LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
              NUTARIMAS
                
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. RUGPJŪČIO 10 D.
  NUTARIMO NR. 876 "DĖL STIPENDIJOS MOKĖJIMO IR MATERIALINĖS
 PARAMOS SKYRIMO MOKINIUI, KURIS MOKOSI PAGAL PROFESINIO MOKYMO
PROGRAMAS SIEKDAMAS ĮGYTI PIRMĄJĄ KVALIFIKACIJĄ, IR AUKŠTESNIŲJŲ
  STUDIJŲ STUDENTUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

         2011 m. liepos 13 d. Nr. 860
               Vilnius
                
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio
10 d. nutarimą Nr. 876 "Dėl Stipendijos mokėjimo ir materialinės
paramos skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal profesinio  mokymo
programas siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją, ir aukštesniųjų
studijų studentui tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2005, Nr.
98-3708; 2007, Nr. 137-5612) ir išdėstyti jį nauja redakcija:
  
        "LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
                
              NUTARIMAS
  DĖL STIPENDIJOS MOKĖJIMO IR MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMO
  MOKINIUI, KURIS MOKOSI PAGAL PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS
   SIEKDAMAS ĮGYTI PIRMĄJĄ KVALIFIKACIJĄ, TVARKOS APRAŠO
             PATVIRTINIMO
                
  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin.,
1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 69 straipsnio 1 dalimi  ir
Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo (Žin., 1997, Nr.
98-2478; 2007, Nr. 43-1627) 32 straipsnio 1 dalimi,  Lietuvos
Respublikos Vyriausybė nutaria:
  Patvirtinti Stipendijos mokėjimo ir materialinės  paramos
skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal profesinio mokymo programas
siekdamas  įgyti  pirmąją  kvalifikaciją,  tvarkos   aprašą
(pridedama)." 

Ministras Pirmininkas              Andrius Kubilius

Švietimo ir mokslo ministras        Gintaras Steponavičius

            _________________

                  PATVIRTINTA
                  Lietuvos Respublikos 
                  Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 
                  10 d. nutarimu Nr. 876 
                  (Lietuvos Respublikos 
                  Vyriausybės 2011 m. liepos 13 
                  d. nutarimo Nr. 860 redakcija)

 STIPENDIJOS MOKĖJIMO IR MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMO MOKINIUI,
 KURIS MOKOSI PAGAL PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS SIEKDAMAS ĮGYTI
       PIRMĄJĄ KVALIFIKACIJĄ, TVARKOS APRAŠAS
                
           I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos  skyrimo
mokiniui,  kuris mokosi pagal profesinio mokymo  programas
siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją, tvarkos aprašas (toliau -
Aprašas) nustato stipendijų fondo apskaičiavimą, paskirstymą ir
materialinės paramos skyrimą tiems, kurie mokosi pagal profesinio
mokymo programas siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją (išskyrus
vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų mokinius ir tuos, kurių
siuntimą mokytis ir stipendijų jiems mokėjimą  reglamentuoja
Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo (Žin., 2006,  Nr.
73-2762; 2009, Nr. 86-3638) ir Lietuvos Respublikos  neįgaliųjų
socialinės integracijos įstatymo (Žin., 1991, Nr. 36-969; 2004,
Nr. 83-2983) įgyvendinamieji teisės aktai).
  2. Aprašo tikslas - užtikrinti vienodas stipendijų mokėjimo
ir materialinės paramos skyrimo mokiniams, kurie mokosi  pagal
profesinio mokymo programas siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją
(toliau - mokiniai), sąlygas, skatinti tuos mokinius, kurie gerai
mokosi ir aktyviai dalyvauja mokyklos veikloje.
  3. Laikydamasis Apraše nustatytos tvarkos, švietimo įstaigos
vadovas, mokinių tarybai pritarus, tvirtina Stipendijų  ir
materialinės paramos skyrimo nuostatus, kuriuose  nustatomi
konkretūs stipendijų ir materialinės paramos dydžiai. 
  4. Stipendijos ir materialinė parama skiriamos  neviršijant
metams patvirtinto stipendijų fondo.
                
        II. STIPENDIJŲ FONDO APSKAIČIAVIMAS
  
  5. Mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas
siekdami  įgyti  pirmąją kvalifikaciją, stipendijų   fondas
skaičiuojamas 70 procentų dieninio skyriaus mokinių; mokama 0,76
bazinės socialinės išmokos dydžio stipendija.
  
    III. STIPENDIJŲ IR MATERIALINĖS PARAMOS SKYRIMAS
  
  6. Mažiausia stipendija, skiriama mokiniui, kuris  mokosi
pagal profesinio mokymo programas siekdamas įgyti  pirmąją
kvalifikaciją, yra 0,27 bazinės socialinės išmokos  dydžio,
didžiausia stipendija - 0,76 bazinės socialinės išmokos dydžio.
  7. Konkretus stipendijos dydis priklauso nuo  mokymosi
rezultatų.  Stipendijos skiriamos mokyklos vadovo  įsakymu,
vadovaujantis  Stipendijų ir materialinės paramos   skyrimo
nuostatais. 
  8. Užsieniečiams - lietuvių kilmės asmenims, kurie  mokosi
pagal  profesinio mokymo programas siekdami įgyti  pirmąją
kvalifikaciją, pateikusiems krašto lietuvių bendruomenės  arba
užsieniečiams vizas išduodančios Lietuvos Respublikos valstybės
institucijos ar įstaigos užsienyje išduotą užsieniečio lietuvių
kilmę  patvirtinantį pažymėjimą, skiriamos stipendijos,  70
procentų didesnės už nurodytas Aprašo 6 punkte.
  9. Stipendija neskiriama:
  9.1. tam, kuris turi profesinę kvalifikaciją ir mokosi pagal
profesinio mokymo programas;
  9.2. nepažangiam mokiniui;
  9.3. mokiniui, kuriam vykdoma laisvės apribojimo ar laisvės
atėmimo bausmė.
  10. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas:
  10.1. pašalinus mokinį iš mokyklos; 
  10.2. suteikus mokiniui akademines atostogas;
  10.3. mokiniui gavus nuobaudą;
  10.4. mokiniui, kuriam pradėta vykdyti laisvės apribojimo ar
laisvės atėmimo bausmė.
  11. Stipendijos mokėjimas nutraukiamas mokyklos  vadovo
įsakymu.
  12. Materialinė parama, neviršijant patvirtinto  stipendijų
fondo, vadovaujantis Stipendijų ir materialinės paramos skyrimo
nuostatais, įstaigos vadovo įsakymu gali būti skiriama ne dažniau
kaip kartą per pusmetį: 
  12.1. mokiniams iš šeimų arba vieniems gyvenantiems asmenims,
turintiems teisę gauti arba gaunantiems piniginę socialinę paramą
pagal  Lietuvos  Respublikos piniginės socialinės   paramos
nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems  asmenims
įstatymą (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889);
  12.2.  mokiniams, netekusiems vieno iš tėvų  (globėjų,
rūpintojų) ar esantiems iš šeimų, auginančių 3 ir daugiau vaikų
iki 18 metų ir vyresnius, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose,
profesinio mokymo įstaigose ir aukštosiose mokyklose;
  12.3. mokiniams, turintiems vaikų; 
  12.4. kitais atvejais, jeigu tai numatyta Stipendijų  ir
materialinės paramos skyrimo nuostatuose.
  13. Mokiniui, kuris mokosi pagal profesinio mokymo programas
siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją, materialinės paramos dydis
negali viršyti Aprašo 6 punkte nurodytų 2 didžiausių stipendijų
dydžių.

            _________________
                


©1996-2006 Teisinės informacijos centras