LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
              NUTARIMAS
                
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. VASARIO 5 D.
  NUTARIMO NR. 128 "DĖL APSKRIČIŲ VIRŠININKŲ IR SAVIVALDYBIŲ
ADMINISTRACIJŲ ŠVIETIMO PADALINIŲ BENDRŲJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO"
              PAKEITIMO

         2011 m. birželio 29 d. Nr. 767
               Vilnius
                
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario
5 d. nutarimą Nr. 128 "Dėl Apskričių viršininkų ir savivaldybių
administracijų švietimo padalinių bendrųjų nuostatų patvirtinimo"
(Žin., 2004, Nr. 21-643, Nr. 105-3890) ir išdėstyti jį  nauja
redakcija:

        "LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

              NUTARIMAS
  DĖL SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJŲ ŠVIETIMO PADALINIŲ BENDRŲJŲ
           NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
                
  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin.,
1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 56 straipsnio 5  punktu,
Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  Patvirtinti Savivaldybių administracijų švietimo  padalinių
bendruosius nuostatus (pridedama)."
  2. Šis nutarimas įsigalioja 2011 m. liepos 1 dieną.

Ministras Pirmininkas              Andrius Kubilius

Švietimo ir mokslo ministras        Gintaras Steponavičius

            _________________

                  PATVIRTINTA
                  Lietuvos Respublikos 
                  Vyriausybės 2004 m. vasario 5 
                  d. nutarimu Nr. 128
                  (Lietuvos Respublikos 
                  Vyriausybės 2011 m. birželio 
                  29 d. nutarimo Nr. 767 
                  redakcija)

  SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJŲ ŠVIETIMO PADALINIŲ BENDRIEJI
              NUOSTATAI

           I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendrieji
nuostatai  (toliau - Nuostatai) reglamentuoja  savivaldybių
administracijų švietimo padalinių (toliau - švietimo padalinys)
uždavinius, funkcijas, struktūrą ir teises.
  2. Švietimo padalinio paskirtis - dalyvauti  formuojant
savivaldybės švietimo politiką, teisės aktų nustatyta  tvarka
vykdyti švietimo viešąjį administravimą savivaldybės  švietimo
įstaigose,  prižiūrėti kitų savivaldybės įstaigų,   kuriose
organizuojamas vaikų ir saugusiųjų neformalusis švietimas, vaikų
užimtumas, šios srities veiklą.
  3. Švietimo padalinys savo veikloje vadovaujasi  Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais
Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais,  Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro
įsakymais, savivaldybės institucijų sprendimais,  savivaldybės
administracijos  nuostatais, švietimo padalinio  nuostatais,
parengtais vadovaujantis Nuostatais ir kitais teisės aktais.
  4. Švietimo padalinys teisės aktų nustatyta tvarka  gali
turėti antspaudų, blankų su herbu ir savo pavadinimu. 
  5. Švietimo padalinio veiklą įgyvendinant valstybės švietimo
politiką koordinuoja Švietimo ir mokslo ministerija.

     II. ŠVIETIMO PADALINIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Svarbiausi švietimo padalinio uždaviniai:
  6.1. užtikrinti valstybės ir savivaldybės švietimo politikos
įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimų, švietimo ir mokslo ministro  įsakymų,
savivaldybės  institucijų sprendimų ir kitų teisės   aktų,
reglamentuojančių švietimą, vykdymą;
  6.2. organizuoti, stebėti ir tobulinti vaikų, jaunimo  ir
suaugusiųjų bendrąjį ugdymą, profesinį mokymą, mokinių, turinčių
specialiųjų  ugdymosi  poreikių, ugdymą,  ikimokyklinį   ir
priešmokyklinį ugdymą, kitą neformalųjį vaikų švietimą  ir
neformalųjį suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos  teikimą,
vaikų ir jaunimo užimtumą, vaiko minimalios priežiūros priemonių
vykdymą. 
  7.  Švietimo  padalinys, įgyvendindamas  jam   pavestus
uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  7.1.  analizuoja  švietimo  būklę,  pasitelkęs   Atvirą
informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemą (toliau - AIKOS)
teikia  mokiniams  ir jų tėvams (globėjams,   rūpintojams)
informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo
įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas.
Teikia visuomenei ir Švietimo ir mokslo ministerijai savivaldybės
administracijos  direktoriaus patvirtintą informaciją   apie
švietimo būklę savivaldybėje, taip pat, naudodamasis  Švietimo
valdymo informacinės sistemos (toliau - ŠVIS) informacija, rengia
pranešimus savivaldybės institucijoms;
  7.2. rengia savivaldybės ilgalaikius švietimo plėtros tikslų
ir priemonių projektus, dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto
projekto švietimo dalį, švietimo plėtotei skirtas  savivaldybės
investicines  programas, savivaldybės tarybai   patvirtinus,
organizuoja jų įgyvendinimą;
  7.3. teikia savivaldybės institucijoms siūlymus dėl  sąlygų
vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo,  mokyklų
tinklo formavimo, dalyvauja rengiant savivaldybės Mokyklų tinklo
pertvarkos  bendrojo plano projektą, savivaldybės   tarybai
patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą; 
  7.4. tvarko švietimo informacines sistemas, prižiūri,  kaip
vykdomas mokyklų duomenų teikimas. Konsultuoja mokyklas, derina
jų bendrus poreikius diegiant mokyklų informacines sistemas; 
  7.5.  organizuoja ir tvarko savivaldybės   teritorijoje
gyvenančių vaikų apskaitą. Nustato mokyklų nelankančius vaikus ir
jų ugdymo poreikius, kartu su mokyklomis vykdo tikslines  šių
vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrindamas, kad
visi savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16  metų
mokytųsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas; 
  7.6. koordinuoja savivaldybės švietimo įstaigų  veiklą,
konsultuoja  jų  vadovus,  mokytojus,  švietimo   pagalbos
specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo,
ugdymo  proceso organizavimo ir švietimo pagalbos  teikimo
klausimais; informuoja ir konsultuoja savivaldybės teritorijoje
esančių nevalstybinių (išskyrus aukštąsias) mokyklų vadovus  ir
mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo  ir
ugdymo proceso organizavimo klausimais;
  7.7. organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos (švietimo
informacinės,  psichologinės,  socialinės    pedagoginės,
specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos,  profesinio
orientavimo) teikimą, vaiko minimalios priežiūros  priemonių
vykdymą; 
  7.8. organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių  mokyklų
mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus
egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus)
pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų
patikrinimų  programas  ir mokymosi pasiekimų   patikrinimų
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, mokinių  pasiekimų
tyrimus; 
  7.9. prognozuoja mokinių priėmimą į savivaldybės profesinio
mokymo įstaigas, teikia joms siūlymus dėl naujų profesinio mokymo
programų, atitinkančių ūkio poreikius, rengimo; 
  7.10. atlieka savivaldybės Valstybinės kalbos  mokėjimo
kvalifikavimo komisijos veiklos kontrolę;
  7.11. vykdo kas 5 metai savivaldybės mokyklų vadovų,  jų
pavaduotojų  ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių  vedėjų
atestaciją ir veiklos vertinimą;
  7.12. organizuoja savivaldybės mokyklų mokytojų ir švietimo
pagalbos specialistų atestaciją;
  7.13. dalyvauja konkursų savivaldybės švietimo  įstaigos
vadovų  pareigoms eiti komisijose, rengiant jų  pareigybių
aprašymus;
  7.14.  atlieka savivaldybės mokyklų veiklos  priežiūrą,
inicijuoja jų periodišką išorinį vertinimą, vykdo  prevencines
priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones. Padeda
nevalstybinėms švietimo įstaigoms;
  7.15. inicijuoja savivaldybės švietimo tarybos kūrimąsi;
  7.16. rengia savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių
projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą
dėl:
  7.16.1. savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrųjų planų
patvirtinimo,  savivaldybės  švietimo  įstaigų   steigimo,
reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos,
leidimų steigti filialus ir siūlymų dėl savivaldybės  gyventojų
poreikius atitinkančio profesinio mokymo teikėjų tinklo  kūrimo
švietimo ir mokslo ministrui teikimo;
  7.16.2. savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų, įstatų,  jų
pakeitimų ir papildymų; 
  7.16.3. pritarimo savivaldybės mokyklų strateginiams planams
ir ugdymo planams;
  7.16.4.  savivaldybės neformaliojo švietimo (taip   pat
formalųjį švietimą papildančio ugdymo) mokyklų veiklos išorinio
vertinimo tvarkos;
  7.16.5.  mokslo metų pradžios ir trukmės  savivaldybės
neformaliojo švietimo mokyklose ir ugdymo pagal  neformaliojo
švietimo  programas pradžios savivaldybės bendrojo   ugdymo
mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose;
  7.16.6. asmenų priėmimo į savivaldybės ikimokyklinio ugdymo,
kito neformaliojo vaikų švietimo (taip pat formalųjį  švietimą
papildančio ugdymo) mokyklas,  bendrojo ugdymo mokyklas  ir
asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimo  į
savivaldybės profesinio mokymo įstaigas tvarkos nustatymo;
  7.16.7. neformaliojo švietimo programų vykdymo savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose; 
  7.16.8. savivaldybės mokyklų aprūpinimo bendrojo  ugdymo
dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis ir turimų  vadovėlių
perskirstymo tarp pavaldžių mokyklų, kurių mokiniai pereina  iš
vienos mokyklos į kitą;
  7.16.9. atlyginimo dydžio nustatymo už: vaikų, ugdomų pagal
ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą; ikimokyklinio ugdymo
ir bendrojo ugdymo mokyklos nuostatuose (įstatuose)  nustatytas
mokinių  tėvų  (globėjų, rūpintojų) pageidavimu   teikiamas
papildomas paslaugas; savivaldybės mokyklų teikiamą neformalųjį
vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, taip pat dėl
teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainų, įkainių ir tarifų
nustatymo tais atvejais, kai jų nenustato Lietuvos  Respublikos
Vyriausybė;
  7.16.10. mokinių gyvenimo savivaldybės bendrojo  ugdymo
mokyklos bendrabutyje išlaidų apmokėjimo iš savivaldybės  ūkio
lėšų;
  7.16.11.  neformaliojo vaikų švietimo programų  mokinių
atostogų metu vykdymo tvarkos;
  7.16.12.  savivaldybės teritorijoje gyvenančių   mokinių
nemokamo vežimo į mokyklas ir atgal pagal Lietuvos  Respublikos
švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 36
straipsnio 1 dalį organizavimo; mokinių, kurie turi specialiųjų
ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į bendrojo  ugdymo
mokyklą (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų
yra nesaugūs gatvėje), vežimo į mokyklą ir atgal tvarkos  ir
atvejų nustatymo;
  7.16.13. sąlygų organizuoti vaikų ir mokinių  maitinimą
savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo  mokyklose
sudarymo;
  7.16.14. kvalifikacijos tobulinimo išlaidų mokytojams  ir
kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems asmenims  apmokėjimo
tvarkos;
  7.16.15. materialinės paramos teikimo ar tam tikrų  išlaidų
kompensavimo mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems
specialistams tvarkos nustatymo;
  7.16.16. rengia kitus savivaldybės institucijų sprendimų ir
potvarkių projektus;
  7.17. atlieka kitas savo nuostatuose numatytas funkcijas.

        III. ŠVIETIMO PADALINIO STRUKTŪRA

  8. Švietimo padalinio struktūrą, jo vadovo pavaldumą  ir
atskaitomybę nustato savivaldybės administracijos  struktūrinių
padalinių  nuostatai ir pareigybių aprašymai.  Savivaldybės
administracijos švietimo padalinys gali būti jungiamas su kitais
struktūriniais padaliniais.
  9. Švietimo padalinio vadovas ir švietimo  specialistai
priimami į pareigas ir atleidžiami iš jų Lietuvos  Respublikos
valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr.
45-1708) nustatyta tvarka, atsižvelgiant į švietimo ir  mokslo
ministro  nustatomus kvalifikacinius reikalavimus   švietimo
padalinių vadovams ir specialistams. 
  10. Švietimo padalinio valstybės tarnautojų  pareigybių
sąrašas sudaromas atsižvelgiant į priskirtų funkcijų sudėtingumą,
pedagoginių darbuotojų savivaldybės mokyklose, švietimo pagalbos
įstaigose skaičių ir skirtus asignavimus. 
  
  IV. ŠVIETIMO PADALINIO, JO VADOVO TEISĖS IR ATSKAITOMYBĖ

  11. Švietimo padalinys turi teisę:
  11.1. kreiptis į valstybinio ir savivaldybės administravimo
subjektus;
  11.2.  pagal savo kompetenciją gauti iš valstybės  ir
savivaldybės institucijų ir įstaigų informaciją, kurios  reikia
švietimo padalinio uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
naudotis ŠVIS ir AIKOS duomenimis;
  11.3. bendradarbiauti su kitų savivaldybių  administracijų
švietimo padaliniais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
savivaldybės institucijų įgaliojimu atstovauti  savivaldybei
teismuose;
  11.4. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti  savivaldybės,
švietimo įstaigų vadovų skyrimo konkursuose.
  12. Švietimo padalinys gali turėti ir kitų teisių,  kurias
suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.
  13. Švietimo padalinio vadovas ir švietimo  specialistai
tobulina kvalifikaciją iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
ar savivaldybių biudžetų, fondų ir kitų teisėtų lėšų.
  14. Švietimo padalinio vadovas atskaitingas  savivaldybės
administracijos direktoriui.
  15. Švietimo padalinio vadovas ir švietimo  specialistai
atsako už tinkamą priskirtų funkcijų, numatytų švietimo padalinio
nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, vykdymą.

            _________________
                


©1996-2006 Teisinės informacijos centras