Mokslo ir verslo bendradarbiavimas

Žinių ir technologijų perdavimas ir MTEP rezultatų komercinimas

KOMPETENCIJOS CENTRŲ BEI INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMO CENTRŲ VEIKLOS SKATINIMAS 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija finansuoja priemonę „Kompetencijos centrų ir Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“, kuria siekiama skatinti mokslo ir studijų institucijas vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas, turinčias komercinį potencialą. Iki 2018 m. pradžios paskelbti dveji kvietimai teikti paraiškas ir įvykdyti konkursai, kuriuos laimėjo 9 universitetai ir mokslinių tyrimų institutai. 2019 m. pagal priemonę vykdoma 18 projektų, jiems skirta beveik 13 mln. Eur. Priemonė įgyvendinama pagal dvi skirtingas veiklas:
  • Priemonės veikla, skirta Kompetencijos centrams skatinti
Priemonės veikla „Kompetencijos centrų veiklos skatinimas“ yra skirta mokslo ir studijų institucijose formuotis tarpdisciplininiams kompetencijų centrams, kurie vykdytų eksperimentinės plėtros veiklas. Šia veikla suteikiama  parama tyrėjų ir studentų grupėms, siekiančioms išbandyti MTEP grįstas, komercinį potencialą turinčias idėjas. Tokiu būdu stiprinama žinių ir technologijų perdavimo bei mokslo rezultatų komercinimo skatinimo grandis. Nuo 2018 m. vidurio pradėti vykdyti 9 mokslo ir studijų institucijų projektai. Priemonę administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra.  Projektams skirta parama  siekia 7,2 mln. Eur.
  • Priemonės veikla, skirta Inovacijų ir technologijų perdavimo centrams skatinti
Priemonės veikla „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ yra skirta stiprinti tuos mokslo ir studijų institucijų padalinius, kurie koordinuoja mokslinių tyrimų vadybos, mokslo ir verslo bendradarbiavimo, žinių perdavimo ir intelektinės nuosavybės klausimus.  Šia veikla suteikiama parama padalinio funkcijas atliekančiam personalui išlaikyti, konsultavimo veiksmams vykdyti, kvalifikacijai tobulinti ir pan. Nuo 2017 m. pabaigos pradėti vykdyti 9 projektai. Priemonę administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra. Projektams skirta parama – apie 5,7 mln. Eur.
Daugiau informacijos apie priemonę ir vykdomus projektus rasite čia

TECHNOLOGINĖS PLĖTROS PROJEKTŲ FINANSAVIMO PRIEMONĖ

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) parengė Technologinės plėtros projektų finansavimo priemonę.
 
Šios priemonės tikslas – mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimas mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų pagrindu. Tikimasi, kad ši priemonė padės mokslui ir verslui kurti naujus prototipus panaudojant žinias, kurios sukurtos mokslo ir studijų institucijose intelektinės veiklos metu. Siekiama, kad naujos žinios, metodai, technologijos galėtų būti sėkmingai pritaikyti verslo poreikiams.
 
Technologinės plėtros projektus turi koordinuoti mokslo ir studijų institucija, o projektams įgyvendinti gali būti pasitelkti partneriai iš verslo – mažos ir vidutinės įmonės. Inovacijos skatinamos kurti įvairiose technologijų srityse. 
 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija tęsia iniciatyvą skatinti mokslo institucijose sukurtų mokslinių tyrimų rezultatų komercinimą bei siekia kuo daugiau į projektus įtraukti jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų.
 
Daugiau informacijos apie priemonę galima rasti: 
 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS REZULTATŲ KOMERCINIMO PRIEMONĖ

2012 m. Švietmo ir mokslo ministerija parengė Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų komercinimo priemonę, kurios įgyvendinimą administravo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra. Priemonė buvo skirta skatinti studentus, tyrėjus ir mokslininkus kurti aukštųjų technologijų įmones ir siekti, kad universitetuose sukauptos žinios virstų technologijomis ir produktais. Iš viso 2012-2016 m. buvo paremtos 48 naujos mokslui imlios įmonės.

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ veikla „MTEP rezultatų komercinimas“ skirta remti mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų, dirbančių ir (arba) studijuojančių mokslo ir studijų institucijose, idėjų komercinimą, besikuriančias atžalines įmones.

Skatinant mokslo ir studijų institucijų atžalinių įmonių kūrimą ir MTEP rezultatų komercinimą, iš viso 2017–2020 m. buvo paskelbti 5 kvietimai teikti paraiškas finansuoti atžalinių įmonių veiklos projektus, kurių bendras finansavimas – 8,79 mln. Eur. Iš viso per visus kvietimus paraiškų gauta 146, pasirašytų sutarčių – 92.


MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS PROJEKTAI, SKIRTI KRAŠTO APSAUGOS POREIKIAMS
 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Krašto apsaugos ministerija ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra skatina mokslo ir studijų institucijas bei įmones dalyvauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektuose, skirtuose krašto apsaugos poreikiams.  Tam tikslui sukurta priemonė (vykdoma nuo 2015 m.)  finansuojama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Krašto apsaugos ministerijos lėšomis.  Priemonės projektai atrenkami konkursiniu būdu ir įgyvendinami kvietimų sąlygose numatomais etapais. 
 
Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų, skirtų krašto apsaugos poreikiams, konkursinio finansavimo tvarkos aprašas čia