Pranešimai spaudai

2013
spalio
14 d.

Išskirtos šešios prioritetinės Lietuvos mokslo ir inovacijų kryptys

autor. Evgenija Levin

Švietimo ir mokslo ministerija teikia Vyriausybei tvirtinti prioritetines Lietuvos mokslinių tyrimų, eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) kryptis 2014–2020 metams. Dokumento projektas svarstomas šiandien vyksiančiame Vyriausybės pasitarime. Projektas parengtas kartu su kitomis ministerijomis įgyvendinant Vyriausybės programą ir Europos Komisijos sąlygą visoms ES šalims apsibrėžti sumaniosios specializacijos sritis.

„Apibrėždami prioritetines kryptis atsižvelgėme į mūsų šalies mokslinį bei gamybinį potencialą, ūkio augimo galimybes. Norime plėtoti sritis, kuriose jau turime įdirbį ir kurios itin svarbios šalies konkurencingumui didinti“, – sako švietimo ir mokslo ministras prof. Dainius Pavalkis.

Projekte išskiriamos šešios prioritetinės MTEP ir inovacijų raidos kryptys: energetika ir tvari aplinka; įtrauki ir kūrybinga visuomenė; agroinovacijos ir maisto technologijos; nauji procesai, medžiagos ir technologijos gamybai; sveikatos technologijos ir biotechnologijos; transportas, logistika, informacinių ir ryšių technologijos.

Pasak ministro D. Pavalkio, dabar Lietuvoje kuriami penki slėniai – integruoti mokslo, studijų ir verslo bendradarbiavimo centrai – yra puiki platforma plėtoti įvairių mokslo sričių inovacijas ir diegti jas į verslą. „Investuodami į mokslo bazių esminį atnaujinimą, pačią moderniausią tyrimų įrangą, skatindami mokslo ir verslo bendradarbiavimą, siekiame vieno strateginio tikslo – kad Lietuva taptų aukštų technologijų šalimi. Sustiprinsime investicijas į tas sritis, kurios duoda didžiausią naudą ir postūmį šalies ūkiui“, – sako D. Pavalkis.

Į prioritetines mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų raidos sritis bus nukreipiamos ir būsimojo ES paramos etapo 2014–2020 m. lėšos.

Vyriausybei patvirtinus prioritetines mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų raidos kryptis, bus išskirti kiekvienos krypties konkretūs prioritetai. Didžiausias dėmesys bus  telkiamas į gebantį konkuruoti mokslą, žiniomis grįsto verslo inovacinę veiklą, gebėjimą pasiūlyti sprendimus, kurie būtų deramas atsakas į nacionalinius ar globalius iššūkius.

Prioritetinėms kryptims identifikuoti buvo pasitelkta tarptautinė nepriklausomų ekspertų darbo grupė, kuri atliko išsamią Lietuvos mokslo ir verslo potencialo analizę.

Dokumento projektas buvo paskelbtas Seimo Teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemėje, pastabas ir pasiūlymus galėjo teikti visi suinteresuoti asmenys bei institucijos.

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 12 53

El. paštas info@smm.lt