Struktūra

Priėmimas į aukštąsias mokyklas

Atnaujinta: 2020 04 20

Bendrasis priėmimas

Pagrindinės priėmimo procedūros vykdomos internetu. Bendrąjį priėmimą į aukštąsias mokyklas organizuoja LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti) – www.lamabpo.lt.

Kaip skaičiuojamas konkursinis balas

Stojančiųjų į aukštąsias mokyklas konkursinis balas skaičiuojamas pagal keturių mokomųjų dalykų rezultatus, išskyrus menų ir sporto studijas. Mokomųjų dalykų sąrašas skiriasi priklausomai nuo studijų programos, į kurią pretenduojama. Skirtingų dalykų įvertinimai turi skirtingą svorį.

Stojantiesiems į menus, išskyrus architektūros ir kraštovaizdžio architektūros studijų kryptis, konkursinis balas skaičiuojamas tik iš stojamojo egzamino.

Stojant į sporto studijų krypčių grupės studijų programas vietoje pagrindinio dalyko imami sporto pasiekimai.

Stojantiesiems į pedagogines studijas privalomas motyvacijos vertinimas.

Stojantieji į orlaivių pilotavimo studijų programą privalo išlaikyti specialų testą.

Skaičiuojant konkursinį balą papildomi balai pridedami: kai kurių nacionalinių ir tarptautinių olimpiadų laureatams; profesinių mokyklų absolventams, baigusiems mokyklą su pagyrimu arba turintiems vienų metų darbo stažą; abiturientams, kurių  brandos darbas įvertintas ne mažiau negu 9; atlikusiems ilgalaikę savanorystę; taip pat baigusiesiems bazinius karinius mokymus arba tiems, kurie atliko privalomąją karo tarnybą.

Valstybės finansavimas studijoms

Valstybės finansavimą galima gauti tiek stojant į nuolatinės, tiek į ištęstinės formos studijas. Nuolatinės formos studijos universitetuose dažniausiai trunka ketverius metus, kolegijose – dažniausiai trejus metus. Ištęstinės formos studijos yra ne tokios intensyvios, jos gali trukti iki pusantro karto ilgiau nei nuolatinės.

Minimalūs kriterijai stojantiesiems į aukštąsias mokyklas

Informaciją apie minimalius reikalavimus stojantiesiems galima rasti čia.

Valstybės remiamos paskolos

Valstybės remiamos paskolos studentams – tai lengvatinės, mažesnių nei rinkos kaina palūkanų paskolos, už kurias laiduoja valstybė. Valstybės remiamas paskolas administruoja Valstybinis studijų fondas (http://www.vsf.lrv.lt).

Valstybės remiamas paskolas gali gauti valstybinių ir nevalstybinių Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai.

Teikiamos 3 rūšių paskolos:

 • studijų kainai – mokantiesiems už studijas;
 • gyvenimo išlaidoms;
 • dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

Paskolą reikia pradėti grąžinti praėjus vieniems metams po studijų baigimo. Paskolos grąžinimas siejamas su pajamų dydžiu.

Už studentus, paėmusius valstybės remiamas paskolas studijų kainai ir dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis, studijų metu palūkanas gali apmokėti valstybė. Tie, kas pasiėmė paskolas gyvenimo išlaidoms, gali dalyvauti konkurse palūkanoms apmokėti.

Stipendijos

 • Skatinamosios stipendijos. Geriausiai besimokantys studentai gali gauti skatinamąsias stipendijas. Skatinamųjų stipendijų dydį ir skyrimo tvarką – kiek studentų ir už kokius pasiekimus jas gaus, nustato kiekviena aukštoji mokykla.
 • Socialinės stipendijos. Į socialines stipendijas gali pretenduoti visų Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų studentai: studijuojantys valstybinėse ir nevalstybinėse aukštosiose mokyklose, gaunantys valstybės finansavimą ir už studijas mokantys savo lėšomis. Socialinės stipendijos mokamos socialiai remtiniems, taip pat turintiems negalią ir našlaičiams. Socialines stipendijas administruoja Valstybinis studijų fondas (http://www.vsf.lrv.lt).
 • Tikslinės išmokos studijų prieinamumui užtikrinti. Studentai, turintys negalią, gali gauti tikslinę išmoką studijų prieinamumui užtikrinti. Tikslines išmokas studijų prieinamumui užtikrinti administruoja ir informaciją apie jas teikia Valstybinis studijų fondas (http://www.vsf.lrv.lt). Studentams, turintiems negalią, valstybė taip pat skiria papildomą paramą. Daugiau informacijos – Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje www.ndt.lt.
 • Tikslinės stipendijos. Siekiant didinti valstybei svarbių studijų krypčių patrauklumą, geriausiai besimokantiems visuomenės saugumo,  jūrinių programų,  pedagoginių specialybių studentams papildomai mokamos tikslinės stipendijos.
 • Parama studijoms geriausiose pasaulio aukštosiose mokyklose. Lietuvos studentai, įstoję į vieną iš geriausių pasaulio aukštųjų mokyklų, norintys po studijų baigimo dirbti Lietuvoje, gali gauti paramą studijų kainai ir pragyvenimo išlaidoms. Daugiau informacijos galima rasti Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje (http://www.vsf.lrv.lt).

Rengiantis stoti į aukštąsias mokyklas 2020 m. svarbu žinoti

Kada ir kur reikia pateikti paraišką stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas?

Paraišką reikia pateikti internetu Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) interneto tinklalapyje www.lamabpo.lt. Čia skelbiami paraiškų teikimo terminai ir kitos svarbios, su stojimu susijusios datos.

Ar reikia mokėti už prašymo pildymą LAMA BPO informacinėje sistemoje?

Registracija, prašymo pildymas ir koregavimas LAMA BPO informacinėje sistemoje yra nemokami.

Kur galima rasti informacijos apie studijų programas?

Studijų programas, į kurias vykdomas bendrasis priėmimas, galima rasti LAMA BPO tinklalapyje, o studijų programų aprašymus – www.aikos.smm.lt.

Kiek pageidavimų galėsiu įtraukti pildydamas stojimo paraišką?

Pirmojo etapo metu į paraišką galima įtraukti nuo vieno iki devynių pageidavimų.

Kaip žinoti, kokie konkursiniai dalykai reikalingi stojant į mano pasirinktą studijų programą?

Informacija apie dalykus, reikalingus atskiroms studijų programoms, pateikiama aukštųjų mokyklų tinklalapiuose.

Koks dalykas bus imamas kaip trečiasis skaičiuojant konkursinį balą?

Tai gali būti bet kuris, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais brandos atestato dalykas, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais.
Jeigu stojantysis turi kelių dalykų įvertinimus, tai konkursinis balas bus skaičiuojamas pagal stojančiajam palankiausią variantą.

Jei nelaikiau brandos egzamino, ar skaičiuojant konkursinį balą vietoj dalyko įvertinimo bus įrašomas 0?

Jei nesi laikęs antrojo ar trečiojo konkursinio dalyko valstybinio brandos egzamino, vietoj šio įvertinimo gali būti imamas metinis pažymys arba mokyklinio brandos egzamino įvertinimas, tačiau jis bus atitinkamai perskaičiuojamas ir  jo svoris bus mažesnis.
Į konkursinį balą negali būti įskaičiuojami pagrindinio dalyko ir lietuvių kalbos ir literatūros metinių pažymių įvertinimai.

Kaip žinoti, ar reikalingi stojamieji egzaminai? Kada vyksta stojamųjų egzaminų sesija?

Ar stojant reikia laikyti stojamuosius egzaminus, galima sužinoti pasirinktos aukštosios mokyklos interneto svetainėje.  LAMA BPO informacinėje sistemoje pildant prašymą pasirinkus studijų programą, kuriai privalomi stojamieji egzaminai, stojančiajam pranešama, koks reikalingas stojamasis egzaminas ir kada jis vyks.

Kaip galiu pasiskaičiuoti savo konkursinį balą?

Informacijos apie konkursinio balo skaičiavimą galima rasti Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti interneto tinklalapyje www.lamabpo.lt. Čia taip pat pateikiama konkursinio balo skaičiuoklė.

Ar galima žinoti, koks šiemet bus minimalus konkursinis balas mano pasirinktoje studijų programoje?

Minimalūs konkursiniai balai studijų krypčių grupėse ir studijų programose paaiškėja tik pasibaigus bendrajam priėmimui.

Jeigu stojančiųjų konkursiniai balai sutampa, kas turi pirmumo teisę konkursinėje eilėje?

Pirmumo teisę konkursinėje eilėje prioriteto mažėjimo tvarka turi tas, kurio brandos (stojamųjų) egzaminų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma yra didesnė, ir tas, kurio brandos (stojamojo) egzamino, turinčio didžiausią svertinį koeficientą, įvertinimas yra didesnis.

Ką daryti, jei mokyklą baigiau anksčiau nei 2020 m., bet niekur nestojau? Ar galiu šiais metais dalyvauti bendrajame priėmime?

Taip, bendrajame priėmime į aukštąsias mokyklas gali dalyvauti visi norintieji. Stojimo reikalavimus ir visą kitą reikalingą informaciją rasite interneto svetainėje www.lamabpo.lt.

Kiek kvietimų studijuoti stojantysis gaus pagrindinio priėmimo metu?

Pagrindinio priėmimo metu stojantysis gali gauti vieną kvietimą studijuoti:

 • į valstybės finansuojamą (vf),
 • į nefinansuojamą su studijų stipendija (vnf / st),
 • į valstybės nefinansuojamą (vnf) studijų vietą.

Tad labai svarbu teisingai užpildyti prašymą – nuo labiausiai pageidaujamos studijų programos iki mažiausiai pageidaujamos – ir atsakingai pasirinkti finansavimo pobūdį.

Kokius dokumentus reikia turėti, ateinant pasirašyti studijų sutarties su aukštąja mokykla?

Per bendrąjį priėmimą LAMA BPO informacinėje sistemoje užsiregistravę stojantieji gaus informaciją apie pasirašant studijų sutartį aukštojoje mokykloje reikalingus dokumentus. Šią informaciją taip pat galima rasti aukštosios mokyklos priėmimo taisyklėse.

Jei esu išvykęs į užsienį ir neturiu galimybių pasirašyti sutarties su aukštąja mokykla, ką daryti?

Dėl sutarties pasirašymo reikėtų teirautis konkrečios aukštosios mokyklos. Su kai kuriomis aukštosiomis mokyklomis yra galimybė pasirašyti elektroninę studijų sutartį nuotoliniu būdu. Studijų sutartį už stojantįjį taip pat gali sutvarkyti kitas asmuo, turintis notariškai patvirtintą stojančiojo įgaliojimą. Rekomenduotina šį įgaliojimą patvirtinti iš anksto.