LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
              NUTARIMAS
                
  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. GRUODŽIO 24 D.
 NUTARIMO NR. 1688 "DĖL VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO KATEGORIJŲ
       PATVIRTINIMO IR ĮGYVENDINIMO" PAPILDYMO

         2011 m. liepos 13 d. Nr. 882
               Vilnius
                
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
  1. Papildyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003  m.
gruodžio 24 d. nutarimą Nr. 1688 "Dėl valstybinės kalbos mokėjimo
kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" (Žin., 2003, Nr. 123-
5618) 9 punktu:
  "9. Nustatyti, kad mokytojams, turintiems antrąją valstybinės
kalbos mokėjimo kategoriją ir mokantiems valstybine  kalba
bendrojo ugdymo programos dalyko ar bendrojo ugdymo  programos
dalyko  atskirų temų tautinės mažumos kalba  besimokančius
mokinius, šiuo nutarimu patvirtintų valstybinės kalbos mokėjimo
kategorijų 9 punkto nuostatos netaikomos iki 2012 m. rugpjūčio 31
dienos."
  2. Šis nutarimas įsigalioja 2011 m. rugsėjo 1 dieną.

Ministras Pirmininkas              Andrius Kubilius

Švietimo ir mokslo ministras        Gintaras Steponavičius

            _________________
                


©1996-2006 Teisinės informacijos centras