Mokslas

Tarptautinis bendradarbiavimas

Atnaujinta: 2021 01 13

Tarptautinės sutartys mokslo ir technologijų srityse

Baltijos mokslo tinklas

Projektas: Lietuvos „HEInnovate“ šalies apžvalga

InnoHEIs projektas

Baltijos mokslo programa, finansuojama iš Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių (Islandijos ir Lichtenšteino) ir Norvegijos 2014–2021 m. finansinių mechanizmų lėšų

 

Programa „Horizontas 2020“

„Horizontas 2020“ – didžiausia kada nors egzistavusi ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa. Šios programos biudžetui numatyta skirti apie  80 mlrd. eurų. Šiomis lėšomis siekiama padėti plėtoti Europos žinių ekonomiką ir paskatinti spręsti klausimus, nuo kurių sprendimo priklauso žmonių gyvenimo kokybė. Nuo investicijų į mokslinius tyrimus ir inovacijas priklauso Europos ateitis, todėl Europos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijoje „Europa 2020“ tam skiriamas ypatingas dėmesys. Programa „Horizontas 2020“, susiedama mokslinius tyrimus su inovacijomis,  sutelkia dėmesį į tris pagrindines sritis (prioritetus): pažangus mokslas (angl. Excellent Science), pramonės lyderystė (angl. Industrial  Leadership) ir visuomenės iššūkiai (angl. Societal Challenges). Daugiau informacijos apie programą „Horizontas 2020 čia ir čia.

Kvietimai teikti paraiškas skelbiami EK svetainėje.

Europos Komisijoje Lietuvos poziciją atstovauja Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitetų atstovai ir ekspertai, tai pat nacionaliniai kontaktiniai asmenys.
Europos Komisija yra sukūrusi nacionalinių kontaktinių asmenų (angl. National Contact Points – NCP) tinklą, apimantį visas Europos Sąjungos valstybes nares, taip pat asocijuotas programos šalis. NCP sistemas šalyse sudaro Horizonto 2020 teminių sričių NCP, kurie teikia kvalifikuotą pagalbą programos dalyviams. Lietuvos nacionaliniai kontaktiniai asmenys programoje „Horizontas 2020“ yra šie.

Programos „Horizontas 2020“ komitetų atstovai ir ekspertai Lietuvoje skiriami Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu

Programos „Horizontas 2020“ komitetų atstovų ir ekspertų kontaktiniai duomenys yra šie.

Lietuvos dalyvavimo programos „Horizontas 2020“ projektuose statistika: esminiai faktai

Skatinimo priemonės

Prasidėjus programai „Horizontas 2020“ , Lietuvos mokslo taryba  skiria paramą mokslo ir studijų institucijoms, rengusioms programos „Horizontas 2020“ paraiškas. Paramos dydis priklauso nuo pareiškėjo vaidmens „Horizontas 2020“ paraiškoje, paraiškos pateikimo būdo ir jos įvertinimo rezultatų. Daugiau informacijos čia

Siekiant paskatinti Baltijos šalių mokslo ir studijų institucijas kartu dalyvauti bendruose  programos „Horizontas 2020“ projektuose,  inicijuota „Baltijos Bonus“ priemonė.  „Baltijos Bonus“  sąlyga - jei projekte yra bent vienas partneris iš Latvijos ar Estijos, skiriama 1000 eurų parama parengimo išlaidoms kompensuoti. Priemonę administruoja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra. Daugiau informacijos čia

Skatinant mokslo ir studijų institucijas rengti kokybiškas H2020 paraiškas, inicijuota priemonė įsigyjamų konsultacinių paslaugų H2020 paraiškų parengimo išlaidoms padengti. Skiriamų lėšų suma vienos H2020 paraiškos parengimui – iki 20 000 Eur (įskaitant visus mokesčius). Priemonę įgyvendina Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

Lietuvos mokslo taryba pradėjo vykdyti Lietuvos mokslo ryšių biuro (angl. liaison office) Briuselyje LINO veiklą, finansuojamą ES struktūrinių fondų investicijų lėšomis.  Lietuvos mokslo ryšių biuras stiprins šalies pasiekimus mokslo ir inovacijų srityje, mokslo tarptautiškumą ir sėkmingą mūsų tyrėjų dalyvavimą tarptautinėse programose. Pagal projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ taip pat finansuojami tyrėjų ir projektų administratorių trumpalaikiai vizitai ryšiams plėtoti ir gebėjimams sėkmingiau dalyvauti tarptautinėse programose ugdyti. Tyrėjams atsiranda daugiau galimybių rengti partnerių susitikimus pačiame Briuselyje, ieškoti partnerių savo idėjų įgyvendinimui, pristatyti tyrėjų atstovaujamų institucijų potencialą, aptarti bendrus projektus.
Daugiau informacijos čia

Archyvas

EUREKA

Europos mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir bendradarbiavimo programa „Eureka“ yra Europos valstybių tinklas, kurios siekis skatinti pramonės ir mokslo bendradarbiavimą, vykdant projektus, kuriuose kuriami konkurencingi pasaulinėje rinkoje, pažangiausiomis technologijomis paremti gaminiai, procesai ir paslaugos. Lietuvoje programą „Eureka“ administruoja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

EUROSTARS

„Eurostars“ yra Europos inovacijų programa, Europos Komisijos (EK) ir programos „Eureka“ valstybių narių iniciatyva, sukurta remiantis ES Steigimo sutarties 169 straipsniu. „Eurostars“ programa yra specialiai skirta finansuoti mažas ir vidutines įmones (MVĮ), vykdančias mokslinius tyrimus, investuojančias į inovacijų ir naujų technologijų kūrimą. Lietuvoje programą „Eurostars“ administruoja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

BONUS- 169

BONUS-169 tikslas yra apjungti Baltijos jūros mokslinius tyrimus į tarptautiniu bendradarbiavimu grįstą tarpdisciplininę, ilgalaikę integruotą programą siekiant Baltijos regiono darnios plėtros. Šia programa skatinami aukšto mokslinio lygio daugiašaliai tyrimai, kurie padėtų suformuoti naują, protingą, ekosisteminiu principu grįstą Baltijos jūros valdymą, darnų ir ekosistemą bei jos išteklius tausojantį naudojimą. Lietuvoje programą „BONUS“ administruoja Lietuvos mokslo taryba.

COST

COST – Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje, koordinuojanti nacionalinėmis lėšomis finansuojamus tyrimus. Programa skatina Europos valstybių bendradarbiavimą, siekia sumažinti fragmentaciją mokslinių tyrimų srityje ir atverti Europos mokslinių tyrimų erdvę bendradarbiavimui pasaulyje. Lietuvoje už programos COST administravimą Lietuvoje atsakinga Lietuvos mokslo taryba.

GMES

GMES (Europos žemės stebėjimo programa) – kurios tikslas yra sukurti GMES ir jos pradinių praktinių veiksmų (2011–2013 m.) finansavimo Europos Bendrijos lėšomis teisinį pagrindą, kuris turėtų užtikrinti GMES komponentų tęstinumą po 2011 m. (kaip nurodyta 2008 m. komunikate, kuriam Taryba pritarė 2008 m. gruodžio 2 d. išvadose).
GMES yra ES iškelta iniciatyva. ES nusprendė sukurti savo veikiančius Žemės stebėjimo pajėgumus siekdama atsižvelgti į didėjančią ES atsakomybę už Europos ir pasaulio reikalus. Tokios sistemos kūrimas yra strateginis pasirinkimas, turėsiantis ilgalaikį poveikį tolesnei politinei, ekonominei, socialinei ir mokslinei ES raidai.
Žemės stebėjimas leidžia rinkti informaciją apie planetos fizines, chemines ir biologines sistemas arba apskritai atlikti gamtinės aplinkos stebėseną. Ji atliekama kosmose esančiomis (t. y. palydovais) ir su kosmosu nesusijusiomis priemonėmis, įskaitant ore, jūroje ir žemėje (in situ) esančius įrengimus. Duomenys, renkami palydovų ir naudojant in situ infrastruktūrą, apdorojami siekiant teikti informacines paslaugas, kad būtų užtikrintas tinkamas aplinkos valdymas ir sustiprintas piliečių saugumas. Tai leis, pavyzdžiui, veiksmingiau valdyti gamtos išteklius ir biologinę įvairovę, stebėti vandenynų būklę ir atmosferos cheminę sudėtį – du pagrindinius klimato kaitos veiksnius, reaguoti į stichines ir žmogaus sukeltas nelaimes, užtikrinti veiksmingą sienų priežiūrą.

Bendro programavimo iniciatyvos (BPI)

Bendro mokslinių tyrimų programavimo iniciatyvų tikslas - efektyviau ir koordinuočiau panaudoti įvairiose valstybėse narėse, įskaitant regionų lygiu, moksliniams tyrimams ir inovacijoms skiriamas viešąsias lėšas, atsižvelgiant į mokslinių, finansinių bei žmogiškųjų išteklių poreikį bei jų potencialą ir siekiant glaudesnio valstybių narių bendradarbiavimo reaguojant į svarbias visuomenės problemas. Tai - valstybių narių vadovaujamos iniciatyvos, vykdomos savanorišku pagrindu ir remiantis kintamos geometrijos bei atviros prieigos principais.

Lietuva kol kas prisijungė prie dviejų iniciatyvų: „Kultūros paveldas ir globalūs pokyčiai: nauji iššūkiai Europai“ ir „Sveikos ir produktyvios jūros bei vandenynai“.

Bendro programavimo iniciatyvas Lietuvoje įgyvendina Lietuvos mokslo taryba.

Daugiau informacijos apie bendro programavimo iniciatyvas

Archyvas