2020-09-16 Aktuali redakcija Nr.: V-1377
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. LIEPOS 30 D. ĮSAKYMO NR. V- 1112 „DĖL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS VYKDANČIŲ MOKYKLŲ, KURIOSE 2020 METŲ II PUSMETĮ BUS ATLIEKAMAS VISUMINIS IŠORINIS VERTINIMAS, ATRANKOS KRITERIJŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
isorinis vertinimas kriterijai, atsaukimas.docx
Susiję dokumentai 0
2020-09-16 Aktuali redakcija Nr.: V-1378
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. LIEPOS 30 D. ĮSAKYMO NR. V- 1111 „ DĖL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS VYKDANČIŲ MOKYKLŲ, KURIOSE 2020 METŲ II PUSMETĮ BUS ATLIEKAMAS VISUMINIS IŠORINIS VERTINIMAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
isorinis vertinimas sarasas, atsaukimas.docx
Susiję dokumentai 0
2020-09-15 Aktuali redakcija Nr.: V-1375
Dėl 2020 m. galutinio valstybės finnasuojamų formaliojo profesinio mokymo vietų skaičiaus patvirtinimo
2020 m. rugsėjo 10 d. Įsakymas dėl Galutinio priėmimo_sure.docx
2020 m. rugsėjo 10 d. Įsakymo priedas_.docx
Susiję dokumentai 0
2020-09-14 Aktuali redakcija Nr.: V-1367
DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO REKOMENDACIJŲ MOKINIAMS, KURIEMS DIAGNOZUOTAS AUTIZMAS, PATVIRTINIMO
2020-09-14-V-1367-1.pdf
2020-09-14-V-1367-2.pdf
Susiję dokumentai 0
2020-09-14 Aktuali redakcija Nr.: V-1368
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020-09-14-V-1368.pdf
Susiję dokumentai 0
2020-09-14 Aktuali redakcija Nr.: V-1369
DĖL 2020–2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠČIO PATVIRTINIMO
2020-09-14-V-1369-1.pdf
2020-09-14-V-1369-2.pdf
Susiję dokumentai 0
2020-09-14 Aktuali redakcija Nr.: V-1373
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. SAUSIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-96 „DĖL 2020 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020-09-14-V-1373.pdf
Susiję dokumentai 0
2020-09-14 Aktuali redakcija Nr.: V-1374
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. GEGUŽĖS 27 D. ĮSAKYMO NR. V-790 „DĖL GELTONŲJŲ AUTOBUSŲ SKIRSTYMO KRITERIJŲ SĄRAŠŲ 2020 METAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020-09-14-V-1374.pdf
Susiję dokumentai 0
2020-09-11 Aktuali redakcija Nr.: V-1366
DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 SAUSIO 17 D. ĮSAKYMO NR. V- 65 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO (IŠSKYRUS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO) PROGRAMAS SAVIVALDYBIŲ MOKYKLOSE, KURIOS YRA PRISKIRTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO 41 STRAIPSNIO 13 DALIES 2 PUNKTE NURODYTOMS MOKYKLŲ GRUPĖMS IR KURIŲ TEISINĖ FORMA YRA BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA, DARBO APMOKĖJIMUI 2020 METAIS, PASKIRSTYMO PAGAL SAVIVALDYBES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020-01-17_V-65_NVŠ_pakeitimas.docx
Susiję dokumentai 0
2020-09-10 Aktuali redakcija Nr.: V-1360
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-1415 „DĖL 2020 METŲ KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMS GAUTI SPORTO PROJEKTŲ, SKIRTŲ FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOMS, SKATINANČIOMS FIZINIO AKTYVUMO PLĖTRĄ, SPORTO INVENTORIAUS IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMUI, SPORTO RENGINIŲ ORGANIZAVIMUI IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMUI IR 2020 METŲ KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMS GAUTI SPORTO PROJEKTŲ, SKIRTŲ ESAMŲ SPORTO BAZIŲ PLĖTRAI, PRIEŽIŪRAI IR REMONTUI, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
ĮSAKYMAS_pakeitimas 2,7.docx
Susiję dokumentai 0