Parama studentams

Studijų stipendijos

Vyriausybės patvirtintas Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas reglamentuoja studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarką studentams, kurie bus priimti studijuoti į pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų programų ir doktorantūros valstybės nefinansuojamas studijų vietas nuo 2012–2013 studijų metų.

Pirmoji pakopa ir vientisosios studijos

Kas gali pretenduoti gauti studijų stipendiją Asmenys, priimti studijuoti pagal pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas valstybės nefinansuojamose studijų vietose ir pagal Švietimo ir mokslo ministerijos tvirtinamą Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašą surinkę aukščiausius konkursinius balus.
Atranka

Į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas per bendrąjį priėmimą į aukštąsias mokyklas atrinks LAMA BPO (daugiau informacijos www.lamabpo.lt) pagal Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašą.

Geriausiųjų eilei sudaryti organizuojamas bendras priėmimas, kuriame dalyvaujantys stojantieji vienu metu gali pretenduoti į universitetinių ir koleginių studijų programas, valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas, taip pat ir nurodę, kad pretenduoja į valstybės nefinansuojamas vietas su studijų stipendija.

Atrankos kriterijai

Studijų stipendiją galės gauti asmenys, per LAMA BPO sistemą pasirinkę valstybės nefinansuojamą studijų vietą ir pažymėję, kad nori gauti studijų stipendiją. Asmenys turi turėti brandos atestatą ir surinkti aukštus konkursinius balus bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas metu. Bendrasis priėmimas vyksta 3 etapais.

Stojantieji, atsisakę studijų stipendijos 1 pageidavimais pasirinktoje valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje su studijų stipendija arba atsisakę valstybės finansuojamos studijų vietos 1 pageidavimais pasirinktoje valstybės finansuojamoje studijų vietoje pirmojo etapo metu, antrajame etape nedalyvauja. Jie gali dalyvauti tik papildomame priėmimo etape, papildomai pareiškę norą. Kiti stojantieji, nepasirašę studijų sutarčių po pirmojo etapo, gali dalyvauti antrajame etape, papildomai patvirtinę savo dalyvavimą.

Stojantieji, negavę arba atsisakę siūlymo studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje su studijų stipendija antrojo etapo metu, gali dalyvauti papildomame priėmimo etape, papildomai pareiškę norą.

Papildomame priėmimo etape gali dalyvauti tik tie stojantieji, kurie buvo pateikę prašymą dalyvauti pagrindiniame priėmime.

Studijų stipendijos skyrimas

LAMA BPO po kiekvieno priėmimo etapo sudaro asmenų, pakviestųjų studijuoti pasirinktose valstybės nefinansuojamose studijų vietose su studijų stipendija, sąrašą ir apie tai informuoja asmenis individualiai (el. laišku).

Asmenys, įrašyti į nurodytą sąrašą, per LAMA BPO bendrojo priėmimo tvarkoje nustatytus terminus (daugiau informacijos www.lamabpo.lt) su aukštąja mokykla pasirašo studijų sutartį dėl priėmimo į valstybės nefinansuojamą studijų vietą ir teikia Valstybiniam studijų fondui nustatytos formos prašymą skirti studijų stipendiją. Tuo atveju studijų stipendija įstojusiesiems yra „rezervuojama“. Prašymo forma skelbiama Valstybinio studijų fondo tinklalapyje www.vsf.lt.

Kas negali gauti studijų stipendijos

Studijų stipendijos neturi teisės gauti asmenys:

 • priimti į valstybės finansuojamas studijų vietas;
 • pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą ar doktorantūroje, jeigu daugiau nei pusę tų studijų laikotarpio gavo studijų stipendiją.
 • neturintys teisės užimti valstybės finansuojamų studijų vietų ar gauti studijų kainos kompensacijos (už tuos studijų laikotarpius, už kuriuos gavo studijų stipendiją) pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 72 straipsnio 1 dalį.

Kokie pasirinkimai

Stojant į valstybines aukštąsias mokyklas galima rinktis:

 • valstybės finansuojamą studijų vietą
 • arba valstybės nefinansuojamą studijų vietą su studijų stipendija
 • arba valstybės nefinansuojamą studijų vietą be studijų stipendijos.

Stojant į nevalstybines aukštąsias mokyklas, galima rinktis:

 • valstybės nefinansuojamą studijų vietą su studijų stipendija
 • arba valstybės nefinansuojamą studijų vietą be studijų stipendijos.

Stojantiesiems į valstybinių aukštųjų mokyklų studijų programas svarbu žinoti, kad valstybės finansuojamoje studijų vietoje aukštosioms mokykloms kas vienerius metus ar semestrą peržiūrint studentų rezultatus, studentas netenka valstybės finansavimo, jei jo vidurkis yra daugiau kaip 20 procentų žemesnis už bendrą kurso vidurkį; gaunantysis studijų stipendiją netenka finansavimo, kai jo studijų vidurkis yra žemesnis už kurso vidurkį.

Kada studentas netenka studijų stipendijos

Studijų stipendijos mokėjimas nutraukiamas, jeigu:

 • pasibaigus studijų metams, studento studijų rezultatų vidurkis yra mažesnis negu mokslo ir studijų institucijos atitinkamos studijų programos ir formos to paties kurso studijuojančių studijų rezultatų vidurkis;
 • studentas nutraukia studijas arba yra iš jų pašalinamas.

Jeigu studentas nutraukia studijas arba yra pašalinamas iš mokslo ir studijų institucijos jos nustatyta tvarka, gautos studijų stipendijos jam grąžinti nereikės.

Studentui netekus studijų stipendijos, išėjus akademinių atostogų, pakeitus studijų programą mokslo ir studijų institucija ir studentas privalo per 5 darbo dienas apie tai raštu informuoti Valstybinį studijų fondą. Laiku nepranešus apie vieną iš minimų aplinkybių ar dėl kitų priežasčių permokėtas studijų stipendijų lėšas studentas grąžina Valstybiniam studijų fondui.

Studijų stipendijų finansinės sąlygos

Studijų stipendija kaip ir valstybės finansavimas studijoms skiriama visam studijų laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai studentas jos netenka. Studijų stipendijos dydis metams atitinka norminės vienerių studijų metų studijų kainos dydį. Stipendija bus pervedama į studento nurodytą sąskaitą kas mėnesį lygiomis dalimis. Tuo atveju, jei studentas nurodo savo asmeninę sąskaitą, lėšas studijų kainai ar kainos daliai padengti pats turės pervesti aukštajai mokyklai jos nustatyta tvarka.

Aukštosios mokyklos savarankiškai priima sprendimą dėl to, ar studentas turi padengti skirtumą tarp nustatytos studijų kainos ir norminės studijų kainos. Jeigu aukštosios mokyklos nustatyta tvarka studentas turi padengti skirtumą tarp norminės studijų kainos ir aukštosios mokyklos studijų kainos, tuomet gavęs studijų stipendiją ir ja sumokėjęs studijų kainos dalį, studentas pats padengia aukštosios mokyklos nustatytos ir norminės studijų kainos skirtumą. Šiuo atveju studentas galės gauti valstybės remiamą paskolą. Tais atvejais, kai aukštosios mokyklos nustatyta studijų kaina yra didesnė negu norminė studijų kaina ir studento gautos studijų stipendijos nepakanka padengti visą mokamą studijų kainą, galima gauti valstybės remiamą paskolą likusiai studijų kainos daliai sumokėti. Valstybės remiamas paskolas administruoja Valstybinis studijų fondas (daugiau informacijos www.vsf.lt).

Studijų programos keitimas

Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų studentai, kuriems skirta studijų stipendija, po studijų metų galės keisti tos pačios studijų srities studijų programą toje pačioje ar kitoje aukštojoje mokykloje.

Kita parama

Studijų stipendija skiriama ir mokama neatsižvelgiant į kitas asmens gaunamas pinigines išmokas. Studentui, kuriam skirta studijų stipendija, teisės aktų nustatyta tvarka gali būti skirta ir kita parama (socialinės stipendijos, skatinamosios stipendijos ir kt.)

Studijų stipendijas administruoja ir informaciją apie jas teikia Valstybinis studijų fondas.

Antroji pakopa ir doktorantūra

Kas gali pretenduoti gauti studijų stipendiją Asmenys, pretenduojantys studijuoti antrojoje pakopoje ar doktorantūroje valstybės nefinansuojamose studijų vietose:
 • kai jie pagal stojimo įvertinimą patenka į maksimalų galimą mokslo ir studijų institucijai tenkančių studijų stipendininkų skaičių, tačiau tik tuo atveju, kai jų konkursinis balas dešimtabalėje sistemoje ar konvertuotas į dešimtabalę sistemą mokslo ir studijų institucijos nustatyta tvarka yra ne mažesnis nei 8 balai.
Atranka Atranka vykdoma mokslo ir studijų institucijų nustatyta tvarka pagal stojimo rezultatus.
Studijų stipendijų skyrimas Pasibaigus studentų priėmimui mokslo ir studijų institucija sudaro asmenų, priimtų studijuoti valstybės nefinansuojamose studijų vietose, kurie turi teisę gauti studijų stipendiją, sąrašą. Atrinkti asmenys su mokslo ir studijų institucija pasirašo studijų sutartį dėl priėmimo į valstybės nefinansuojamą studijų vietą ir užpildo Valstybinio studijų fondo direktoriaus nustatytos formos prašymą skirti studijų stipendiją. Prašymo forma skelbiama Valstybinio studijų fondo tinklalapyje www.vsf.lt.

Aktualūs teisės aktai

Aktualios nuorodos