Mokiniams ir studentams

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas

Atnaujinta: 2021 03 18

Dešimtos (gimnazijos II kl.) pabaigoje organizuojami privalomieji lietuvių kalbos (gimtosios ir valstybinės), matematikos ir pasirenkamieji gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai (PUPP). Pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinus lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimus.

Mokiniams, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių, gali būti pritaikoma pasiekimų patikrinimo užduoties forma, vykdymo ir vertinimo instrukcija.

Mokiniai gali būti atleidžiami nuo dalyvavimo pasiekimų patikrinime, jeigu juos rekomenduoja atleisti asmens sveikatos priežiūros įstaigos, gydytojų konsultacinė komisija.
Mokinys nuo dalyvavimo pasiekimų patikrinime mokyklos vadovo įsakymu gali būti atleidžiamas ir kitais atvejais: jeigu dalyvavo tarptautinio mokinių mobilumo (judumo) mainų programoje ar turi teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje ir atvyko mokytis į Lietuvą iš kitos šalies ne anksčiau kaip prieš vienerius metus.

Informacija apie 2021 m. PUPP skelbiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje.