LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
              NUTARIMAS
                
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. BIRŽELIO 27 D.
 NUTARIMO NR. 785 "DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO IR
     PASKIRSTYMO METODIKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

         2011 m. liepos 13 d. Nr. 870
               Vilnius
                
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  1.  Pakeisti Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo   ir
paskirstymo  metodiką,  patvirtintą  Lietuvos   Respublikos
Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 "Dėl Mokinio
krepšelio  lėšų  apskaičiavimo  ir  paskirstymo   metodikos
patvirtinimo" (Žin., 2001, Nr. 57-2040; 2009, Nr. 158-7134; 2010,
Nr. 155-7872), ir išdėstyti 1 priedo 14 punkto šeštąją  ir
septintąją eilutes taip:
"
+--+--------------+-----+--------------------------+-------------+
| |mokinių,   |   |10 procentų, integruotų  |*mokiniui,  |
| |besimokančių |   |specialiųjų poreikių - iš |kuris turi  |
| |daugiakalbėje |   |viso 35 procentai, o   |specialiųjų |
| |aplinkoje   |   |migrantų - iš viso 30   |ugdymosi   |
| |esančiose   |   |procentų*         |poreikių ir |
| |mokyklose   |   |             |yra     |
| |(skyriuose)  |   |             |migrantas,  |
| |lietuvių   |   |             |didinama 35 |
| |mokomąja   |   |             |procentais  |
| |kalba**    |   |             |**išskyrus  |
+--+--------------+-----+--------------------------+mokinius,  |
| |tautinių   |   |20 procentų, mokinių,   |kurie mokosi |
| |mažumų, mišrių|   |kurie mokosi pagal    |pagal    |
| |mokyklų    |   |priešmokyklinio ugdymo  |ikimokyklinio|
| |(klasių)   |   |programą, - iš viso 5   |ugdymo    |
| |mokinių**   |   |procentai, integruotų   |programą   |
| |       |   |specialiųjų poreikių - iš |       |
| |       |   |viso 35 procentai, o   |       |
| |       |   |migrantų - iš viso 30   |       |
| |       |   |procentų*         |       |
+--+--------------+-----+--------------------------+-------------+
                                ".

  2. Šis nutarimas įsigalioja 2011 m. rugsėjo 1 dieną. 

Ministras Pirmininkas              Andrius Kubilius

Švietimo ir mokslo ministras        Gintaras Steponavičius

            _________________
                


©1996-2006 Teisinės informacijos centras