Meilės Lukšienės premija

Meilės Lukšienės premijos skyrimo nuostatai

 PATVIRTINTA     

                                                                    Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

                                                                    ministro 2010 m. liepos 12 d.

                                                                    įsakymu Nr.V-1147       

 
          MEILĖS LUKŠIENĖS PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Meilės Lukšienės premijos skyrimo nuostatai reglamentuoja Meilės Lukšienės premijos atrankos kriterijus ir Meilės Lukšienės premijos (toliau – Premija) skyrimo tvarką. 

2.  Premiją steigia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

3. Premijos tikslas – įprasminti švietimo reformos pradininkės habilituotos daktarės Meilės Lukšienės atminimą ir skatinti jaunus pedagogus aktyviai įsitraukti į švietimo plėtotės darbus.

4. Premija skiriama pedagogams už demokratiškumo, humanizmo, kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą.

5. Premijos laureatas įsipareigoja tęsti ir plėtoti Meilės Lukšienės idėjas ir dalyvauti pažangiausių mokytojų sambūryje.

6. Premijos dydis – 120 BSI. Kiekvienais metais skiriama viena Premija.

7. Premija mokama iš valstybės biudžeto lėšų.

II. KANDIDATŲ PREMIJAI GAUTI  ATRANKOS KRITERIJAI

8. Kandidatams Premijai gauti taikomi Meilės Lukšienės ugdymo sampratą atliepiantys atrankos kriterijai: 

8.1. gera pedagoginio darbo pradžia ir tolesnė veikla, orientuota į ugdymo demokratizavimą ir modernizavimą;

8.2. humanizmo principais grįsta elgsena;

8.3. tautiškai ir pilietiškai aktyvi veikla;

8.4. drąsi, pripažinta praktika, kūrybinga veikla ugdymo procese;

8.5. sėkmingi edukaciniai projektai;

8.6. lyderystė mokykloje, mieste, rajone, kaime;

8.7. palankūs esančių ir buvusių mokinių, tėvų atsiliepimai, talka kolegoms, sėkmingas bendradarbiavimas;

8.8. veiklos perspektyva, orientuota į asmens brandinimą kultūrai ir Lietuvos ateičiai.

III. PREMIJOS SKYRIMO TVARKA

9. Kandidatūras Premijai turi teisę siūlyti pats kandidatas, švietimo įstaigų vadovai, švietimo įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, dalyvių susirinkimai (savininkai), mokytojai, mokiniai, tėvai ir jų organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, švietimo asociacijos, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir jai pavaldžios institucijos.

10. Kandidatai gali būti ne vyresni nei 35 metų.

11. Kandidatų pri(si)statymai teikiami ministerijos Personalo skyriui iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d.                   

12. Premiją skirti svarsto švietimo ir mokslo ministro sudaryta ne mažiau kaip iš 7 narių Premijos skyrimo komisija (toliau – Komisija). Jos sudėtį tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

13. Komisija darbą organizuoja vadovaudamasi Komisijos darbo reglamentu. Komisijos nariai negali pretenduoti į Premiją.

14. Komisijos posėdžiai teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Komisijos narių. Komisijos sprendimai priimami konsensuso būdu.

15. Komisijos sprendimą dėl apdovanojimo Premija tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

16. Premija skiriama švietimo ir mokslo ministro įsakymu ir teikiama kiekvienų metų spalio mėnesį – Tarptautinės mokytojų dienos proga. Kartu su Premija įteikiamas diplomas.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Asmenų, apdovanotų premija, apskaitą tvarko Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Personalo skyrius.