Parama studentams

Parama studentams užsieniečiams

Siekiant į Lietuvos aukštąsias mokyklas pritraukti gabius užsieniečius iš ne ES/EEE valstybių narių, konkurso būdu skiriama parama užsieniečiams antrosios pakopos nuolatinės studijų formos studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Galimi paramos tipai: stipendija arba stipendija kartu su išmoka studijų kainai padengti. Stipendijos dydis lygus 10 bazinių socialinių išmokų dydžių (šiuo metu – 380 Eur) per mėnesį, o išmokos dydis lygus norminei studijų kainai, kai aukštosios mokyklos studijų kaina viršija norminę studijų kainą, arba už studijas mokėtinai metinei studijų kainai, kai aukštosios mokyklos nustatyta studijų kaina neviršija norminės studijų kainos. Parama ją gavusiam studentui yra skiriama visą studijų laikotarpį.

Konkursą valstybės paramai gauti organizuoja Švietimo mainų paramos fondas. Konkurso sąlygose pateikiamos šalys, kurių piliečiai gali pretenduoti į paramą, paramos tipai, kvotos, atrankos kriterijai, pateiktinų dokumentų sąrašas, dokumentų pateikimo terminai ir kiti reikalavimai.

Parama skiriama Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į konkursinę atranką vykdančios, švietimo ir mokslo ministro sudarytos ir pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus nuostatus veikiančios Tarptautinių studijų komisijos siūlymus.

Trečiųjų šalių piliečiai, ketinantys studijuoti trečiosios pakopos (doktorantūros) studijose, konkurso būdu gali būti priimti studijuoti ir į valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas doktorantūros studijų vietas. Bendras trečiųjų šalių piliečių studentų skaičius šiose studijose gali sudaryti ne daugiau kaip 30 procentų Lietuvos mokslo ir studijų institucijai skirtų doktorantūros studijų vietų. Priėmimą į doktorantūros studijas vykdo mokslo ir studijų institucijos.

Aktuali informacija

  • Kvietimas teikti paraiškas

Aktualūs teisės aktai

Aktualios nuorodos