Mokslas

ES programa „Europos horizontas“

Atnaujinta: 2019 01 31

Europos Komisija 2018-06-08 pateikė pasiūlymą dėl 2021–2027 metų naujos ES mokslinių tyrimų ir inovacijų  programos „Europos horizontas“. Programa skirta moksliniams tyrimams ir inovacijoms remti nuo jų koncepcijos iki pasinaudojimo rinkoje. Būsimajai ES mokslo ir inovacijų programai numatyta rekordinė 100 mlrd. eurų suma.

Švietimo ir mokslo ministerija kviečia Lietuvos mokslininkus, įmones ir kitus suinteresuotus atstovus teikti pastabas ir siūlymus  dėl daugiausia nerimo keliančių „Europos horizontas“ programos nuostatų.
Teikti pastabas dėl būsimosios programos kviečiame el. paštu: europoshorizonas@smm.lt

Pirmasis ES valstybių narių apsikeitimas nuomonėmis dėl būsimos programos vyko 2018 m. liepos 18 d. neformalios ES mokslo ministrų Konkurencingumo tarybos metu. Rengiantis 2018 m. lapkričio 30 d. oficialios ES mokslo ministrų Konkurencingumo tarybos posėdžiui, informacija apie būsimą Europos Horizonto programą buvo pristatyta LR seimo Europos reikalų komiteto posėdyje 2019 m. lapkričio 16 d. Pristatymą galima rasti čia: „ŠMM pristatymas Europos Horizontas ERK 2018 11 16".

2019 m. sausio 24 d. Lietuvos mokslo taryboje vyko konferencija, skirta ES pagrindinei mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrajai programai - „Europos Horizontas: naujos galimybės Lietuvos tyrėjams 2021-2027 m.“. Renginio metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pristatytą informaciją galima rasti čia: „ŠMSM prezentacija 2019 01 24 konferencijoje".

Daugiau informacijos apie Europos Komisijos pasiūlymą:

ES FINANSAVIMAS MOKSLINIAMS TYRIMAMS IR INOVACIJOMS 2021–2027 M.

Investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas – tai investicijos į Europos ateitį. Tai padeda mums konkuruoti pasauliniu mastu ir išsaugoti mūsų unikalų socialinį modelį. Tai pagerina kasdienį milijonų žmonių gyvenimą čia, Europoje, ir visame pasaulyje, padedant išspręsti kai kuriuos iš mūsų didžiausių visuomenės uždavinių.

Remdamasi ankstesnių ES pavyzdinių mokslinių tyrimų ir inovacijų programų pasiekimais ir sėkme, Komisija siūlo 100 mlrd. eurų biudžetą 2021–2027 m. programai „Europos horizontas“ bei Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programai.


PAGRINDINIAI PROGRAMOS „EUROPOS HORIZONTAS“ ASPEKTAI

Programa „Europos horizontas“ siūloma kaip pati ambicingiausia kada nors pasiūlyta mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa. Ja ir toliau bus siekiama skatinti Europos mokslines kompetencijas bendradarbiaujant su Europos mokslo taryba ir „Marie Skłodowska-Curie“ programa (stažuotės ir mainų programos) ir gauti Jungtinio tyrimų centro mokslines rekomendacijas, techninę paramą bei specializuotus mokslinius tyrimus. Tai skatins siekti naujų užmojų ir padidins ES finansavimo poveikį moksliniams tyrimams, ekonomikai bei visuomenei.

ES mokslo ir technologijų stiprinimas dėl didesnių investicijų į aukštos kvalifikacijos žmones ir pažangiausius mokslinius tyrimus.

ES pramonės konkurencingumo ir naujovių diegimo skatinimas, ypač palaikant rinką kuriančias proveržio inovacijas, bendradarbiaujant su Europos inovacijų taryba bei Europos inovacijų ir technologijų institutu.

ES strateginių prioritetų nustatymas, pvz., Paryžiaus susitarimas dėl klimato kaitos ir pasaulinių problemų, kurios turi įtakos mūsų kasdienio gyvenimo kokybei, sprendimas.


KAS NAUJA?

Pažangių inovacijų rėmimas

Europos inovacijų taryba

Didesnio poveikio sukūrimas per orientaciją į misiją ir piliečių dalyvavimą

ES masto mokslinių tyrimų ir inovacijų misijos

Atvirumo stiprinimas

„Atviro mokslo“ politika

Finansavimo aplinkos racionalizavimas

Naujas požiūris į partnerystę

Administracinės naštos sumažinimas

Supaprastintos taisyklės

Europos inovacijų taryba: „vieno langelio“ principu perspektyviausias idėjas perkelti iš laboratorijos į realų pasaulį ir remti pažangiausius startuolius bei įmones plėtojant jų idėjas. Tai bus tiesioginė parama novatoriams vykdant dvi pagrindines finansavimo priemones: viena skirta ankstyvosioms stadijoms, kita – vystymuisi ir įsitvirtinimui rinkoje.

ES masto mokslinių tyrimų ir inovacijų misijos: ambicingi ir drąsūs tikslai spręsti problemas, kurie turi įtakos mūsų kasdieniam gyvenimui. Pavyzdžiai gali būti įvairūs: kova su vėžiu, švarus transportas ar vandenynai be plastiko. Projektai bus kuriami kartu su piliečiais, suinteresuotosiomis šalimis, Europos Parlamentu ir valstybėmis narėmis.

Atviras mokslas“ taps programos „Europos horizontas“ veikimo būdu (modus operandi). Tai peržengs programos „Horizontas 2020“ atvirosios prieigos politiką ir pareikalaus laisvos prieigos prie leidinių (publikacijų), duomenų ir mokslinių  tyrimų duomenų valdymo planų.

Naujos kartos Europos partnerystės: programa „Europos horizontas“ supaprastins daugelį partnerysčių, kurias ES bendrai organizuoja ir finansuoja kartu su tokiais partneriais kaip pramonė, pilietinė visuomenė ir finansavimo fondai.

Supaprastintos taisyklės: tai padidins teisinį tikrumą ir sumažins administracinę naštą paramos gavėjams bei programos administratoriams.

 

DIDESNIAM POVEIKIUI SUKURTA PROGRAMA

Siūlomame 100 mlrd. eurų biudžete 2021–2027 m. laikotarpiui yra numatyti 97,6 mlrd. eurų programai „Europos horizontas“ (iš kurių 3,5 mlrd. eurų bus skirti „InvestEU“ fondui) ir 2,4 mlrd. eurų Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programai. Dėl „InvestEU“ fondo inovacijų finansavimo linijos bus galima naudotis paskolomis, garantijomis, akcijomis ir kitomis rinkos priemonėmis siekiant sutelkti viešąsias ir privačias investicijas į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Euratomo programa, kuri finansuoja mokslinius tyrimus ir mokymus apie branduolinę saugą, saugumą ir apsaugą nuo spinduliuotės, daugiau dėmesio skirs branduolinių technologijų naudojimui kitiems tikslams, pvz., sveikatos priežiūrai ir medicinos įrangai. Būsima Euratomo programa taip pat rems branduolinių mokslinių tyrimų mokslininkų mobilumą pagal „Marie Skłodowska-Curie“ programą.

Naujosios programos pagrindą sudarys šios trys dalys:

Pirma dalis

„Atviras mokslas“

Antra dalis

„Pasauliniai iššūkiai ir pramonės konkurencingumas“

Trečia dalis

„Atviros inovacijos“

Europos mokslo taryba

 

 

 

 

Grupės:

 • •Sveikata
 • •Įtrauki ir saugi visuomenė
 • •Skaitmeninės technologijos ir pramonė
 • •Klimatas, energija ir mobilumas
 • •Maisto ir gamtos ištekliai

Europos inovacijų taryba

„Marie Skłodowska-Curie“ programa

Europos inovacijų ekosistemos

Infrastruktūra

Jungtinis tyrimų centras

Europos inovacijų ir technologijų institutas

Europos mokslinių tyrimų erdvės stiprinimas

Dalijimasis kompetencija

Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemos pertvarkymas bei stiprinimas

       

 

 • Atviro mokslodalis (25,8 mlrd. eurų) apima tyrėjų pačių inicijuotus mokslinius tyrimus, remiant juos Europos mokslo tarybos priemonių lėšomis (16,6 mlrd. eurų), tyrėjų stažuotes ir mainų projektus, remiant „Marie Skłodowska-Curie“ priemonių lėšomis (6,8 mlrd. eurų) ir investuoja į pasaulinio lygio mokslinių tyrimų infrastruktūrą.
 • Pasaulinių iššūkių ir pramonės konkurencingumodalis (52,7 mlrd. eurų) skirta finansuoti su visuomenės iššūkiais susijusius mokslinius tyrimus, stiprinti technologinius bei pramoninius pajėgumus ir nustatyti Europos Sąjungai svarbias misijas sprendžiant mums labiausiai rūpimas problemas. Ši dalis taip pat apima Jungtinio tyrimų centro veiklą (2,2 mlrd. eurų), kuris remia ES ir šalies sprendimus priimančius asmenis, turinčius nepriklausomų mokslinių įrodymų ir techninį palaikymą.
 • Įgyvendinant „Atvirų inovacijųdalį (13,5 mlrd. eurų) siekiama, kad Europa taptų inovacijas kuriančios rinkos lydere bendradarbiaujant su Europos inovacijų taryba (10 mlrd. eurų). Tai padės plėtoti bendrą Europos inovacijų erdvę, įskaitant tolesnį Europos inovacijų ir technologijų instituto stiprinimą skatinant verslo, mokslinių tyrimų, aukštojo mokslo bei verslumo integravimą (3 mlrd. eurų).


Programa „Europos horizontas“ dvigubai padidins „dalijimosi geriausia patirtimi“ paramą ES valstybėms narėms, siekiančioms kuo geriau išnaudoti šalies mokslinių tyrimų ir inovacijų potencialą.


SUPAPRASTINTOS TAISYKLĖS, MAŽIAU POPIERIZMO PARAMOS GAVĖJAMS

 • Toliau galiojantis vieno taisyklių rinkinio principas su tolesniais patobulinimais
 • Stabilios finansavimo normos
 • Papildomas finansavimo modelio supaprastinimas
 • Tam tikrais atvejais didesnis supaprastintų dotacijų formų naudojimas (įskaitant vienkartines išmokas)
 • Didesnė mokslinių tyrimų sklaida ir panaudojimas


DIDESNĖ NAUDA DĖL BENDRADARBIAVIMO SU KITOMIS ES PROGRAMOMIS

Programa „Europos horizontas“ bei Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programa skatins veiksmingą sinergiją su kitomis ateityje įgyvendinamomis ES programomis bei strategijomis, siekiant skatinti spartesnį informacijos platinimą nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis bei mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatų panaudojimą, įskaitant:

 • ES Sanglaudos politiką, kuri vaidina svarbų vaidmenį ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo srityje, sutelkdama dėmesį į inovacijas ir „Sumanios specializacijos“ strategijas. Dėl Europos Komisijos suteikto Kokybės ženklo (angl. „Seal of Excellence“) sėkmingai vertinami projektai pagal programą „Europos horizontas“, kuri bus finansuojama regioniniu lygiu Europos struktūrinių ir investicinių fondų lėšomis.
 • Naująjį Europos gynybos fondą (13 mlrd. eurų, iš kurių 4,1 mlrd. eurų bus skirta su gynyba susijusiems tyrimams), kuris padidins Europos pajėgumą saugoti ir ginti savo piliečius. Tai suteiks ES finansuojamas dotacijas bendradarbiavimo projektams, sprendžiantiems gynybai ir saugumui kylančias grėsmes ir technologines spragas ir mažinantiems technologinius skirtumus.
 • ITER, tarptautinį branduolių sintezės energijos projektą (6,1 mlrd. eurų), novatorišką ilgalaikį projektą, skirtą statyti ir eksploatuoti reaktorių, siekiant išbandyti sintezės kaip energijos šaltinio galimybes.
 • Skaitmeninės Europos programą (9,2 mlrd. eurų), kuri padidins pagrindines investicijas į itin našaus skaičiavimo infrastruktūrą, dirbtinį intelektą, kibernetinį saugumą ir skaitmeninius įgūdžius.
 • Europos infrastruktūros tinklų priemonę (3 mlrd. eurų), kuria bus remiama bendroji skaitmeninė rinka, siūlant pagrindinius pajėgumus, kurie gali būti pakartotinai panaudojami bet kuriame Europos projekte, siekiant palengvinti skaitmeninių viešųjų paslaugų tiekimą skirtingose šalyse ir sektoriuose.

 

Daugiau informacijos  https://ec.europa.eu/commission/publications/research-and-innovation-including-horizon-europe-iter-and-euratom-legal-texts-and-factsheets_en

Programos „Europos horizontas“ dokumentai