2019-02-21
2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų projektas
2019-2021 BUP projektas 02-25.pdf
1 priedas
2 priedas
4 priedas
6 priedas
Susiję dokumentai 0
2019-02-20
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija teikia svarstymui 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų Pradinio ugdymo programos Bendrojo ugdymo plano projektą. Prašytume pastabas ir siūlymus siųsti iki 2019 m. kovo 1 d. adresu:
pasiulymaiplanams@smm.lt
BUP_pradinis.pdf
Susiję dokumentai 0
2018-10-16 Nr.: V-375
Skelbiamas dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašo projektas, atliepiant Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos nustatytus teisinio reguliavimo korupcijos rizikos veiksnius ir siekiant sudaryti prielaidas skaidresniam mokinių rezultatų fiksavimui.
Tvarkos aprašo projektas 2018 11 14.pdf
Susiję dokumentai 0
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 8 D. ĮSAKYMO NR. V-341 „DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINA ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA, TINKLO PERTVARKOS 2017–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Įsakymas.pdf
Susiję dokumentai 0
Kviečiame svarstyti Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo projektą. Siūlymus ir pastabas siųskite iki 2017 m. lapkričio 17 d. adresu edita.sedereviciute@upc.smm.lt
https://sodas.ugdome.lt/
Susiję dokumentai 0
Pasirenkamo dalyko Nacionalinis saugumas ir krašto gynyba bendrasis programos projektas
Programa_projektas 09 04.pdf
Susiję dokumentai 0
2017–2018 IR 2018–2019 MOKSLO METŲ BENDRIEJI PROFESINIO MOKYMO PLANAI
2017-2019 bendrieji PM planai.docx
Susiję dokumentai 0
Skelbiami 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano projektas. Pasiūlymus projektui teikite šiuo adresu: IPUS-projektas@smm.lt
Pradinio_Ugdymo_BUP_2017_2019_projektas_05_16.pdf
Susiję dokumentai 0
Skelbiamas Mokyklų pavadinimų sudarymo ir rašymo taisyklių projektas. Prašytume pasiūlymus projektui teikti adresu salomėja.gongapseviene@smm.lt. Siūlymų lauktume iki 2017 m. gegužės 21 d.
Įsakymas.pdf
Susiję dokumentai 0
Skelbiamas Brandos darbo programos pakeitimo projektas. Prašytume pasiūlymus projektui teikti adresu asta.ranonyte@nec.lt. Siūlymų lauktume iki 2017 m. gegužės 5 d.
Įsakymas.pdf
BD_priedas.pdf
Susiję dokumentai 0