Ugdymo programos

Archyvas

Atnaujinta: 2017 09 01

Priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas:

 1. Priešmokyklinis ugdymas
 2. Dorinis ugdymas
 3. Kalbos
 4. Matematika
 5. Gamtamokslinis ugdymas
 6. Socialinis ugdymas
 7. Bendrasis pilietinis ugdymas
 8. Meninis ugdymas
 9. Informacinės technologijos
 10. Technologijos
 11. Kūno kultūra
 1. Integruoto technologijų kurso bendroji programa mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį :

Vidurinis ugdymas

Vidurinio ugdymo technologijų programos (pasirenkamosios):

Bendrieji formaliojo švietimo programų reikalavimai:

Mokymo apie visuomenės informavimo procesus ir žmogaus teises bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams programa:

Sveikatos ugdymo bendroji programa:

Rengimo šeimai bei lytiškumo ugdymo programa:

Dėl projekto "Informacinis raštingumas mokykloje" 9 - 11 kl. :