LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
              NUTARIMAS
                
    DĖL AUKŠTOJO MOKSLO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

         2009 m. liepos 22 d. Nr. 771
               Vilnius
  
  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo
(Žin., 2009, Nr. 54-2140) 12 straipsnio 3 dalimi ir 93 straipsnio
15 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  1. Patvirtinti Aukštojo mokslo tarybos nuostatus (pridedama).
  2. Pavesti švietimo ir mokslo ministrui iki 2009 m. spalio 1
d. patvirtinti Aukštojo mokslo tarybos sudėtį.
  3. Nustatyti, kad:
  3.1. Pirmoji Aukštojo mokslo taryba sudaroma  vadovaujantis
šiuo nutarimu patvirtintais Aukštojo mokslo tarybos nuostatais,
rotacijos principu 1/3 narių skiriant 2 metams, 2/3 ? 4  metams
švietimo ir mokslo ministro sprendimu.
  3.2. Iki švietimo ir mokslo ministras patvirtina  naują
Aukštojo mokslo tarybos sudėtį, bet ne ilgiau kaip iki 2009  m.
spalio 1 d., veikia švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 15
d. įsakymu Nr. ISAK-396 "Dėl Aukštojo mokslo tarybos  sudėties
patvirtinimo" (Žin., 2007, Nr. 35-1294) sudaryta Aukštojo mokslo
taryba.
  3.3. Naujos sudėties Aukštojo mokslo taryba pradeda  veiklą
švietimo ir mokslo ministrui patvirtinus naują Aukštojo  mokslo
tarybos sudėtį.
  4. Pripažinti netekusiais galios:
  4.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 15 d.
nutarimą  Nr. 1095 "Dėl Aukštojo mokslo tarybos  nuostatų
patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 79-2392);
  4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 11 d.
nutarimo Nr. 1432 "Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimų pakeitimo, susijusio su Mokslo ir studijų departamento
prie Švietimo ir mokslo ministerijos reorganizavimu" (Žin., 2002,
Nr. 91-3896) 9 punktą.
  
MINISTRAS PIRMININKAS              ANDRIUS KUBILIUS

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS        GINTARAS STEPONAVIČIUS

            _________________

                PATVIRTINTA
                Lietuvos Respublikos Vyriausybės
                2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr.
                771
                
        AUKŠTOJO MOKSLO TARYBOS NUOSTATAI
                
           I. BENDROSIOS NUOSTATOS
  
  1. Aukštojo mokslo taryba (toliau vadinama ? Taryba)  yra
Švietimo  ir  mokslo ministerijos patariamoji   institucija
strateginiais aukštojo mokslo plėtros klausimais.
  2. Taryba vadovaujasi Lietuvos Respublikos  Konstitucija,
Lietuvos  Respublikos  tarptautinėmis sutartimis,   Lietuvos
Respublikos Seimo priimtais įstatymais, Respublikos  Prezidento
dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,  kitais
teisės aktais ir Aukštojo mokslo tarybos nuostatais  (toliau
vadinama - šie nuostatai).
  3. Taryba bendradarbiauja su Lietuvos mokslo taryba, mokslo
ir studijų institucijomis, kitomis mokslo ir studijų  politiką
įgyvendinančiomis institucijomis, asociacijomis.
  
   II. TARYBOS FUNKCIJOS, TEISĖS IR TARYBOS NARIŲ PAREIGOS
  
  4. Tarybos funkcijos:
  4.1. analizuoti, vertinti ir teikti pasiūlymus ir  išvadas
Švietimo ir mokslo ministerijai strateginiais aukštojo  mokslo
plėtros ir kokybės gerinimo klausimais;
  4.2. vertinti ir atrinkti kandidatus į švietimo ir  mokslo
ministro skiriamus aukštųjų mokyklų tarybų narius,  teikti
atrinktų kandidatų sąrašą švietimo ir mokslo ministrui;
  4.3. tvirtinti Tarybos darbo ir kandidatų į aukštųjų mokyklų
tarybas atrankos reglamentą;
  4.4. vykdyti Švietimo ir mokslo ministerijos pavedimus, kitas
įstatymų ir kitų teisės aktų pavestas funkcijas.
  5. Taryba, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:
  5.1. gauti reikiamą informaciją iš Švietimo ir  mokslo
ministerijos, mokslo ir studijų institucijų ir kitų  valstybės
įstaigų;
  5.2. deleguoti Tarybos atstovus dalyvauti posėdžiuose  ir
renginiuose, kuriuose nagrinėjami aukštojo mokslo klausimai;
  5.3. inicijuoti ir siūlyti teisės aktų,  reglamentuojančių
aukštąjį mokslą, projektų rengimą;
  5.4. bendradarbiauti su atitinkamomis užsienio valstybių ir
tarptautinėmis institucijomis aukštojo mokslo srityje;
  5.5. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų
teisės aktų teikiamomis teisėmis.
  6. Tarybos narių pareigos:
  6.1. pasirengti Tarybos posėdžiams ir dalyvauti juose;
  6.2. laiku vykdyti Tarybos pirmininko ir Švietimo ir mokslo
ministerijos pavedimus;
  6.3. svarstyti aktualius aukštojo mokslo politikos klausimus;
  6.4. dalyvauti aiškinant visuomenei Tarybos pasiūlymus.
  7. Taryba kasmet iki vasario 16 d. teikia savo  veiklos
ataskaitą Švietimo ir mokslo ministerijai, kuri ją  skelbia
viešai.
   
           III. TARYBOS SUDARYMAS
   
  8. Taryba sudaroma iš 15 narių. Tarybos nario kadencija - 4
metai. Tas pats asmuo gali būti Tarybos narys ne daugiau kaip dvi
kadencijas iš eilės. 
  9. Kandidatas į Tarybos narius turi būti:
  9.1. pripažintas visuomenėje žmogus; 
  9.2. nepriekaištingos reputacijos;
  9.3.  švietimo, mokslo, kultūros, verslo arba  viešojo
sektoriaus atstovas, pasiekęs reikšmingų tam tikros  veiklos
srities rezultatų;
  9.4. išmanąs Lietuvos ir pasaulio aukštojo mokslo  plėtros
tendencijas, Lietuvos aukštąjį mokslą reglamentuojančius teisės
aktus.
  10. Tarybos nariu negali būti asmuo, atliekantis aukštosios
mokyklos tarybos nario funkcijas.
  11. Tarybos pirmininką ir jo pavaduotoją skiria švietimo ir
mokslo ministras, vadovaudamasis Tarybos nariams  nustatytais
reikalavimais.
  12. Kiti Tarybos nariai atrenkami taip:
  12.1. Švietimo ir mokslo ministerija viešai skelbia kandidatų
į Tarybos narius konkursą.
  12.2. Kandidatus į Tarybos narius gali siūlyti asociacijos,
įstaigos, įmonės, fiziniai asmenys, pateikdami išsamų  siūlomo
kandidato gyvenimo aprašymą, arba gali siūlytis patys  fiziniai
asmenys, pateikdami savo gyvenimo aprašymą. 
  12.3. Veikianti Taryba kartu su švietimo ir mokslo ministru
sudaro Tarybos narių atrankos komisiją (toliau vadinama  -
Komisija) iš 5 narių. Į Komisiją iš švietimo, mokslo, kultūros,
verslo arba viešojo sektoriaus atstovų 2 narius siūlo švietimo ir
mokslo ministras ir 3 narius ? veikianti Taryba. Komisijos sudėtį
tvirtina švietimo ir mokslo ministras ir skelbiama Švietimo  ir
mokslo ministerijos tinklalapyje.
  12.4.  Komisija peržiūri kandidatų gyvenimo  aprašymus,
prireikus kviečia kandidatus pokalbio ir pagal Tarybos  nariams
nustatytus reikalavimus sudaro kompetentingiausių kandidatų  į
Tarybos narius sąrašą, siekdama, kad būtų atstovaujama  tiek
akademinei bendruomenei, tiek socialiniams partneriams.
  12.5.  Komisija kandidatus patvirtina slaptu  balsavimu
paprastąja balsų dauguma, posėdyje dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3
jos narių, ir pateikia švietimo ir mokslo ministrui kandidatų į
Tarybos narius sąrašą, kuriame nurodytų kandidatų turi  būti
daugiau nei būtina patvirtinti Tarybos narių.
  12.6. Tarybos sudėtį tvirtina švietimo ir mokslo ministras.
  
        IV. TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
  
  13. Tarybos pirmininkas organizuoja Tarybos darbą, atsako už
jos veiklą, atstovauja jai. Kai Tarybos pirmininko nėra,  jo
funkcijas vykdo Tarybos pirmininko pavaduotojas.
  14. Tarybos sekretorius nėra Tarybos narys. Jis  rengia
posėdžius, derina su Tarybos pirmininku jų darbotvarkę,  tvarko
Tarybos dokumentaciją, renka informaciją, kurios reikia Tarybos
darbui. Tarybos sekretorių iš Švietimo ir mokslo  ministerijos
valstybės tarnautojų arba darbuotojų skiria švietimo ir  mokslo
ministras. Tarybos darbą techniškai aptarnauja Švietimo ir mokslo
ministerija.
  15. Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta anksčiau laiko, jeigu
jis:
  15.1. atsistatydina;
  15.2. atšaukiamas švietimo ir mokslo ministro, jeigu  yra
Tarybos pirmininkas ar jo pavaduotojas;
  15.3. praleidžia daugiau kaip tris Tarybos posėdžius iš eilės
be pateisinamos priežasties arba netinkamai vykdo Tarybos nario
pareigas;
  15.4. miršta.
  16. Pagrindinė Tarybos darbo forma yra posėdžiai.  Eiliniai
posėdžiai rengiami ne rečiau kaip vieną kartą per  kalendorinį
ketvirtį. Neeilinį Tarybos posėdį šaukia Tarybos  pirmininkas,
švietimo ir mokslo ministras arba toks posėdis rengiamas  ne
mažiau kaip 1/3 Tarybos narių prašymu. Tarybos posėdžio medžiagą
ir  darbotvarkės  projektą  Tarybos  sekretorius   pateikia
elektroniniu paštu arba paštu Tarybos nariams ne vėliau  kaip
prieš 5 darbo dienas iki posėdžio. Tarybos posėdis yra teisėtas,
jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių. 
  17. Tarybos sprendimai priimami bendru sutarimu, o jeigu nėra
bendro sutarimo - dalyvaujančių posėdyje Tarybos narių  balsų
dauguma. Tuo atveju, kai tvirtinami kandidatai į švietimo  ir
mokslo ministro skiriamus aukštosios mokyklos tarybos  narius,
sprendimai priimami visų Tarybos narių balsų dauguma. 
  18. Tarybos sprendimai įforminami protokolu. Prie sprendimo
gali  būti pridedamos atskirosios Tarybos narių  nuomonės.
Protokolus pasirašo Tarybos pirmininkas ir sekretorius.
  19. Tarybos nariams už darbą gali būti atlyginama  Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  20. Informacija apie Tarybos veiklą, sprendimus  skelbiama
Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapyje. 
  
 V. KANDIDATŲ Į ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO SKIRIAMUS AUKŠTŲJŲ
         MOKYKLŲ TARYBŲ NARIUS ATRANKA
  
  21. Kandidatus į švietimo ir mokslo ministro  skiriamus
aukštųjų mokyklų tarybų narius gali siūlyti valstybės  ir
savivaldybių institucijos, verslo, pramonės, mokslo,  kultūros,
viešojo sektoriaus institucijos ir organizacijos,  atitinkamos
aukštosios mokyklos senatas, Alumni asociacijos, fiziniai asmenys
arba gali siūlytis patys fiziniai asmenys. 
  22. Kandidatais į švietimo ir mokslo ministro  skiriamus
aukštųjų mokyklų tarybų narius negali būti asmenys, priklausantys
aukštųjų  mokyklų  personalui, ir  studentai,   Respublikos
Prezidentas, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės  nariai ir politinio (asmeninio)   pasitikėjimo
valstybės tarnautojai. Kandidatai į švietimo ir mokslo ministro
skiriamus aukštųjų mokyklų tarybų narius turi atitikti  šiuos
kriterijus:
  22.1. būti nepriekaištingos reputacijos;
  22.2. būti ėję ar eiti atsakingas pareigas švietimo, mokslo,
kultūros, viešosios veiklos ar verslo srityje (šis  kriterijus
netaikomas studentų atstovams);
  22.3. turėti žinių ir gebėjimų, padedančių siekti aukštosios
mokyklos tikslų ir įgyvendinti aukštosios mokyklos misiją. 
  23. Kandidatams pranašumą teikiantys kriterijai yra tai, kad
jie turi:
  23.1. būti sąžiningi ir nešališki;
  23.2. gebėti atstovauti viešajam interesui;
  23.3. turėti vadybinės ir (ar) ekspertinės patirties  bent
vienoje aukštosios mokyklos specialistų rengimo srityje; 
  23.4. turėti personalo valdymo patirties;
  23.5. turėti aukštosios mokyklos tarybos funkcijoms vykdyti
būtiną kompetenciją;
  23.6. gebėti dirbti kolegialių valdymo organų  komandose,
prisiimti jų lyderių vaidmenis.
  24.  Taryba konkrečiu atrankos atveju gali   nustatyti
papildomus  pranašumą teikiančius kriterijus kandidatams  į
švietimo ir mokslo ministro skiriamus aukštosios mokyklos tarybos
narius  atrinkti.  Pranašumą  teikiantys  kriterijai   turi
neprieštarauti šiems nuostatams, galiojantiems teisės  aktams,
taip pat turi atitikti aukštosios mokyklos misiją, jos  veiklos
kryptis ir plėtros prioritetus. 
  25. Kandidatų į švietimo ir mokslo ministro  skiriamus
aukštųjų mokyklų tarybų narius atrankos procedūra vykdoma pagal
Tarybos patvirtintą darbo reglamentą, kuriame numatoma, kad:
  25.1. ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki aukštosios mokyklos
tarybos sudarymo arba tarybos nario, kurį skiria švietimo  ir
mokslo ministras, kadencijos pabaigos aukštoji mokykla apie tai
informuoja švietimo ir mokslo ministrą ir prašo paskirti  jo
skiriamus tarybos narius (narį); 
  25.2. gavęs aukštosios mokyklos prašymą, švietimo ir mokslo
ministras teisės aktų nustatyta tvarka kreipiasi į  Tarybą,
prašydamas teikti kandidatus į jo skiriamus aukštosios mokyklos
tarybos narius. Jeigu aukštoji mokykla laiku nesikreipia  į
švietimo ir mokslo ministrą dėl narių skyrimo, švietimo ir mokslo
ministras gali pats inicijuoti jo skiriamų aukštosios  mokyklos
tarybos narių atranką;
  25.3. gavusi švietimo ir mokslo ministro prašymą,  Taryba
skelbia viešą kvietimą siūlyti kandidatus į aukštosios mokyklos
tarybą ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius atrenka kandidatus. Jeigu
tenkinamos šių nuostatų 22 ir 23 punktuose nustatytos  sąlygos,
Taryba juos teikia skirti švietimo ir mokslo ministrui.
  26. Kandidatai į švietimo ir mokslo ministro  skiriamus
aukštosios mokyklos tarybos narius turi raštu patvirtinti  savo
sutikimą tapti aukštosios mokyklos tarybos nariais, o  paskirti
pasirašyti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin.,
2009,  Nr.  54-2140)  20 straipsnio  7  dalyje   numatytą
įsipareigojimą.
  
            _________________
  


©1996-2006 Teisinės informacijos centras