2020 metų abiturientams

Priėmimas į profesinio mokymo įstaigas

Kas gali mokytis profesinio mokymo įstaigose?

Į profesinio mokymo įstaigas priimami mokiniai, baigę 10 arba 12 klasių. Profesinio mokymo įstaigoje galima įgyti ir kvalifikaciją, ir išsilavinimą. Mokymasis siekiant įgyti tik kvalifikaciją paprastai trunka iki 2 metų, o mokantis ir pagal vidurinio ugdymo programą – 3 metai.
 

PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE GALIMA ĮGYTI

Baigusieji individualizuotas pagrindinio ugdymo programas

Neįgijusieji pagrindinio išsilavinimo, vyresni nei 16 metų

Įgijusieji pagrindinį išsilavinimą

(baigusieji 10 klasių)

Įgijusieji vidurinį išsilavinimą

(baigusieji 12 klasių)

Kvalifikacija ir kartu vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

Mokymosi trukmė – 3 metai

Kvalifikacija

Mokymosi trukmė – nuo 0,5 iki 2 metų

  • Kvalifikacija

Mokymosi trukmė – iki 2 metų

 

  • Kvalifikacija ir vidurinis išsilavinimas

Mokymosi trukmė – iki 3 metų

Kvalifikacija

Mokymosi trukmė – nuo 0,5 iki 2 metų 

 
Vieną kvalifikaciją jau įgiję asmenys kitos kvalifikacijos gali siekti pagal tęstinio profesinio mokymo programas, kurių trukmė – nuo 3 mėnesių iki 1,5 metų.

Stojantieji į profesinio mokymo įstaigas gali įgyti architektūros ir statybos, gamybos ir perdirbimo, inžinerijos, kompiuterijos, meno, paslaugų asmenims, saugos paslaugų, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros, transporto paslaugų, verslo ir administravimo, žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir kitų švietimo sričių kvalifikacijas.


Bendrasis priėmimas

Priėmimas į profesinį mokymą vykdomas internetu. Bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas organizuoja Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) – profesinis.lamabpo.lt. Pagalbą registruojantis gali teikti LAMA BPO arba profesinio mokymo įstaigos.

2020 m. bendrajame priėmime dalyvauja apie 60 profesinio mokymo įstaigų.

Kaip skaičiuojamas konkursinis balas

Stojančiųjų į profesinio mokymo įstaigas konkursinį balą sudaro dalykų metinių įvertinimų ir brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis.

Kai kuriais atvejais gali būti atliekamas papildomas būsimųjų mokinių gebėjimų tinkamumo vertinimas. Jeigu toks vertinimas bus atliekamas, profesinio mokymo įstaigos apie tai iš anksto praneša  savo interneto svetainėje  ir LAMA BPO informacinėje sistemoje.

Stipendijos

Profesinio mokymo įstaigų mokiniams mokama stipendija. Gerai besimokantiems ji didesnė.

Stažuotės

Profesinio mokymo įstaigų mokiniai dalį profesinio mokymo programos gali  mokytis užsienio šalyse, taip pat jie gali dalyvauti profesinio meistriškumo konkursuose.

Apgyvendinimas

Daugelis profesinio mokymo įstaigų suteikia mokiniams galimybę gyventi bendrabutyje.

Tolimesnis mokymasis

Profesinio mokymo įstaigų  absolventai gali toliau mokytis universitetuose ir kolegijose. Mokiniams, profesinio mokymo įstaigą baigusiems su pagyrimu, stojant pridedamas papildomas balas. Stojantiems į kolegijas papildomas balas skiriamas už vienų metų darbo stažą pagal profesinio mokymo įstaigoje įgytą kvalifikaciją.


Profesinio mokymo naujovės

Plečiamos priėmimo ribos

Profesinis mokymas tampa lankstesnis – greitai reaguojantis į darbo rinkos poreikius, todėl plečiamos ir priėmimo ribos. Į profesinio mokymo įstaigas galima stoti ne tik per vasaros–rudens priėmimą, bet ir žiemą.

2020 metais pirmasis priėmimo į profesinio mokymo įstaigas etapas organizuojamas sausio pabaigoje – vasario pabaigoje.

Skatinama pameistrystė

Viena iš profesinio mokymo naujovių – mokymasis pameistrystės forma. Norintiesiems įgyti profesiją pameistrystė suteikia galimybę mokytis darbo vietoje ir gauti atlyginimą už atliekamą darbą, o darbdaviams – tai tiesioginė galimybė pasirengti darbuotoją pagal savo poreikius. Pameistrystė gali apimti visą profesinio mokymo programą, bet gali būti ir organizuojama pagal vieną modulį, o minimali jos trukmė – apie du mėnesius, priklausomai nuo programos.

Įsibėgėja modulinis mokymas

Profesinio mokymo įstaigų siūlomos mokymo programos šiuo metu yra modulinės, iki šiol buvusi vientisa programa dabar gali būti skaidoma atskiromis dalimis – moduliais. Profesinio mokymo organizavimas moduliniu principu sudaro sąlygas įgyti atskirų profesinių kompetencijų. Atsiranda galimybė kvalifikaciją įgyti nebūtinai mokantis visą programą nuosekliai, ją galima įgyti dalimis, mokantis pagal atskirus modulius.


Rengiantis stoti į profesinio mokymo įstaigas 2020 m. svarbu žinoti

Kada ir kur reikia pateikti prašymą?

Prašymas teikiamas internetu Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) interneto tinklalapyje profesinis.lamabpo.lt. Čia skelbiami prašymų teikimo terminai ir kitos svarbios, su priėmimu susijusios datos.

Ar reikia mokėti už prašymo pildymą LAMA BPO informacinėje sistemoje?

Registracija, prašymo pildymas ir koregavimas LAMA BPO informacinėje sistemoje yra nemokami.

Ar, užsiregistravus internetu, į mokyklą reikės atnešti papildomus dokumentus?

Paprastai atestato ir pagrindinio ugdymo pažymėjimo duomenys mokykloms būna pasiekiami automatiškai per registrą.

Kur galima rasti informacijos apie profesinio mokymo programas ir profesinio mokymo įstaigas?

Visa informacija apie profesinio mokymo įstaigų mokymo programas, atvirų durų dienas, stojimo ir mokymosi sąlygas skelbiama LAMA BPO tinklalapyje, taip pat Atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje (AIKOS) - www.aikos.smm.lt.