Kontaktai

Komisijos ir darbo grupės

Atnaujinta: 2021 06 15

Darbo grupė švietim​o įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) pedagoginių darbuotojų  darbo apmokėjimui tobulinti

Darbo grupė mokslo ir studijų institucijų finansavimo modeliui parengti

Darbo grupė valstybės (strateginių) m​okslo stebėsenos rodiklių ir jų aprašų projektui parengti

Šviet​imo ir mokslo stebėsenos koordinavimo grupė

Bolonijos proceso stebėsenos ir įgyvendini​mo koordinavimo Lietuvoje darbo grupė

Lietuvos neformaliojo suaugusi​ųjų švietimo taryba

Aukštojo mokslo tary​ba

B​endrojo ugdymo taryba

Lietuvos profesinio m​okymo taryba