Administracinė informacija

Nuostatai

Atnaujinta: 2018 06 14
 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1998 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 914
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1457 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija, ministerija) yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga.
  Švietimo ir mokslo ministerija formuoja valstybės politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, o įstatymų nustatytais atvejais – ją įgyvendina švietimo ir mokslo ministrui pavestose valdymo srityse.
 2. Švietimo ir mokslo ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat šiais nuostatais.
 3. Švietimo ir mokslo ministerija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Ministerijos buveinės adresas: A. Volano g. 2/7, Vilnius, Lietuvos Respublika. Sprendimą dėl ministerijos buveinės pakeitimo priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
 4. Švietimo ir mokslo ministerija yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų.
  Švietimo ir mokslo ministerijos savininkė yra valstybė.
  Švietimo ir mokslo ministerijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kuri koordinuoja ministerijos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia ministerijos nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
 5. Švietimo ir mokslo ministerijos vieši pranešimai skelbiami ministerijos interneto svetainėje, leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.
 6. Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, priėmimo į darbą (pareigas), darbo užmokesčio mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas, jų teises, pareigas, socialines ir kitas garantijas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569), kiti įstatymai ir teisės aktai.

  II. ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 7. Svarbiausieji Švietimo ir mokslo ministerijos veiklos tikslai yra šie:

  7.1. formuoti valstybės politiką formaliojo švietimo (pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo studijų) ir kvalifikacijų sistemos srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
  7.2. formuoti valstybės politiką neformaliojo švietimo (ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, kito neformaliojo vaikų švietimo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo) srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
  7.3. formuoti valstybės politiką mokymosi visą gyvenimą srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
  7.4. formuoti valstybės politiką švietimo pagalbos srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
  7.5. formuoti valstybės politiką mokslinių tyrimų srityje ir eksperimentinės plėtros srityje mokslo ir studijų institucijose, organizuoti ir kontroliuoti jų įgyvendinimą, dalyvauti formuojant eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimo politiką.
   
 1. Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

  8.1. tvirtina formaliojo švietimo bendrąjį ugdymo, mokymo turinį, visų lygių (išskyrus aukštąjį išsilavinimą) valstybinius išsilavinimo standartus, ugdymo programų akreditavimo kriterijus ir jo vykdymo tvarką;
  8.2. organizuoja ir koordinuoja vidurinio ugdymo programos akreditavimą;
  8.3. tvirtina nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarką, brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarką;
  8.4. tvirtina aprūpinimo bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarką, organizuoja ugdymo planų, programų rengimą ir leidybą;
  8.5. dalyvauja kuriant ir vykdant žmogiškųjų išteklių plėtros politiką;
  8.6. tvirtina bendruosius profesinio mokymo planus;
  8.7. nustato formaliojo švietimo programų, profesinio rengimo standartų, profesinių standartų ir kvalifikacijų registravimo Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre tvarką;
  8.8. skelbia informaciją apie profesinio mokymo įstaigų vykdomas formaliojo profesinio mokymo programas, jas vykdančius ir turinčius licencijas jas vykdyti profesinio mokymo teikėjus, institucijas, kurioms suteikta teisė vertinti asmens įgytas kompetencijas;
  8.9. tvirtina asmenų, išskyrus asmenis, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas (Žin., 2006, Nr. 73-2762; 2009, Nr. 86-3638), Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas (Žin., 1991, Nr. 36-969; 2004,
  Nr. 83-2983) ar Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymas (Žin., 2003, Nr. 42-1927), pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo programas planą;
  8.10. tvirtina asmenų priėmimo į valstybines ir savivaldybių bendrojo lavinimo mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas bendruosius kriterijus;
  8.11. nustato kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų, nurodytų Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 98-2478; 2007, Nr. 43-1627) 19 straipsnio 1 dalyje, turinį, formą ir išdavimo tvarką;
  8.12. tvirtina bendrojo lavinimo technologijų dalykų ir profesinio mokymo programos modulių užskaitos tvarkos aprašą;
  8.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda licencijas vykdyti formalųjį profesinį mokymą;
  8.14. rengia profesinio mokymo ir kvalifikacijų sistemų plėtros investicines programas;
  8.15. vykdo kvalifikacijų suteikimo priežiūrą Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) nustatyta tvarka;
  8.16. suderinusi su suinteresuotomis ministerijomis, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybės mokslo ir studijų institucijų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo ir atitinkamų nutarimų projektus; Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda leidimus vykdyti studijas ir (ar) su studijomis susijusią veiklą;
  8.17. tvirtina bendruosius ir specialiuosius reikalavimus (studijų krypties, krypčių grupės arba studijų srities aprašus) pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir magistrantūros studijų programoms;
  8.18. nustato užsienio valstybių institucijose išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas tvarką;
  8.19. tvirtina studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą; inicijuoja mokslo ir studijų institucijų veiklos išorinį vertinimą;
  8.20. formuoja išsilavinimo pripažinimo principus;
  8.21. teikia rekomendacijas, kaip naudoti mokinio krepšelio lėšas;
  8.22. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją vaikų ugdymo ir užimtumo klausimais; kartu su savivaldybių institucijomis rūpinasi mokyklų lankomumu, kuo didesniu ikimokyklinio ugdymo prieinamumu, teikiamų švietimo paslaugų kokybe, vaikų neformaliojo švietimo plėtojimu, pedagoginės psichologinės pagalbos vaikams prieinamumu; užtikrina švietimo priemonių, kuriomis siekiama apginti vaiką nuo visų formų fizinio ar psichologinio smurto, kitų vaiko teisių pažeidimų, įgyvendinimą; koordinuoja vaikų socializacijos centrų ir specialiųjų mokyklų veiklą;
  8.23. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros politiką; koordinuoja savivaldybių institucijų veiklą vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymo srityje; koordinuoja ir prižiūri vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymą;
  bendradarbiauja su suinteresuotomis institucijomis ir teikia joms informaciją apie vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių įgyvendinimą;
  8.24. užsako neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, tikslinius projektus ir juos finansuoja;
  8.25. inicijuoja ir koordinuoja teisės aktų, susijusių su mokymusi visą gyvenimą, suaugusiųjų švietimu, specialistų, dirbančių su suaugusiaisiais (andragogų ir dėstytojų), kvalifikacijos tobulinimu, projektų rengimą ir įgyvendinimą;
  8.26. organizuoja mokymosi visą gyvenimą strategijos įgyvendinimo stebėseną, skatina tarpinstitucinį bendradarbiavimą, inicijuoja tyrimų mokymosi visą gyvenimą ir suaugusiųjų švietimo srityje atlikimą;
  8.27. vykdo darbus, susijusius su mokymosi (formaliojo, neformaliojo ir savaiminio) rezultatų pripažinimu ir įteisinimu, suaugusiųjų švietimo finansavimo mechanizmų kūrimu ir įgyvendinimu;
  8.28. skatina mokymosi visą gyvenimą ir suaugusiųjų švietimo institucijų tinklo plėtrą šalies mastu, skatina jų tarptautinį bendradarbiavimą;
  8.29. rengia švietimo srities investicijų projektus, tvirtina investicijų projektų įgyvendinimo programas;
  8.30. tvirtina reikalavimus valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams;
  8.31. koordinuoja savivaldybių administracijų švietimo padalinių veiklą įgyvendinant valstybės švietimo politiką, vadovaudamasi Valstybinės švietimo priežiūros nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 834 (Žin., 2004, Nr. 105-3888), atlieka valstybinę švietimo teikėjų veiklos priežiūrą;
  8.32. organizuoja valstybinių (išskyrus aukštąsias) ir savivaldybių mokyklų pedagogų poreikio ir jų rengimo būklės tyrimą, rūpinasi pedagogų rengimu, tvirtina valstybinių (išskyrus aukštąsias) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų kvalifikacijos tobulinimo ir atestacijos nuostatus, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo ir atestacijos nuostatus;
  8.33. steigia, reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko profesinio mokymo įstaigas, neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokyklas, prireikus – mokyklas, skirtas visos šalies mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančias įstaigas;
  8.34. rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus dėl atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo ir tobulinimo;
  8.35. pagal kompetenciją rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja ministro valdymo sritims priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais rengimą ir derinimą, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos;
  8.36. pagal kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;
  8.37. pagal kompetenciją perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire) ir vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus, Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas;
  8.38. planuoja veiksmus ir lėšas ministerijos programoms, finansuojamoms iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, įgyvendinti; administruoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, užtikrindama ministerijai priskirtų Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų prioritetų ir priemonių įgyvendinimo priežiūrą; atlieka kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavestas tarpinės institucijos funkcijas;
  8.39. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant kitas finansinės paramos programas;
  8.40. įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka patikėjimo teise valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja;
  8.41. nustatytąja tvarka atstovauja valstybei įgyvendinant jai nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamas teises akcinėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, taip pat įgyvendinant valstybės kaip dalininkės (savininkės) turtines ir neturtines teises viešosiose įstaigose; Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu įgyvendina įstaigų prie ministerijos savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl tokių įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą);
  8.42. rengia Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo švietimo ir mokslo institucijoms projektus;
  8.43. rengia švietimo ir mokslo infrastruktūros plėtros projektus;
  8.44. steigia ir tvarko švietimo ir mokslo institucijų, licencijų, išsilavinimo pažymėjimų blankų, diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų, kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių, mokinių, studentų, pedagogų registrus, valstybės švietimo kompiuterizuotąsias informacines sistemas, registruoja studijų ir mokymo programas, išsilavinimo pažymėjimų blankus, tvarko valstybės studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registrą;
  8.45. bendradarbiaudama su kitomis institucijomis ir (ar) pagal tarptautinius susitarimus finansuoja ar kitaip skatina užsienyje gyvenančių lietuvių švietimo ir studijų srities veiklą, vykdo veiklą, susijusią su tautinių mažumų švietimu Lietuvos Respublikoje, tautinių mažumų švietimo srities tarptautinių įsipareigojimų ir daugiašalių sutarčių užtikrinimu;
  8.46. skatina savarankišką Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų ir organizacijų bendradarbiavimą su atitinkamomis kitų valstybių įstaigomis, atstovauja Lietuvos Respublikai užsienio valstybėse ar tarptautinėse organizacijose;
  8.47. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų numatytas funkcijas.

  III. ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS TEISĖS

 2. Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

  9.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją ir pasiūlymus ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;
  9.2. dalyvauti suinteresuotoms institucijoms svarstant švietimo, studijų, mokslo ir technologijų, specialistų rengimo, tobulinimo ir perkvalifikavimo klausimus, teikti pasiūlymus dėl jų sprendimo;
  9.3. leisti periodinius ir kitus informacinius leidinius;
  9.4. sudaryti iš ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų atstovų (susitarus su tų įstaigų, institucijų vadovais) komisijas arba darbo grupes, rengiančias įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ministerijos kompetencijos klausimais projektus ir nagrinėjančias kitas ministerijos sprendžiamas problemas;
  9.5. tikrinti ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų veiklą, gauti jų veiklos ataskaitas, prireikus teikti joms metodinius nurodymus;
  9.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka.
 3. Švietimo ir mokslo ministerija turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

  IV. ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 4. Ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis ministro patvirtintais strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais. Ministerijos strateginiai ir metiniai veiklos planai skelbiami ministerijos interneto svetainėje. Ministerijos strateginių ir metinių veiklos planų vykdymą vertina Švietimo ir mokslo ministerijos Vidaus audito skyrius.
 5. Ministerijos administracijos padaliniai savo veikloje vadovaujasi švietimo ir mokslo ministro tvirtinamais ministerijos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, ministerijos administracijos padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymais.
 6. Švietimo ir mokslo ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu.
  Švietimo ir mokslo ministrą laikinai pavaduoti gali tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys. Pavaduojantysis ministras neatlieka funkcijų, nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje.
 7. Švietimo ir mokslo ministras, vadovaudamas jam pavestoms Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo ir kitų įstatymų nustatytoms valdymo sritims, yra atsakingas Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.
 8. Švietimo ir mokslo ministras:

  15.1. vadovauja ministerijai, sprendžia ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir kasmetinių Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetų bei planuojamų pasiekti rezultatų jam pavestose valdymo srityse įgyvendinimą;
  15.2. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;
  15.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2009, Nr.109-4650), ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1244 (Žin., 2009, Nr. 12-5212), nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
  15.4. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą;
  15.5. priima ir pasirašo įsakymus, tikrina, kaip jie įgyvendinami; prireikus priima kartu su kitais ministrais bendrus įsakymus;
  15.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ministerijos metines veiklos ataskaitas, Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;
  15.7. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstaigų prie ministerijos nuostatų projektus; Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu tvirtina įstaigų prie ministerijos nuostatus ir jų administracijos struktūrą;
  15.8. tvirtina ministerijos administracijos struktūrą ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus;
  15.9. tvirtina ministerijos darbo reglamentą, ministerijos administracijos padalinių nuostatus ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymus;
  15.10. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas arba šias funkcijas gali pavesti atlikti ministerijos kancleriui;
  15.11. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų įstaigų prie ministerijos vadovus, juos skatina ir skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas, jeigu įstatymai nenustato kitaip;
  15.12. nustato viceministrų veiklos, ministerijos kanclerio administravimo sritis;
  15.13. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą;
  15.14. koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą, jeigu šių funkcijų nepaveda viceministrams ir ministerijos kancleriui ir įstatymai nenustato kitaip;
  15.15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka informuoja visuomenę apie savo veiklą ministerijos interneto svetainėje, o esant galimybei – ir per kitas visuomenės informavimo priemones arba susitikimuose su gyventojais;
  15.16. vadovaudamasis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279), rengia ir suderinęs su Ministru Pirmininku tvirtina ministrui pavestų valdymo sričių strateginius veiklos planus (strateginį veiklos planą), taip pat tvirtina ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir kitų pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus ir gali pavesti jų vadovams tvirtinti jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus;
  15.17. siūlo Lietuvos Respublikos Vyriausybei skirti į pareigas ir atleisti iš pareigų jam pavestose valdymo srityse veikiančių Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų vadovus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimamus kitus šių įstaigų pareigūnus, suteikia šiems pareigūnams atostogas, siunčia juos į komandiruotes, skiria jiems pašalpas; teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimamiems valstybės tarnautojams ir pareigūnams, veikiantiems jam pavestose valdymo srityse, tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo, jų skatinimo;
  15.18. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų jam pavestas funkcijas.
   
 9. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministrai, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda ministrui formuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti. Viceministrų skaičių ministro teikimu tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Ministerijoje negali būti daugiau kaip 4 viceministrai.
  Ministras savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie ministro prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.
 10. Viceministrai nustatytose veiklos srityse:

  17.1. organizuoja ir kontroliuoja Ministro Pirmininko, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ministro pavedimų vykdymą;
  17.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus;
  17.3. ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą;
  17.4. ministro pavedimu atstovauja ministrui, pristatydami ir aptardami ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, taip pat Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose;
  17.5. atlieka kitas ministro jiems pavestas funkcijas.
   
 11. Laikinai nesant viceministro, visas jo funkcijas arba jų dalį ministro pavedimu atlieka kitas viceministras (viceministrai).
 12. Švietimo ir mokslo ministerija turi savo administraciją. Jai vadovauja ministerijos kancleris.
  Ministerijos administraciją sudaro departamentai, skyriai ir kiti padaliniai.
 13. Ministerijos kancleris yra karjeros valstybės tarnautojas, ministerijos administracijos vadovas, pavaldus ministrui. Ministerijos kancleris:

  20.1. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir naudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai; ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą;
  20.2. kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą;
  20.3. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą;
  20.4. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą; vadovaudamasis strateginiu veiklos planu ir kitais strateginio planavimo dokumentais, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą;
  20.5. organizuoja ministerijos nuostatų, ministerijos administracijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro įsakymų projektų rengimą;
  20.6. ministro pavedimu įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, taip pat juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas;
  20.7. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir ministro pavestas funkcijas.
   
 14. Jeigu ministerijos kanclerio laikinai nėra, visas jo funkcijas arba jų dalį ministras paveda atlikti vienam iš ministerijos administracijos padalinių vadovų.
 15. Ministerijos kancleris, o kai jo laikinai nėra, ministro paskirtas ministerijos administracijos padalinio vadovas pagal kompetenciją priima potvarkius. Ministerijos kancleris saugo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą. Ministras saugoti ministerijos antspaudą gali įgalioti kitą ministerijos valstybės tarnautoją. Šiuo atveju už antspaudo naudojimą atsako ministro įgaliotas ministerijos valstybės tarnautojas.
 16. Švietimo ir mokslo ministerijoje sudaroma kolegija – ministro patariamoji institucija. Kolegijos nariai yra ministras (kolegijos pirmininkas), viceministrai ir ministerijos kancleris. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukiami kiti ministerijos ir kitų institucijų atstovai. Švietimo ir mokslo ministerijos kolegijos narių skaičių nustato, kolegijos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina ministras. Jis taip pat teikia klausimus kolegijai svarstyti.
 17. Valstybės politikai ministrui pavestose valdymo srityse įgyvendinti ir šios politikos formavimui ir įgyvendinimui aptarnauti prie ministerijos teisės aktų nustatyta tvarka gali būti steigiamos įstaigos prie ministerijos. Dalyvauti formuojant valstybės politiką ministrui pavestose valdymo srityse ir jai įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka taip pat gali būti steigiamos Vyriausybės įstaigos.

  V. ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 18. Švietimo ir mokslo ministerijos finansų kontrolę atlieka švietimo ir mokslo ministro paskirti ministerijos valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų.
 19. Švietimo ir mokslo ministerijos valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Vidaus auditą teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Švietimo ir mokslo ministerijos Vidaus audito skyrius.
 20. Ministerijos strateginių ir metinių veiklos planų įgyvendinimą kontroliuoja švietimo ir mokslo ministras.

  VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 21. Švietimo ir mokslo ministerija pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.