Parama studentams

Prezidentų vardinės stipendijos

1995 metais Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama pagerbti Lietuvos Respublikos prezidentus ir paskatinti geriausius Lietuvos studentus, įsteigė prezidentų vardines stipendijas.

Gabiausiems valstybinių aukštųjų mokyklų studentams kasmet skiriama trisdešimt prezidentų vardinių stipendijų – po penkias kiekvienai iš šešių studijų sričių. Technologijos mokslų studentams skiriamos Jono Žemaičio, socialinių mokslų – Algirdo Brazausko, biomedicinos mokslų – Kazio Griniaus, fizinių mokslų – Aleksandro Stulginskio, humanitarinių mokslų ir meno studijų atstovams – Antano Smetonos vardo stipendijos.

Iš kiekvienai studijų sričiai numatytų penkių vardinių stipendijų po vieną skiriama kolegijų studentui (650 Lt – 5 bazinės socialinės išmokos dydžių (BSI), po dvi – siekiantiems bakalauro laipsnio universitetuose ir po dvi – magistrantūros studentams (910 Lt – 7 BSI).

Prezidentų stipendijos skiriamos vieneriems studijų metams už gerus akademinius pasiekimus ir aktyvią mokslinę veiklą. Kandidatai stipendijoms atrenkami atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, studijų, mokslinės ir meninės veiklos įvertinimus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus ir kt.

Valstybinės aukštosios mokyklos pateikia kandidatų į vardines stipendijas sąrašą Lietuvos mokslų akademijai kasmet iki gegužės 1 dienos. Lietuvos mokslų akademija savo nustatyta tvarka atrenka kandidatus į vardines stipendijas. Švietimo ir mokslo ministras, atsižvelgdamas į Lietuvos mokslų akademijos siūlymus, skiria vardines stipendijas atrinktiems kandidatams.

Aktualūs teisės aktai