Konkursai

gruodžio 06 d.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia Lietuvos socialinių tyrimų centro direktoriaus pareigoms eiti konkursą

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. ISAK-2463 „Dėl Valstybinio mokslinių tyrimų instituto direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. P1-283 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų Lietuvos socialinių tyrimų centro direktoriaus pareigybei patvirtinimo“ skelbia konkursą Lietuvos socialinių tyrimų centro direktoriaus pareigoms eiti.

Kvalifikaciniai reikalavimai Lietuvos socialinių tyrimų centro direktoriaus pareigybei:

 1. būti nepriekaištingos reputacijos;
 2. turėti mokslų daktaro laipsnį;
 3. turėti ne mažiau kaip 3 metus vadovavimo patirties (vadovavęs stambiam, ne mažesniam nei 10 mokslininkų kolektyvui arba institucijos  padaliniui, arba atskirai institucijai, arba tarptautiniam mokslinių tyrimų projektui);
 4. turėti ne mažiau kaip 3 metus dalyvavimo patirties tarptautinio lygio fundamentinių ir / arba taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) projektuose;
 5. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus ir kitus teisės aktus, susijusius su Centro veikla;
 6. išmanyti Lietuvos mokslo ir studijų politiką;
 7. žinoti Centro veiklą ir Centro valdymo principus;
 8. žinoti šiuolaikinius vadybos metodus ir gebėti juos taikyti;
 9. išmanyti Centro pagrindinių mokslinių tyrimų krypčių realizavimo specifiką ir perspektyvą;
 10. gebėti efektyviai bendradarbiauti su viešojo, privataus ir nevyriausybinio sektoriaus organizacijomis bei institucijomis vystant ir realizuojant Centro veiklos tikslus;
 11. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo institucine sistema Lietuvoje;
 12. išmanyti Europos Sąjungos ir Lietuvos patvirtintus bei rengiamus strateginius dokumentus, susijusius su MTEP;
 13. mokėti lietuvių kalbą (kalbos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus), išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 14. mokėti anglų kalbą. Kitos oficialios Europos Sąjungos užsienio kalbos mokėjimas būtų privalumas.

Pretendentai į Lietuvos socialinių tyrimų centro direktoriaus pareigas turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą dalyvauti konkurse (laisva forma), nurodant kontaktinius duomenis (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas);
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir (ar) jo kopiją;
 3. mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir (ar) jo kopiją;
 4. gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymą;
 5. pastarųjų 10 metų svarbiausių mokslinių darbų sąrašą;
 6. Centro veiklos plano projektą 5 metams (kadencijos laikotarpiui) ir numatomus veiklos prioritetus bei  ilgalaikę 10 metų veiklos strategijos (gairių) projektą;
 7. informaciją apie dalyvavimą tarptautiniuose MTEP projektuose;
 8. vadovavimo patirtį atskleidžiančių veiklų sąrašą;
 9. kitus dokumentus, leidžiančius objektyviai įvertinti pretendento kvalifikaciją bei reikalavimų atitikimą (pretendento nuožiūra).

Pretendentas ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 6 d. įskaitytinai pateikia dokumentus tiesiogiai Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Personalo skyriui (A.Volano g. 2, Vilnius, 108 arba 107 kab.) pirmadieniais–trečiadieniais nuo 14.00 iki 16.00 val., ketvirtadieniais–penktadieniais nuo 9.00 iki 11.00 val. arba elektroniniu paštu (pasirašant elektroniniu parašu) smmin@smm.lt, arba registruotu laišku Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos adresu A. Volano g. 2, 01516 Vilnius. 

Jei pretendentas siuntė dokumentus elektroniniu paštu arba registruotu paštu, dokumentų originalai sutikrinami su pateiktomis kopijomis, pretendentui atvykus į konkursą. 

Išsamesnė informacija teikiama telefonais: (8 5) 219 1108, (8 5) 219 1170.

 

Paskelbimo data 2019-11-06