LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
              NUTARIMAS
                
DĖL ŪKIO LĖŠŲ SKYRIMO SAVIVALDYBIŲ PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOMS IŠ
ATITINKAMŲ METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ
     SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS METODIKOS PATVIRTINIMO

          2011 m. kovo 23 d. Nr. 337
               Vilnius
                
  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo
(Žin., 1997, Nr. 98-2478; 2007, Nr. 43-1627; 2010, Nr. 67-3338)
31 straipsnio 10 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  Patvirtinti Ūkio lėšų skyrimo savivaldybių profesinio mokymo
įstaigoms iš atitinkamų metų valstybės biudžeto  specialiųjų
tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams metodiką (pridedama).

Ministras Pirmininkas              Andrius Kubilius

Švietimo ir mokslo ministras        Gintaras Steponavičius

            _________________

                  PATVIRTINTA
                  Lietuvos Respublikos 
                  Vyriausybės 2011 m. kovo 23 d.
                  nutarimu Nr. 337

 ŪKIO LĖŠŲ SKYRIMO SAVIVALDYBIŲ PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOMS IŠ
ATITINKAMŲ METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ
        SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS METODIKA

           I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Ūkio lėšų skyrimo savivaldybių profesinio mokymo įstaigoms
iš atitinkamų metų valstybės biudžeto specialiųjų  tikslinių
dotacijų savivaldybių biudžetams metodika (toliau -  Metodika)
reglamentuoja ūkio lėšų poreikio apskaičiavimą ir paskirstymą iš
atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau -
valstybės biudžetas) specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių
profesinio mokymo įstaigoms, kurių teisinė forma -  biudžetinė
arba viešoji įstaiga ir kurios vykdo formaliojo profesinio mokymo
programas (toliau - mokymo įstaigos). 
  2. Ūkio lėšos gali būti naudojamos netiesiogiai su švietimo
procesu susijusių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms, kurios
negali būti apmokamos iš mokinio krepšelio lėšų:  bendrabučiams
išlaikyti,  medikamentams įsigyti (ir darbuotojų  sveikatai
tikrinti), ryšių paslaugoms apmokėti, transportui  išlaikyti,
aprangai ir patalynei, spaudiniams įsigyti,  komandiruotėms
(transporto,  apgyvendinimo, ryšio ir kitoms  komandiruotės
išlaidoms), už komunalines paslaugas (šildymą, elektros energiją,
vandentiekį ir kanalizaciją) sumokėti, ilgalaikiam materialiajam
turtui  nuomoti ir einamajam remontui atlikti,  samdomiems
ekspertams  ir konsultantams sumokėti, komisinių  išlaidoms
apmokėti, už turto vertinimo paslaugas sumokėti, veiklai nuomoti,
kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti.
  
       II. ŪKIO LĖŠŲ POREIKIO APSKAIČIAVIMAS
  
  3.  Mokymo  įstaigoms  skiriamų  ūkio  lėšų   poreikis
apskaičiuojamas laikantis šių nuostatų:
  3.1. Lėšų ūkio reikmėms per metus vienam mokymo  įstaigos
mokiniui dydį (bazinį ūkio lėšų dydį) atitinkamais metais nustato
Švietimo ir mokslo ministerija, atsižvelgdama į praėjusių  metų
mokymo  įstaigos ūkio lėšų, vidutiniškai tenkančių  vienam
profesinio  mokymo įstaigos mokiniui šalyje, dydį,   kuris
apskaičiuojamas visų mokymo įstaigų ūkio lėšas padalijus  iš
mokinių jose skaičiaus. Bazinis ūkio lėšų dydis negali  būti
mažesnis kaip 450 litų.
  3.2. Bazinis lėšų dydis indeksuojamas:
  3.2.1. už kiekvieną mokinį, gyvenantį bendrabutyje -  1,1
karto;
  3.2.2.  už kiekvieną mokinį, besimokantį ar  gyvenantį
pastatuose, kuriems šildyti naudojama šilumos energija  iš
vietinės katilinės, - 1,05 karto;
  3.2.3. už kiekvieną mokinį, kuris mokosi pagal žemės  ūkio,
miškininkystės ir žuvininkystės srities ar kitas su ja susijusias
profesinio mokymo programas ir kurio mokymo programos  dalis
vyksta mokomajame ūkyje, - 1,4 karto;
  3.2.4.  už  kiekvieną  vaiką,  besimokantį   skyriuje
(nepagrindiniame) kitoje vietovėje - 1,05 karto;
  3.2.5. už kiekvieną besimokantį neįgalų mokinį - 1,4 karto.
  3.3. Ūkio lėšų, skiriamų metams mokymo įstaigai,  poreikis
apskaičiuojamas vidutinį metinį mokinių, besimokančių  pagal
formaliojo profesinio mokymo programas mokymo įstaigoje, skaičių
padauginus iš bazinio ūkio lėšų dydžio ir Metodikos 3.2.1-3.2.5
punktuose nurodytais atvejais taikant nustatytus indeksus. 
  
  III. ŪKIO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS SAVIVALDYBIŲ MOKYMO ĮSTAIGOMS
  
  4. Ūkio lėšų mokymo įstaigoms numatoma iš atitinkamų  metų
valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų  savivaldybių
biudžetams  pagal  Metodikos 3.3 punkte nustatyta   tvarka
apskaičiuotą ūkio lėšų poreikį ir atvejus, nurodytus  5.1-5.3
punktuose. 
  5. Ūkio lėšos mokymo įstaigoms, kurių savininko teises  ir
pareigas iš valstybės perėmė savivaldybės, skirstomos laikantis
šių nuostatų: 
  5.1. 2012 metams - atitinkamai mokymo įstaigai 2011 metais iš
valstybės biudžeto skirtas ūkio lėšų dydis;
  5.2. 2013 metams skiriama:
  5.2.1. 80 procentų - 2012 metais atitinkamai mokymo įstaigai
ūkio išlaidoms skirtų specialiosios tikslinės dotacijos lėšų; 
  5.2.2. 20 procentų ūkio lėšų poreikio, apskaičiuoto Metodikos
3.3 punkte nustatyta tvarka;
  5.3. 2014 metams skiriama:
  5.3.1. 40 procentų 2013 metais atitinkamai mokymo  įstaigai
ūkio išlaidoms skirtų specialiosios tikslinės dotacijos lėšų; 
  5.3.2. 60 procentų ūkio lėšų poreikio, apskaičiuoto Metodikos
3.3 punkte nustatyta tvarka;
  5.4. 2015 ir vėlesniems metams - pagal ūkio lėšų  poreikį,
apskaičiuotą Metodikos 3.3 punkte nustatyta tvarka.
  6. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti  savivaldybės
institucija savo sprendimu gali perskirstyti tarp  savivaldybės
profesinio mokymo įstaigų iki 10 procentų specialiosios tikslinės
dotacijos. 
  
          IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  
  7. Mokiniams perėjus iš vienos mokymo įstaigos į kitą, ūkio
lėšos  per  kalendorinius  metus  tarp  mokymo   įstaigų
neperskirstomos. 
  8. Mokyklos ūkio lėšos naudojamos laikantis teisės  aktų,
reglamentuojančių valstybės biudžeto ir savivaldybių  biudžetų
sudarymą ir vykdymą.
  9. Kitos lėšos, reikalingos savivaldybių profesinio  mokymo
įstaigų  veiklai užtikrinti (mokiniams maitinti,   mokyklos
personalo (išskyrus darbuotojus, išlaikomus iš mokinio krepšelio
lėšų)  darbo  užmokesčiui,  socialinio  draudimo   įmokoms,
stipendijoms mokėti ir kitkam), skiriamos kaip tikslinė dotacija
iš valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. 
  10. Duomenis, kurių reikia atitinkamų metų mokymo  įstaigų
lėšų poreikiui apskaičiuoti, savivaldybės teikia Švietimo  ir
mokslo ministerijai jos nustatyta tvarka.
  11. Savivaldybės iš savo biudžetų gali skirti papildomų lėšų
mokymo įstaigų ūkio išlaidoms finansuoti.

            _________________
                


©1996-2006 Teisinės informacijos centras