Mokslas

Mokestinės MTEP lengvatos

Atnaujinta: 2021 07 02

Pagalba nustatant MTEP veiklas

Rekomenduojamas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašas skirtas palengvinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) išlaidų apskaitą. Šis aprašas gali būti taikomas planuojant, finansuojant, skatinant bei vertinant MTEP veiklas. Jame išdėstomi mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapai: nuo idėjos, kilusios iš mokslinio tyrimo atrastų žinių, iki naujo produkto, paslaugos ar meno objekto sukūrimo ir pateikimo rinkai. Tokia klasifikacija mokslo, verslo atstovams ir visuomenei padeda įsivertinti, ar vykdomos veiklos yra priskirtinos MTEP, o valstybės institucijos turi galimybę įsivertinti, ar deklaruota veikla tikrai yra paremta moksliniais tyrimais. Įmonėms ši klasifikacija padeda priskirti sąnaudas MTEP ir aktyviau naudotis Pelno mokesčio įstatymo 17¹ str. nustatyta lengvata.

Kilus neaiškumams, ar įmonės veikla gali būti priskiriama MTEP, yra numatoma galimybė kreiptis į ekspertus. Ekspertines išvadas teikia Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

Daugiau informacijos:

Pelno mokesčio lengvatos investuojant į MTEP

  1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 17¹ straipsniu, apskaičiuojant pelno mokestį, sąnaudos, patirtos MTEP, tris kartus atskaitomos iš pajamų tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį patiriamos. Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, sąnaudų, priskiriamų MTEP darbų sąnaudoms, pripažinimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl sąnaudų priskyrimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudoms tvarkos aprašo patvirtinimo“.
  2. MTEP veikloje naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudos iš pajamų atskaitomos Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 18 straipsnyje nustatyta tvarka. MTEP veikloje naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudas iš pajamų galima atskaityti apskaičiuojant pelno mokestį, MTEP darbų sąnaudos atskaitomos iš pajamų tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį faktiškai patiriamos. Nebaigto nudėvėti (ar amortizuoti) naudojamo ilgalaikio turto, kuris naudojamas MTEP veikloje, nusidėvėjimą (ar amortizaciją) galima skaičiuoti pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje nustatytus MTEP veikloje naudojamam ilgalaikiam turtui nustatytus normatyvus.
  3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 46¹ straipsniu, įmonė, vykdanti investicinį projektą – atliekanti investicijas į ilgalaikį turtą, skirtą naujų,                papildomų produktų gamybai ar paslaugų teikimui arba gamybos (ar paslaugų teikimo) pajėgumams didinti, arba naujam gamybos (ar paslaugų teikimo) procesui įdiegti,         arba esamo proceso (jo dalies) esminiam pakeitimui, taip pat tarptautiniais išradimų patentais apsaugotoms technologijoms įdiegti, gali sumažinti už mokestinį laikotarpį           apskaičiuotą apmokestinamąjį pelną iki 50 procentų.

Daugiau informacijos: