Mokslas

ES programa „Europos horizontas“

Atnaujinta: 2020 12 01

Europos Komisija 2018 m. birželio 7 d. pateikė pasiūlymą dėl 2021–2027 metų naujos ES mokslinių tyrimų ir inovacijų  programos „Europos horizontas“. Programa skirta moksliniams tyrimams ir inovacijoms remti pradedant nuo koncepcijos iki panaudojimo rinkoje. Būsimajai ES mokslo ir inovacijų programai numatyta 100 mlrd. eurų suma.

Daugiau informacijos apie Europos Komisijos pasiūlymą.

Pirmasis ES valstybių narių apsikeitimas nuomonėmis dėl būsimos programos vyko 2018 m. liepos 18 d. neformalios ES mokslo ministrų Konkurencingumo tarybos metu. Rengiantis 2018 m. lapkričio 30 d. oficialios ES mokslo ministrų Konkurencingumo tarybos posėdžiui, informacija apie būsimą „Europos horizontas“ programą buvo pristatyta Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto posėdyje 2018 m. lapkričio 16 d. Pristatymą galima rasti čia: „ŠMM pristatymas Europos horizontas ERK 2018 11 16".

2019 m. sausio 24 d. Lietuvos mokslo taryboje vyko konferencija, skirta ES pagrindinei mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrajai programai – „Europos horizontas: naujos galimybės Lietuvos tyrėjams 2021-2027 m.“. Renginio metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pristatytą informaciją galima rasti čia: „ŠMSM prezentacija 2019 01 24 konferencijoje".

2019 m. kovo 20 d. Europos Parlamentas ir Taryba pasiekė laikiną bendrą susitarimą dėl programos „Europos horizontas“.

2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamentas patvirtino laikinąjį susitarimą.

Europos Komisijos prezentacija apie programą „Europos horizontas“

 

2019 m. vasarą Europos Komisija pakvietė visus suinteresuotuosius dalyvauti apklausoje, siekiant parengti pirmąjį „Europos horizonto“ strateginį planą.

Buvo surinktos daugiau nei 7000 respondentų nuomonės ir idėjos atliekant internetines apklausas. Beveik 4000 dalyvių dalyvavo nuodugniose diskusijose pirmosiose Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų dienose, kurios vyko Briuselyje 2019 m. rugsėjo 24–26 d.

Bendro projektavimo proceso rezultatai apibendrinti dokumente „Orientacijos į pirmąjį strateginį „Europos horizontas“ planą

2019 m. lapkričio 6 d. Lietuvos mokslų akademijos Mažojoje konferencijų salėje Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Europos Komisija surengė seminarą, kurio metu pristatytos būsimosios 2021–2027 m. ES mokslo ir inovacijų programos „Europos horizontas“ naujovės. Renginio metu susirinkę dalyviai diskutavo, kaip galima tobulinti ES inovacijų ir mokslo finansavimą, kad jis veiktų kuo efektyviau – skatintų inovacijas, spręstų globalius iššūkius, keltų ES šalių konkurencingumą, didintų mokslo ir verslo bendradarbiavimą, kaip būtų galima kuo labiau supaprastinti procedūras, kad finansavimas pasiektų savo tikslą duoti ekonominę ir socialinę grąžą.

2020 m. Europos Komisija kvietė visus dalyvauti konsultacijose dėl pirmojo programos „Europos horizontas“ strateginio plano. Konsultacijos baigtos 2020 m. rugsėjo 18 d.

Tikimasi, kad gauta informacija padės įgyvendinti programą „Europos horizontas“, ypač antrąją programos veiklos sritį „Pasauliniai uždaviniai ir Europos pramonės konkurencingumas“.

2020 m. spalio 29 d. įvyko Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuojama nuotolinė konferencija „Mokslas visuomenei: galimybės ir iššūkiai“, kurios II dalyje „Europos misijos. Lietuvos visuomenės ir tyrėjų vaidmuo Europos misijų įgyvendinime 2021-2027“ misijų valdybų nariai pristatė Europos misijas, o konferencijos dalyviai diskutavo, kaip Lietuva galėtų užtikrinti geresnį dialogą tarp mokslininkų ir visuomenės siekiant į misijas orientuotos kryptingos veiklos.

 

ES FINANSAVIMAS MOKSLINIAMS TYRIMAMS IR INOVACIJOMS 2021–2027 M.

 

Investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas – tai investicijos į Europos ateitį. Tai padeda mums konkuruoti pasauliniu mastu ir išsaugoti mūsų unikalų socialinį modelį. Tai pagerina kasdienį milijonų žmonių gyvenimą čia, Europoje, ir visame pasaulyje, padedant išspręsti kai kuriuos iš mūsų didžiausių visuomenės uždavinių.


PAGRINDINIAI PROGRAMOS „EUROPOS HORIZONTAS“ ASPEKTAI

Programa „Europos horizontas“ siūloma kaip pati ambicingiausia kada nors pasiūlyta mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa. Ja ir toliau bus siekiama skatinti Europos mokslines kompetencijas bendradarbiaujant su Europos mokslo taryba ir „Marie Skłodowska-Curie“ programa (stažuotės ir mainų programos) ir gauti Jungtinio tyrimų centro mokslines rekomendacijas, techninę paramą bei specializuotus mokslinius tyrimus. Tai skatins siekti naujų užmojų ir padidins ES finansavimo poveikį moksliniams tyrimams, ekonomikai bei visuomenei.

ES mokslo ir technologijų stiprinimas dėl didesnių investicijų į aukštos kvalifikacijos žmones ir pažangiausius mokslinius tyrimus.

ES pramonės konkurencingumo ir naujovių diegimo skatinimas, ypač palaikant rinką kuriančias proveržio inovacijas, bendradarbiaujant su Europos inovacijų taryba bei Europos inovacijų ir technologijų institutu.

ES strateginių prioritetų nustatymas, pvz., Paryžiaus susitarimas dėl klimato kaitos ir pasaulinių problemų, kurios turi įtakos mūsų kasdienio gyvenimo kokybei, sprendimas.

 

Patirtis                                                                     Pagrindinės naujovės

atlikus programos „Horizontas 2020“                       numatytos programoje

laikotarpio vidurio vertinimą                                     „Europos horizontas“

 

Parama proveržio inovacijoms

Europos inovacijų taryba

Poveikio didinimas orientuojantis į misijas ir įtraukiant piliečius

ES masto mokslinių tyrimų ir inovacijų misijos

Atvirumo didinimas

Atvirojo mokslo politika

Finansavimo pasiūlos racionalizavimas

Naujas požiūris į partnerystę

Skatinimas dalyvauti

Kompetencijos sklaida

Aktyvesnis tarptautinis bendradarbiavimas

Daugiau galimybių prisijungti prie programos

Europos inovacijų taryba: kuriama „vieno langelio“ principu siekiant perspektyviausias idėjas perkelti iš laboratorijos į realų pasaulį ir remti pažangiausius startuolius bei įmones plėtojant jų idėjas. Tai bus tiesioginė parama novatoriams vykdant dvi pagrindines finansavimo priemones: viena skirta ankstyvosioms stadijoms, kita – vystymuisi ir įsitvirtinimui rinkoje.

ES masto mokslinių tyrimų ir inovacijų misijos: ambicingi ir drąsūs tikslai spręsti problemas, kurie turi įtakos mūsų kasdieniam gyvenimui. Pavyzdžiai gali būti įvairūs: kova su vėžiu, švarus transportas ar vandenynai be plastiko. Projektai bus kuriami kartu su piliečiais, suinteresuotosiomis šalimis, Europos Parlamentu ir valstybėmis narėmis.

Daugiau informacijos apie misijas

„Atvirasis mokslas“ taps programos „Europos horizontas“ veikimo būdu (modus operandi). Tai peržengs programos „Horizontas 2020“ atvirosios prieigos politiką ir pareikalaus laisvos prieigos prie leidinių (publikacijų), duomenų ir mokslinių  tyrimų duomenų valdymo planų.

Naujas požiūris į Europos partnerystes: programa „Europos horizontas“ supaprastins daugelį partnerysčių, kurias ES bendrai organizuoja ir finansuoja kartu su tokiais partneriais kaip pramonė, pilietinė visuomenė ir finansavimo fondai.

Daugiau informacijos apie Europos partnerystes

Tarptautinis bendradarbiavimas: kartu sprendžiami pasauliniai visuomenės uždaviniai; sutelkiami gabiausi pasaulio specialistai, kompetencija ir ištekliai; didinama novatoriškų sprendimų pasiūla ir paklausa. 

Kompetencijos sklaida: skatinti dalyvauti, sudaryti sąlygas sklandžiau bendradarbiauti, padėti mažinti mokslinių tyrimų ir inovacijų atotrūkį.

DIDESNIAM POVEIKIUI SUKURTA PROGRAMA

Pasiūlytame 100 mlrd. eurų biudžete 2021–2027 m. laikotarpiui buvo numatyta 97,6 mlrd. eurų programai „Europos horizontas“ (iš kurių 3,5 mlrd. eurų bus skirti „InvestEU“ fondui) ir 2,4 mlrd. eurų Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programai. Dėl „InvestEU“ fondo inovacijų finansavimo linijos bus galima naudotis paskolomis, garantijomis, akcijomis ir kitomis rinkos priemonėmis siekiant sutelkti viešąsias ir privačias investicijas į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Euratomo programa, kuri finansuoja mokslinius tyrimus ir mokymus apie branduolinę saugą, saugumą ir apsaugą nuo spinduliuotės, daugiau dėmesio skirs branduolinių technologijų naudojimui kitiems tikslams, pvz., sveikatos priežiūrai ir medicinos įrangai. Būsima Euratomo programa taip pat rems branduolinių mokslinių tyrimų mokslininkų mobilumą pagal „Marie Skłodowska-Curie“ programą.

Naujosios programos pagrindą sudarys šios dalys:

 

 • „Pažangus mokslas“ dalis (25,8 mlrd. eurų) apima tyrėjų pačių inicijuotus mokslinius tyrimus, remiant juos Europos mokslo tarybos priemonių lėšomis (16,6 mlrd. eurų), tyrėjų stažuotes ir mainų projektus, remiant „Marie Skłodowska-Curie“ priemonių lėšomis (6,8 mlrd. eurų) ir investuoja į pasaulinio lygio mokslinių tyrimų infrastruktūrą.
 • „Pasaulinių uždavinių ir pramonės konkurencingumo“ dalis (52,7 mlrd. eurų) skirta finansuoti su visuomenės iššūkiais susijusius mokslinius tyrimus, stiprinti technologinius bei pramoninius pajėgumus ir nustatyti Europos Sąjungai svarbias misijas sprendžiant mums labiausiai rūpimas problemas. Ši dalis taip pat apima Jungtinio tyrimų centro veiklą (2,2 mlrd. eurų), kuris remia ES ir šalies sprendimus priimančius asmenis, turinčius nepriklausomų mokslinių įrodymų ir techninį palaikymą.
 • Įgyvendinant „Novatoriška Europa“ dalį (13,5 mlrd. eurų) siekiama, kad Europa taptų inovacijas kuriančios rinkos lydere bendradarbiaujant su Europos inovacijų taryba (10 mlrd. eurų). Tai padės plėtoti bendrą Europos inovacijų erdvę, įskaitant tolesnį Europos inovacijų ir technologijų instituto stiprinimą skatinant verslo, mokslinių tyrimų, aukštojo mokslo bei verslumo integravimą (3 mlrd. eurų).

Programa „Europos horizontas“ dvigubai padidins „dalijimosi geriausia patirtimi“ paramą ES valstybėms narėms, siekiančioms kuo geriau išnaudoti šalies mokslinių tyrimų ir inovacijų potencialą.


SUPAPRASTINTOS TAISYKLĖS, MAŽIAU POPIERIZMO PARAMOS GAVĖJAMS

 • Toliau galiojantis vieno taisyklių rinkinio principas su tolesniais patobulinimais
 • Stabilios finansavimo normos
 • Papildomas finansavimo modelio supaprastinimas
 • Tam tikrais atvejais didesnis supaprastintų dotacijų formų naudojimas (įskaitant vienkartines išmokas)
 • Didesnė mokslinių tyrimų sklaida ir panaudojimas

Daugiau informacijos apie dalyvavimą „Europos horizonte“


DIDESNĖ NAUDA DĖL BENDRADARBIAVIMO SU KITOMIS ES PROGRAMOMIS

Programa „Europos horizontas“ bei Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo programa skatins veiksmingą sinergiją su kitomis ateityje įgyvendinamomis ES programomis bei strategijomis, siekiant skatinti spartesnį informacijos platinimą nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis bei mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatų panaudojimą, įskaitant:

 • ES Sanglaudos politiką, kuri vaidina svarbų vaidmenį ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo srityje, sutelkdama dėmesį į inovacijas ir „Sumanios specializacijos“ strategijas. Dėl Europos Komisijos suteikto Kokybės ženklo (angl. Seal of Excellence) sėkmingai vertinami projektai pagal programą „Europos horizontas“, kuri bus finansuojama regioniniu lygiu Europos struktūrinių ir investicinių fondų lėšomis.
 • Naująjį Europos gynybos fondą (13 mlrd. eurų, iš kurių 4,1 mlrd. eurų bus skirta su gynyba susijusiems tyrimams), kuris padidins Europos pajėgumą saugoti ir ginti savo piliečius. Tai suteiks ES finansuojamas dotacijas bendradarbiavimo projektams, sprendžiantiems gynybai ir saugumui kylančias grėsmes ir technologines spragas ir mažinantiems technologinius skirtumus.
 • ITER, tarptautinį branduolių sintezės energijos projektą (6,1 mlrd. eurų), novatorišką ilgalaikį projektą, skirtą statyti ir eksploatuoti reaktorių, siekiant išbandyti sintezės kaip energijos šaltinio galimybes.
 • Skaitmeninės Europos programą (9,2 mlrd. eurų), kuri padidins pagrindines investicijas į itin našaus skaičiavimo infrastruktūrą, dirbtinį intelektą, kibernetinį saugumą ir skaitmeninius įgūdžius.
 • Europos infrastruktūros tinklų priemonę (3 mlrd. eurų), kuria bus remiama bendroji skaitmeninė rinka, siūlant pagrindinius pajėgumus, kurie gali būti pakartotinai panaudojami bet kuriame Europos projekte, siekiant palengvinti skaitmeninių viešųjų paslaugų tiekimą skirtingose šalyse ir sektoriuose.

 . 

Kita informacija:

Programos „Europos horizontas“ dokumentai https://www.smm.lt/web/lt/mokslas/europos-horizontas/dokumentai

Teisiniai dokumentai ir faktai https://ec.europa.eu/commission/publications/research-and-innovation-including-horizon-europe-iter-and-euratom-legal-texts-and-factsheets_en