Konkursai

gruodžio 04 d.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro direktoriaus pareigoms eiti konkursą

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. ISAK-2463 „Dėl Valstybinio mokslinių tyrimų instituto direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. P1-279 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro direktoriaus pareigybei patvirtinimo“ skelbia konkursą Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro direktoriaus pareigoms eiti.

Kvalifikaciniai reikalavimai Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro (toliau – Centras) direktoriaus pareigybei:

 1. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 5 straipsnis;
 2. turėti medicinos ir sveikatos arba gamtos mokslų srities mokslo daktaro laipsnį;
 3. turėti ne mažiau kaip 5 metus vadybinės patirties (vadovavęs institucijai (organizacijai) arba institucijos (organizacijos) padaliniui, arba tarptautiniam mokslinių tyrimų projektui);
 4. turėti patirties administruojant projektus, susijusius su mokslo ir studijų plėtra, ar infrastruktūros projektus;
 5. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus ir kitus teisės aktus, susijusius su Centro veikla;
 6. išmanyti Lietuvos mokslo ir studijų politiką ir strategiją (Mokslo ir studijų įstatymą ir su juo susijusius dokumentus);
 7. būti susipažinusiam su Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“;
 8. žinoti Centro valdymo struktūrą;
 9. išmanyti Centro pagrindinių mokslinių tyrimų krypčių realizavimo specifiką ir perspektyvą;
 10. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo institucine sistema Lietuvoje;
 11. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos strateginiais dokumentais, susijusiais su mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veikla;
 12. mokėti lietuvių kalbą (kalbos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus);
 13. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 14. mokėti anglų kalbą ir kitą užsienio kalbą.

Pretendentai į Centro direktoriaus pareigas turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą dalyvauti konkurse (laisva forma), nurodant kontaktinius duomenis (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas);
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir (ar) jo kopiją;
 3. mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir (ar) jo kopiją;
 4. trumpą gyvenimo aprašymą;
 5. trumpą mokslinės veiklos aprašymą ir mokslinių darbų sąrašą (nurodant 10–15 svarbiausių mokslinių darbų);
 6. Centro 10 metų strategijos (gairių) ir 5 artimiausių metų veiklos krypčių plano projektą;
 7. motyvacinį raštą;
 8. informaciją apie dalyvavimą tarptautiniuose MTEP, mokslo ir studijų plėtros bei infrastruktūros projektuose;
 9. vadybinę patirtį atskleidžiančių veiklų sąrašą;
 10. kitus papildomus dokumentus, leidžiančius objektyviai įvertinti pretendento kvalifikaciją bei reikalavimų atitikimą (pretendento nuožiūra).

Pretendentas ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 4 d. įskaitytinai pateikia dokumentus tiesiogiai Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Personalo skyriui (A.Volano g. 2, Vilnius, 108 arba 107 kab.) pirmadieniais–trečiadieniais nuo 14.00 iki 16.00 val., ketvirtadieniais–penktadieniais nuo 9.00 iki 11.00 val. arba elektroniniu paštu (pasirašant elektroniniu parašu) smmin@smm.lt, arba registruotu laišku Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos adresu A. Volano g. 2, 01516 Vilnius. 

Jei pretendentas siuntė dokumentus elektroniniu paštu arba registruotu paštu, dokumentų originalai sutikrinami su pateiktomis kopijomis, pretendentui atvykus į konkursą. 

Išsamesnė informacija teikiama telefonais: (8 5) 219 1108, (8 5) 219 1170.