LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
              NUTARIMAS
                
 DĖL MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ FORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS, TINKLO
         KŪRIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

         2011 m. birželio 29 d. Nr. 768
               Vilnius
                
  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin.,
1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 28 straipsnio 8 dalimi, 41
straipsnio 7 ir 9 dalimis, 43 straipsnio 7 dalimi, 67 straipsnio
4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  1.  Patvirtinti Mokyklų, vykdančių formaliojo  švietimo
programas, tinklo kūrimo taisykles (pridedama).
  2. Nustatyti, kad:
  2.1. Iki šio nutarimo įsigaliojimo pradėtos bendrojo ugdymo
mokyklų, profesinio mokymo įstaigų steigimo,  reorganizavimo,
likvidavimo ir pertvarkymo procedūros baigiamos iki šio nutarimo
įsigaliojimo galiojusia tvarka.
  2.2. Valstybinės ar savivaldybių gimnazijos, neatitinkančios
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 41 straipsnio 7  dalyje
nustatytų reikalavimų, reorganizuojamos arba jų  struktūros
pertvarkomos iki 2015 m. rugpjūčio 31 dienos.
  2.3. Valstybinės ir savivaldybių pagrindinės mokyklos:
  2.3.1. vykdančios pradinio ugdymo ir pagrindinio  ugdymo
programos pirmąją dalį, priskiriamos progimnazijos tipo mokykloms
iki 2012 m. sausio 1 dienos;
  2.3.2. vykdančios pradinio ugdymo ir pagrindinio  ugdymo
programos pirmąją dalį ir neatitinkančios šio nutarimo 1 punkte
nurodytų taisyklių 26.6 punkto reikalavimo, reorganizuojamos iki
2012 m. rugpjūčio 31 dienos.
  3. Pavesti vadovaujantis šio nutarimo 1 punkte  nurodytų
taisyklių 35 punktu:
  3.1. iki 2012 m. vasario 1 d. parengti ir patvirtinti:
  3.1.1. Švietimo ir mokslo ministerijai -  ministerijos
įsteigtų bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo  įstaigų
tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendruosius planus;
  3.1.2. savivaldybėms - savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų
tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendruosius planus.
  4. Pripažinti netekusiais galios:
  4.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d.
nutarimą Nr. 745 "Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo  švietimo
programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr.
95-3509);
  4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d.
nutarimą Nr. 746 "Dėl bendrojo lavinimo, specialiojo  ugdymo,
profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui  ir
mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo
ir pertvarkymo kriterijų sąrašo patvirtinimo" (Žin., 2004,  Nr.
95-3510);
  4.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 9 d.
nutarimą Nr. 1426 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.
birželio 14 d. nutarimo Nr. 745 "Dėl Mokyklų,  vykdančių
formaliojo  švietimo  programas, tinklo  kūrimo   taisyklių
patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2004, Nr. 165-6033);
  4.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12  d.
nutarimą Nr. 256 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004  m.
birželio 14 d. nutarimo Nr. 745 "Dėl Mokyklų,  vykdančių
formaliojo  švietimo  programas, tinklo  kūrimo   taisyklių
patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2008, Nr. 37-1336);
  4.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12  d.
nutarimą Nr. 257 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004  m.
birželio 14 d. nutarimo Nr. 746 "Dėl bendrojo  lavinimo,
specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui,
mokytojui  ir  mokyklai  teikiančių  įstaigų    steigimo,
reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų  sąrašo
patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2008, Nr. 37-1337);
  4.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 15 d.
nutarimą Nr. 299 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004  m.
birželio 14 d. nutarimo Nr. 745 "Dėl Mokyklų,  vykdančių
formaliojo  švietimo  programas, tinklo  kūrimo   taisyklių
patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2009, Nr. 45-1763);
  4.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d.
nutarimą Nr. 903 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004  m.
birželio 14 d. nutarimo Nr. 746 "Dėl bendrojo  lavinimo,
specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui,
mokytojui  ir  mokyklai  teikiančių  įstaigų    steigimo,
reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų  sąrašo
patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2009, Nr. 103-4301);
  4.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 30  d.
nutarimą Nr. 352 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004  m.
birželio 14 d. nutarimo Nr. 746 "Dėl bendrojo  lavinimo,
specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui,
mokytojui  ir  mokyklai  teikiančių  įstaigų    steigimo,
reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų  sąrašo
patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2011, Nr. 38-1818).

Ministras Pirmininkas              Andrius Kubilius

Švietimo ir mokslo ministras        Gintaras Steponavičius

            _________________

                  PATVIRTINTA
                  Lietuvos Respublikos 
                  Vyriausybės 2011 m. birželio 
                  29 d. nutarimu Nr. 768

 MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ FORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS, TINKLO KŪRIMO
              TAISYKLĖS
                
           I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo
kūrimo taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato bendrojo  ugdymo
mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų (toliau - Mokyklos) tinklo
kūrimo tikslą ir esmines nuostatas, bendrojo ugdymo  mokyklų
paskirtį ir jų vykdomų programų įvairovę, bendruosius  ir
specialiuosius mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo  programas,
kriterijus, gimnazijos tipui priskiriamos mokyklos,  vykdančios
specializuoto ugdymo krypties programą, kuriai reikia  ugdymo
nuoseklumo, kriterijus, savivaldybių mokyklų (klasių),  skirtų
šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų  ugdymosi
poreikių, paskirtį ir kriterijus, Mokyklų tinklo  pertvarkos
bendrųjų planų rengimą ir įgyvendinimą.
  2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
  Jungtinė klasė - klasė, sudaryta iš dviejų arba trijų klasių,
kurioje mokomasi pagal skirtingo lygio programą.
  Klasė - pastovi mokinių grupė, kuri vienus mokslo  metus
drauge mokosi pagal to paties lygio pradinio, pagrindinio  ar
vidurinio ugdymo programą.
  Specialioji klasė - dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų didelių ar
labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių  mokinių
klasė.
  Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos  Lietuvos
Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr.
38-1804) (toliau - Švietimo įstatymas).
  
   II. MOKYKLŲ TINKLO KŪRIMO TIKSLAS IR ESMINĖS NUOSTATOS

  3. Mokyklų tinklo kūrimo tikslas - sudaryti sąlygas plėtoti
geros kokybės privalomąjį ir visuotinį švietimą, didinti  jo
prieinamumą už protingą, valstybei ir savivaldybėms  pakeliamą
kainą. Siekiama, kad Mokyklų tinklas būtų darniai  veikianti,
nuolat atsinaujinanti, švietimo programų įvairovę, jų prieinamumą
užtikrinančių ir atsakomybe už švietimo kokybę  besidalijančių
valstybinių, savivaldybių ir nevalstybinių Mokyklų sistema.
  4. Mokyklų tinklas kuriamas vadovaujantis Švietimo įstatyme
nustatytais švietimo sistemos principais. Formuojama integracinė
Mokyklų, kuriose gali mokytis, įgyti išsilavinimą ir  gauti
pagalbą socialiai jautrių grupių asmenys ir specialiųjų ugdymosi
poreikių turintys asmenys, sistema.
  5. Mokyklų tinklas kuriamas kompleksiškai:  analizuojami
švietimo poreikiai, tam tikroje teritorijoje esančių  skirtingo
pavaldumo Mokyklų situacija, su kitais Mokyklų savininkais  ar
savininkų teises ir pareigas įgyvendinančiomis  institucijomis
(dalyvių  susirinkimais)  derinama  Mokyklų   perspektyva,
analizuojamas bendrojo ugdymo, profesinio mokymo  programų,
bendrojo ugdymo mokyklų tipų ir paskirčių išdėstymas tam tikroje
savivaldybės, regiono ar šalies teritorijoje, jų  įvairovė.
Siekiant užtikrinti mokymosi prieinamumą ir tolygesnį  mokinių
pasiskirstymą bendrojo ugdymo mokyklose, reguliuojami  mokinių
srautai,  organizuojamas  saugus  mokinių    vežiojimas,
apgyvendinimas, maitinimas; sprendžiamas mokytojų  įdarbinimo
klausimas, sukuriama mokytojus pavaduoti galinčių  mokytojų
duomenų bazė, planuojama Mokyklų statyba, Mokyklų  pastatų
atnaujinimas, pritaikymas Mokyklų paskirčiai ir laisvų  patalpų
naudojimas, šie darbai atliekami. Reorganizuojant, likviduojant
Mokyklas, pertvarkant jų struktūrą, pertvarkant valstybines  ir
savivaldybių Mokyklas, atsižvelgiama į Mokyklų  bendruomenių
nutarimus, jeigu jie neprieštarauja Taisyklėms.
  6. Užtikrinamas bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programų
prieinamumas  visiems  Lietuvos Respublikos piliečiams   ir
užsieniečiams, turintiems teisę nuolat ar laikinai  gyventi
Lietuvos Respublikoje; tenkinami mokinių poreikiai  mokytis
valstybine kalba, tautinės mažumos kalba ar tautinės  mažumos
kalbos; užtikrinamas užsienio kalbų, sustiprinto dalyko mokymosi,
esant pakankamam bendrųjų mokyklų tinklui, ugdymo tradicijų  ir
savitos mokyklos kultūros, savita pedagogine sistema grindžiamo
ugdymo, kryptingo meninio ugdymo, mokinių saviraiškos poreikių ir
kitų interesų tenkinimo tęstinumas jiems pereinant mokytis į kitą
bendrojo ugdymo mokyklą pagal aukštesnio lygmens bendrojo ugdymo
programą. Mokinių poreikių tenkinimo tęstinumui  užtikrinti
skirtingų tipų mokyklos gali sudaryti bendradarbiavimo sutartis.
Profesinio  mokymo programų atitiktis derinama su   nuolat
kintančiais darbo rinkos poreikiais, jų pasiūla siejama su šalies
ūkine, socialine ir kultūrine raida.
  7. Sudaromos sąlygos mokytis arčiau gyvenamosios  vietos
esančioje Mokykloje mokiniams pagal pradinio ugdymo programą ir
mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių  ar
labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, - pagal pritaikytas
pradinio, pagrindinio ugdymo, profesinio mokymo programas.
  8. Sudaromos sąlygos mokiniams judėti tarp skirtingų bendrojo
ugdymo mokyklų tipų, skirtingų mokyklų paskirčių  tolesnio
mokymosi link. Keletas savivaldybių gali steigti bendras bendrojo
ugdymo mokyklas sutarčių pagrindu, jeigu tai būtina  švietimo
prieinamumui užtikrinti.
  9. Mokyklos savininko teises ir pareigas  įgyvendinančiai
institucijai (dalyvių susirinkimui), savininkui  nusprendus,
Mokykla gali vykdyti priešmokyklinio, ikimokyklinio  ugdymo
programas, kitas neformaliojo vaikų ar (ir) suaugusiųjų švietimo
programas. Užsienio valstybių ir tarptautinių  organizacijų
švietimo programas Mokykla gali vykdyti nustatytąja  tvarka,
gavusi švietimo ir mokslo ministro rašytinį sutikimą.
  10. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų  registre
įregistruotos specializuoto ugdymo krypties programos  vykdomos
valstybinėse, nevalstybinėse mokyklose, savivaldybių  bendrojo
ugdymo mokyklose, skirtose dėl išskirtinių gabumų  specialiųjų
ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, raštu suderinus tai  su
švietimo ir mokslo ministru.
  11. Pradinės, pagrindinės mokyklos, progimnazijos,  kurioms
išlaikyti dėl mažo mokinių skaičiaus nebepakanka lėšų, gali būti
prijungiamos prie kitų Mokyklų, vykdančių atitinkamo  lygmens
bendrojo ugdymo programas, ir toliau veikti tose  pačiose
patalpose kaip Mokyklos struktūrinis padalinys (pradinio ugdymo
skyrius, progimnazijos skyrius, pagrindinio ugdymo skyrius  ar
filialas). 
  12. Gyvenamojoje vietovėje nesusidarius mokinių tiek,  kad
būtų  galima steigti ir išlaikyti atskirą Mokyklą,   toje
gyvenamojoje vietovėje gali būti steigiamos kitos  atitinkamo
lygmens bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programą vykdančios
Mokyklos skyrius ar filialas.
  13. Didinamos ugdymo individualizavimo galimybės gimnazijose
- ugdant pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį  ir
akredituotą vidurinio ugdymo programą sudaroma daugiau paralelių
klasių.
  14.  Atitinkamas bendrojo ugdymo programas  vykdančioje
Mokykloje  gali  būti steigiami ugdymo  skyriai,   klasės:
suaugusiųjų, specialiojo ugdymo (specialiosios klasės), jaunimo,
sanatorijos, ligoninės, nepilnamečių tardymo izoliatoriaus  ir
pataisos įstaigos, tardymo izoliatoriaus ir (ar)  pataisos
įstaigos suaugusiųjų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo
grupės. Mokyklos skyriai steigiami tobulinant  organizacinę
struktūrą.
  15. Viename pastate gali veikti dvi ir daugiau  Mokyklų.
Mokyklos, turinčios laisvų patalpų, gali keisti paskirtį ir tapti
mokyklomis - daugiafunkciais centrais; buvusių Mokyklų patalpose
gali  būti  steigiami daugiafunkciai centrai   bendruomenių
neformaliojo švietimo, švietimo pagalbos, kultūros, socialinėms
reikmėms tenkinti ar sudaromos sąlygos steigti  nevalstybines
mokyklas.
  16.  Mokyklos  tėvų (globėjų,  rūpintojų)   bendruomenė
(suaugusiųjų mokyklose - mokiniai), mokyklos savininko teises ir
pareigas įgyvendinančiai institucijai (dalyvių  susirinkimui),
savininkui sutikus, gali inicijuoti savivaldybės arba valstybinės
Mokyklos  pertvarkymą į nevalstybinę Mokyklą, arba  naujos
nevalstybinės Mokyklos steigimą, arba nevalstybinės  Mokyklos
pertvarkymą į savivaldybės ar valstybinę Mokyklą.
  17.  Valstybinėse ir savivaldybių mokyklose gali  būti
įgyvendinami atskiri savitos pedagoginės sistemos  elementai,
jeigu jie dera su bendrosiomis ugdymo programomis, bendraisiais
ugdymo planais ir yra tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimai.
  18. Valstybinių ir savivaldybių bendrojo ugdymo  mokyklų
atitiktį Taisyklėse nustatytiems bendriesiems ir specialiesiems
kriterijams vertina šių mokyklų savininkų teises ir  pareigas
įgyvendinančios  institucijos  (dalyvių    susirinkimai),
nevalstybinių - savininkai (dalyvių susirinkimai).  Vertinimo
duomenys naudojami rengiant savivaldybių ir Švietimo ir  mokslo
ministerijos Mokyklų tinklo pertvarkos bendruosius  planus,
steigiant, reorganizuojant, likviduojant, pertvarkant Mokyklas ir
jų struktūrą. 
  19. Sudarant savivaldybių mokyklų (klasių), skirtų  šalies
(regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi  poreikių,
mokyklų, kurioms iš Lietuvos Respublikos valstybės  biudžeto
skiriama mokymo lėšų ir mokyklos ūkio lėšų, sąrašus,  vertinama
atitiktis Taisyklėse savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms
šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų  ugdymosi
poreikių, nustatytiems kriterijams.
  20. Vidurinės mokyklos tipo mokyklos, kurios savininko teises
ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių  susirinkimas),
savininkas Mokyklų tinklo pertvarkos planuose nėra  numatęs
akredituoti jos vykdomos vidurinio ugdymo programos,  struktūra
pertvarkyti pradedama nutraukiant priėmimą į pagrindinio ugdymo
programos antrąją dalį ne vėliau kaip 2012 m. rugsėjo 1 d., jeigu
ji taps progimnazija, į vidurinio ugdymo programą - ne  vėliau
kaip 2014 m. rugsėjo 1 d., jeigu ji taps pagrindine mokykla.
  21. Mokyklos steigiamos, reorganizuojamos,  likviduojamos,
pertvarkomos, jų struktūra pertvarkoma vadovaujantis  Lietuvos
Respublikos  civiliniu kodeksu, atskirais juridinių  asmenų
teisines formas reglamentuojančiais įstatymais, Švietimo įstatymu
ir Taisyklėmis.
  
 III. BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PASKIRTIS IR VYKDOMOS PROGRAMOS

  22. Bendrojo ugdymo mokyklos skirstomos į bendrąsias mokyklas
ir mokyklas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams:
  22.1. bendrosios bendrojo ugdymo mokyklos vykdo privalomą ir
valstybės garantuojamą mokinių iki 16 metų ugdymą pagal bendrojo
pradinio, pagrindinio ugdymo programas, visuotinį švietimą pagal
bendrojo vidurinio ugdymo programą ir teikia reikiamą  švietimo
pagalbą;
  22.2. bendrojo ugdymo mokyklos specialiųjų ugdymosi poreikių
turintiems mokiniams vykdo švietimo ir mokslo ministro nustatyta
tvarka pritaikytas dėl išskirtinių gabumų, įgimtų ar  įgytų
sutrikimų ar nepalankių aplinkos veiksnių specialiųjų  ugdymosi
poreikių  turintiems  mokiniams bendrojo ugdymo   programas
atitinkamai pritaikytoje mokymosi aplinkoje ir teikia  reikiamą
švietimo pagalbą.
  23. Bendrosios bendrojo ugdymo mokyklos:
  23.1. pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklos  (1-4
klasės):
  23.1.1. pradinė mokykla, skirta 7 (6)-10 metų  mokiniams
mokytis pagal pradinio ugdymo programą;
  23.1.2. mokykla-darželis, skirtas 7 (6)-10 metų  mokiniams
mokytis pagal pradinio ugdymo programą, 6 (5) metų vaikams  -
pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir vaikams iki 6 (5) metų -
pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
  23.1.3. mokykla-daugiafunkcis centras, skirtas 7 (6)-10 metų
mokiniams mokytis pagal pradinio ugdymo programą, 6 (5)  metų
vaikams - pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir vaikams iki 6
(5) metų - pagal ikimokyklinio ugdymo programą; šioje mokykloje
vykdomos ir kitos neformaliojo vaikų švietimo ir (ar) suaugusiųjų
neformaliojo švietimo programos, sudaromos sąlygos teikti vietos
bendruomenei reikalingas kultūros, socialines ir kitas paslaugas;
  23.1.4. savitos pedagoginės sistemos mokyklos (Valdorfo, M.
Montessori, Š. Suzuki, tradicinės religinės bendruomenės  ar
bendrijos ar kita), skirtos 7 (6)-10 metų mokiniams mokytis pagal
bendrąją pradinio ugdymo programą arba mokyklos parengtą pradinio
ugdymo programą; ugdymas grindžiamas švietimo ir mokslo ministro
tvirtinama savitos pedagoginės sistemos samprata;
  23.2. progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklos (5-8 klasės
arba 5-8 klasės ir 1-4 klasės):
  23.2.1. progimnazija, skirta 11-14 metų mokiniams  mokytis
pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį arba 7  (6)-14
metų mokiniams - pagal pradinio ugdymo programą ir  pagrindinio
ugdymo programos pirmąją dalį;
  23.2.2. savitos pedagoginės sistemos mokyklos (Valdorfo, M.
Montessori, Š. Suzuki, tradicinės religinės bendruomenės  ar
bendrijos ar kita), skirtos 7 (6)-14 metų mokiniams mokytis pagal
bendrąją pradinio ugdymo programą ir bendrosios  pagrindinio
ugdymo programos pirmąją dalį arba mokyklos parengtą  pradinio
ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją  dalį;
ugdymas grindžiamas švietimo ir mokslo ministro  tvirtinama
savitos pedagoginės sistemos samprata;
  23.2.3. suaugusiųjų mokykla, skirta suaugusiems  asmenims
mokytis pagal suaugusiųjų pradinio ugdymo programą ir suaugusiųjų
pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį;
  23.3. pagrindinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklos (5-
10 klasės arba 5-10 klasės ir 1-4 klasės):
  23.3.1. pagrindinė mokykla, skirta 11-16 metų  mokiniams
mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą arba 7 (6)-16  metų
mokiniams - pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;
  23.3.2. mokykla-daugiafunkcis centras, skirtas 7 (6)-16 metų
mokiniams mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas,
6 (5) metų vaikams - pagal priešmokyklinio ugdymo programą  ir
vaikams iki 6 (5) metų - pagal ikimokyklinio ugdymo  programą.
Šioje mokykloje vykdomos ir kitos neformaliojo vaikų švietimo ir
(ar) suaugusiųjų neformaliojo švietimo programos,  sudaromos
sąlygos vietos bendruomenei reikalingoms kultūros, socialinėms ir
kitoms paslaugoms teikti;
  23.3.3. savitos pedagoginės sistemos mokyklos (Valdorfo, M.
Montessori, Š. Suzuki, tradicinės religinės bendruomenės  ar
bendrijos ar kita), skirtos 7 (6)-16 metų mokiniams mokytis pagal
bendrąją pradinio ir bendrąją pagrindinio ugdymo programas arba
11-16 metų mokiniams - pagal bendrąją pagrindinio  ugdymo
programą, arba mokyklos parengtas pradinio ugdymo ir pagrindinio
ugdymo programas; ugdymas grindžiamas švietimo ir mokslo ministro
tvirtinama savitos pedagoginės sistemos samprata;
  23.3.4. suaugusiųjų mokykla, skirta suaugusiems  asmenims
mokytis  pagal suaugusiųjų pradinio ir pagrindinio  ugdymo
programas;
  23.4. vidurinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklos (11-12
klasės arba 11-12 ir 9-10 klasės arba 11-12 ir 5-10 klasės, arba
11-12, 5-10 ir 1-4 klasės):
  23.4.1. vidurinė mokykla, skirta 17-18 metų mokiniams mokytis
pagal vidurinio ugdymo programą ar 15-18 metų mokiniams - pagal
pagrindinio ugdymo programos antrą dalį ir vidurinio  ugdymo
programą arba 11-18 metų mokiniams - pagal pagrindinio  ir
vidurinio ugdymo programas, arba 7 (6)-18 metų mokiniams - pagal
pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;
  23.4.2. savitos pedagoginės sistemos mokyklos (Valdorfo, M.
Montessori, Š. Suzuki, tradicinės religinės bendruomenės  ar
bendrijos ar kita), skirtos 7 (6)-18 metų mokiniams mokytis pagal
bendrąją pradinio, bendrąją pagrindinio ir bendrąją  vidurinio
ugdymo programas ar 11-18 metų mokiniams - pagal  bendrąją
pagrindinio ir bendrąją vidurinio ugdymo programas arba mokyklos
parengtas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo  programas;
ugdymas grindžiamas švietimo ir mokslo ministro  tvirtinama
savitos pedagoginės sistemos samprata;
  23.4.3. suaugusiųjų mokykla, skirta suaugusiems  asmenims
mokytis pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo
programas ar pagal suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio  ugdymo
programas;
  23.4.4. suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, skirta  suaugusiems
asmenims  mokytis pagal suaugusiųjų pradinio,  pagrindinio,
vidurinio ugdymo programas, 12-16 metų mokiniams, stokojantiems
mokymosi motyvacijos, socialinių įgūdžių, turintiems  mokymosi
sunkumų, linkusiems į praktinę veiklą, - pagal pagrindinio ugdymo
programą, gaunant reikiamą resocializacinę pagalbą, 16-17  metų
dirbantiems mokiniams - pagal suaugusiųjų pagrindinio  ugdymo
programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą;
  23.5.  gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklos  (I-IV
gimnazijos klasės; tam tikrais atvejais: I-IV gimnazijos klasės
ir 5-8 klasės arba I-IV gimnazijos klasės, 5-8 klasės ir  1-4
klasės):
  23.5.1. gimnazija, skirta 15-18 metų mokiniams mokytis pagal
pagrindinio  ugdymo programos antrąją dalį ir  akredituotą
vidurinio ugdymo programą;
  23.5.2. suaugusiųjų gimnazija, skirta suaugusiems  asmenims
mokytis pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos  antrąją
dalį ir akredituotą suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą;
  23.5.3. gimnazija, skirta 11-18 metų mokiniams mokytis pagal
pagrindinio ugdymo programą ir akredituotą vidurinio  ugdymo
programą, arba gimnazija 7 (6)-18 metų mokiniams -  pagal
pradinio, pagrindinio ugdymo programas ir akredituotą vidurinio
ugdymo programą, arba suaugusiųjų mokykla suaugusiems asmenims -
pagal suaugusiųjų pradinio ir pagrindinio ugdymo programas  ir
akredituotą  suaugusiųjų  vidurinio ugdymo programą,   arba
suaugusiųjų ir jaunimo mokykla suaugusiems asmenims mokytis pagal
suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ugdymo programas ir akredituotą
vidurinio ugdymo programą, 12-16 metų paaugliams, stokojantiems
mokymosi motyvacijos, socialinių įgūdžių, turintiems  mokymosi
sunkumų, linkusiems į praktinę veiklą, - pagal pagrindinio ugdymo
programą, gaunant reikiamą resocializacinę pagalbą, 16-17  metų
dirbančiam jaunimui - pagal suaugusiųjų pagrindinio  ugdymo
programos antrąją dalį ir akredituotą vidurinio ugdymo programą
tais atvejais, kai yra:
  23.5.3.1. gyvenamojoje vietovėje, kurioje nėra kitų vidurinio
ugdymo programą valstybine kalba ar (ir) tautinės mažumos kalba
vykdančių bendrojo ugdymo mokyklų;
  23.5.3.2. miesto pakraščiui priskirta mokykla, tai yra  iki
1985 metų rajono teritorijoje buvusi mokykla, o po 1985  metų
miesto savivaldybės teritorijoje esanti mokykla arba iki  1985
metų buvusioje rajono teritorijoje po 1985 metų įsteigta mokykla;
  23.5.3.3. gyvenamojoje vietovėje, priskirtoje pasienio ruožui
pagal  Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių,  priskirtų
pasienio  ruožui, sąrašą, patvirtintą Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės 2007 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 548 (Žin., 2007,
Nr. 66-2559);
  23.5.3.4. mokykla, vykdanti specializuoto ugdymo  krypties
programą, arba vienintelė gyvenamojoje vietovėje esanti mokykla,
įgyvendinanti atskirus savitos pedagoginės sistemos  elementus,
visiems dalininkams (savininkui) sutikus;
  23.5.3.5. nevalstybinė mokykla.
  24. Bendrojo ugdymo mokyklos specialiųjų ugdymosi  poreikių
turintiems mokiniams: 
  24.1. pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklos  (1-4
klasės  ar parengiamoji (papildomi mokymosi metai,  skirti
specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, 1 ir 2 klasių
mokomųjų dalykų programoms išeiti) ir 1-4 klasės):
  24.1.1. specialiosios mokyklos, skirtos 7 (6)-10  metų
mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių  ar
labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokytis  pagal
pritaikytą pradinio ugdymo programą:
  24.1.1.1. judesio ir padėties sutrikimų turintiems mokiniams;
  24.1.1.2. kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams;
  24.1.1.3. intelekto sutrikimą turintiems mokiniams;
  24.1.1.4. regos sutrikimą turintiems mokiniams;
  24.1.1.5. klausos sutrikimą turintiems mokiniams;
  24.1.2. specialiosios mokyklos-darželiai, skirti 7  (6)-10
metų mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių
ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokytis  pagal
pritaikytą pradinio ugdymo programą, 6 (5) metų vaikams - pagal
pritaikytą priešmokyklinio ugdymo programą ir vaikams iki 6 (5)
metų - pagal pritaikytą ikimokyklinio ugdymo programą:
  24.1.2.1. judesio ir padėties sutrikimų turintiems mokiniams;
  24.1.2.2. kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams;
  24.1.2.3. intelekto sutrikimą turintiems mokiniams;
  24.1.2.4. regos sutrikimą turintiems mokiniams;
  24.1.2.5. klausos sutrikimą turintiems mokiniams;
  24.2. pagrindinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklos (5-
10 klasės; 1-10 klasės; parengiamoji ir 1-10 klasės; 1-10 klasės
ir I-III ugdymo metų klasės; parengiamoji, 1-10 klasės ir I-III
ugdymo metų klasės (trys mokymosi metai, skirti labai  didelių
specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, baigusiems 10
klasių, bet neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo):
  24.2.1. mokyklos, skirtos mokiniams, dėl įgimtų ar  įgytų
sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių  specialiųjų
ugdymosi poreikių:
  24.2.1.1. specialiosios mokyklos, skirtos 7 (6)-20  metų
mokiniams mokytis pagal pritaikytas pradinio, pagrindinio ugdymo
programas ir socialinių įgūdžių ugdymo programą:
  24.2.1.1.1.  judesio ir padėties sutrikimų   turintiems
mokiniams;
  24.2.1.1.2.  kalbėjimo ir kalbos sutrikimų   turintiems
mokiniams;
  24.2.1.1.3. intelekto sutrikimą turintiems mokiniams;
  24.2.1.1.4. regos sutrikimą turintiems mokiniams;
  24.2.1.1.5. klausos sutrikimą turintiems mokiniams;
  24.2.1.1.6.  elgesio  ir emocijų sutrikimų   turintiems
mokiniams;
  24.2.1.1.7.  įvairiapusių  raidos sutrikimų   turintiems
mokiniams;
  24.2.1.1.8.  sveikatos  problemų  turintiems   mokiniams
(sergantiems įvairiomis lėtinėmis ligomis, dėl kurių turi didelių
ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių);
  24.2.1.2. specialiojo ugdymo centras, skirtas 7 (6)-16 metų
mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių  ar
labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (iki 21 metų - labai
didelių specialiųjų ugdymosi poreikių), mokytis pagal pritaikytas
pradinio, pagrindinio ugdymo programas ir socialinių  įgūdžių
ugdymo programą ir teikiantis metodinę pagalbą kitų  Mokyklų
mokytojams, švietimo pagalbos specialistams ugdymo  metodų,
bendrojo  ugdymo  programų, mokymosi aplinkos   pritaikymo,
specialiųjų mokymo priemonių parinkimo klausimais, konsultacinę
pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams), sudarantis  sąlygas
tobulinti mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikaciją;
  24.2.1.3. specialioji mokykla-daugiafunkcis centras, skirtas
7 (6)-16 metų mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems
didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (iki  21
metų - labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių),  mokytis
pagal pritaikytas pradinio ir pagrindinio ugdymo programas  ir
socialinių įgūdžių ugdymo programą, 6 (5) metų vaikams -  pagal
pritaikytą priešmokyklinio ugdymo programą ir vaikams iki 6 (5)
metų - pagal pritaikytą ikimokyklinio ugdymo programą;  šioje
mokykloje vykdomos ir kitos neformaliojo vaikų švietimo ir (ar)
suaugusiųjų neformaliojo švietimo programos, sudaromos  sąlygos
teikti vietos bendruomenei reikalingas kultūros, socialines  ir
kitas paslaugas;
  24.2.2. mokyklos, skirtos mokiniams, dėl nepalankių aplinkos
veiksnių turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių:
  24.2.2.1. jaunimo mokykla, skirta 12-16 metų  mokiniams,
stokojantiems  mokymosi  motyvacijos,  socialinių   įgūdžių,
turintiems mokymosi sunkumų, linkusiems į praktinę  veiklą,
mokytis  pagal pagrindinio ugdymo programą, joje  teikiama
resocializacijos pagalba, arba jaunimo namai, skirti 12-17 metų
mokiniams, baigusiems gydymo ir reabilitacijos nuo priklausomybės
psichotropinėms medžiagoms, alkoholiui kursą arba linkusiems  į
įvairias priklausomybes (nuo psichotropinių medžiagų, alkoholio,
lošimų, kitų azartinių žaidimų ir kita) ir turintiems elgesio ir
emocijų sutrikimų, kuriems reikia pagerinti dvasinę  savijautą,
grąžinti mokymosi motyvaciją, arba turintiems elgesio ir emocijų
sutrikimų  -  mokytis pagal pagrindinio ugdymo   programą,
atsižvelgiant į sveikatos būklę, pasiekimus ir  galimybes;
besimokantys  juose mokiniai apgyvendinami, jiems  teikiama
resocializacijos ir kita pagalba;
  24.2.2.2. produktyvaus mokymo mokykla, skirta 15-17  metų
mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų arba grįžusiems į švietimo
sistemą po to, kai iš jos iškrito, norintiems  socializuotis,
pritapti  švietimo sistemoje per pasirinktą ir  asmeniškai
patrauklią darbinę veiklą, mokytis pagal produktyvaus  mokymo
programą, atitinkančią pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį;
  24.2.2.3. vaikų socializacijos centras, skirtas 14-16  metų
mokiniams,  kuriems teisės aktų nustatyta tvarka  paskirta
vidutinės  priežiūros  priemonė, mokytis  pagal   pradinio,
pagrindinio  ugdymo ir profesinio mokymo programas;  vaikų
socializacijos centre besimokantys mokiniai apgyvendinami, jiems
teikiama švietimo ir kita pagalba;
  24.2.2.4.  sanatorijos mokykla, skirta 7 (6)-16   metų
mokiniams, atvykusiems gydytis į medicininės reabilitacijos  ir
sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigą, toliau mokytis
pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, joje  taikomas
sveikatą tausojantis dienos režimas;
  24.2.2.5. ligoninės mokykla, skirta 7 (6)-16 metų mokiniams,
atvykusiems gydytis į stacionarinę asmens sveikatos  priežiūros
įstaigą, teikiančią medicinos pagalbą, toliau mokytis  pagal
pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, joje taikomas sveikatą
tausojantis dienos režimas;
  24.3. vidurinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklos (9-12
klasės; 5-12 klasės; 1-12 klasės; parengiamoji ir 1-12  klasės;
1-12 klasės ir I-III ugdymo metų klasės; parengiamoji,  1-12
klasės ir I-III ugdymo metų klasės):
  24.3.1. mokyklos, skirtos mokiniams, dėl išskirtinių gabumų
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių:
  24.3.1.1. konservatorija, skirta 15-18 metų  mokiniams,
turintiems  išskirtinių  gabumų  muzikai,  mokytis   pagal
specializuoto ugdymo krypties programas (pagrindinio ugdymo kartu
su muzikos ugdymu programos antrąją dalį ir vidurinio  ugdymo
kartu su muzikos ugdymu programą);
  24.3.1.2. menų mokykla, skirta 7 (6)-18 metų  mokiniams,
turintiems išskirtinių gabumų menui, mokytis pagal specializuoto
ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir  vidurinio
ugdymo kartu su muzikos, dailės ar (ir) menų ugdymu programas);
  24.3.1.3. dailės mokykla, skirta 7 (6)-18 metų  mokiniams,
turintiems išskirtinių gabumų dailei, mokytis pagal specializuoto
ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir  vidurinio
ugdymo kartu su dailės ugdymu programas), arba 11-18  metų
mokiniams - pagal specializuoto ugdymo krypties  programas
(pagrindinio, vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programas);
  24.3.1.4. sporto mokykla, skirta 7 (6)-18 metų  mokiniams,
turintiems  išskirtinių  gabumų  sportui,  mokytis   pagal
specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programas), arba  11-18
metų mokiniams mokytis pagal specializuoto ugdymo  krypties
programas (pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu
programas), arba 15-18 metų mokiniams mokytis pagal specializuoto
ugdymo krypties programas (pagrindinio ugdymo kartu su  sporto
ugdymu programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo kartu su sporto
ugdymu programą);
  24.3.2. mokyklos, skirtos mokiniams, dėl įgimtų ar  įgytų
sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių  specialiųjų
ugdymosi poreikių:
  24.3.2.1. specialiosios mokyklos, skirtos 7 (6)-20  metų
mokiniams mokytis pagal pritaikytas pradinio,  pagrindinio,
vidurinio ugdymo programas ir socialinių įgūdžių ugdymo programą:
  24.3.2.1.1.  judesio ir padėties sutrikimų   turintiems
mokiniams;
  24.3.2.1.2. regos sutrikimą turintiems mokiniams;
  24.3.2.1.3. klausos sutrikimą turintiems mokiniams;
  24.3.2.2. specialiojo ugdymo centras, skirtas 7 (6)-20 metų
mokiniams mokytis pagal pritaikytas pradinio,  pagrindinio,
vidurinio ugdymo programas ir socialinių įgūdžių ugdymo programą,
gaunant reikiamą švietimo pagalbą, ir teikiantis metodinę pagalbą
kitų Mokyklų mokytojams, švietimo pagalbos specialistams bendrojo
ugdymo programų, ugdymosi aplinkos pritaikymo, specialiųjų mokymo
priemonių parinkimo klausimais, konsultacinę pagalbą  tėvams
(globėjams, rūpintojams), sudarantis sąlygas tobulinti mokytojų,
švietimo pagalbos specialistų kvalifikaciją;
  24.3.3. mokyklos, skirtos mokiniams, dėl nepalankių aplinkos
veiksnių turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių:
  24.3.3.1.  sanatorijos mokykla, skirta 7 (6)-17   metų
mokiniams, atvykusiems gydytis į medicininės reabilitacijos  ir
sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigą, toliau mokytis
pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, joje
taikomas sveikatą tausojantis dienos režimas;
  24.3.3.2. ligoninės mokykla, skirta 7 (6)-17 metų mokiniams,
atvykusiems gydytis į stacionarinę asmens sveikatos  priežiūros
įstaigą, teikiančią medicinos pagalbą, toliau ugdytis  pagal
pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas,  joje
taikomas sveikatą tausojantis dienos režimas;
  24.3.3.3. nuotolinio mokymo mokykla, skirta 7 (6)-18  metų
mokiniams, dėl sveikatos, įgimtų, įgytų sutrikimų,  elgesio
sutrikimų (kai elgesio sutrikimai trunka ilgiau nei 6 mėnesius ir
yra kitos psichinės būklės simptomų) ar nepalankių  aplinkos
veiksnių  negalintiems  lankyti bendrojo ugdymo   mokyklos,
besigydantiems namuose, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio
gydymo sveikatos priežiūros įstaigoje, stacionarinėje  asmens
sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje medicinos pagalbą,
laikinai išvykusiems į užsienį nuotoliniu būdu mokytis  pagal
pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas; suaugusiems
asmenims nuotoliniu būdu mokytis pagal suaugusiųjų  pradinio,
pagrindinio,  vidurinio ugdymo programas; nuolat  užsienyje
gyvenantiems asmenims mokytis lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos
ir geografijos;
  24.3.3.4. vaikų socializacijos centras, skirtas 14-17  metų
mokiniams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka skirta vidutinės
priežiūros  priemonė mokytis pagal pradinio,   pagrindinio,
vidurinio  ugdymo  ir profesinio mokymo programas;   vaikų
socializacijos centre besimokantys mokiniai apgyvendinami, jiems
teikiama švietimo ir kita pagalba;
  24.3.3.5. nepilnamečių tardymo izoliatoriaus ir  pataisos
įstaigos mokykla, skirta 14-16 metų paaugliams, kuriems laikinai
atimta ar apribota laisvė, mokytis pagal pradinio,  pagrindinio
ugdymo ir profesinio mokymo programas, ir 17-20 metų  asmenims,
kuriems laikinai atimta ar apribota laisvė, - pagal suaugusiųjų
pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir profesinio  mokymo
programas;
  24.3.3.6. tardymo izoliatoriaus ar (ir) pataisos  įstaigos
suaugusiųjų  mokykla, skirta suaugusiems asmenims,  kuriems
laikinai atimta ar apribota laisvė, mokytis pagal  suaugusiųjų
pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir profesinio  mokymo
programas;
  24.4.  gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklos  (I-IV
gimnazijos klasės; I-IV gimnazijos klasės ir 5-8 klasės;  I-IV
gimnazijos klasės ir 1-8 klasės; I-IV gimnazijos  klasės,
parengiamoji ir 1-8 klasės; I-IV gimnazijos klasės, parengiamoji
klasė, 1-8 klasės ir I-III ugdymo metų klasės):
  24.4.1. mokyklos, skirtos mokiniams, dėl išskirtinių gabumų
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių:
  24.4.1.1. konservatorija, skirta 15-18 metų  mokiniams,
turintiems  išskirtinių  gabumų  muzikai,  mokytis   pagal
specializuoto ugdymo krypties programas (pagrindinio ugdymo kartu
su muzikos ugdymu programos antrąją dalį ir akredituotą vidurinio
ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą);
  24.4.1.2. menų gimnazija, skirta 7 (6)-18 metų  mokiniams,
turintiems išskirtinių gabumų menui, mokytis pagal specializuoto
ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir akredituotą
vidurinio ugdymo kartu su muzikos, dailės ar (ir) menų  ugdymu
programas);
  24.4.1.3. menų mokykla, skirta 7 (6)-20 metų  mokiniams,
turintiems išskirtinių gabumų menui, mokytis pagal specializuoto
ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir akredituotą
vidurinio ugdymo kartu su muzikos, dailės, meno ugdymu programas)
ir baleto artisto profesinio mokymo programą;
  24.4.1.4. dailės gimnazija, skirta 7 (6)-18 metų mokiniams,
turintiems išskirtinių gabumų dailei, mokytis pagal specializuoto
ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir akredituotą
vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programas) arba  11-18
metų mokiniams mokytis pagal specializuoto ugdymo  krypties
programas (pagrindinio ir akredituotą vidurinio ugdymo kartu su
dailės ugdymu programas);
  24.4.1.5. sporto gimnazija, skirta 7 (6)-18 metų mokiniams,
turintiems  išskirtinių  gabumų  sportui,  mokytis   pagal
specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir
akredituotą vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu  programas)
arba 11-18 metų mokiniams mokytis pagal specializuoto  ugdymo
krypties programas (pagrindinio ir akredituotą vidurinio ugdymo
kartu su sporto ugdymu programas) arba 15-18 metų  mokiniams
mokytis  pagal  specializuoto  ugdymo  krypties   programas
(pagrindinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programos antrąją dalį
ir akredituotą vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programą);
  24.4.2. mokyklos, skirtos mokiniams, dėl įgimtų ar  įgytų
sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių  specialiųjų
ugdymosi poreikių:
  24.4.2.1. specialiosios mokyklos, skirtos 7 (6)-20  metų
mokiniams mokytis pagal pritaikytas pradinio,  pagrindinio,
akredituotą vidurinio ugdymo programas ir socialinių  įgūdžių
ugdymo programą:
  24.4.2.1.1.  judesio ir padėties sutrikimų   turintiems
mokiniams;
  24.4.2.1.2. regos sutrikimą turintiems mokiniams;
  24.4.2.1.3. klausos sutrikimą turintiems mokiniams;
  24.4.2.2. specialiojo ugdymo centras, skirtas 7 (6)-20 metų
mokiniams mokytis pagal pritaikytas pradinio,  pagrindinio,
akredituotą vidurinio ugdymo programas ir socialinių  įgūdžių
ugdymo programą, gaunant reikiamą švietimo pagalbą, ir teikiantis
metodinę pagalbą kitų Mokyklų mokytojams, švietimo  pagalbos
specialistams  bendrojo ugdymo programų, ugdymosi  aplinkos
pritaikymo, specialiųjų mokymo priemonių parinkimo  klausimais,
konsultacinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams), sudarantis
sąlygas  tobulinti mokytojų, švietimo pagalbos  specialistų
kvalifikaciją;
  24.4.3. mokyklos, skirtos mokiniams, dėl nepalankių aplinkos
veiksnių turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių:
  24.4.3.1.  sanatorijos mokykla, skirta 7 (6)-17   metų
mokiniams, atvykusiems gydytis į medicininės reabilitacijos  ir
sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigą, toliau mokytis
pagal  pradinio, pagrindinio ugdymo programas,  akredituotą
vidurinio ugdymo programą, joje taikomas sveikatą  tausojantis
dienos režimas;
  24.4.3.2. ligoninės mokykla, skirta 7 (6)-17 metų mokiniams,
atvykusiems gydytis į stacionarinę asmens sveikatos  priežiūros
įstaigą, teikiančią medicinos pagalbą, toliau mokytis  pagal
pradinio, pagrindinio ugdymo programas, akredituotą  vidurinio
ugdymo programą, joje taikomas sveikatą tausojantis  dienos
režimas;
  24.4.3.3. nuotolinio mokymo gimnazija, skirta 7 (6)-18 metų
mokiniams, dėl sveikatos, įgimtų, įgytų sutrikimų,  elgesio
sutrikimų (kai elgesio sutrikimai trunka ilgiau nei 6 mėnesius ir
yra kitos psichinės būklės simptomų) ar nepalankių  aplinkos
veiksnių  negalintiems  lankyti bendrojo ugdymo   mokyklos,
besigydantiems namuose, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio
gydymo sveikatos priežiūros įstaigoje, stacionarinėje  asmens
sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje medicinos pagalbą,
laikinai išvykusiems į užsienį nuotoliniu būdu mokytis  pagal
pradinio, pagrindinio ar akredituotą vidurinio ugdymo programas;
suaugusiems asmenims nuotoliniu būdu mokytis pagal  suaugusiųjų
pradinio, pagrindinio, akredituotą vidurinio ugdymo  programas;
nuolat užsienyje gyvenantiems asmenims mokytis lietuvių kalbos,
Lietuvos istorijos ir geografijos;
  24.4.3.4. lietuvių namai, skirti 7 (6)-18 metų  lietuvių
kilmės tremtinių, politinių kalinių palikuonims, lietuvių kilmės
užsieniečiams ir išeiviams mokytis pagal pradinio,  pagrindinio
ugdymo programas, akredituotą vidurinio ugdymo programą  ir
lietuvių kalbos pradmenų - išlyginamosiose klasėse;  lietuvių
namuose besimokantys mokiniai apgyvendinami, jiems  teikiama
švietimo ir kita pagalba;
  24.4.3.5. vaikų socializacijos centras, skirtas 14-17  metų
mokiniams,  kuriems teisės aktų nustatyta tvarka  paskirta
vidutinės priežiūros priemonė mokytis pagal pradinio, pagrindinio
ugdymo programas, akredituotą vidurinio ugdymo programą  ir
profesinio  mokymo programas; vaikų socializacijos   centre
besimokantys mokiniai apgyvendinami, teikiama švietimo ir  kita
pagalba;
  24.4.3.6. nepilnamečių tardymo izoliatoriaus ir  pataisos
įstaigos mokykla, skirta 14-16 metų paaugliams, kuriems laikinai
atimta ar apribota laisvė, mokytis pagal pradinio,  pagrindinio
ugdymo ir profesinio mokymo programas, ir 17-20 metų  asmenims,
kuriems laikinai atimta ar apribota laisvė, - pagal suaugusiųjų
pradinio, pagrindinio ugdymo programas, akredituotą  vidurinio
ugdymo ir profesinio mokymo programas;
  24.4.3.7. tardymo izoliatoriaus ir (ar) pataisos  įstaigos
suaugusiųjų  mokykla, skirta suaugusiems asmenims,  kuriems
laikinai atimta ar apribota laisvė, mokytis pagal  suaugusiųjų
pradinio, pagrindinio ugdymo programas, akredituotą  vidurinio
ugdymo programą ir profesinio mokymo programas.
  
 IV. BENDRIEJI IR SPECIALIEJI MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ BENDROJO UGDYMO
           PROGRAMAS, KRITERIJAI
  
  25. Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas,  turi
atitikti šiuos bendruosius kriterijus:
  25.1. Vykdomos bendrojo ugdymo programos,  įregistruotos
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.
  25.2. Mokyklos vadovo, jo pavaduotojų ugdymui ir (ar) ugdymo
skyrių vedėjų, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų turimas
išsilavinimas ir kvalifikacija atitinka Švietimo įstatyme  ir
švietimo ir mokslo ministro nustatytus reikalavimus ar užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo  programose
nustatytus reikalavimus (jeigu mokiniai mokomi pagal  užsienio
valstybių ar tarptautinių organizacijų švietimo programas).
  25.3.  Mokykla  aprūpinta bendrojo  ugdymo   programoms
įgyvendinti reikalinga mokymo įranga ir mokymo  priemonėmis,
sukurta tinkama edukacinė aplinka. Mokyklos aplinka  pritaikyta
besimokančių mokinių, turinčių įgimtų ar įgytų  sutrikimų,
specialiesiems ugdymosi poreikiams tenkinti, aprūpinta  jiems
ugdyti skirtomis techninės pagalbos ir specialiosiomis  mokymo
priemonėmis.
  25.4. Įgyvendinama teisė rinktis vieną iš privalomojo dorinio
ugdymo dalykų: tradicinės religinės bendruomenės ar  bendrijos
tikybą arba etiką (išskyrus tradicinės religinės bendruomenės ar
bendrijos mokyklas).
  25.5. Teikiama švietimo informacinė pagalba,  mokiniams
reikalinga psichologinė, specialioji pedagoginė,  specialioji,
socialinė pedagoginė pagalba, vykdomas profesinis orientavimas ir
sveikatos priežiūra; mokykla gali būti sudariusi šių  paslaugų
teikimo  sutartis  su atitinkamas paslaugas   teikiančiomis
įstaigomis.
  25.6. Valstybinė ir savivaldybės Mokykla užtikrina nemokamą
mokymą pagal bendrojo ugdymo programas.
  25.7. Klasės, tam tikrais atvejais jungtinės klasės sudaromos
taip, kad užtikrintų bendrųjų ugdymo programų ir bendrųjų ugdymo
planų  įgyvendinimą ir atitiktų klasių, jungtinių   klasių
bendrosiose bendrojo ugdymo mokyklose sudarymo mokslo  metų
pradžioje kriterijus, nurodytus Taisyklių 1 priede, ir  klasių,
jungtinių klasių bendrojo ugdymo mokyklose specialiųjų ugdymosi
poreikių turintiems mokiniams sudarymo mokslo metų  pradžioje
kriterijus, nurodytus Taisyklių 2 priede. Taisyklių 1 ir  2
prieduose nustatytas didžiausias mokinių skaičius  klasėje,
jungtinėje klasėje per mokslo metus gali būti didinamas  ne
daugiau kaip dviem mokiniais. Valstybinėje ar  savivaldybės
Mokykloje klasės mokinių skaičiaus vidurkis pagal bendrojo ugdymo
programas gali būti mažesnis už nustatytąjį Mokinio  krepšelio
lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikoje,  patvirtintoje
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu
Nr. 785 (Žin., 2001, Nr. 57-2040; 2009, Nr. 158-7134),  jeigu
mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija
(dalyvių susirinkimas), savininkas bendrojo ugdymo  mokyklai
papildomai skiria tiek mokymo lėšų, kiek jų trūksta iki  sumos,
nustatytos vidutiniam mokinių skaičiui atitinkamos  programos
klasėje pagal Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo
metodiką. Nevalstybinėje bendrojo ugdymo mokykloje klasių  dydį
nustato savininkas (dalininkų susirinkimas).
  26. Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas,  turi
atitikti šiuos specialiuosius kriterijus:
  26.1. Bendrojo ugdymo mokykla, kurios nuostatuose (įstatuose)
numatytas mokymas tautinės mažumos kalba, užtikrina  Švietimo
įstatymo nustatytą asmenų teisę mokytis gimtąja kalba  ir
valstybine kalba.
  26.2. Bendrojo ugdymo mokykloje, kurioje mokoma  valstybine
kalba, tautinėms mažumoms priklausantiems mokiniams  sudaromos
sąlygos papildomai mokytis gimtosios kalbos, jeigu yra  realus
poreikis, tos kalbos specialistas.
  26.3. Specialioji mokykla klausos sutrikimą  turintiems
mokiniams, kurtiesiems sudaro sąlygas mokytis gimtosios (gestų)
kalbos.
  26.4. Bendrojo ugdymo mokykla, įgyvendindama  pagrindinio
ugdymo programos antrąją dalį ar vidurinio ugdymo programą,  į
kurią įtraukti profesinio mokymo programos moduliai,  turi
licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą arba yra sudariusi
su profesinio mokymo įstaiga profesinio mokymo programos modulių
įgyvendinimo sutartį.
  26.5. Mokykla, kurios nuostatuose (įstatuose)  numatytas
nuotolinis mokymas, šalies mokinius pagal pradinio, pagrindinio,
vidurinio ir akredituotas vidurinio ugdymo programas  moko
nuotoliniu būdu, jeigu turi technologinių išteklių,  metodinę
medžiagą ir šalies mokinių mokymą nuotoliniu būdu yra  raštu
suderinusi su švietimo ir mokslo ministru.
  26.6. Progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokykla,  mokydama
pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį,  nesudaro
jungtinių klasių.
  26.7. Gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokykla ir profesinio
mokymo įstaigos gimnazijos skyrius vykdo akredituotą  vidurinio
ugdymo programą.
  26.8. Valstybinės ar savivaldybės vidurinės mokyklos  tipo
mokykla vienuoliktąsias klases sudaro pagal šiuos kriterijus:
  26.8.1. Bendroji vidurinės mokyklos tipo mokykla:
  26.8.1.1. Sudaro ne mažiau kaip tris vienuoliktąsias klases,
išskyrus  atvejus,  nustatytus Taisyklių   26.8.1.2-26.8.1.5
punktuose. Mokinių skaičiaus vidurkis vienuoliktosiose  klasėse
turi būti ne mažesnis už nustatytąjį Mokinio krepšelio  lėšų
apskaičiavimo ir paskirstymo metodikoje.
  26.8.1.2. Sudaro ne mažiau kaip dvi vienuoliktąsias klases,
jeigu vidurinio ugdymo programą vykdo tautinės mažumos  kalba,
vienintelė gyvenamojoje vietovėje esanti mokykla, įgyvendinanti
atskirus  savitos pedagoginės sistemos elementus,   visiems
dalininkams (savininkui) sutikus. Mokinių skaičiaus  vidurkis
vienuoliktosiose klasėse turi būti ne mažesnis už  nustatytąjį
Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikoje.
  26.8.1.3. Miesto ar kaimo gyvenamojoje vietovėje  esanti
vienintelė valstybine kalba ar kita mokomąja kalba mokykla  ar
mokykla, priskirta miesto pakraščio mokyklai, ar mokykla, esanti
pasienio ruože, sudaro vienuoliktąją klasę esant ne mažiau kaip
15 mokinių.
  26.8.1.4.  Savivaldybės teritorijoje esanti   vienintelė
tautinės mažumos kalba ar valstybine kalba mokykla  sudaro
vienuoliktąją klasę esant ne mažiau kaip 15 mokinių. Savivaldybės
mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija
(dalyvių susirinkimas), savininkas gali vienuoliktojoje klasėje
nustatyti mažesnį mokinių skaičių, jeigu papildomai skiriama tiek
mokymo lėšų, kiek jų trūksta iki sumos, nustatytos  vidutiniam
mokinių skaičiui vidurinio ugdymo programos klasėje pagal Mokinio
krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką.
  26.8.1.5. Miesto ar kaimo gyvenamojoje vietovėje esančios dvi
ar  daugiau mokyklų, vykdančių vidurinio ugdymo   programą
skirtingomis mokomosiomis kalbomis (valstybine kalba,  tautinės
mažumos kalba), arba miesto ar kaimo gyvenamojoje  vietovėje
esanti vienintelė mokykla, vidurinio ugdymo programą  vykdanti
keliomis mokomosiomis kalbomis, sudaro vienuoliktąsias  klases
esant ne mažiau kaip po 10 mokinių. Tradiciškai gausiai tautinių
mažumų gyvenamuose rajonų centruose ar gyvenamosiose  vietovėse
(pavyzdžiui, Šalčininkų, Švenčionių, Trakų, Vilniaus rajonuose)
esančiose  mokyklose  jų  savininko  teises  ir   pareigas
įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimai), savininkai
gali vienuoliktojoje klasėje valstybine kalba nustatyti mažesnį
mokinių skaičių, jeigu mokykloje arba greta esančioje mokykloje
yra vienuoliktoji klasė tautinės mažumos kalba, ir  papildomai
skiria tiek mokymo lėšų, kiek jų trūksta iki sumos,  nustatytos
vidutiniam mokinių skaičiui vidurinio ugdymo programos  klasėje
pagal Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir  paskirstymo
metodiką.
  26.8.2. Vidurinės mokyklos tipo mokykla specialiųjų ugdymosi
poreikių turintiems mokiniams:
  26.8.2.1. Mokykla, vykdanti specializuotos ugdymo  krypties
programą, sudaro ne mažiau kaip dvi vienuoliktąsias  klases.
Mokinių skaičiaus vidurkis vienuoliktosiose klasėse turi būti ne
mažesnis už nustatytąjį Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir
paskirstymo metodikoje.
  26.8.2.2. Mokykla, skirta mokiniams, turintiems judesio  ir
padėties sutrikimų, ar mokykla, skirta mokiniams,  turintiems
regos sutrikimą, arba mokykla, skirta mokiniams,  turintiems
klausos sutrikimą, vienuoliktąją klasę sudaro esant ne  mažiau
kaip  5 mokiniams. Mokyklos savininko teises ir  pareigas
įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas), savininkas gali
nustatyti mažesnį mokinių skaičių vienuoliktoje klasėje,  jeigu
šalyje tokia mokykla, vykdanti vidurinio ugdymo programą,  yra
vienintelė, ir papildomai skiria tiek mokymo lėšų, kiek  jų
trūksta iki sumos, nustatytos vidutiniam mokinių  skaičiui
vidurinio ugdymo programos klasėje pagal Mokinio krepšelio lėšų
apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką.
  26.8.2.3. Sanatorijos mokykla, ligoninės mokykla,  vaikų
socializacijos centras, nepilnamečių tardymo izoliatoriaus  ir
pataisos įstaigos mokykla, tardymo izoliatoriaus ir (ar) pataisos
įstaigos suaugusiųjų mokykla vienuoliktąją klasę sudaro esant ne
mažiau kaip 5 mokiniams. Esant mažiau mokinių,  vienuoliktoji
klasė gali būti jungiama su dvyliktąja klase.
  26.9. Vidurinės mokyklos tipo mokykla gali pretenduoti tapti
gimnazija šiais atvejais:
  26.9.1.  Miesto  savivaldybės, savivaldybės ar   rajono
savivaldybės centro bendrojoje mokykloje vykdoma  pagrindinio
ugdymo programos pirmoji dalis ir vidurinio ugdymo programa  ar
priimtas sprendimas nutraukti mokinių priėmimą mokytis  pagal
pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, yra sudarytos  ne
mažiau kaip trys vienuoliktosios klasės, kuriose mokosi ne mažiau
kaip 75 mokiniai.
  26.9.2. Kaimo ar miesto gyvenamojoje vietovėje  esančioje
bendrojoje mokykloje, jeigu ji yra vienintelė vidurinio  ugdymo
programą vykdanti valstybine ar tautinės mažumos kalba  arba
keliomis mokomosiomis kalbomis (valstybine ir tautinės mažumos ar
tautinių  mažumų),  yra  sudarytos ne  mažiau  kaip   dvi
vienuoliktosios klasės.
  26.9.3.  Bendrosiose mokyklose: suaugusiųjų   mokykloje,
suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje, mokykloje, priskirtoje miesto
pakraščio mokyklai, sudarytos ne mažiau kaip dvi vienuoliktosios
klasės.
  26.9.4. Bendrojoje mokykloje, kurioje ugdoma valstybine  ar
kita mokomąja kalba, jeigu ji yra vienintelė savivaldybėje, taip
pat pasienio ruože esančioje mokykloje, sudaryta ne mažiau kaip
viena vienuoliktoji klasė.
  26.9.5.  Mokyklose  dėl išskirtinių gabumų   turintiems
specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams: konservatorijoje, menų
mokykloje,  dailės mokykloje, sporto ar kitoje  mokykloje,
vykdančioje specializuoto ugdymo krypties programas, sudarytos ne
mažiau kaip dvi vienuoliktosios klasės.
  26.9.6. Mokyklose dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų ar mokyklose
dėl nepalankių aplinkos veiksnių turintiems specialiųjų ugdymosi
poreikių mokiniams: specialiojoje mokykloje, specialiojo ugdymo
centre, sanatorijos mokykloje, ligoninės mokykloje,  lietuvių
namuose, vaikų socializacijos centre, nepilnamečių  tardymo
izoliatoriaus  ir  pataisos  įstaigos  mokykloje,   tardymo
izoliatoriaus ir (ar) pataisos įstaigos suaugusiųjų  mokykloje,
sudaryta ne mažiau kaip viena vienuoliktoji klasė.
  26.9.7. Nevalstybinėje mokykloje sudaryta ne mažiau  kaip
viena vienuoliktoji klasė.
  
   V. GIMNAZIJOS TIPUI PRISKIRIAMOS MOKYKLOS, VYKDANČIOS
 SPECIALIZUOTO UGDYMO KRYPTIES PROGRAMĄ, KURIAI REIKIA UGDYMO
           NUOSEKLUMO, KRITERIJAI
  
  27. Gimnazijos tipo mokykla dėl išskirtinių gabumų turintiems
specialiųjų  ugdymosi  poreikių  mokiniams  gali   vykdyti
specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir
akredituotą vidurinio ugdymo kartu su muzikos, dailės,  menų,
sporto ir (ar) kitu ugdymu programas), jeigu:
  27.1. atitinka Taisyklių 25 ir 26.8.2.1 punktuose nustatytus
kriterijus;
  27.2.  mokyklos vykdomos specializuoto ugdymo  krypties
programos atitinka bendrųjų programų, pradinio ugdymo programos
aprašo, pagrindinio ugdymo programos aprašo ir vidurinio ugdymo
programos aprašo reikalavimus, mokyklos ugdymo planas - bendrųjų
ugdymo planų reikalavimus;
  27.3. priimami gabūs muzikai, dailei, menui, sportui ar kitai
mokyklos vykdomai specializuoto ugdymo krypčiai mokiniai;
  27.4. visų klasių mokiniai mokosi pagal specializuoto ugdymo
krypties programą (programas);
  27.5. nėra jungtinių klasių;
  27.6. sudaromos ne mažiau kaip dvi III gimnazijos klasės;
  27.7. mokytojai turi specializuoto ugdymo krypties programai
vykdyti reikalingą išsilavinimą ir kvalifikaciją;
  27.8. turi tinkamą materialinę bazę specializuoto  ugdymo
krypties programai vykdyti;
  27.9. yra raštu su švietimo ir mokslo ministru  suderintas
specializuoto ugdymo krypties programos vykdymas.
  
  VI. SAVIVALDYBIŲ MOKYKLŲ (KLASIŲ), SKIRTŲ ŠALIES (REGIONO)
 MOKINIAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, KURIOMS
 SKIRIAMA ŪKIO LĖŠŲ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO,
           PASKIRTIS IR KRITERIJAI
                 
  28. Ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto gali
būti skiriama šioms savivaldybių mokykloms (klasėms),  skirtoms
šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų  ugdymosi
poreikių: konservatorijai, menų mokyklai (gimnazijai),  dailės
mokyklai (gimnazijai), sporto mokyklai (gimnazijai), specialiajai
mokyklai (specialiajai klasei), specialiojo ugdymo  centrui,
specialiajai mokyklai-daugiafunkciam centrui, jaunimo  namams,
sanatorijos mokyklai (sanatorijos klasei), ligoninės  mokyklai
(ligoninės  klasei), nepilnamečių tardymo izoliatoriaus  ir
pataisos įstaigos mokyklai (nepilnamečių tardymo izoliatoriaus ir
pataisos įstaigos klasei), tardymo izoliatoriaus ir (ar) pataisos
įstaigos suaugusiųjų mokyklai (suaugusiųjų klasei).
  29. Konservatorijai, menų mokyklai (gimnazijai),  dailės
mokyklai (gimnazijai), sporto mokyklai (gimnazijai) ūkio lėšų iš
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skiriama, jeigu jos:
  29.1. atitinka Taisyklų 25, 27.2-27.9 punktuose  nustatytus
kriterijus;
  29.2. atitinka su švietimo ir mokslo ministru raštu suderintą
mokinių ir klasių skaičių; 
  29.3. turi mokyklos bendrabutį.
  30. Specialiajai mokyklai (specialiajai klasei), specialiojo
ugdymo centrui, specialiajai mokyklai-daugiafunkciam centrui ūkio
lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skiriama, jeigu:
  30.1.  visiems į ją priimtiems mokiniams   pedagoginių
psichologinių  tarnybų  nustatyti dideli ar labai   dideli
specialieji ugdymosi poreikiai;
  30.2. ji atitinka Taisyklių 25, 26.1-26.3 ir  26.8.2.2
punktuose nustatytus kriterijus.
  31.  Jaunimo namams, sanatorijos mokyklai  (sanatorijos
klasei), ligoninės mokyklai (ligoninės klasei),  nepilnamečių
tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos mokyklai (nepilnamečių
tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos klasei),  tardymo
izoliatoriaus ir (ar) pataisos įstaigos suaugusiųjų  mokyklai
(suaugusiųjų klasei) ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto skiriama, jeigu ji atitinka Taisyklių 25 ir  26.8.2.3
punktuose nustatytus kriterijus.
  32. Savivaldybių mokyklų (klasių), skirtų šalies  (regiono)
mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių,  kurioms
skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės  biudžeto,
savivaldybių  teikimu, įvertinus jų atitiktį   nustatytiems
kriterijams, sąrašą tvirtina švietimo ir mokslo ministras  iki
einamųjų metų rugsėjo 10 dienos.
  
  VII . MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS BENDRŲJŲ PLANŲ RENGIMAS IR
             ĮGYVENDINIMAS
                
  33. Valstybinių mokyklų tinklo pertvarkos bendrajį  planą
rengia Švietimo ir mokslo ministerija, savivaldybių  mokyklų
tinklo pertvarkos bendruosius planus - savivaldybės.
  34. Mokyklų tinklo kūrimo planavimo ir įgyvendinimo procesas
susideda iš 3 stadijų: inicijavimo, įgyvendinimo ir įtvirtinimo.
  35. Inicijavimo stadijoje:
  35.1. Rengiamas Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo  plano
projektas: pagrindžiama planuojama Mokyklų tinklo  pertvarka,
nustatomas jos strateginis tikslas, uždaviniai,  prioritetai,
pagrindinių rezultatų rodikliai ir numatomas Mokyklų  tinklo
pertvarkos vertinimas.
  35.2. Mokyklų tinklo pertvarkos bendrajam planui įgyvendinti
rengiami  jo  priedai: Mokyklų  steigimo,   reorganizavimo,
likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų  planas,
Mokytojų kvalifikacijų atnaujinimo ir įdarbinimo planas  ir
Mokinių vežiojimo užtikrinimo planas.
  35.3. Konsultuojamasi dėl mokyklų tinklo kūrimo,  Mokyklų
tinklo  pertvarkos bendrojo plano projektas derinamas   su
įvairiomis interesų grupėmis pagal Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymą (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-
2975). Savivaldybių profesinio mokymo įstaigų ir  savivaldybių
mokyklų (klasių), skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems
specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms ūkio lėšų skiriama  iš
Lietuvos  Respublikos  valstybės  biudžeto,    steigimo,
reorganizavimo,  likvidavimo,  pertvarkymo ir   struktūrinių
pertvarkymų planus savivaldybės derina su švietimo ir  mokslo
ministru;  valstybinių  Mokyklų  steigimo,   reorganizavimo,
likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų  planus
švietimo ir mokslo ministras derina su savivaldybėmis,  kurių
teritorijose yra Mokyklos.
  35.4. Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano ir jo priedų
projektai viešai svarstomi, derinami su Mokyklų bendruomenėmis ir
kitomis interesų grupėmis. Mokyklų tinklo pertvarkos  bendrojo
plano ir jo priedų projektai tobulinami atsižvelgiant į Mokyklų
bendruomenių nutarimus, jeigu šie neprieštarauja Taisyklėms. Kai
savivaldybės pavienės bendrojo ugdymo mokyklos  bendruomenės
sprendimas  prieštarauja Mokyklų steigimo,   reorganizavimo,
likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų  plano
projekte numatytam mokyklos reorganizavimui, likvidavimui  ar
pertvarkymui, siūlymus pateikia Švietimo ir mokslo ministerija.
Savivaldybės taryba, tvirtindama savivaldybės Mokyklų  tinklo
pertvarkos bendrojo plano ir jo priedų projektus, atsižvelgia į
Švietimo ir mokslo ministerijos išvadas ir pasiūlymus.
  35.5. Savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano
ir jo priedų projektus rengia savivaldybės vykdomoji institucija,
tvirtina savivaldybės atstovaujamoji institucija. Švietimo  ir
mokslo ministerijos Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano ir
jo priedų projektus rengia Švietimo ir mokslo  ministerija,
tvirtina švietimo ir mokslo ministras.
  36. Įgyvendinimo stadijoje savivaldybės ir Švietimo ir mokslo
ministerija priima ir įgyvendina sprendimus dėl konkrečių Mokyklų
steigimo,  reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar   jų
struktūrinių pertvarkymų pagal Mokyklų steigimo, reorganizavimo,
likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų  planą,
Mokytojų kvalifikacijų atnaujinimo ir įdarbinimo planą ir Mokinių
vežiojimo užtikrinimo planus.
  37.  Įtvirtinimo stadijoje įsteigtoms,  reorganizuotoms,
pertvarkytoms  Mokykloms  ir  Mokykloms,  kurių   struktūra
pertvarkoma, teikiama pagalba, skatinanti siekti geros  mokinių
ugdymosi  kokybės ir kurti aukštos kultūros  organizaciją;
didinamas  švietimo sistemos veiksmingumas -  investuojamos
savivaldybių ir valstybės lėšos į reorganizuotų ir  pertvarkytų
Mokyklų  materialinę  bazę,  jos  aprūpinamos    naujomis
technologijomis, mokymo priemonėmis. Toliau atnaujinamos Mokytojų
kvalifikacijos, jie įdarbinami. Vykdoma Mokyklų tinklo pertvarkos
bendrojo plano įgyvendinimo stebėsena, prireikus jis tobulinamas.
  38.  Kiekvienoje  Mokyklų tinklo pertvarkos   stadijoje
visuomenei teikiama informacija apie vykstančius procesus.

            _________________

                    Mokyklų, vykdančių 
                    formaliojo švietimo 
                    programas, tinklo kūrimo 
                    taisyklių
                    1 priedas

 KLASIŲ, JUNGTINIŲ KLASIŲ BENDROSIOSE BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE
    SUDARYMO MOKSLO METŲ PRADŽIOJE KRITERIJŲ SĄRAŠAS

+----+----------------+-----------+-------------+----------------------+
|Eil.|Ugdymo programos|Didžiausias| Didžiausias |    Pastabos    |
|Nr. |        | mokinių |  mokinių  |           |
|  |        | skaičius | skaičius  |           |
|  |        | klasėje | jungtinėje |           |
|  |        |      | klasėje,  |           |
|  |        |      | sujungus  |           |
|  |        |      +------+------+           |
|  |        |      | tris | dvi |           |
|  |        |      |klases|klases|           |
+----+----------------+-----------+------+------+----------------------+
| 1. |Pradinio ugdymo |  24   | 15 | 18 |           |
|  |programa    |      |   |   |           |
+----+----------------+-----------+------+------+----------------------+
| 2. |Pagrindinio   |  30   |   | 18 |jungiamos gretimos  |
|  |ugdymo programos|      |   |   |klasės: penktoji su  |
|  |pirmoji dalis  |      |   |   |šeštąja, šeštoji su  |
|  |        |      |   |   |septintąja, septintoji|
|  |        |      |   |   |su aštuntąja     |
+----+----------------+-----------+------+------+----------------------+
| 3. |Pagrindinio   |  30   |   |   |           |
|  |ugdymo programos|      |   |   |           |
|  |antroji dalis  |      |   |   |           |
+----+----------------+-----------+------+------+----------------------+
| 4. |Vidurinio ugdymo|  30   |   |   |           |
|  |programa    |      |   |   |           |
+----+----------------+-----------+------+------+----------------------+
| 5. |Suaugusiųjų   |  40   | 15 | 18 |           |
|  |pradinio ugdymo |      |   |   |           |
|  |programa    |      |   |   |           |
+----+----------------+-----------+------+------+----------------------+
| 6. |Suaugusiųjų   |  40   | 15 | 18 |jungiamos gretimos  |
|  |pagrindinio   |      |   |   |klasės: penktoji su  |
|  |ugdymo programa |      |   |   |šeštąja, šeštoji su  |
|  |        |      |   |   |septintąja, septintoji|
|  |        |      |   |   |su aštuntąja     |
+----+----------------+-----------+------+------+----------------------+
| 7. |Suaugusiųjų   |  40   |   |   |           |
|  |vidurinio ugdymo|      |   |   |           |
|  |programa    |      |   |   |           |
+----+----------------+-----------+------+------+----------------------+

  Pastaba. Vienas mokinys, dėl įgytų ar įgimtų  sutrikimų
turintis  didelių arba labai didelių specialiųjų  ugdymosi
poreikių, besimokantis bendrojo ugdymo klasėje,  prilyginamas
dviem tos klasės mokiniams. Atitinkamai gali būti  mažinamas
didžiausias nustatytas mokinių skaičius klasėje. Bendrojo ugdymo
klasėje, jungtinėje klasėje gali būti ne daugiau kaip 3 mokiniai,
dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių
specialiųjų ugdymosi poreikių (skaičius taikomas  sudaromoms
naujoms klasėms, jungtinėms klasėms).

            _________________

                    Mokyklų, vykdančių 
                    formaliojo švietimo 
                    programas, tinklo kūrimo 
                    taisyklių
                    2 priedas

KLASIŲ, JUNGTINIŲ KLASIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINTIEMS
  MOKINIAMS SUDARYMO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE MOKSLO METŲ
          PRADŽIOJE KRITERIJŲ SĄRAŠAS

+----+----------------+-----------+----------------------+-----------+-------------+----------------+
|Eil.|Klasės paskirtis|Didžiausias| Didžiausias mokinių |Didžiausias| Didžiausias |  Pastabos  |
|Nr. |        | mokinių | skaičius jungtinėje | mokinių |  mokinių  |        |
|  |        | skaičius |  klasėje, kurioje  | skaičius | skaičius  |        |
|  |        | klasėje, |mokoma pagal pradinio |jungtinėje | jungtinėje |        |
|  |        | kurioje |  ugdymo programą,  | klasėje, | klasėje,  |        |
|  |        | mokoma  |    sujungus    | kurioje |  kurioje  |        |
|  |        |  pagal  +------+------+--------+ mokoma  |mokoma pagal |        |
|  |        | bendrojo | dvi | tris |keturias|  pagal  | pagrindinio |        |
|  |        | ugdymo  |klases|klases| klases |pagrindinio|  ugdymo  |        |
|  |        | programas |   |   |    | ugdymo  | programą, |        |
|  |        |      |   |   |    | pirmosios | sujungus  |        |
|  |        |      |   |   |    | dalies  +------+------+        |
|  |        |      |   |   |    | programą, | dvi | tris |        |
|  |        |      |   |   |    | sujungus |klases|klases|        |
|  |        |      |   |   |    |dvi klases |   |   |        |
+----+----------------+-----------+------+------+--------+-----------+------+------+----------------+
| 1. |Mokinių, mokomų |  30   |   |   |    |      |   |   |didžiausias   |
|  |pagal      |      |   |   |    |      |   |   |mokinių, mokomų |
|  |specializuoto  |      |   |   |    |      |   |   |pagal pradinio |
|  |ugdymo krypties |      |   |   |    |      |   |   |ugdymo programą,|
|  |programą, klasė.|      |   |   |    |      |   |   |skaičius klasėje|
|  |Mokinių, mokomų |      |   |   |    |      |   |   |- 24      |
|  |nuotoliniu būdu,|      |   |   |    |      |   |   |        |
|  |klasė      |      |   |   |    |      |   |   |        |
+----+----------------+-----------+------+------+--------+-----------+------+------+----------------+
| 2. |Asmenų, kuriems |  30   | 18 | 15 |    |      | 18 |   |tam tikrais   |
|  |laikinai atimta |      |   |   |    |      |   |   |atvejais klasė, |
|  |ar apribota   |      |   |   |    |      |   |   |kurioje mokoma |
|  |laisvė, mokomų |      |   |   |    |      |   |   |pagal pradinio |
|  |pagal      |      |   |   |    |      |   |   |ugdymo programą,|
|  |suaugusiųjų   |      |   |   |    |      |   |   |jeigu joje yra 1|
|  |bendrojo ugdymo |      |   |   |    |      |   |   |ar 2 mokiniai, |
|  |programas, klasė|      |   |   |    |      |   |   |gali būti    |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |jungiama su   |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |klase, kurioje |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |mokoma pagal  |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |pagrindinio   |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |ugdymo programą |
+----+----------------+-----------+------+------+--------+-----------+------+------+----------------+
| 3. |Sanatorijos   |  22   | 18 | 15 |    |      | 18 |   |        |
|  |mokyklos klasė. |      |   |   |    |      |   |   |        |
|  |Mokinių,    |      |   |   |    |      |   |   |        |
|  |turinčių    |      |   |   |    |      |   |   |        |
|  |sveikatos    |      |   |   |    |      |   |   |        |
|  |problemų dėl  |      |   |   |    |      |   |   |        |
|  |įgimtos ar   |      |   |   |    |      |   |   |        |
|  |įgytos širdies |      |   |   |    |      |   |   |        |
|  |ydos, artrito ar|      |   |   |    |      |   |   |        |
|  |kitų ligų, klasė|      |   |   |    |      |   |   |        |
+----+----------------+-----------+------+------+--------+-----------+------+------+----------------+
| 4. |Jaunimo klasė. |  16   |   |   |    |  16*  |   |   |        |
|  |Mokinių, mokomų |      |   |   |    |      |   |   |        |
|  |pagal      |      |   |   |    |      |   |   |        |
|  |produktyvaus  |      |   |   |    |      |   |   |        |
|  |mokymo programą,|      |   |   |    |      |   |   |        |
|  |klasė      |      |   |   |    |      |   |   |        |
+----+----------------+-----------+------+------+--------+-----------+------+------+----------------+
| 5. |Mokinių,    |  16   | 16 | 15 |    |  16*  |   |   |didžiausias   |
|  |turinčių    |      |   |   |    |      |   |   |lietuvių kilmės |
|  |sveikatos    |      |   |   |    |      |   |   |tremtinių,   |
|  |problemų dėl  |      |   |   |    |      |   |   |politinių    |
|  |jungiamojo   |      |   |   |    |      |   |   |kalinių     |
|  |audinio ir   |      |   |   |    |      |   |   |palikuonių ir  |
|  |raumenų ir   |      |   |   |    |      |   |   |lietuvių kilmės |
|  |skeleto ligų,  |      |   |   |    |      |   |   |užsieniečių,  |
|  |įgimtų     |      |   |   |    |      |   |   |ugdomų pagal  |
|  |formavimosi ydų |      |   |   |    |      |   |   |pradinio ugdymo |
|  |ar kitų ligų,  |      |   |   |    |      |   |   |programą,    |
|  |klasė. Lietuvių |      |   |   |    |      |   |   |skaičius    |
|  |kilmės     |      |   |   |    |      |   |   |klasėje,    |
|  |tremtinių,   |      |   |   |    |      |   |   |jungtinėje   |
|  |politinių    |      |   |   |    |      |   |   |klasėje - 10  |
|  |kalinių     |      |   |   |    |      |   |   |        |
|  |palikuonių ir  |      |   |   |    |      |   |   |        |
|  |lietuvių kilmės |      |   |   |    |      |   |   |        |
|  |užsieniečių   |      |   |   |    |      |   |   |        |
|  |klasė      |      |   |   |    |      |   |   |        |
+----+----------------+-----------+------+------+--------+-----------+------+------+----------------+
| 6. |Silpnaregių   |  12   | 12 | 12 |    |  12*  |   |   |vienas aklas  |
|  |klasė. Mokinių, |      |   |   |    |      |   |   |mokinys     |
|  |turinčių nežymų |      |   |   |    |      |   |   |silpnaregių   |
|  |intelekto    |      |   |   |    |      |   |   |klasėje     |
|  |sutrikimą,   |      |   |   |    |      |   |   |prilyginamas  |
|  |klasė. Mokinių, |      |   |   |    |      |   |   |dviem tos klasės|
|  |turinčių    |      |   |   |    |      |   |   |mokiniams.   |
|  |kalbėjimo ir  |      |   |   |    |      |   |   |Mokinių,    |
|  |kalbos     |      |   |   |    |      |   |   |turinčių nežymų |
|  |sutrikimų, klasė|      |   |   |    |      |   |   |intelekto    |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |sutrikimą, klasė|
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |gali būti    |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |jungiama su   |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |mokinių,    |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |turinčių    |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |vidutinį, žymų |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |ar labai žymų  |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |intelekto    |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |sutrikimą,   |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |klase. Tokioje |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |klasėje mokinių,|
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |turinčių    |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |vidutinį, žymų, |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |labai žymų   |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |intelekto    |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |sutrikimą ar  |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |kompleksinę   |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |negalę, negali |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |būti daugiau  |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |kaip trečdalis. |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |Mokinių,    |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |turinčių nežymų |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |intelekto    |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |sutrikimą, 9  |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |klasė gali būti |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |jungiama su 8 ar|
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |10 klase,    |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |didžiausias   |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |mokinių skaičius|
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |jungtinėje   |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |klasėje - 12  |
+----+----------------+-----------+------+------+--------+-----------+------+------+----------------+
| 7. |Mokinių,    |  10   | 10 | 10 |  10  |      | 10 | 10 |gali būti ugdomi|
|  |turinčių    |      |   |   |    |      |   |   |mokiniai,    |
|  |vidutinį, žymų |      |   |   |    |      |   |   |turintys    |
|  |ar labai žymų  |      |   |   |    |      |   |   |kompleksinę   |
|  |intelekto    |      |   |   |    |      |   |   |negalę. Vienas |
|  |sutrikimą, klasė|      |   |   |    |      |   |   |kompleksinę   |
|  |(lavinamoji   |      |   |   |    |      |   |   |negalę turintis |
|  |klasė)     |      |   |   |    |      |   |   |mokinys šioje  |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |klasėje     |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |prilyginamas  |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |dviem tos klasės|
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |mokiniams.   |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |Didžiausias   |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |mokinių, ugdomų |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |pagal socialinių|
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |įgūdžių ugdymo |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |programą,    |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |skaičius klasėje|
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |- 10. Gali būti |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |jungiamos dvi ar|
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |trys klasės   |
+----+----------------+-----------+------+------+--------+-----------+------+------+----------------+
| 8. |Neprigirdinčiųjų|  10   | 10 | 10 |    |  10*  |   |   |vienas kurčias |
|  |(kochlearinių  |      |   |   |    |      |   |   |mokinys     |
|  |implantų    |      |   |   |    |      |   |   |neprigirdinčiųjų|
|  |naudotojų)   |      |   |   |    |      |   |   |(kochlearinių  |
|  |klasė. Mokinių, |      |   |   |    |      |   |   |implantų    |
|  |turinčių    |      |   |   |    |      |   |   |naudotojų)   |
|  |vidutinių ar  |      |   |   |    |      |   |   |klasėje     |
|  |sunkių judesio |      |   |   |    |      |   |   |prilyginamas  |
|  |ir padėties   |      |   |   |    |      |   |   |dviem tos klasės|
|  |sutrikimų, klasė|      |   |   |    |      |   |   |mokiniams.   |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |Mokiniai,    |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |turintys    |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |vidutinių ar  |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |sunkių judesio |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |ir padėties   |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |sutrikimų,   |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |kuriems taikomas|
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |lovos režimas, |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |ugdomi     |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |individualiai  |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |arba po du   |
+----+----------------+-----------+------+------+--------+-----------+------+------+----------------+
| 9. |Ligoninės    |  10   | 10 | 10 |  10  |      | 10 |   |mokiniai,    |
|  |mokyklos klasė |      |   |   |    |      |   |   |kuriems taikomas|
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |lovos režimas, |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |ugdomi     |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |individualiai. |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |Vaikams, kuriems|
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |netaikomas lovos|
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |režimas, klasė |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |sudaroma esant |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |ne mažiau kaip 5|
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |tos pačios   |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |klasės mokiniams|
+----+----------------+-----------+------+------+--------+-----------+------+------+----------------+
|10. |Mokinių,    |  10   | 8  | 6  |    |  8*   |   |   |        |
|  |turinčių elgesio|      |   |   |    |      |   |   |        |
|  |ir emocijų   |      |   |   |    |      |   |   |        |
|  |sutrikimų, klasė|      |   |   |    |      |   |   |        |
+----+----------------+-----------+------+------+--------+-----------+------+------+----------------+
|11. |Aklųjų klasė.  |   8   | 8  | 8  |    |  8*   |   |   |        |
|  |Kurčiųjų klasė |      |   |   |    |      |   |   |        |
+----+----------------+-----------+------+------+--------+-----------+------+------+----------------+
|12. |Vaikų      |   8   | 8  | 8  |  8  |      | 8  |   |kai kuriais   |
|  |socializacijos |      |   |   |    |      |   |   |atvejais klasė, |
|  |centro klasė.  |      |   |   |    |      |   |   |kurioje ugdoma |
|  |Jaunimo namų  |      |   |   |    |      |   |   |pagal pradinio |
|  |klasė. Vaikų,  |      |   |   |    |      |   |   |ugdymo programą,|
|  |kuriems laikinai|      |   |   |    |      |   |   |jeigu joje yra 1|
|  |atimta ar    |      |   |   |    |      |   |   |ar 2 mokiniai, |
|  |apribota laisvė,|      |   |   |    |      |   |   |gali būti    |
|  |klasė      |      |   |   |    |      |   |   |jungiama su   |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |klase, kurioje |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |ugdoma pagal  |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |pagrindinio   |
|  |        |      |   |   |    |      |   |   |ugdymo programą |
+----+----------------+-----------+------+------+--------+-----------+------+------+----------------+
|13. |Mokinių,    |   6   | 6  | 6  |  6  |      | 6  | 6  |didžiausias   |
|  |turinčių    |      |   |   |    |      |   |   |mokinių, ugdomų |
|  |įvairiapusių  |      |   |   |    |      |   |   |pagal socialinių|
|  |raidos     |      |   |   |    |      |   |   |įgūdžių ugdymo |
|  |sutrikimų,   |      |   |   |    |      |   |   |programą,    |
|  |klasė. Mokinių, |      |   |   |    |      |   |   |skaičius klasėje|
|  |turinčių    |      |   |   |    |      |   |   |- 6. Gali būti |
|  |kompleksinę   |      |   |   |    |      |   |   |jungiamos dvi ar|
|  |negalę, klasė  |      |   |   |    |      |   |   |trys klasės   |
|  |(lavinamoji   |      |   |   |    |      |   |   |        |
|  |klasė)     |      |   |   |    |      |   |   |        |
+----+----------------+-----------+------+------+--------+-----------+------+------+----------------+

  * Pagrindinio ugdymo pirmosios dalies klasės jungiamos taip:
penktoji  su šeštąja, šeštoji su septintąja, septintoji su
aštuntąja.

            _________________
                


©1996-2006 Teisinės informacijos centras