Mokslas

Moksliniai tyrimai

Atnaujinta: 2021 10 21
Konkursinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos 

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programinį konkursinį finansavimą administruoja Lietuvos mokslo taryba.

https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/valstybes-uzsakomieji-tyrimai/2206

Ilgalaikės institucinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos

Ilgalaikės institucinės MTEP programos paskirtis – užtikrinti nuoseklius, planingus, kryptingus, turinčius ilgalaikį poveikį ir būtinus valstybės ir visuomenės aktualioms problemoms spręsti MTEP darbus, kuriems reikalingos kolektyvinės tyrėjų pastangos ir kuriuos vykdo viena institucija).

Valstybiniai mokslinių tyrimų institutai nuo 2012 m. vykdo ilgalaikes institucines programas, kurios rengiamos vadovaujantis Ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės  plėtros programų inicijavimo, tvirtinimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu švietimo ir mokslo ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-153 .

Daugiau informacijos:

Mokslo ir meno krypčių klasifikatoriai

Mokslo ir meno krypčių klasifikatoriai patvirtinti Švietimo, mokslo ir sporto ministras 2019 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl mokslo krypčių ir meno krypčių klasifikatorių patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/010f04102a1211e9b66f85227a03f7a3/asr

 

Mokslo ir studijų institucijų MTEP ir meno veiklos vertinimas

Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentas nustato kasmet vykdomo Lietuvos universitetų ir mokslinių tyrimų institutų (toliau – Institucijos), mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) ir meno veiklos vertinimo eigą, jo metu nagrinėjamus duomenis ir jo rezultatus.

Daugiau informacijos:
 
  • Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/69270ef0a8d411e78a4c904b1afa0332/asr