-884
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2004 M. BIRŽELIO 25 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-1019 „DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ IR SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLĄ, PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2017-11-15 Aktuali redakcija Nr.: V-879
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO NR. V-1197 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ IR ĮSKAITŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2017-11-14 Aktuali redakcija Nr.: V-876
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. LIEPOS 26 D. ĮSAKYMO NR. V-1442 „DĖL BENDROJO UGDYMO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2017-11-14 Aktuali redakcija Nr.: V-877
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 25 D. ĮSAKYMO NR. V-416 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.2.1-ESFA-V-706 PRIEMONĖS „ŠVIETIMO VERTINIMO IR STEBĖSENOS SISTEMŲ SUKŪRIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2017-11-14 Aktuali redakcija Nr.: V-878
DĖL ŠVIETIMO PORTALO INFORMACINĖS SISTEMOS SAUGAUS ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS TVARKYMO TAISYKLIŲ, ŠVIETIMO PORTALO INFORMACINĖS SISTEMOS NAUDOTOJŲ ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ IR ŠVIETIMO PORTALO INFORMACINĖS SISTEMOS VEIKLOS TĘSTINUMO VALDYMO PLANO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2017-11-07 Aktuali redakcija Nr.: V-857
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 1 D. ĮSAKYMO NR. V-1075 „DĖL STUDIJŲ KRYPČIŲ IR KRYPČIŲ GRUPIŲ, PAGAL KURIAS VYKSTA STUDIJOS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE, SĄRAŠO, JO KEITIMO TVARKOS, KVALIFIKACINIŲ LAIPSNIŲ SĄRANGOS IR STUDIJŲ PROGRAMŲ PAVADINIMŲ SUDARYMO PRINCIPŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2017-11-07 Aktuali redakcija Nr.: V-858
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ MOKSLINIAMS TYRIMAMS, EKSPERIMENTINEI PLĖTRAI IR MENO VEIKLAI PLĖTOTI PASKIRSTYMO UNIVERSITETAMS IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAMS 2018 METAMS
Susiję dokumentai 0
2017-11-07 Aktuali redakcija Nr.: V-859
DĖL GALUTINIO VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETŲ, Į KURIAS 2017 METAIS PRIIMTI STUDENTAI, SKAIČIAUS IR JŲ PASISKIRSTYMO TARP AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ IR STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPIŲ PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 279)