ES fondų investicijos: kvietimai

Planuojami kvietimai

Priemonė

Veiklos

Galimi pareiškėjai

Paraiškų priėmimas

Mokslo sritis

Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas (NR. 01.2.2-CPVA-K-703)

Antreprenerystės diegimas mokslo ir studijų institucijose

Mokslo ir studijų institucijos

2020 I ketvirtis

Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą (NR. 09.3.3-LMT-K-712)

Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas studentų

Lietuvos aukštosios mokyklos

2020 m. I, II ketv.

Aukštojo mokslo sritis

Šiuo metu konkursinių priemonių aukštajam mokslui neplanuojama.

Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą sritis

Viešųjų paslaugų darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas (NR. 09.4.2-ESFA-K-737)

Viešųjų paslaugų darbuotojų (išskyrus švietimo, mokslo, socialines, darbo rinkos ir sveikatos paslaugas) kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas

Profesinio mokymo įstaigos, aukštosios mokyklos, viešųjų paslaugų (išskyrus švietimo, mokslo, socialines, darbo rinkos ir sveikatos paslaugas) teikėjai

2020 m. II ketv.

Bendrojo ir neformaliojo ugdymo sritis

Mokyklų pažangos skatinimas (NR. 09.2.2-ESFA-K-730)

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtraukties į švietimo sistemą didinimas; iniciatyvos vaikų gabumams ugdyti.

Savivaldybės, mokyklos, bibliotekos, muziejai, teatrai, koncertinės įstaigos, kultūros centrai, neformaliojo švietimo paslaugų teikėjai

2020 m. I ketv.