Mokiniams ir studentams

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas

Atnaujinta: 2016 12 29

Dešimtos (gimnazijos II kl.) pabaigoje organizuojami privalomieji lietuvių kalbos (gimtosios ir valstybinės), matematikos ir pasirenkamieji gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai.

Mokiniai pasiekimų patikrinime dalyvauja savo mokykloje. Atvykdami į pasiekimų patikrinimą privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinus lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimus.

Mokiniai su pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiu supažindinami iki vasario 1 d.

Jeigu mokiniai tvarkaraštyje nustatytomis dienomis nedalyvauja pasiekimų patikrinime dėl pateisintos priežasties, mokyklos vadovui leidus, gali dalyvauti per pakartotinį pasiekimų patikrinimą. Pakartotinio pasiekimų patikrinimo konkrečias datas savo įsakymu nustato ir iki birželio 20 dienos sistemoje KELTAS bei Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje paskelbia centro direktorius.

Jeigu mokinys pasiekimų patikrinime nedalyvauja be pateisintos priežasties, jis gali dalyvauti tik kitais metais.
Mokiniams, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių, gali būti pritaikoma pasiekimų patikrinimo užduoties forma, vykdymo ir vertinimo instrukcija.
Mokiniai gali būti atleidžiami nuo dalyvavimo pasiekimų patikrinime, jeigu juos rekomenduoja atleisti asmens sveikatos priežiūros įstaigos, gydytojų konsultacinė komisija.
Mokinys nuo dalyvavimo pasiekimų patikrinime mokyklos vadovo įsakymu gali būti atleidžiamas ir kitais atvejais: jeigu dalyvavo tarptautinio mokinių mobilumo (judumo) mainų programoje ar turi teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje ir atvyko mokytis į Lietuvą iš kitos šalies ne anksčiau kaip prieš vienerius metus.
Išsamiau apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą skelbiama Nacionalinio egzaminų centro interneto puslapyje www.nec.lt.