MTEP infrastruktūra

Integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai – slėniai

Atnaujinta: 2014 05 22

Slėniai

Slėnių kūrimo ir plėtros koncepcija

2014 m. balandžio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė atnaujino Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepciją, siekdama sąsajų su sumanios specializacijos procesu.

Koncepcijos uždaviniai:

  1. Sudaryti sąlygas kurti aukščiausiojo lygio moksliniais tyrimais pagrįstas naujas žinias – stiprinti ir telkti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) intelektinį potencialą, skatinti mokslininkų ir kitų tyrėjų bendradarbiavimą nacionaliniu ir tarptautiniu mastu;
  2. Skatinti mokslui imlių ūkio sektorių plėtrą, naujų inovatyvių produktų kūrimą ir komercinimą – sudaryti sąlygas mokslui ir verslui efektyviai bendradarbiauti MTEP ir inovacijų srityje, plėtoti technologijų kūrimo ir perdavimo veiklą;
  3. Telkti ir atnaujinti MTEP, inovacijų, studijų ir mokslui imlaus verslo infrastruktūrą, sudaryti sąlygas efektyviai ją naudoti.

Šie Koncepcijos uždaviniai įgyvendinami vykdant integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) plėtros programas ir atsižvelgiant į prioritetinių MTEP ir inovacijų raidos krypčių plėtrą. Pastarasis procesas yra sąlygotas naujo Europos Sąjungos (ES) finansinio programavimo etapo (2014-2020) ex-ante sąlygos – visos ES narės įsipareigojo parengti Pažangios specializacijos strategijas, kuriose kiekviena numatys savo šalies MTEP bei inovacijų raidos kryptis ir prioritetus.Koncepcijoje numatyta Prioritetinių MTEP ir inovacijų raidos krypčių įgyvendinimo programa taps pagrindu bendradarbiavimui tarp atskirų suinteresuotų institucijų, prisidedančių prie MTEP ir inovacijų plėtros, ir jų priemonių, skirtų MTEP ir inovacijoms, koordinavimui.

Prioritetinės kryptys bus plėtojamos įgyvendinant didelės apimties mokslo ir studijų institucijų ir verslo subjektų inicijuojamus jungtinius projektus, finansuojamus skirtingų ministerijų priklausomai nuo plėtojamos srities.

Slėnių programos

  1. Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Saulėtekis“ programa
  2. Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Santara“ programa
  3. Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Santaka“ programa
  4. Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ programa
  5. Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai programa

1. „Saulėtekio“ slėnis

Slėnio vieta Saulėtekio alėja, Vilnius
Iniciatoriai Vilniaus universitetas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Fizinių ir technologijos mokslų centras
VšĮ „Saulėtekio slėnis“
Partneriai VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas
Lazerių ir šviesos mokslų technologijų asociacija
Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA
Žinių ekonomikos forumas
VšĮ Intechcentras
MTEP kryptys Lazeriai ir šviesos technologijos
Medžiagotyra ir nanotechnologijos
Puslaidininkių fizika ir elektronika
Civilinė inžinerija
Tikslas

Sukurti integruotą mokslo, studijų ir verslo centrą (slėnį) fiziniams, technologijos ir civilinės inžinerijos sektoriams plėtoti: verslui kurti,fundamentiniam ir taikomajam mokslams, konkurencingiems tarptautinėje rinkoje, plėtoti, aukščiausiosios kvalifikacijos šių MTEP krypčių specialistams rengti.

Skiriamos lėšos 253,49 mln. Lt.
Projektai, finansavimas Projektas Skiriamos
lėšos, mln. Lt
Finansuojanti
institucija

Nacionalinio fizinių ir technologijosmokslų centro kūrimas

200,3 ŠMM
VGTU Civilinės inžinerijos mokslo centro plėtra 18,9 ŠMM
Tarptautinės prieigos lazeriniokomplekso “Naglis” sukūrimas” 11,43 ŠMM
"Saulėtekio slėnio" mokslo ir technologijų parko plėtra (II etapas) 8,7 ŪM / privačios lėšos
Optoelektroninių komponentų tyrimų ir technologijų adaptavimo ir inkubavimo
centras
6,29 ŪM / privačios lėšos
Vismaliukų investicinės inovacijų zonos (VIZI) infrastruktūros parengimasteritorijos sukūrimui ir plėtrai (I etapas) 7,87 ŪM / privačios lėšos
Tinklapis
Slėnio programa

2. „Santaros“ slėnis„

Slėnio vieta Santariškės – Visoriai, Saulėtekio alėja, Vilnius
Iniciatoriai Vilniaus universitetas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Inovatyvios medicinos centras
Gamtos tyrimų centras
VU ligoninės Santariškių klinikos
VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“
Partneriai UAB “Fermentas”
UAB “Sicor Biotech”
UAB Teltonika
Farmacinės pramonės įmonių asociacija
MTEP kryptys Biotechnologija;
Inovatyvios medicinos technologijos, molekulinė medicina ir biofarmacija;
Ekosistemos ir darnus vystymasis;
Informatika ir komunikacijų technologijos
Tikslas

Sukurti biotechnologijos, molekulinės medicinos ir biofarmacijos, inovatyvių medicinos technologijų, ekosistemų ir darnaus vystymosi, informatikos ir komunikacijų technologijų sektorių plėtrai Lietuvoje skirtą Slėnį, įgalinantį kurti verslą ir plėtoti fundamentinį ir taikomąjį mokslą, konkurencingą tarptautinėje rinkoje, taip pat rengti aukščiausiosios kvalifikacijos specialistus šiose MTEP kryptyse.

Skiriamos lėšos 255,6255 mln. Lt.

Projektai, finansavimas
Projektas Skiriamos
lėšos, mln. Lt
Finansuojanti
institucija

Jungtinio Gyvybės mokslų centro sukūrimas

125,37  ŠMM
Jungtinio inovatyvios medicinos centro įsteigimas  51,2505 ŠMM
Jungtinio gamtos tyrimų centro (JGTC) įkūrimas 15,030  ŠMM
Informacinių technologijų atviros prieigos centro sukūrimas  5,4 ŠMM
 Informacinių ir komunikacijų technologijų (IKT) ir biotechnologijų, inovatyvių medicinos technologijų ir farmacijos (BIO) technologijų parkų ir įmonių plyno lauko investicijų teritorijos inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei IKT verslo inkubatoriaus ir technologijų centro statyba ir įrengimas  26,770 ŪM
BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os ir 2-os sekcijų pastatymas ir įrengimas 12,905  ŪM
Atviros prieigos vaizdinimo ir branduolinės medicinos tyrimų centro statyba ir įrengimas  13,9 SAM
Gamtos tyrimų centro Eksperimentinės akvariuminės pastato rekonstrukcija  5  AM
Tinklalapis
Slėnio programa

3. „Santakos“ slėnis

Slėnio vieta Kaunas
Iniciatoriai Kauno technologijos universitetas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Lietuvos energetikos institutas
Partneriai UAB concern „Achemos grupė“
AB „Kauno tiltai“
UAB „MG Baltic Investment“
MTEP kryptis Darnioji chemija (apimant biofarmaciją)
Mechatronika ir susijusios elektroninės technologijos
Ateities energetika (apimant aplinkos inžineriją)
Informacinės ir telekomunikacinės technologijos
 Tikslai Įkurti Slėnį, kuriame būtų atliekami viešieji ir privatūs tyrimai, steigiamos žinioms imlios įmonės ir teikiamos žinioms imlios paslaugos.
 Skiriamos lėšos 221,169 mln. Lt.
Projektai, finansavimas
 
Projektas  Skiriamos lėšos, mln. Lt  Finansuojanti institucija
Nacionalinio atviros prieigos MTEP centro sukūrimas KTU 117,257 ŠMM
Nacionalinio atviros prieigos Ateities energetikos technologijų mokslo centro sukūrimas 22,5 ŠMM
„Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro sukūrimas 53 ŠMM
Slėnio „Santaka“ technologijų perdavimo ir verslo inkubatoriaus bazės sukūrimas

28,412

 

ŪM
Tinklapis
Slėnio programa

4. „Nemuno“ Slėnis

Slėnio vieta Kaunas
Iniciatoriai Lietuvos žemės ūkio universitetas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Agrarinių ir miškų mokslų centras
Kauno technologijos universitetas
Partneriai UAB „Arvi“ ir ko;
UAB koncernas „Achemos grupė“
UAB “Kauno grūdai”
UAB “Utenos mėsa” ir kiti privatūs partneriai
MTEP kryptis Agrobiotechnologija, bioenergetika ir miškininkystė
Maisto technologijos, sauga ir sveikatingumas
 Tikslai Plėtojant turimą bazę, sukurti specializuotą šakinį integruotą mokslo, studijų ir verslo centrą (slėnį) „Nemunas“, turintį infrastruktūrą, tinkamą žemės, miškų ir maisto ūkio sektorių viešiesiems ir privatiems tyrimams bei studijoms, taip pat sąlygas kurti žinioms imlias verslo įmones.
 Skiriamos lėšos 131,652 mln. Lt.

 Projektai, finansavimas
 Projektas  Skiriamos lėšos, mln. Lt Finansuojanti institucija
Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir biosistemų inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas 80,289 ŠMM
Gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir gyvūninių žaliavų mokslo ir studijų infrastruktūros plėtra, mokslinio potencialo konsolidacija 30,303 ŠMM
Maisto mokslo ir technologijų MTEP infrastruktūros plėtra ir mokslinio potencialo konsolidacija  8,433 ŠMM
Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro (KTPC) ir jo infrastruktūros sukūrimo 1 etapas. Atviros prieigos vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo laboratorijos steigimas 3,799 ŪM
Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ KTPC ir jo infrastruktūros sukūrimo 2 etapas. KTPC infrastruktūros ir jo materialinės bazės formavimas 8,828 ŪM
Tinklapis
Slėnio programa

5. Jūrinis slėnis

Slėnio vieta Klaipėda
Iniciatoriai Klaipėdos universitetas
Gamtos tyrimų centras
Partneriai Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
VšĮ “Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas”
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
Verslo įmonių asociacijos
MTEP kryptis Jūros technologijos
Jūros aplinka
 Tikslai Sukurti slėnį Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai, skirtą konkurencingam tarptautinėje rinkoje fundamentiniam ir taikomajam mokslui plėtoti, aukščiausiosios kvalifikacijos specialistams Lietuvos jūriniam sektoriui rengti.
 Skiriamos lėšos 126,92 mln. Lt.
Projektai, finansavimas
 

 
 Projektas  Skiriamos lėšos, mln. Lt  Finansuojanti institucija
Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros atnaujinimas 89,181 ŠMM
Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei Klaipėdos mokslo ir technologijų parko infrastruktūros plėtra jūriniame slėnyje 22,239 ŪM
Aplinkos tyrimų laivo įsigijimas 10,5 AM
Žuvininkystės ir jūrinės akvakultūros laboratorijos rekonstrukcija ir įrangos įsigijimas 5 ŽŪM
Tinklapis
Slėnio programa

Slėnių laboratorinė įranga

 

2008 m. gruodžio mėn. patvirtinti slėnių laboratorinės įrangos aprašai, kuriuose įvardijama įranga, numatoma įsigyti įgyvendinant slėnių projektus, ir jos paskirtis. Įrangos sąrašai buvo derinami su Lietuvos mokslo tarybos ekspertais siekiant išvengti įrangos dubliavimosi tarp skirtingų slėnių ir optimizuoti jos poreikius.
2009 m. gruodį – 2010 m. gegužę, atsižvelgiant į sumažėjusias slėnių projektų finansavimo galimybes, aprašai buvo pakeisti.

Naujos aprašų redakcijos:  

 

Slėnių kūrimo ir plėtros pirmieji žingsniai

 

2007 m. kovo 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinta Slėnių kūrimo ir plėtros koncepcija (aktuali redakcija).

Slėnių plėtros vizijų ir slėnių plėtros programų projektų atrankos ir vertinimo tvarkos aprašas, reglamentuojantis kvietimus teikti Slėnių plėtros vizijas ir Slėnių plėtros programų projektus, jų atrankos ir vertinimo tvarką.

Sudaryta Slėnių plėtros komisija, kurios pagrindinės funkcijos buvo vertinti Slėnių plėtros vizijas ir Slėnių plėtros programų projektus ir koordinuoti Slėnių plėtros įgyvendinimą.

Patvirtinti Slėnių plėtros komisijos nuostatai, nustatantys Komisijos funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimą.

2009 m. birželio 23 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintas ir liepos 1 d. papildytas 14-os valstybės projektų, įgyvendinamų slėniuose, sąrašas, kuriame pateikiami numatomi plėtoti slėnių projektai, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos biudžeto lėšos, skirtos jų įgyvendinimui ir kita informacija.

2009 m. liepos 1 d. švietimo ir mokslo ministro ir ūkio ministro įsakymu sudaryta Slėnių priežiūros taryba, kurios pagrindinė funkcija yra svarstyti ir teikti siūlymus Švietimo ir mokslo bei Ūkio ministrams ir Vyriausybei dėl strateginių sprendimų dėl slėnių plėtros ir JTP įgyvendinimo.

 

Šiuo metu slėniai plėtojami vadovaujantis nauja Slėnių kūrimo ir plėtros redakcija

 

Slėnių kūrimas ir plėtra

 

2012-11-15 INTEGRUOTI MOKSLO, STUDIJŲ IR VERSLO CENTRAI – SLĖNIAI

Lietuvoje kuriami penki integruoti mokslo, studijų ir verslo slėniai – „Santara“ ir „Saulėtekis“ Vilniuje, „Santaka“ ir „Nemunas“ Kaune bei Jūrinis slėnis Klaipėdoje.

Slėniai – tai mokslo ir verslo bendradarbiavimo branduoliai, padėsiantys pamatus aukštosiomis technologijomis paremtai konkurencingai ekonomikai.

Slėniai kuriami įgyvendinant per 20 investicinių projektų; 14 koordinuoja Švietimo ir mokslo ministerija, 9 – Ūkio ministerija.

Iš Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų ES struktūrinių fondų 14 slėnių investicinių projektų skirta beveik 838 mln. Lt, iš jų – per 712 mln. Lt (85 proc.) ES lėšos. Tiek pat buvo numatyta skirti per Ūkio ministerijos administruojamas priemones.

Įgyvendintuose slėnių projektuose jau bendradarbiauja mokslas ir verslas, kuriamos inovacijos. Slėniuose telkiama naujausia mokslinė įranga, atliekami šiuolaikiniai įvairių sričių moksliniai tyrimai – biomedicinos ir biotechnologijos, medžiagų mokslo, fizikinių ir cheminių technologijų, inžinerijos ir informacinių technologijų, gamtos išteklių ir žemės ūkio.

Veikianti nauja slėnių infrastruktūra ir įgyvendinami projektai

Slėnių veikla: visiškai baigti trys iš 14 Švietimo ir mokslo ministerijos koordinuojamų investicinių projektų kuriamuose slėniuose.
1.  Vilniaus universiteto Informacinių technologijų atviros prieigos centre „Santaros“ slėnyje veikia "superkompiuteris". Jam skirta 5, 4 mln. Lt.
2. Nuo 2012 m. rugpjūčio pabaigos veikia Vilniaus Gedimino technikos universiteto Civilinės inžinerijos mokslo centras „Saulėtekio“ slėnyje. Tai šiuolaikinis civilinės inžinerijos mokslinių tyrimų ir studijų centras su naujausia įranga, kurios dalis yra unikali Pabaltijo valstybėse. Projekto biudžetas – 18,9 mln. Lt
3. Kaune kuriamame ,,Nemuno“ slėnyje veikia KTU Maisto mokslo ir technologijų MTEP centras, aprūpintas šiuolaikine mokslinių tyrimų ir technologine įranga. Tai sudaro puikias sąlygas studijoms ir šio centro sėkmingam bendradarbiavimui su maisto gamybos įmonėmis. Projekto biudžetas per 8, 4 mln. Lt.
4. 2012 m. rugsėjį ,,Nemuno“ slėnyje atidarytas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvūnų sveikatingumo ir gyvūninės kilmės žaliavų kokybės centras. Į jį investuota 12,5 mln. litų. Naujajame Gyvūnų sveikatingumo ir gyvūninės kilmės žaliavų kokybės centre įrengtos ir nauja įranga aprūpintos septynios mokslinių tyrimų laboratorijos, kuriose bus vykdomi žmonėms ir gyvuliams pavojingų virusų bei kitų mikroorganizmų tyrimai, rengiamos kiaulienos ir galvijienos kokybės gerinimo genetiniu būdu metodikos ir schemos, kuriami nauji veterinariniai preparatai. Šis centras yra LSMU Veterinarijos akademijos vykdomo projekto „Gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir gyvūninių žaliavų mokslo ir studijų infrastruktūros plėtra, mokslinio potencialo konsolidacija“ dalis.
5. Nuo 2013 metų pabaigos Lietuvos energetikos institute veikia Nacionalinis atviros prieigos Ateities energetikos technologijų mokslo centras, į kurį investuota 22,5 mln. Lt. naujai įrangai įsigyti. Centre numatoma aktyviai vykdyti MTEP darbus, susijusius su ateities energetikos technologijų (vandenilio, branduolinė ir termobranduolinė atsinaujinanti ir alternatyvi energetika) kūrimu, kurti inovacijas, taupančias energijos išteklius, mažinančias jų poveikį aplinkai, didinti energijos naudojimo efektyvumą ir skatinti alternatyvių ir atsinaujinančių energijos šaltinių kūrimą ir naudojimą.
6. 2014 m. kovo mėn.  atidarytas „Santakos" slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras, kuriame numatoma inicijuoti ir plėtoti natūralių, biotechnologiniais ir cheminės sintezės metodais gautų biologiškai aktyvių junginių biomolekulinius, farmakologinius ir farmacinius tyrimus, platesnį šių junginių praktinį taikymą. Centras taip pat leis realizuoti slėnio tikslus chemijos srityje, nes farmacija yra viena svarbiausių chemijos sektoriaus sudedamųjų dalių, generuojanti aukščiausią pridėtinę vertę bei reikalaujanti labai didelių investicijų į MTEP veiklą. Projektą įgyvendina Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.
7. 2012 m. gruodžio mėn. buvo atidarytas Jungtinis mokslinių tyrimų centras (Aleksandro Stulginskio universiteto ir Agrarinių ir miškų mokslų centro). Šiame centre vykdomi žemės ūkio ir miškų biologinių išteklių tvaraus panaudojimo tyrimai – augalų raidos ir produktyvumo formavimosi dėsningumų, dirvožemio ekologijos, augalų adaptyvumo ir biopotencialo formavimo biotechnologiniais metodais, nanotechnologijų mokslo pasiekimų taikymo, klimato kaitos poveikio miško ekosistemoms, naujos kokybės medžių kūrimo ir kiti moksliniai tyrimai.
8. Sparčiai įgyvendinami ir kiti slėnių projektai Kaune ir Vilniuje. Pradėtas statyti Jūrinio slėnio mokslinių tyrimų laivas, skirtas vykdyti visus pagrindinius okeanografinius tyrimus.

2014–2020 metų laikotarpiu pagrindinis dėmesys bus skiriamas sukurtos ir tebekuriamos slėnių MTEP infrastruktūros įveiklinimui, skatinant vykdyti mokslinius tyrimus ir kitas MTEP veiklas efektyviai naudojant naujai įsigytą įrangą. Šio finansinio periodo pagrindinis tikslas – Lietuvos prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (socialinės, kultūrinės) bei inovacijų raidos krypčių ir jų prioritetų darni plėtra. Daugiau informacijos apie sumanios specializacijos procesą Lietuvoje rasite skiltyje „Sumani specializacija