Teisinė informacija

2018-04-17 Aktuali redakcija Nr.: V-372
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. RUGPJŪČIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-895 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS ADMINISTRUOJAMŲ AUKŠTOJO MOKSLO IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS, KULTŪRINĖS) PLĖTROS POLITIKOS PRIEMONIŲ, PRISIDEDANČIŲ PRIE PRIORITETINIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS, KULTŪRINĖS) PLĖTROS IR INOVACIJŲ RAIDOS (SUMANIOS SPECIALIZACIJOS) KRYPČIŲ PLĖTOJIMO, JŲ PRIORITETŲ IR SUSIJUSIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO BENDROJO VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-04-13 Aktuali redakcija Nr.: V-364
DĖL PRELIMINARAUS VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VIETŲ, Į KURIAS 2018 METAIS PRIIMAMI STUDENTAI, SKAIČIAUS, STUDIJŲ STIPENDIJŲ SKAIČIAUS IR SKIRIAMO VALSTYBĖS FINANSAVIMO
Susiję dokumentai 0
2018-04-12 Aktuali redakcija Nr.: V-361
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLINIO DARBO STAŽO NUSTATYMO KOMISIJOS PRIE ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS SUDARYMO
Susiję dokumentai 0
2018-04-06 Aktuali redakcija Nr.: V-339
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 17 D. ĮSAKYMO NR. V-370 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.3.1-ESFA-K-731 PRIEMONĖS „STUDIJŲ KOKYBĖS GERINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-04-05 Aktuali redakcija Nr.: V-316
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. RUGPJŪČIO 25 D. ĮSAKYMO NR. V-646 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.2.1-ESFA-V-727 PRIEMONĖS „MOKYTOJŲ IR KITŲ ŠVIETIMO SISTEMOS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“, PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-04-05 Aktuali redakcija Nr.: V-321
DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOMS TARPTAUTINĖMS MAINŲ PROGRAMOMS VYKDYTI, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2018-04-05 Aktuali redakcija Nr.: V-322
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2004 M. BIRŽELIO 25 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-1019 „DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ IR SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLĄ, PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-04-05 Aktuali redakcija Nr.: V-323
DĖL 2018 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINŲ PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
2018-04-05 Aktuali redakcija Nr.: V-325
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-380 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Susiję dokumentai 0
2018-04-04 Aktuali redakcija Nr.: V-313
DĖL 2018 METŲ VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMO KOMISIJŲ PIRMININKŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
Susiję dokumentai 0
Rodyti daugiau (10 iš 322)