LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
              NUTARIMAS
                
   DĖL ŠVIETIMO PAGALBOS ĮSTAIGŲ STEIGIMO, REORGANIZAVIMO,
  LIKVIDAVIMO IR PERTVARKYMO KRITERIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

         2011 m. liepos 13 d. Nr. 883
               Vilnius
                
  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin.,
1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 42 straipsnio 1 dalies  5
punktu ir 44 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė
nutaria:
  1.  Patvirtinti  Švietimo pagalbos  įstaigų   steigimo,
reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų  sąrašą
(pridedama).
  2. Nustatyti, kad:
  2.1. Šiuo nutarimu patvirtinto Švietimo pagalbos  įstaigų
steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo  kriterijų
sąrašo  nuostatos  taikomos po šio nutarimo   įsigaliojimo
steigiamoms, reorganizuojamoms, likviduojamoms ir pertvarkomoms
švietimo pagalbos įstaigoms.
  2.2. Iki šio nutarimo įsigaliojimo pradėtos švietimo pagalbos
įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir  pertvarkymo
procedūros baigiamos iki šio nutarimo įsigaliojimo  galiojusia
tvarka.

Ministras Pirmininkas              Andrius Kubilius

Švietimo ir mokslo ministras        Gintaras Steponavičius

            _________________

                  PATVIRTINTA
                  Lietuvos Respublikos 
                  Vyriausybės 2011 m. liepos 13 
                  d. nutarimu Nr. 883

 ŠVIETIMO PAGALBOS ĮSTAIGŲ STEIGIMO, REORGANIZAVIMO, LIKVIDAVIMO
        IR PERTVARKYMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS
                
           I. BENDROSIOS NUOSTATOS
                
  1. Švietimo pagalbos įstaigų steigimo,  reorganizavimo,
likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąraše (toliau -  Sąrašas)
nustatomi savivaldybių švietimo pagalbos įstaigų  steigimo,
reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo kriterijai.
  2.  Sąrašu  vadovaujasi  savivaldybės,    steigdamos,
reorganizuodamos, likviduodamos ir pertvarkydamos  savivaldybės
švietimo pagalbos įstaigas.
  3.  Savivaldybės švietimo pagalbos įstaigos  steigiamos
siekiant užtikrinti švietimo pagalbos teikimą  savivaldybės
teritorijoje gyvenantiems vaikams, bendrojo ugdymo mokyklų  ir
profesinio  mokymo  įstaigų mokiniams, tėvams   (globėjams,
rūpintojams) ir švietimo įstaigoms, jų vadovams,  pavaduotojams
ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams,  mokytojams,
švietimo  pagalbą  teikiantiems  specialistams  (toliau   -
pedagoginiai darbuotojai).
  4. Savivaldybės taryba, atsižvelgdama į švietimo  pagalbos
poreikį, priima sprendimą, kiek ir kokių švietimo  pagalbos
įstaigų reikia steigti. 
  5. Savivaldybės švietimo pagalbos įstaigos:
  5.1.  įvertina  asmens mokymosi sunkumus,   sutrikimus,
pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi  problemas,
specialiuosius ugdymosi poreikius (išskyrus atsirandančius  dėl
išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu  ir
socialiniu  pedagoginiu aspektais, vaiko brandumą  mokytis,
prireikus skiria specialųjį ugdymą;
  5.2. teikia psichologinę, socialinę pedagoginę ir  švietimo
informacinę pagalbą vaikams, specialiąją pedagoginę pagalbą  -
specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21 metų;
  5.3. teikia informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą
tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokykloms, jų  pedagoginiams
darbuotojams;
  5.4. kompleksiškai vertina bendrojo ugdymo mokyklų  ir
profesinio mokymo įstaigų mokinių poreikius ir vykdo profesinio
informavimo, konsultavimo ir ugdymo karjerai priemones;
  5.5. teikia metodinę, kvalifikacijos tobulinimo ir  kitą
pagalbą pedagoginiams darbuotojams ir mokykloms.
  6. Gali būti steigiamos šios savivaldybės švietimo pagalbos
įstaigos: 
  6.1. pedagoginė psichologinė tarnyba, atliekanti Sąrašo 5.1,
5.2 ir 5.3 punktuose nustatytas funkcijas;
  6.2. profesinio orientavimo centras, atliekantis Sąrašo 5.4
punkte nustatytas funkcijas;
  6.3. mokytojų švietimo centras, atliekantis Sąrašo 5.5 punkte
nustatytas funkcijas;
  6.4. švietimo pagalbos tarnyba, atliekanti Sąrašo 5  arba
5.1-5.4, arba 5.4 ir 5.5, arba 5.1-5.3 ir 5.5  punktuose
nustatytas funkcijas. 
  7. Steigdama, reorganizuodama, likviduodama ir pertvarkydama
savivaldybės švietimo pagalbos įstaigą, savininko teises  ir
pareigas  įgyvendinanti institucija (dalyvių   susirinkimas)
vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000,
Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu
(Žin.,  1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699),   Lietuvos
Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu (Žin., 1996, Nr.  68-1633;
2004, Nr. 25-752), Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin.,
1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) ir Sąrašu.
                
   II. SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PAGALBOS ĮSTAIGŲ STEIGIMO,
   REORGANIZAVIMO, PERTVARKYMO IR LIKVIDAVIMO KRITERIJAI
                
  8. Steigiamoje pedagoginėje psichologinėje tarnyboje  turi
būti: 
  8.1. specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, gydytojas
neurologas ir socialinis pedagogas;
  8.2. įsigytos asmenų pedagoginio psichologinio  vertinimo
metodikos; įrengti atskiri kabinetai ir kompiuterizuotos  darbo
vietos.
  9. Steigiamame profesinio orientavimo centre turi būti:
  9.1. karjeros konsultantas ir psichologas;
  9.2.  įsigytos profesinio informavimo, konsultavimo  ir
karjeros kompetencijos ugdymo metodikos, testai ir  priemonės;
įrengti atskiri kabinetai, kompiuterizuotos darbo vietos  ir
mokymo klasė.
  10. Steigiamame mokytojų švietimo centre turi būti:
  10.1. andragogas ir (ar) pedagogas; 
  10.2. įrengti kabinetai, kompiuterizuotos darbo  vietos,
grupių darbui ir seminarams tinkamos patalpos, vaizdinės  ir
techninės mokymo priemonės.
  11. Steigiant švietimo pagalbos tarnybą, turi būti  vykdomi
Sąrašo 8-10 arba 8 ir 9, arba 9 ir 10, arba 8 ir 10  punktų
reikalavimai.
  12. Švietimo pagalbos įstaigos gali būti  reorganizuojamos
arba  likviduojamos Lietuvos Respublikos civilinio  kodekso
nustatytais pagrindais, atsižvelgiant į švietimo pagalbos poreikį
ir užtikrinant pakankamą Sąrašo 8.1, 9.1 ir 10.1  punktuose
nurodytų specialistų skaičių savivaldybės teritorijoje. 
  13. Švietimo pagalbos įstaigos pertvarkomos, savininko teises
ir pareigas įgyvendinančiai institucijai (dalyvių susirinkimui)
nusprendus keisti švietimo pagalbos įstaigų teisinį statusą.

            _________________
                


©1996-2006 Teisinės informacijos centras