Pranešimai spaudai

liepos 13 d.

Ministerijos komentaras po Valstybės kontrolės išvadų apie studijų kokybę aukštosiose mokyklose

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina Vyriausybės programoje numatytus tikslus dėl studijų kokybės, tarptautiškumo didinimo, yra parengusi planą bei atlieka jame numatytus veiksmus. Valstybės kontrolės įžvalgos, rekomendacijos koreliuoja su suplanuotais veiksmais ir dar kartą patvirtina, kad aukštojo mokslo sistema yra pribrendusi pokyčiams. Jų tikslas - pagerinti studijų programų rengimą, padidinti studijų tarptautiškumą ir studijų kokybę, pasiekti, kad į aukštąsias mokyklas įstotų geriau pasirengę studentai, o įgytos kvalifikacijos būtų patrauklesnės darbo rinkai.

„Studijų kokybės, aukštojo mokslo tarptautiškumo, konkurencingumo didinimo klausimai yra itin aktualūs. Tai ir strateginiai ministerijos tikslai aukštojo mokslo srityje. Todėl dėkojame Valstybės kontrolei už įžvalgas – tai bus papildomas akstinas visai aukštojo mokslo sistemai orientuotis į rezultatą, o politikams – priimti labai reikalingus sprendimus, padedančius siekti kokybės“, - sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Gintautas Jakštas.

Ministerija yra parengusi  Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimą, jis pateiktas svarstyti Seimui rudens sesijoje. Siekiama suvienodinti minimalius priėmimo į aukštąsias mokyklas reikalavimus tiek stojantiems į valstybės finansuojamas vietas, tiek nefinansuojamas, kad nepriklausomai nuo finansavimo pobūdžio į auštąsias mokyklas ateitų tinkamai pasirengę studijoms pirmakursiai, kad stojantiems į mokamas vietas nebebūtų taikomi žemesni reikalavimai.

Kartu pateiktas bei Seime bus svarstomas ir kitas Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimas, kuriuo siekiama įtvirtinti nuostatą, kad už studijų pasiekimus aukštosioms mokyklos skiriamas papildomas finansavimas. Tikimasi, kad tai bus paskata aukštosioms mokykloms gerinti studijų kokybę.

Griežtės aukštųjų mokyklų priežiūra po išorinio vertinimo. Kad aukštosios mokyklos pašalintų jų išorinio ekspertinio vertinimo metu nustatytus trūkumus ir tobulintų veiklą, bus numatyti atsiskaitymo terminai ir detalizuota tokio atsiskaitymo tvarka. Tai šiemet atliks Studijų kokybės vertinimo centras.

Dar šiemet ministerija numato parengti ir tarptautiškumo skatinimo strateginį dokumentą, apimantį plėtros tikslus, prioritetus, priemones, rodiklius, finansavimą, terminus. Vėliau, iki 2023 metų, bus sukurta ir patvirtinta užsienio studentų pritraukimo strategija.

 

Komunikacijos skyrius

El.p. info@smm.lt