Dabartinių Europos kalbų centras

Dabartinių Europos kalbų centro seminarų dalyviai iš Lietuvos

Visi Dabartinių Europos kalbų centro seminarų dalyviai mielai dalijasi savo žiniomis, patirtimi ir tuo, ką išgirdo seminaruose, su visais Lietuvos mokytojais, dėstytojais, kitais kalbų specialistais. Jeigu pageidautumėte išgirsti, ką naujo sužinojo buvę seminarų dalyviai, siūlome kreiptis nurodytais adresais ir pakviesti dalyvauti jūsų organizuojamuose renginiuose.

 

2013 metais

Kalba darbui (Language for work)

Vardas, Pavardė: Daiva Malinauskienė (Soros International House) - Ataskaita

Tel. (8 5) 272 4892

El. pašto adresas daiva@sih.lt
 

Europos aplankas būsimiems užsienio kalbų priešmokyklinio ugdymo mokytojams  (European portfolio for student teachers of pre-primary education)

Vardas, Pavardė: Sigita Leistrumienė (Vilniaus kolegija ) - Ataskaita

Tel. +370 677 63 674

El. pašto adresas s.leistrumiene@viko.lt

 

Kalbų mokėjimas įmonių veiklos kokybei (Languages in corporate quality)

Vardas, Pavardė: Julija Moskvina (Darbo ir socialinių tyrimų institutas) - Ataskaita

Tel. (8 5) 275 22 35

El. pašto adresas julija.moskvina@dsti.lt
 

Valstybinės kalbos mokymo(si) įvairovė (Diversity in majority language learning) 

Vardas, Pavardė: Zita Nauckūnaitė (Ugdymo plėtotės centras) - Ataskaita

Tel.  +370 698 44217

El. pašto adresas zita.nauckunaite@upc.smm.lt

 

Profesinė gestų kalba (Signed languages for professional purposes)

Vardas, Pavardė: Mantrimas Danielius (Vilniaus kolegija)

Tel.  +370 688 51906

El. pašto adresas mantrimasdanielius@gmail.com

 

 

2010 metais

Gairės kalbai testuoti universitete (Guidelines for university language testing (GULT)) - Ataskaita
Vardas, Pavardė: Zita Mažuolienė
El. pašto adresas: zmaz@takas.lt

Integruoto dalyko ir užsienio kalbos (išskyrus anglų k.) mokymo pradmenys ir geroji praktika (Content and Language Integrated Learning through languages other than English – Getting started (CLIL-LOTE-START) and Good Practice (CLIL-LOTE-GO)) - Ataskaita
Vardas, Pavardė: Vilija Sušinskienė
El. pašto adresas: vsusinsk@dzukija.alytu.lm.lt

Kalbinės komunikacinės kompetencijos vertinimas ankstyvajame ugdyme, naudojant Bendruosius Europos kalbų metmenis (Assessment of young learner literacy linked to the Common European Framework of Reference for Languages (AYLLit)) - Ataskaita
Vardas, Pavardė: Jovita Viskontienė
El. pašto adresas: jovita1975@gmail.com

Kalbinės komunikacinės kompetencijos vertinimas naudojant Bendruosius Europos kalbų metmenis (Classroom Assessment related to the Common European Framework of Reference (CEFR) (ClassRelEx)) - Ataskaita
Vardas, Pavardė: Irena Budreikienė
El. pašto adresas: irena.bu@gmail.com

2009 metais

Kalbų egzaminų siejimas su Bendraisiais Europos kalbų metmenimis (Training in Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages) - Ataskaita
Vardas, Pavardė: Loreta Vilkienė
El. pašto adresas: loreta.vilkiene@flf.vu.lt

Turiniu grįstas ankstyvas užsienio kalbų mokymas (Content based teaching for young learners) - Ataskaita
Vardas, Pavardė: Renata Stasiūnaitė
El. pašto adresas: ataner2002@yahoo.com

Kalbos ir dalyko integruoto mokymo programų kūrimas (Curriculum Development for Content and Language Integrated Learning (CLIL-CD)) - Ataskaita
Vardas, Pavardė: Aina Būdvytytė-Gudienė
El. pašto adresas: aina_sso@yahoo.com

Inovatyvus technologijų naudojimas mokant profesijos kalbos Exploring cutting-edge applications of networked technologies in vocationally oriented language learning (VOLL) (E-VOLLution) - Ataskaita
Vardas, Pavardė: Aušra Netikšienė (Vilniaus kolegija, elektronikos ir informatikos fakultetas)
El. pašto adresas: ausra@eif.viko.lt

Vertinimo kultūros skatinimas kalbininkams Encouraging the culture of evaluation among professionals (ECEP) - Ataskaita
Vardas, Pavardė: Virginija Kerdokienė
El. pašto adresas: vkerdokiene@yahoo.com

2008 metais

Europos aplanko, skirto pradiniam kalbų mokytojų rengimui, pristatymas ir diegimas ( Piloting and Implementing the European Portfolio for Student teachers of Languages Coordinator: David Newby, Austria) - Ataskaita
Vardas, Pavardė: Nida Kožemiakaitė (Vilniaus Simono Daukanto vidurinė m-kla)
Tel. nr.: 8-610-07104
El. pašto adresas: nkozemiakaite@yahoo.com

Dalyko turiniu grįstas mokymas: daugiakalbis / kultūrinis suvokimas (Content-based teaching+ plurilingual/cultural awareness Coordinator: Mercedes Bernaus, Spain)
Vardas, Pavardė: Jūratė Marchertaitė (Vilniaus pedagoginis universitetas)
El. pašto adresas: juratemarchertaite2001@yahoo.co.uk

Europos kalbų aplanko panaudojimas visame mokyklos mokymosi procese (ELP in whole school use, David Little, Ireland) - Ataskaita
Vardas, Pavardė: Nida Burneikaitė (Vilniaus Universitetas)
Tel. nr.: 8-616-17334
El. pašto adresas: nida.burneikaite@flf.vu.lt, burneikaite@hotmail.com

Kalbos lygio pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis nustatymo įrankis mokytojams (CEFR level estimation grid for teachers, Coordinator Claire Tardieu, France) - Ataskaita
Vardas, Pavardė: Eglė Petronienė (Vilniaus pedagoginis universitetas LAKMA prezidentė)
El. pašto adresas: egle.petrone@gmail.com

Mokymo internetu įgūdžių tobulinimas (Developing online teaching skills, Coordinator Ursula Stickler, UK) - Ataskaita
Vardas, Pavardė: Robertas Bartaševičius (Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras)
Tel. nr.: 8-689-15916
El. pašto adresas: robertui@delfi.lt

2007 metais

Kalbų mokymo veiklos eigos tyrimai (Language case studies / Etudes de cas linguistiques) - Ataskaita
Vardas, Pavardė: Diana Montrimaitė (Vilniaus universiteto Užsienio kalbų institutas)
Tel. nr.: 8-687-59077
El. pašto adresas: diana@dancesport.lt

Pagalba diegiant EKA (Europos kalbų aplanką) (ELP implementation support / Soutien a la mise en ceuvre du PEL) - Ataskaita
Vardas, Pavardė: Onutė Baubinienė (Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja - ekspertė)
Tel. nr.: 8-612-11638
El. pašto adresas: onutes@walla.com

Kalbų ir kultūrų sandūra / Across Languages and Cultures / A pravers les Languages et les Cultures - Ataskaita
Vardas, Pavardė: Audrius Kurlavičius (Klaipėdos universiteto Anglų kalbos centro asistentas; Klaipėdos „Gabijos“ pagrindinės mokyklos direktorius)
Tel. nr.: 8-676-42006
El. pašto adresas: kuraudrius@yahoo.com

Elektroninių dienoraščiai kalbų mokyme (BLOGAI) / Web Journals in Language Education (BLOGS) / Journal intime dans l‘enseignement des languages vivantes (BLOGS) - Ataskaita
Vardas, Pavardė: Marija Klečkovka (Vilnius m. Jono Pauliaus II gimnazijos anglų kalbos mokytoja -metodininkė)
Tel. nr.: 8-652-98380
El. pašto adresas: new4snow@yahoo.com

Dalyvių ataskaita

2005/2006 metais

Dalyvių sąrašas