Konkursai

gegužės 02 d.

Skelbiami konkursai eiti ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigas ir pradinio ugdymo mokytojo pareigas Liuksemburgo I Europos mokykloje nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia konkursus eiti ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigas ir pradinio ugdymo mokytojo pareigas Liuksemburgo I Europos mokykloje nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. (mokymui lietuvių kalba).

Reikalavimai pretenduojantiems eiti ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigas: turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir teisę dirbti ikimokyklinio ugdymo mokytoju pagal Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 su visais pakeitimais https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7f45d9f02f7911e4a83cb4f588d2ac1a/asr. Pedagogo kvalifikacija neprivaloma asmenims, kurie nedirbo ar dirbo ne daugiau kaip 2 metus pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo programas. Šie asmenys pedagogo kvalifikaciją privalo įgyti per 2 metus nuo darbo mokytoju pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo programas pradžios. Pretenduojantieji turi B1 ar aukštesniu kalbos mokėjimo lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų mokėjimo, mokymo ir vertinimo metmenis mokėti bent vieną iš anglų, prancūzų, vokiečių kalbų. Pretenduojantieji turi turėti 4 metų ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo mokytojo pedagoginio darbo patirtį; turėti žinių apie Europos mokyklų sistemą; išmanyti mokinių vertinimo sistemas ir gebėti jas taikyti ugdymo procese; gebėti planuoti ir organizuoti ugdymo procesą pagal humanistinės pedagogikos principus; kompiuterinis raštingumas; gebėti bendrauti ir bendradarbiauti.

Reikalavimai pretenduojantiems eiti pradinio ugdymo mokytojo pareigas: turėti aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir teisę dirbti pradinio ugdymo mokytoju pagal Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 su visais pakeitimais https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7f45d9f02f7911e4a83cb4f588d2ac1a/asr. Pedagogo kvalifikacija neprivaloma asmenims, kurie nedirbo ar dirbo ne daugiau kaip 2 metus pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo programas. Šie asmenys pedagogo kvalifikaciją privalo įgyti per 2 metus nuo darbo mokytoju pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo programas pradžios. Pretenduojantieji turi B1 ar aukštesniu kalbos mokėjimo lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų mokėjimo, mokymo ir vertinimo metmenis mokėti bent vieną iš anglų, prancūzų, vokiečių kalbų. Pretenduojantieji turi turėti 4 metų atitinkamos pareigybės pedagoginio darbo patirtį; turėti žinių apie Europos mokyklų sistemą; išmanyti mokinių vertinimo sistemas ir gebėti jas taikyti ugdymo procese; gebėti planuoti ir organizuoti ugdymo procesą pagal humanistinės pedagogikos principus; kompiuterinis raštingumas; gebėti bendrauti ir bendradarbiauti.

Pretendentų atranka vykdoma pokalbio būdu. Konkursas vykdomas pagal Mokytojų atrankos ir skyrimo į Europos mokyklas tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. ISAK-1354 su visais pakeitimais https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2B76B8C91FD6/asr. Pagal šį Aprašą, pretendentai prašomi pateikti šiuos dokumentus: prašymą dalyvauti konkurse, asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir jo kopiją, išsilavinimą ir kvalifikaciją liudijančius dokumentus su priedais ir jų kopijas, dokumentą/-us, įrodančius kalbų mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų mokėjimo, mokymo ir vertinimo metmenis ir jo (-ų) kopijas; gyvenimo aprašymą, dokumentus, įrodančius atitinkamo dalyko/pareigybės pedagoginio darbo patirtį, rekomendaciją(-as). Dokumentai turi būti pateikti ministerijos Užsienio lietuvių skyriui (A. Volano g. 2, 484 kab.). Pretendentai dokumentus gali pateikti asmeniškai arba registruotu laišku. Siunčiant dokumentus registruotu laišku, pateikiamos notaro patvirtintos reikalaujamos dokumentų kopijos (dokumentų originalų siųsti nereikia) ir skenuotos visų dokumentų kopijos el. paštu Ruta.Stanaitiene@smm.lt. Šiuo el. paštu ir telefonu (8 5) 2191254 teikiama informacija apie darbą Europos mokykloje. Informacija apie Europos mokyklas teikiama interneto svetainėse www.eursc.eu, www.smm.lt.

Pretendentų dokumentai priimami iki gegužės 24 d.