LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO
MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL  METŲ MOKYTOJO PREMIJOS

2002 m. sausio 22 d. Nr. 71
Vilnius 

1. Į s t e i g i u Metų Mokytojo premiją.
2. N u s t a t a u 80 minimalių gyvenimo lygių (MGL) premijos dydį.
3. T v i r t i n u Metų Mokytojo premijos skyrimo nuostatus (pridedama).
4. L a i k a u netekusiu galios švietimo ir mokslo ministro 1998 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr.1557 "Dėl Metų Mokytojo premijos".

Ministras

Algirdas Monkevičius

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2002 m. sausio 22 d.
įsakymu Nr.71

METŲ MOKYTOJO PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Metų Mokytojo premija (toliau – premija) skiriama švietimo įstaigų (ikimokyklinio ugdymo įstaigų,visų tipų bendrojo lavinimo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, aukštesniųjų mokyklų bei papildomojo ugdymo įstaigų) pedagogams už reikšmingiausius darbus pedagogikos srityje, indėlį į švietimo reformos įgyvendinimą, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių ugdymą, naudojantis mokslo laimėjimais ir ugdymo minties patirtimi.

2. Premiją skiria ir jų skaičių kiekvienais metais nustato švietimo ir mokslo ministras.

3. Premijos tikslas – įvertinti šalies pedagogų veiklos rezultatus, įgyvendinant švietimo reformą ir skatinti juos kūrybinei iniciatyvai.

4. Premija mokama iš valstybės biudžeto lėšų.

5. Kartu su premija įteikiamas premijos laureato ženklelis ir diplomas.

 

II. KANDIDATŲ PREMIJAI GAUTI ATRANKOS KRITERIJAI

6. Kandidatams premijai gauti taikomi atrankos kriterijai :

6.1. konceptualūs darbai švietimo srityje, formuojant bei įgyvendinant švietimo strategijas;

6.2. ženklūs pedagoginės veiklos rodikliai (vadovėliai, ugdymo programos, kitos mokymo priemonės, kvalifikacijos renginiai, autentiškos patirties sklaida, dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose ir kt.);

6.3. nuolatinis ir aktyvus mokytojo ir jo moksleivių dalyvavimas įvairiuose projektuose, parodose, konkursuose, varžybose, olimpiadose ir kituose renginiuose, moksleivių pasiekimai (valstybinių egzaminų, parodų, konkursų, varžybų rezultatai), jų augimas;

6.4. aktyvus ir kūrybiškas darbas švietimo įstaigoje , svarbus mokytojo vaidmuo miesto, rajono, šalies pedagoginėje ir visuomeninėje veikloje diegiant dalykines ir metodines inovacijas;

6.5. pilietiškumo, tautinio sąmoningumo, kitų bendražmogiškųjų vertybių diegimas kuriant atvirą mokyklą, ugdytiniams sudarant lygias mokymosi ir socialines pedagogines sąlygas;

6.6. aktyvus dalyvavimas visuomeninėje, eksperimentinėje ir mokslo tiriamojoje veikloje (draugijų veikla, asociacijos, ekspertų komisijos, konferencijos, straipsniai leidiniuose ir periodinėje spaudoje ir kt.).

 

III.PREMIJŲ SKYRIMO TVARKA

7. Kandidatūras premijai gauti teikia mokyklų vadovų bei mokytojų asociacijos, švietimo įstaigų steigėjai, Švietimo ir mokslo ministerija.

8. Rekomendacijoje nurodoma: kandidato vardas, pavardė, gimimo metai, darbavietė ir pareigos, kandidato paskutinių penkerių metų veiklos vertinimo aprašas.

9. Rekomendacijos pateikiamos ministerijos Personalo skyriui iki kiekvienų metų gruodžio 1 d.

10. Kandidatų premijai gauti atrankos komisiją ir jos pirmininką (toliau – komisiją) skiria švietimo ir mokslo ministras.

11. Komisija svarsto kandidatų veiklą, jų darbo rezultatus, derina su ekspertų komisijomis ir pagal šių Nuostatų 7 punkte nurodytus kandidatų atrankos kriterijus vykdo kandidatų atranką.

12. Kandidatai atrenkami komisijos balsų dauguma. Remdamasis komisijos posėdžio rezultatais, komisijos pirmininkas teikia kandidatūras švietimo ir mokslo ministrui.

13. Komisijos posėdis protokoluojamas. Posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvavo 2/3 komisijos narių.

14. Premija skiriama švietimo ir mokslo ministro įsakymu.