Parama studentams

Kazimiero Būgos stipendija

Skelbiamas Lietuvos valstybinės K. Būgos stipendijos konkursas

Švietimo ir mokslo ministerija kiekvienais metais skelbia Lietuvos valstybinės Kazimiero Būgos  stipendijos (toliau – Kazimiero Būgos stipendija) konkursą, kviesdama užsienio lituanistikos (baltistikos) centrus atrinkti po vieną kandidatą iš savo studentų ir pateikti jo kandidatūrą ministerijai. Stipendijos dydis – 304 eurai per mėnesį (8 BSI). Šios stipendijos skatina užsienio piliečius aktyviau domėtis lietuvių kalba ir jos studijomis, prisideda prie lituanistikos studijų programų užsienyje plėtros ir kokybės gerinimo, lietuvių kultūros pažinimo ir Lietuvos įvaizdžio užsienyje kūrimo.

Į stipendiją gali pretenduoti užsienio šalių aukštųjų mokyklų bakalauro, magistrantūros, doktorantūros ar jas atitinkančių studijų studentai, jeigu jie studijuoja pagal lituanistikos ir (ar) baltistikos studijų programas, studijuoja lietuvių kalbą ne trumpiau kaip vienerius metus ir yra rekomenduoti dviejų dėstytojų (iš jų vienas turi būti lietuvių kalbos dėstytojas).

Atrankos Kazimiero Būgos stipendijai gauti kriterijai: geri studijų rezultatai, moksliniai interesai, lietuvių kalbos studijų pasirinkimo motyvacija ir tikslai.

Studentas, norintis gauti Kazimiero Būgos stipendiją, lituanistikos centrui užsienyje, kuriame studijuoja, pateikia šiuos dokumentus (lietuvių kalba):

 • Asmens duomenų anketą – prašymą;
 • Motyvacinį laišką (turi būti nurodyti jo moksliniai interesai, lietuvių kalbos studijų pasirinkimo motyvacija ir tikslai, kokius jis tikisi atlikti mokslo tiriamuosius darbus, kokias publikacijas paskelbti Kazimiero Būgos stipendijos gavimo laikotarpiu);
 • Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas):
  - pažymą apie dviejų paskutinių sesijų studijų rezultatus;
  - bakalauro ar jį atitinkančios kvalifikacijos diplomo ir jo priedo kopijas (magistrantūros studentui);
  - magistro ar jį atitinkančios kvalifikacijos diplomo ir jo priedo kopijas, pažymą apie išlaikytų doktorantūros egzaminų įvertinimą (doktorantūros studijų studentui);
  - dvi dėstytojų (iš jų vienas turi būti lietuvių kalbos dėstytojas) rekomendacijas;
  - mokslinės ar kūrybinės veiklos aprašymą ir publikacijų sąrašą (doktorantūros studijų studentui);
  - teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybės dokumento kopiją.

Lituanistikos (baltistikos) centras užsienyje pagal kandidatams keliamus reikalavimus ir atrankos kriterijus atrenka vieną kandidatą ir iki kiekvienų metų rugpjūčio 31 d. pateikia Švietimo ir mokslo ministerijai jo dokumentus. Švietimo ir mokslo ministro sudaryta komisija išnagrinėja kandidatų dokumentus ir pateikia švietimo ir mokslo ministrui siūlymus dėl Kazimiero Būgos stipendijos skyrimo.

2007–2017 metais Kazimiero Būgos stipendiją gavo 53 lietuvių kalbą užsienio šalių aukštosiose mokyklose studijuojantys užsienio šalių piliečiai.

Aktualūs teisės aktai