Teisinė informacija

2018-08-02 Aktuali redakcija Nr.: V-683
ĮSAKYMAS DĖL MOKYKLŲ SĄRAŠŲ MOKYMO LĖŠOMS PASKIRSTYTI PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2018-07-26 Aktuali redakcija Nr.: V-669
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. BIRŽELIO 2 D. ĮSAKYMO NR. V-442 „DĖL 2017–2018 IR 2018–2019 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRŲJŲ UGDYMO PLANŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-07-26 Aktuali redakcija Nr.: V-670
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. RUGPJŪČIO 25 D. ĮSAKYMO NR. V-645 „DĖL 2017–2018 IR 2018–2019 MOKSLO METŲ BENDRŲJŲ PROFESINIO MOKYMO PLANŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-07-26 Aktuali redakcija Nr.: V-671
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2018 M. BIRŽELIO 26 D. ĮSAKYMO NR. V-606 „DĖL REKOMENDACIJŲ DĖL VISOS DIENOS MOKYKLOS KŪRIMO IR VEIKLOS ORGANIZAVIMO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-07-23 Aktuali redakcija Nr.: V-664
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2014 M. BALANDŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. V-310 „DĖL LIETUVOS ATSTOVŲ IR EKSPERTŲ EUROPOS SĄJUNGOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ PROGRAMOS „HORIZONTAS 2020“ KOMITETUOSE PASKYRIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-07-23 Aktuali redakcija Nr.: V-665
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 17 D. ĮSAKYMO NR. V-373 „DĖL ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ MOKYTIS PAGAL PIRMINIO ARBA TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS, BENDROJO PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ AR SAVIVALDYBĖS ARBA NEVALSTYBINĘ PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-07-23 Aktuali redakcija Nr.: V-666
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2018 M. BALANDŽIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-364 „DĖL PRELIMINARAUS VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETŲ, Į KURIAS 2018 METAIS PRIIMAMI STUDENTAI, SKAIČIAUS, STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKAIČIAUS IR SKIRIAMO VALSTYBĖS FINANSAVIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-07-19 Aktuali redakcija Nr.: V-662
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. BALANDŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-328 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ 01.1.1-CPVA-V-701 PRIEMONĖS „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR INTEGRACIJA Į EUROPINES INFRASTRUKTŪRAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-07-19 Aktuali redakcija Nr.: V-663
DĖL VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) VADOVŲ TARNYBINIO PATIKRINIMO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2018-07-12 Aktuali redakcija Nr.: V-648
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-380 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 296)