Pranešimai spaudai

rugsėjo 11 d.

Dėl pažeidimų Alytaus kolegijoje ŠMSM kreipėsi į VTEK, numatyti tolesni veiksmai

Dėl Alytaus kolegijoje (AK) atlikto veiklos ir valdymo audito metu nustatytų galimų viešų ir privačių interesų derinimo, privačių interesų deklaracijų pateikimo pažeidimų Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK).

Apie atlikto audito rezultatus ŠMSM taip pat informavo Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyrių. Jam pateikta audito ataskaita, kurios informacija gali būti svarbi nagrinėjant  birželio mėn. ŠMSM Generalinei prokuratūrai teiktą pareiškimą  dėl Alytaus kolegijos valdymo organų formavimo ir jų sprendimų procedūrų teisėtumo.

Ministerijos liepos – rugpjūčio mėn. atlikto audito metu vertintas Alytaus kolegijos veiklos reglamentavimas, organizavimas ir vykdymas, lėšų faktinis panaudojimas, kolegialių valdymo organų – Tarybos ir Akademinės tarybos – sudarymas ir jų sprendimų priėmimas, vidaus kontrolės veikimas audituotose srityse.

Audito metu nustatyta, kad 2020 m. Alytaus kolegijoje buvo pažeistas planavimo principas. Strateginio plano tvirtinimo procedūros neatitinka AK statuto nuostatų, planavimo procese priimti sprendimai bei vykdyti veiksmai nevertintini kaip racionalūs, atsakingi ir tinkami, sudarantys reikiamas prielaidas užtikrinti efektyviam AK statute nustatytų tikslų pasiekimui ir uždavinių įgyvendinimui. Jie taip pat sąlygoja pagrįstas abejones dėl planavimo procedūrų faktinio atlikimo ir jų skaidrumo bei dėl atsakingų darbuotojų funkcijų, susijusių su pagrindinių veiklos dokumentų rengimu ir įgyvendinimo užtikrinimu, tinkamo vykdymo.

Kolegijos valdymo struktūra neatitinka AK statuto nuostatų, priimti sprendimai dėl darbuotojų neužtikrina Statuto reikalavimų. AK žmogiškųjų išteklių politika vertintina kaip neefektyvi, nesudaranti prielaidų mokslo ir studijų padalinių stiprinimui, darbuotojų  socialiniam saugumui, produktyvumo didinimui. Kolegijoje taikoma darbo organizavimo praktika sąlygoja pagrįstas abejones dėl kokybiško ir savalaikio funkcijų atlikimo, faktinio pareigų įvykdymo, dėl akademinių vertybių užtikrinimo, dėl vadovybės priimtų sprendimų atitikties lygybės, teisingumo, lygiateisiškumo, skaidrumo principams. Darbo santykių įforminimo bei apmokėjimo srityje nustatyti norminių teisės aktų nesilaikymo atvejai.

Audito metu nustatytas nepakankamas valdymo organų sudarymo ir darbo reglamentavimas.
Netikslus kolegialių valdymo organų sprendimų protokolavimas kelia pagrįstas abejones dėl skaidrumo bei ginčų atsiradimo riziką, nesavalaikis valdymo organų nutarimų viešinimas gali mažinti akademinės bendruomenės pasitikėjimą. Direktoriaus laiku neatlikti veiksmai suponavo Civilinio kodekso pažeidimus ir neužtikrino Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo įgyvendinimo. Tarybos sprendimai, priimti nesant direktoriaus, neatitiko Statuto, kelia abejones priėmimo savalaikiškumu, atlikti neatsižvelgus į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimus.

Kolegijos lėšų panaudojimo srityje nustatytos neatitiktys darbo apmokėjimo sistemoje skiriant lėšas darbuotojų priedams prie darbo užmokesčio, taip pat darbo laiko apskaitoje. Kyla pagrįstos abejonės dėl vienasmeniais sprendimais išskirtinai valdymo organuose esantiems darbuotojams skirtų priedų pagrįstumo bei su jų išmokėjimu susijusių  lėšų panaudojimo racionalumo ir teisėtumo, taip pat skaidrumo.

Audito metu nustatyta, kad organizacinių, administracinių valdymo procesų nepakankamumas neužtikrino veiksmingos kontrolės ir sudarė prielaidas atsirasti neatitiktims ir rizikų pasireiškimo tikimybei veiklos reglamentavimo, planavimo, organizavimo, vykdymo, valdymo ir finansinių išteklių panaudojimo srityse. Vidaus kontrolė audituotose srityse įvertinta silpnai.

Atlikus Alytaus kolegijos auditą, Kolegijai pateiktos rekomendacijos, ką daryti, kad būtų ištaisyti audito metu nustatyti pažeidimai ir jų būtų išvengta ateityje.

Siekiant įgyvendinti Ministerijai pateiktas rekomendacijas, parengtas priemonių planas. Vykdant jame numatytas priemones, audito metu gauta informacija pagal kompetenciją perduodama atsakingoms institucijoms – šalia kreipimųsi į VTEK ir Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyrių, ŠMSM numato kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją dėl audito metu nustatytų pažeidimų, susijusių su darbo santykiais ir darbo laiko apskaita.

Taip pat planuojama Studijų kokybės vertinimo centrui pavesti atlikti Alytaus kolegijos išorinį vertinimą atkreipiant dėmesį į audito metu nustatytus pažeidimus dėl veiklos planavimo, kolegijos valdymo ir veiklos organizavimo.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija auditą inicijavo dėl Alytaus kolegijos susiklosčiusios neeilinės situacijos: buvo gauta daug skundų iš Alytaus kolegijos darbuotojų, akademinės bendruomenės, taip pat kitų valstybės institucijų persiųstų kreipimųsi dėl Alytaus kolegijoje vykstančių galimų pažeidimų.

Kadangi Alytaus kolegijos taryba su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija nebendradarbiavo, į Ministerijos prašymus atšaukti neteisėtus sprendimus nereagavo, birželio 25  d. dėl situacijos Alytaus kolegijoje Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kreipėsi į Generalinę prokuratūrą. Gavus Generalinės prokuratūros atsakymą dėl kolegijos valdymo organų formavimo ir jų sprendimų priėmimo, dėl viešo intereso gynimo, įvertinus išvadas bus sprendžiama dėl tolimesnių veiksmų.


Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt
Tel. +370 5 219 1129