Kontaktai

Komisijos ir darbo grupės

Atnaujinta: 2019 08 30

Mokyklų atrankos kokybės krepšeliui gauti komisija

Darbo grupė valstybės (strateginių) mokslo stebėsenos rodiklių ir jų aprašų projektui parengti

Darbo grupė Sveikatos ugdymo bendrosios programos, integruojant Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programą, projektui aptarti, tobulinti ir pateikti tvirtinti

Švietimo ir mokslo stebėsenos koordinavimo grupė

Kokybės kultūros plėtros veiksmų plano stebėsenos grupė

Mokslinių tyrimų infrastruktūrų ekspertinis vertinimas

Dvišalės darbo grupės, komisijos, MTEP srities komitetai

Bolonijos proceso stebėsenos ir įgyvendinimo koordinavimo Lietuvoje darbo grupė

Darbo grupė dėl mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodikos tobulinimo

Darbo grupė dėl valstybinių universitetų studijų ir mokslinės veiklos stiprinimo konsoliduojant išteklius

Informacija posėdžiams

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos prioritetų įgyvendinimo koordinavimo darbo grupė

Lietuvos neformaliojo suaugusiųjų švietimo taryba

Lietuvos švietimo taryba

Aukštojo mokslo taryba

Bendrojo ugdymo taryba

Lietuvos profesinio mokymo taryba