Kontaktai

Komisijos ir darbo grupės

Atnaujinta: 2021 09 15

Darbo grupė švietim​o įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) pedagoginių darbuotojų  darbo apmokėjimui tobulinti

Darbo grupė mokslo ir studijų institucijų finansavimo modeliui parengti

Darbo grupė valstybės (strateginių) m​okslo stebėsenos rodiklių ir jų aprašų projektui parengti

Darbo grupė aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemai tobulinti

Šviet​imo ir mokslo stebėsenos koordinavimo grupė

Archyvas

Aukštojo mokslo tary​ba

B​endrojo ugdymo taryba