LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
              NUTARIMAS
                
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. BIRŽELIO 29 D.
NUTARIMO NR. 822 "DĖL FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO LICENCIJAVIMO
        TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

          2011 m. liepos 7 d. Nr. 833
               Vilnius
                
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio
29 d. nutarimą Nr. 822 "Dėl Formaliojo profesinio  mokymo
licencijavimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 103-3797;
2008, Nr. 83-3311) ir išdėstyti jį nauja redakcija:

        "LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
                
              NUTARIMAS
  DĖL FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ
             PATVIRTINIMO

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin.,
1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 43 straipsnio 7 dalimi  ir
Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo (Žin., 1997, Nr.
98-2478; 2007, Nr. 43-1627; 2010, Nr. 67-3338) 12-1  straipsnio
2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  Patvirtinti  Formaliojo profesinio mokymo  licencijavimo
taisykles (pridedama)."
  2. Nustatyti, kad iki šio nutarimo įsigaliojimo  išduotos
licencijos, suteikiančios teisę vykdyti formaliojo  profesinio
mokymo programas, yra prilyginamos licencijai vykdyti formalųjį
profesinį mokymą.

Ministras Pirmininkas              Andrius Kubilius

Švietimo ir mokslo ministras        Gintaras Steponavičius

            _________________

                  PATVIRTINTA
                  Lietuvos Respublikos 
                  Vyriausybės 2004 m. birželio 
                  29 d. nutarimu Nr. 822 
                  (Lietuvos Respublikos 
                  Vyriausybės 2011 m. liepos 7 
                  d. nutarimo Nr. 833 redakcija)

   FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS
                
           I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo  taisyklės
(toliau - Taisyklės) reglamentuoja licencijų vykdyti  formalųjį
profesinį mokymą (toliau - licencija) juridiniams  asmenims,
kitoms juridinio asmens statuso neturinčioms Lietuvos ar  kitos
valstybės narės organizacijoms bei jų padaliniams,  įsteigtiems
Lietuvos  Respublikoje, Lietuvos Respublikoje   gyvenantiems
fiziniams asmenims (toliau - juridiniai ar fiziniai  asmenys)
išdavimą, papildymą, patikslinimą, atsisakymą jas išduoti,  jų
galiojimo  sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą  ir
galiojimo panaikinimą, licencijų dublikatų išdavimą, taip  pat
licencijų turėtojų teises ir pareigas, licencijuojamos  veiklos
sąlygas ir jų laikymosi priežiūrą. 
  2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos  Respublikos
civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos
švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr.  38-1804),
Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu (Žin., 1997, Nr.
98-2478; 2007, Nr. 43-1627) ir Lietuvos Respublikos  viešojo
administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-
2975).
  3.  Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos   Lietuvos
Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos  profesinio
mokymo įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešojo  administravimo
įstatyme.
  4. Licencijas išduoda, papildo, patikslina, sustabdo  jų
galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą ir panaikina licencijų
galiojimą švietimo ir mokslo ministras, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos  profesinio
mokymo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo  administravimo
įstatymu, Taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

          II. LICENCIJOS REKVIZITAI

  5. Licencijos parengiamos pagal Taisyklių 1 ir 2  prieduose
pateikiamas formas.
  6. Išduotoje licencijoje nurodoma:
  6.1. licencijos sudarytojo pavadinimas;
  6.2. licencijos numeris;
  6.3. licencijos turėtojas (juridinio asmens -  pavadinimas,
kodas ir buveinės adresas; fizinio asmens - vardas ir  pavardė,
gyvenamosios vietos adresas);
  6.4. licencijos turėtojo teisinė forma (tik  juridiniam
asmeniui);
  6.5. švietimo veiklos pavadinimas;
  6.6. švietimo sritis (sritys);
  6.7. licencijos išdavimo, papildymo, patikslinimo datos;
  6.8. licencijos registravimo numeris.
  7. Licenciją pasirašo švietimo ir mokslo ministras,  ji
tvirtinama Švietimo ir mokslo ministerijos antspaudu.

 III. REIKALAVIMAI JURIDINIAMS AR FIZINIAMS ASMENIMS, NORINTIEMS
        VYKDYTI FORMALŲJĮ PROFESINĮ MOKYMĄ

  8. Juridiniai ar fiziniai asmenys, norintys vykdyti formalųjį
profesinį mokymą, turi atitikti šiuos reikalavimus ir  privalo
turėti:
  8.1. profesijos mokytojus arba kandidatus į  profesijos
mokytojus, atitinkančius formaliojo profesinio mokymo programose
(toliau - mokymo programa) ir Lietuvos Respublikos  švietimo
įstatyme nustatytus reikalavimus; fizinis asmuo turi  atitikti
profesijos mokytojui keliamus reikalavimus, nustatytus  mokymo
programose ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;
  8.2. teorinio ir praktinio mokymo vietas,  atitinkančias
numatomą mokyti mokinių skaičių, mokymo programose ir  teisės
aktuose  nustatytus  darbuotojų  saugos  ir    sveikatos,
priešgaisrinius ir visuomenės sveikatos saugos  reikalavimus.
Teoriniam ir praktiniam mokymui skirti materialieji ir metodiniai
ištekliai turi atitikti numatomą mokinių skaičių ir  mokymo
programoje nustatytus reikalavimus;
  8.3. mokymo patalpas, aprūpintas materialiaisiais ištekliais.
  9.  Atitikties  nustatytiems  reikalavimams   vertinimą
organizuoja ir atlieka, ekspertizės aktą dėl pasirengimo vykdyti
mokymo programas išduoda Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota
institucija švietimo ir mokslo ministro nustatyta  tvarka.
Vertinime dėl atitikties nustatytiems reikalavimams  vykdyti
mokymo programas, skirtas įgyti kompetencijai atlikti  įstatymų
reglamentuojamą darbą ar funkciją, kviečiami dalyvauti atitinkamą
sritį reguliuojančios valstybės institucijos ar jos  įgaliotos
įstaigos atstovai.

IV. LICENCIJŲ IŠDAVIMAS, DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

  10. Dokumentai, kurių reikia licencijai gauti, yra šie:
  10.1. paraiška (pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą
formą);
  10.2. Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotos institucijos
išduotas ekspertizės aktas dėl pasirengimo vykdyti  mokymo
programas su išvada, kad juridinis ar fizinis asmuo  yra
pasirengęs vykdyti mokymo programą.
  11. Dokumentai licencijai gauti (papildyti,  patikslinti)
siunčiami per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir
gaminių  kontaktinį centrą, įsteigtą Lietuvos   Respublikos
Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1702 (Žin., 2010,
Nr. 142-7286) (toliau - kontaktinis centras) arba  tiesiogiai
teikiami Švietimo ir mokslo ministerijai.
  12. Švietimo ir mokslo ministras per 30 kalendorinių  dienų
nuo  paraiškos  ir reikiamų dokumentų licencijai   išduoti
(papildyti) gavimo turi juos išnagrinėti ir išduoti juridiniam ar
fiziniam asmeniui licenciją arba pateikti rašytinį  motyvuotą
atsisakymą  ją išduoti. Atsakymo dėl licencijos   išdavimo
nepateikimas nelaikomas licencijos išdavimu.
  13. Apie sprendimo išduoti (papildyti, patikslinti) licenciją
priėmimą Švietimo ir mokslo ministerija praneša juridiniam  ar
fiziniam asmeniui jo nurodytu elektroniniu paštu ar telefonu per
vieną darbo dieną nuo sprendimo priėmimo.
  14. Nustačiusi, kad pateikti ne visi reikiami  dokumentai,
pateikti dokumentai netinkamai įforminti, dokumentuose  yra
klaidingų  ir (ar) netikslių duomenų, Švietimo ir  mokslo
ministerija per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo apie  tai
raštu  praneša siekiančiam gauti (papildyti,   patikslinti)
licenciją  juridiniam ar fiziniam asmeniui ir nustato  30
kalendorinių dienų terminą pateikti patikslintus dokumentus  ir
(ar)  pašalinti trūkumus. 30 kalendorinių dienų   terminas
skaičiuojamas nuo rašto gavimo (įteikimo pagal pašto  žymą)
dienos. Taisyklių 12 punkte nurodytas licencijos  išdavimo
(papildymo) ir 21 punkte nurodytas licencijos  patikslinimo
terminas skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir
informacijos pateikimo dienos.

      V. LICENCIJŲ PAPILDYMAS IR PATIKSLINIMAS

  15. Juridinis ar fizinis asmuo, turintis licenciją (toliau -
licencijos turėtojas), norėdamas ją papildyti naujomis  mokymo
programomis ar mokymo programas vykdyti naujais mokymo  vietos
adresais, pateikia Švietimo ir mokslo ministerijai Taisyklių 10
punkte nurodytus dokumentus arba, norėdamas papildyti licenciją
16 punkte nurodytu atveju, - 10.1 punkte nurodytą dokumentą.
  16. Ekspertizės akto dėl pasirengimo vykdyti mokymo programas
pateikti nereikia, kai norima papildyti licenciją naujomis mokymo
programomis, įrašytomis į švietimo ir mokslo ministro patvirtintą
formaliojo  profesinio mokymo programų atitikties   sąrašą,
neatlikus išankstinio patikrinimo.
  17. Per 30 kalendorinių dienų nuo reikiamų  dokumentų
licencijai papildyti pateikimo Švietimo ir mokslo  ministerijai
dokumentai turi būti išnagrinėjami ir licencijos  turėtojui
išduodama licencija, papildyta nauja švietimo sritimi, jeigu bus
vykdoma naujos švietimo srities mokymo programa (programos), arba
pateikiamas motyvuotas rašytinis atsisakymas ją papildyti. Jeigu
bus vykdoma tos pačios švietimo srities nauja mokymo  programa
(programos), licencija neperrašoma, o licencijos turėtojui nauja
mokymo programa (programos) įrašoma (įrašomos) į vykdomų mokymo
programų sąrašą Licencijų registre Licencijų registro nuostatų,
patvirtintų švietimo ir mokslo ministro 2005 m. sausio 24  d.
įsakymu Nr. ISAK-100 (Žin., 2005, Nr. 12-403; 2009, Nr. 18-708),
nustatyta tvarka ir kartu nurodomas (nurodomi) mokymo  vietos
adresas (adresai). Licencijos turėtojui per 5 darbo  dienas
pranešama raštu apie mokymo programos (programų) įrašymą  į
Licencijų registrą, o rašto įregistravimo diena yra  mokymo
programos (programų) įregistravimo Licencijų registre  diena,
kurią licencijos turėtojas įgijo teisę vykdyti mokymo  programą
(programas).
  18. Juridinis asmuo, pakeitęs pavadinimą, buveinės  adresą,
teisinę  formą, kodą, o fizinis asmuo - vardą,  pavardę,
gyvenamosios vietos adresą, per 10 darbo dienų nuo šių  duomenų
pasikeitimo turi per atstumą, elektroninėmis priemonėmis  per
kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreiptis į Švietimo ir mokslo
ministeriją dėl licencijos patikslinimo ir pateikti  motyvuotą
prašymą, nurodydamas pasikeitusius duomenis.
  19. Licencijos turėtojas, apsisprendęs nevykdyti  konkrečių
mokymo programų, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis  per
kontaktinį centrą arba tiesiogiai Švietimo ir mokslo ministerijai
pateikia paraišką licenciją patikslinti, nurodo iš vykdomų mokymo
programų sąrašo prašomų išbraukti mokymo programų  valstybinius
kodus ir pavadinimus.
  20. Savivaldybės institucijos sprendimu pakeitus  gatvės
pavadinimą, gyvenamosios vietovės ribas ar pastatų  (patalpų)
numeraciją, Švietimo ir mokslo ministerija be atskiro licencijos
turėtojo kreipimosi per 5 darbo dienas Licencijų  registre
patikslina buveinės adresą ir pateikia licencijos  turėtojui
patikslintą licenciją, o patikslinus mokymo vietos adresą, raštu
apie tai praneša licencijos turėtojui.
  21.  Švietimo ir mokslo ministerija, gavusi   paraišką
patikslinti licenciją Taisyklių 19 punkte nurodytu atveju  arba
gavusi prašymą patikslinti licenciją Taisyklių 18 punkte nurodytu
atveju, patikslina Licencijų registre įrašytus duomenis, pateikia
licencijos  turėtojui patikslintą licenciją arba   rašytinį
motyvuotą atsisakymą ją patikslinti per 10 darbo dienų  nuo
paraiškos (prašymo) gavimo. Švietimo ir mokslo ministerija gali
paprašyti  pateikti papildomos informacijos, susijusios  su
pateiktais dokumentais ir duomenimis.
  22. Gavęs naują licenciją su papildytais ar  patikslintais
duomenimis, licencijos turėtojas per 5 darbo dienas nuo  naujos
licencijos gavimo tiesiogiai ar registruotu laišku  grąžina
Švietimo ir mokslo ministerijai turėtą licencijos  originalą.
Galiojančia laikoma paskutinė papildyta ar patikslinta licencija.
  23. Licenciją Švietimo ir mokslo ministerija  išsiunčia
registruotu laišku arba įteikia licencijos turėtojui. Licencijos
atsiėmimo būdas pasirenkamas ir adresas nurodomas  teikiamoje
paraiškoje (prašyme) gauti (papildyti, patikslinti) licenciją.
  24. Už licencijos išdavimą, papildymą, patikslinimą  ar
dublikato  išdavimą  mokama valstybės  rinkliava   Lietuvos
Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484)  ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo
Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir  šios
rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin.,
2000, Nr. 108-3463) nustatyta tvarka.

  VI. LICENCIJŲ REGISTRAVIMAS IR INFORMACIJOS APIE LICENCIJAS
              SKELBIMAS

  25.  Švietimo ir mokslo ministro išduotos   licencijos
registruojamos Licencijų registre Licencijų registro  nuostatų
nustatyta tvarka ir švietimo ir mokslo ministro nustatytos formos
licencijų išdavimo registravimo žurnale.
  26. Kad juridiniam ar fiziniam asmeniui licencija  išduota,
papildyta, patikslinta, sustabdytas jos galiojimas, panaikintas
galiojimo sustabdymas arba panaikintas galiojimas, Švietimo  ir
mokslo ministerija praneša Juridinių asmenų registrui Juridinių
asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407  (Žin.,
2003, Nr. 107-4810), nustatyta tvarka ir skelbia Švietimo  ir
mokslo ministerijos interneto svetainėje.
  27. Skelbime apie juridiniam ar fiziniam asmeniui  išduotą
licenciją Švietimo ir mokslo ministerijos interneto  svetainėje
nurodomi šie duomenys:
  27.1. licencijos turėtojo pavadinimas, kodas,  buveinės
adresas, teisinė forma ir telefono numeris (juridiniam asmeniui);
vardas ir pavardė (fiziniam asmeniui);
  27.2. mokymo vietos adresas (adresai);
  27.3. vykdomos mokymo programos;
  27.4. švietimo veiklos pavadinimas;
  27.5. švietimo sritis (sritys) ir posritis (posričiai);
  27.6. licencijos numeris;
  27.7. licencijos išdavimo, papildymo, patikslinimo, galiojimo
sustabdymo,  galiojimo  sustabdymo  panaikinimo,   galiojimo
panaikinimo arba dublikato išdavimo data.

  VII. LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO
  PANAIKINIMAS, GALIOJIMO PANAIKINIMAS IR DUBLIKATO IŠDAVIMAS

  28. Švietimo ir mokslo ministras gali priimti  sprendimą
sustabdyti licencijos galiojimą vienai, kelioms ar visoms mokymo
programoms vykdyti šiais atvejais:
  28.1. jeigu nustatoma, kad profesijos mokytojai  neatitinka
mokymo programoje (programose) ir Lietuvos Respublikos švietimo
įstatyme nustatytų reikalavimų;
  28.2. jeigu teorinio ir praktinio mokymo vietos,  mokymui
skirti materialieji ir metodiniai ištekliai neatitinka numatomo
mokinių skaičiaus ir mokymo programos, taip pat teisės  aktuose
nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinių  ir
visuomenės sveikatos saugos reikalavimų;
  28.3. jeigu mokymo procesas organizuojamas, mokinių priėmimas
ir jų apskaita, mokymosi pasiekimus įteisinančių  dokumentų
išdavimas ir jų apskaita vykdoma nesilaikant teisės  aktų
nustatytų reikalavimų;
  28.4. jeigu nustatoma, kad licencijos turėtojas  nesilaiko
Taisyklėse nustatytų licencijuojamos veiklos sąlygų.
  29. Pirmaisiais metais nuo mokymo programos vykdymo pradžios
už pažeidimus, nustatytus per pirmąjį planinį  patikrinimą,
licencijos turėtojui negali būti taikomos poveikio  priemonės,
susijusios su licencijos turėtojo veiklos ribojimu  (licencijos
galiojimo sustabdymas ar licencijos galiojimo  panaikinimas).
Nustačius teisės aktų reikalavimų pažeidimų, nurodomas  ne
trumpesnis  kaip 30 kalendorinių dienų terminas  ištaisyti
pažeidimus.
  30. Sustabdžius licencijos galiojimą, licencijos  turėtojui
leidžiama tęsti vykdomas mokymo programas, kurių trukmė didesnė
negu vieni metai, iki mokslo metų pabaigos ar užbaigti  kitas
vykdomas mokymo programas, kurių trukmė mažesnė negu vieni metai.
Neleidžiama priimti naujų asmenų mokytis pagal mokymo programas,
kurių licencijos galiojimo laikas sustabdytas.
  31. Švietimo ir mokslo ministerija per 3 darbo dienas  nuo
švietimo ir mokslo ministro įsakymo dėl licencijos  galiojimo
sustabdymo įsigaliojimo dienos raštu praneša apie tai licencijos
turėtojui ir nurodo 30 kalendorinių dienų terminą  ištaisyti
nustatytus pažeidimus. Terminas skaičiuojamas nuo pranešimo apie
licencijos galiojimo sustabdymą įteikimo pagal pašto žymą dienos.
  32. Per nustatytą terminą pašalinęs nustatytus  pažeidimus,
dėl kurių licencijos galiojimas buvo sustabdytas,  licencijos
turėtojas turi per atstumą, elektroninėmis priemonėmis  per
kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreiptis į Švietimo ir mokslo
ministeriją, pateikdamas prašymą panaikinti licencijos galiojimo
sustabdymą, ir pateikti dokumentus, patvirtinančius  pažeidimų
pašalinimą.
  33. Licencijos galiojimo sustabdymas švietimo ir  mokslo
ministro įsakymu panaikinamas per 10 darbo dienų nuo Taisyklių 32
punkte nurodytų dokumentų gavimo, jeigu nustatoma, kad pažeidimai
pašalinti.
  34. Jeigu pateiktų dokumentų nepakanka nustatyti,  kad
pažeidimai pašalinti, švietimo ir mokslo ministro  įsakymu
pažeidimų ištaisymo terminas gali būti pratęsiamas dar  30
kalendorinių  dienų. Jeigu paaiškėja, kad pažeidimai  nėra
pašalinti ir nustatytas pažeidimų pašalinimo terminas  yra
pasibaigęs, švietimo ir mokslo ministro įsakymu  licencijos
galiojimas panaikinamas.
  35. Švietimo ir mokslo ministras gali priimti  sprendimą
licencijos galiojimą panaikinti šiais atvejais:
  35.1. licencijos turėtojo prašymu (prašymas pateikiamas per
atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą  arba
tiesiogiai Švietimo ir mokslo ministerijai), kuriame  nurodomas
licencijos  turėtojo pavadinimas, kodas, buveinės   adresas
(juridinio asmens), vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios
vietos adresas (fizinio asmens), licencijos numeris ir licencijos
išdavimo data;
  35.2. kai juridinis asmuo, kita juridinio asmens  statuso
neturinti Lietuvos ar kitos valstybės narės organizacija ir jos
padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, pasibaigia;
  35.3. kai paaiškėja, kad licencijos turėtojas  licencijai
gauti pateiktuose dokumentuose nurodė klaidingus duomenis;
  35.4. kai licencijos turėtojas, kuriam licencijos galiojimas
sustabdytas, per nustatytą terminą nepašalina Taisyklių 28 punkte
nurodytų pažeidimų;
  35.5. kai licencijos turėtojas - fizinis asmuo - yra miręs.
  36. Licencijos turėtojas, praradęs licenciją, per 5  darbo
dienas  Švietimo  ir  mokslo  ministerijai  per   atstumą,
elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai
pateikia prašymą išduoti licencijos dublikatą. Juridinio asmens
prašyme  nurodomas licencijos turėtojo pavadinimas,  kodas,
buveinės adresas, licencijos numeris ir licencijos išdavimo data,
fizinio asmens prašyme - vardas ir pavardė, gimimo  data,
gyvenamosios vietos adresas, licencijos numeris ir  licencijos
išdavimo data. Švietimo ir mokslo ministras per 5 darbo  dienas
nuo prašymo gavimo išduoda licencijos dublikatą.  Licencijos
dublikatas išduodamas remiantis Švietimo ir mokslo ministerijos
duomenimis apie išduotą licenciją. Licencijos dublikato blanke,
be Taisyklių 6 punkte nurodytų duomenų, nurodoma ir  dublikato
išdavimo data, o blanko viršutiniame dešiniajame kampe įrašoma:
"DUBLIKATAS".
  
        VIII. ATSISAKYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ
  
  37. Licenciją atsisakoma išduoti, jeigu:
  37.1. pateikti dokumentai ir paraiška neatitinka Taisyklėse
nustatytų reikalavimų;
  37.2. licencijos turėtojui panaikintas licencijos galiojimas
dėl nustatytų pažeidimų, kurie per nustatytą terminą  nebuvo
pašalinti, ir nuo licencijos galiojimo panaikinimo  dienos
nepraėjo 6 mėnesiai;
  37.3. nesumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.
  38. Švietimo ir mokslo ministro atsisakymas išduoti licenciją
pateikiamas raštu. Atsisakymas negali būti grindžiamas  veiklos
netikslingumu  ir turi būti motyvuojamas Taisyklių  punktu
(punktais),  kuriuo  (kuriais) remtasi atsisakant   išduoti
licenciją. Juridinis ar fizinis asmuo turi teisę  apskųsti
švietimo  ir mokslo ministro sprendimą atsisakyti  išduoti
licenciją įstatymų nustatyta tvarka.
  
 IX. LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS, LICENCIJOS TURĖTOJO TEISĖS
              IR PAREIGOS
  
  39. Licencijuojama švietimo veikla vykdoma  vadovaujantis
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos  Respublikos
profesinio  mokymo įstatymu, Lietuvos Respublikos   viešojo
administravimo įstatymu, kitais įstatymais ir teisės  aktais,
reglamentuojančiais vykdomą švietimo veiklą, ir Taisyklėmis.
  40. Licencijos turėtojas neturi teisės įgalioti kitų asmenų
verstis licencijoje nurodyta veikla arba perduoti jiems šią teisę
pagal sutartį.
  41. Licencijos turėtojas turi teisę:
  41.1. vykdyti licencijoje nurodytą veiklą pagal jam Licencijų
registre įrašytas mokymo programas nurodytais mokymo  vietų
adresais;
  41.2. reikalauti paaiškinimo, kodėl atsisakoma  licenciją
papildyti, patikslinti arba kodėl stabdomas ar panaikinamas jos
galiojimas;
  41.3.  apskųsti  sprendimus dėl  licencijos   galiojimo
sustabdymo, panaikinimo, atsisakymo papildyti ar  patikslinti
licenciją įstatymų nustatyta tvarka;
  41.4. kreiptis dėl priežiūrą atliekančios  institucijos
korupcinio  pobūdžio  ar  kitų  teisės  aktų   reikalavimų
neatitinkančių veikų į aukštesnius pagal pavaldumą  viešojo
administravimo subjektus, kitas institucijas Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatymo ir kitų įstatymų  nustatyta
tvarka.
  42. Licencijos turėtojas privalo:
  42.1. laikytis Taisyklių 40 ir 41.1 punktuose  nustatytų
licencijuojamos veiklos sąlygų;
  42.2. užtikrinti, kad licencijuojamos veiklos dokumentai būtų
kaupiami, kol vykdoma licencijuojama veikla, ir saugomi  teisės
aktų nustatyta tvarka;
  42.3. užtikrinti, kad mokytojų, dalyvaujančių mokymo procese,
išsilavinimas, pedagoginė kvalifikacija, pedagoginis  stažas,
atitinkamos mokymo srities praktinio darbo patirtis  atitiktų
teisės aktų ir mokymo programų nustatytus reikalavimus;
  42.4. užtikrinti, kad mokymo kabinetai,  laboratorijos,
dirbtuvės būtų aprūpintos technologine įranga ar įrenginiais ir
atitiktų teorinio ir praktinio mokymo vietos, darbuotojų saugos
ir sveikatos, priešgaisrinius ir visuomenės sveikatos  saugos
norminių teisės aktų ir dokumentų nustatytus reikalavimus;
  42.5. teikti priežiūrą atliekančiai institucijai paaiškinimus
dėl mokymo organizavimo ir vykdymo;
  42.6. teikti ir leisti priežiūrą atliekančiai  institucijai
tikrinti dokumentus ir duomenis, susijusius su  licencijuojama
švietimo veikla;
  42.7. laikytis kitų įstatymų nustatytų  licencijuojamos
veiklos vykdymo reikalavimų.
  43. Licencijos turėtojas turi nurodyti licencijos numerį ir
išdavimo datą skelbimuose apie teikiamas mokymo paslaugas.
  
   X. LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪRA
  
  44. Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi  priežiūrą
organizuoja ir vykdo Švietimo ir mokslo ministerija (toliau  -
priežiūrą atliekanti institucija) Lietuvos Respublikos  viešojo
administravimo įstatymo IV skirsnio nustatyta tvarka.
  45. Priežiūrą atliekanti institucija atlieka  licencijos
turėtojų planinius ir neplaninius patikrinimus.
  46. Priežiūrą atliekanti institucija po licencijos išdavimo
licencijos  turėtojui  6 mėnesius neatlieka  jo   planinių
patikrinimų. Ši nuostata netaikoma, jeigu licencijos  turėtojo
veiklos tikslams pasiekti būtini dažni planiniai  patikrinimai,
grindžiami  potencialia  pažeidimų rizika ir galima   žala
besimokančiųjų interesams.
  47. Nustačius pažeidimų pirmojo planinio patikrinimo  metu,
nurodomi teisės aktų, reglamentuojančių formalųjį  profesinį
mokymą, pažeidimai, veiklos trūkumai ir kita ir nustatomas  ne
trumpesnis  kaip 30 kalendorinių dienų terminas  pašalinti
pažeidimus. Šis terminas skaičiuojamas nuo priežiūrą atliekančios
institucijos akto surašymo ir įteikimo licencijos  turėtojui
dienos.
  48. Per nustatytą terminą pašalinęs nustatytus  pažeidimus,
licencijos turėtojas turi raštu kreiptis į priežiūrą atliekančią
instituciją ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
  49. Priežiūrą atliekanti institucija patikrina, ar licencijos
turėtojas pašalino nurodytus licencijuojamos veiklos  sąlygų
pažeidimus ir ėmėsi priemonių, kad tokio pobūdžio  pažeidimai
nesikartotų.
  50.  Jeigu licencijos turėtojas per nustatytą  terminą
nepašalina nustatytų licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų, 29
punkte nustatyta išlyga netaikyti poveikio priemonių netaikoma,
ir, susidarius Lietuvos Respublikos viešojo  administravimo
įstatymo 36-4 straipsnio 8 dalyje nurodytoms sąlygoms, priežiūrą
atliekanti institucija Taisyklių nustatyta tvarka turi  teisę
inicijuoti  licencijos galiojimo sustabdymo ar  panaikinimo
procedūrą.
  51. Priežiūrą atliekanti institucija teikia švietimo  ir
mokslo ministrui siūlymą sustabdyti licencijos galiojimą, jeigu
nustatoma Taisyklių 28 punkte nurodytų pažeidimų, arba panaikinti
licencijos galiojimą Taisyklių 35.2-35.5 punktuose  nurodytais
atvejais.
  52. Licencijos turėtojų licencijuojamos veiklos  priežiūra
apima:
  52.1. konsultavimą licencijuojamą veiklą  reglamentuojančių
teisės aktų įgyvendinimo klausimais ir kitus  prevencinius
veiksmus,  skirtus  užkirsti kelią galimiems teisės   aktų
pažeidimams;
  52.2. poveikio priemonių už nustatytus pažeidimus  taikymą
(licencijos  galiojimo sustabdymą ar licencijos   galiojimo
panaikinimą);
  52.3. teisės aktų nustatyta tvarka gautos informacijos apie
licencijos turėtojo veiklą vertinimą;
  52.4.  profesijos  mokytojų pasirengimo ir   atitikties
reikalavimams,  nustatytiems mokymo programose ir  Lietuvos
Respublikos švietimo įstatyme, vertinimą;
  52.5.  mokymo proceso organizavimo pagal teisės   aktų
nustatytus reikalavimus vertinimą;
  52.6. mokinių priėmimo ir apskaitos, mokymosi  pasiekimus
įteisinančių dokumentų išdavimo patikrinimus ir teisėtumą;
  52.7. teorinio ir praktinio mokymo vietų atitikties mokinių
skaičiui ir mokymo programoje bei teisės aktuose  nustatytiems
reikalavimams vertinimą;
  52.8. teoriniam ir praktiniam mokymui skirtų materialiųjų ir
metodinių  išteklių atitikties mokinių skaičiui ir  mokymo
programoje nustatytiems reikalavimams vertinimą.
  53. Priežiūrą atliekanti institucija negali  reikalauti
pateikti  dokumentų,  duomenų  ar  informacijos   rinkmenų,
pareikalausiančių neproporcingai didelių darbo ir laiko sąnaudų
ir nesusijusių su licencijuojamos veiklos sąlygų  laikymosi
atitikties nustatymu ar licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi
priežiūra, jeigu jų rengimas nenumatytas teisės aktuose.

            _________________

                  Formaliojo profesinio mokymo 
                  licencijavimo taisyklių 
                  1 priedas

         (Licencijos formos pavyzdys)

         (Lietuvos Respublikos herbas)

    LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

     LICENCIJA VYKDYTI FORMALŲJĮ PROFESINĮ MOKYMĄ
              Nr. 000000

 Licencijos turėtojo
 pavadinimas, kodas Licencijos turėtojo
 buveinės adresas Licencijos turėtojo teisinė
 forma Švietimo veiklos
 pavadinimas Švietimo sritis (sritys)


 Licencijos išdavimo    20__ m._________ d. Reg. Nr.______
 (paskutinio papildymo,   
 patikslinimo) data
Švietimo ir mokslo ministras  (Parašas)   (Vardas ir pavardė)
              A.V.

            _________________

                  Formaliojo profesinio mokymo 
                  licencijavimo taisyklių 
                  2 priedas

         (Licencijos formos pavyzdys)

         (Lietuvos Respublikos herbas)

    LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

     LICENCIJA VYKDYTI FORMALŲJĮ PROFESINĮ MOKYMĄ
              Nr. 000000

 Licencijos turėtojo
 vardas ir pavardė Licencijos turėtojo
 gyvenamosios vietos
 adresas Švietimo veiklos
 pavadinimas Švietimo sritis (sritys)


 Licencijos išdavimo    20__ m._________ d. Reg. Nr.______
 (paskutinio papildymo,  
 patikslinimo) data
Švietimo ir mokslo ministras  (Parašas) (Vardas ir pavardė)
              A.V.

            _________________
                


©1996-2006 Teisinės informacijos centras