„EEE stipendijų programa“

„EEE stipendijų programa“

Atnaujinta: 2014 08 26

2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programa Nr. LT08
„EEE stipendijų programa“

Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), sukūrė EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus. 2009-2014 m. laikotarpiu Švietimo ir mokslo ministerija administruoja vieną iš EEE finansinio mechanizmo finansuojamų programų – „EEE stipendijų programą“.

Šia programa siekiama dviejų tikslų:
1. gerinti ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokinių pasiekimus modernizuojant ugdymo turinį ir švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;
2. didinti suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi visą gyvenimą tobulinant suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijas.

Siekiant pirmojo tikslo „Gerinti ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokinių pasiekimus modernizuojant ugdymo turinį ir švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą“ numatyta:

 • gerinti bendradarbiavimą ir keitimąsi žiniomis tarp suinteresuotųjų šalių ir stiprinti jų gebėjimus;
 • naudoti tarptautinių pasiekimų tyrimų rezultatus tobulinant švietimo turinį ir procesą;
 • plėtoti efektyvius švietimo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokyklose modelius;
 • teikti efektyvią pagalbą žemesnius rezultatus pasiekiančioms mokykloms;
 • plėtoti demokratinio mokyklos valdymo, žmogaus teisių, aktyvaus pilietiškumo ir kt. kompetencijas.

Siekiant antrojo tikslo „Didinti suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi visą gyvenimą tobulinant suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijas“ numatyta:

 • gerinti bendradarbiavimą ir keitimąsi žiniomis tarp suinteresuotųjų šalių ir stiprinti jų gebėjimus;
 • plėtoti suaugusiųjų bendrąsias kompetencijas (pavyzdžiui, bendruosius gebėjimus ir demokratinio pilietiškumo ugdymą) ir motyvaciją, didinant susitarimų dėl mokymosi lankstumą ir teikiant efektyvią pagalbą suaugusiųjų švietimo centrams;
 • plėtoti pedagoginio ir vadybinio personalo kompetencijas organizuoti suaugusiųjų mokymosi aprūpinimą;
 • plėtoti efektyvesnes finansavimo schemas, skatinančias suaugusiųjų mokymąsi.

Tikslinės programos projektų dalyvių grupės:

 • savivaldybių administracijų darbuotojai, dirbantys švietimo srityje;
 • ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokyklų vadovaujantis personalas;
 • už švietimo sritį atsakingų ministerijų pavaldžių institucijų darbuotojai;
 • mokytojai, atstovaujantys atskirų mokomųjų dalykų mokytojų asociacijas;
 • suaugusiųjų švietimo centrų vadybinis ir pedagoginis personalas;
 • savivaldybių švietimo centrų darbuotojai;
 • neformalaus švietimo teikėjai;
 • susijusiose srityse vykdantys tyrimus mokslininkai;
 • pažangūs magistrantūroje ar doktorantūroje ugdymo turinį, procesą ir politiką studijuojantys studentai.

Programos įgyvendinimui yra skirta 5,8 mln. litų parama, iš jų 85 proc. (4,9 mln. Lt) sudaro Norvegijos finansinio mechanizmo ir 15 proc. (0,9 mln. Lt) – Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšos.

Programos operatoriaus funkcijas rengiant ir administruojant Programą atlieka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

Kontaktiniai asmenys:

Ričardas Totoraitis – Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Akademinio mobilumo ir tęstinio mokymo skyriaus vedėjo pavaduotojas, tel. 219 1180, el. p. ricardas.totoraitis@smm.lt

Jolanta Navickaitė – Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Akademinio mobilumo ir tęstinio mokymo skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 219 1128, el. p. jolanta.navickaite@smm.lt

Eglė Fišeraitė – Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Akademinio mobilumo ir tęstinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 219 1128, el. p. egle.fiseraite@smm.lt


Aktuali informacija
Dokumentai
Naujienos
Kvietimai teikti paraiškas
Informacija apie Programos bendradarbiavimo komiteto posėdžius

Aktualios nuorodos
EEE ir Norvegijos Finansinių mechanizmų valdyba
EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų interneto svetainė
LR Finansų ministerija
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra