Tarptautinis bendradarbiavimas

Tarptautinės iniciatyvos

 

EUREKA

Europos mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir bendradarbiavimo programa „Eureka“ yra Europos valstybių tinklas, kurios siekis skatinti pramonės ir mokslo bendradarbiavimą, vykdant projektus, kuriuose kuriami konkurencingi pasaulinėje rinkoje, pažangiausiomis technologijomis paremti gaminiai, procesai ir paslaugos. Lietuvoje programą „Eureka“ administruoja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

EUROSTARS

„Eurostars“ yra Europos inovacijų programa, Europos Komisijos (EK) ir programos „Eureka“ valstybių narių iniciatyva, sukurta remiantis ES Steigimo sutarties 169 straipsniu. „Eurostars“ programa yra specialiai skirta finansuoti mažas ir vidutines įmones (MVĮ), vykdančias mokslinius tyrimus, investuojančias į inovacijų ir naujų technologijų kūrimą. Lietuvoje programą „Eurostars“ administruoja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

BONUS- 169

BONUS-169 tikslas yra apjungti Baltijos jūros mokslinius tyrimus į tarptautiniu bendradarbiavimu grįstą tarpdisciplininę, ilgalaikę integruotą programą siekiant Baltijos regiono darnios plėtros. Šia programa skatinami aukšto mokslinio lygio daugiašaliai tyrimai, kurie padėtų suformuoti naują, protingą, ekosisteminiu principu grįstą Baltijos jūros valdymą, darnų ir ekosistemą bei jos išteklius tausojantį naudojimą. Lietuvoje programą „BONUS“ administruoja Lietuvos mokslo taryba.

COST

COST – Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje, koordinuojanti nacionalinėmis lėšomis finansuojamus tyrimus. Programa skatina Europos valstybių bendradarbiavimą, siekia sumažinti fragmentaciją mokslinių tyrimų srityje ir atverti Europos mokslinių tyrimų erdvę bendradarbiavimui pasaulyje. Lietuvoje už programos COST administravimą Lietuvoje atsakinga Lietuvos mokslo taryba.

GMES

GMES (Europos žemės stebėjimo programa) – kurios tikslas yra sukurti GMES ir jos pradinių praktinių veiksmų (2011–2013 m.) finansavimo Europos Bendrijos lėšomis teisinį pagrindą, kuris turėtų užtikrinti GMES komponentų tęstinumą po 2011 m. (kaip nurodyta 2008 m. komunikate, kuriam Taryba pritarė 2008 m. gruodžio 2 d. išvadose).
GMES yra ES iškelta iniciatyva. ES nusprendė sukurti savo veikiančius Žemės stebėjimo pajėgumus siekdama atsižvelgti į didėjančią ES atsakomybę už Europos ir pasaulio reikalus. Tokios sistemos kūrimas yra strateginis pasirinkimas, turėsiantis ilgalaikį poveikį tolesnei politinei, ekonominei, socialinei ir mokslinei ES raidai.
Žemės stebėjimas leidžia rinkti informaciją apie planetos fizines, chemines ir biologines sistemas arba apskritai atlikti gamtinės aplinkos stebėseną. Ji atliekama kosmose esančiomis (t. y. palydovais) ir su kosmosu nesusijusiomis priemonėmis, įskaitant ore, jūroje ir žemėje (in situ) esančius įrengimus. Duomenys, renkami palydovų ir naudojant in situ infrastruktūrą, apdorojami siekiant teikti informacines paslaugas, kad būtų užtikrintas tinkamas aplinkos valdymas ir sustiprintas piliečių saugumas. Tai leis, pavyzdžiui, veiksmingiau valdyti gamtos išteklius ir biologinę įvairovę, stebėti vandenynų būklę ir atmosferos cheminę sudėtį – du pagrindinius klimato kaitos veiksnius, reaguoti į stichines ir žmogaus sukeltas nelaimes, užtikrinti veiksmingą sienų priežiūrą.

Bendro programavimo iniciatyvos (BPI)

Bendro mokslinių tyrimų programavimo iniciatyvų tikslas - efektyviau ir koordinuočiau panaudoti įvairiose valstybėse narėse, įskaitant regionų lygiu, moksliniams tyrimams ir inovacijoms skiriamas viešąsias lėšas, atsižvelgiant į mokslinių, finansinių bei žmogiškųjų išteklių poreikį bei jų potencialą ir siekiant glaudesnio valstybių narių bendradarbiavimo reaguojant į svarbias visuomenės problemas. Tai - valstybių narių vadovaujamos iniciatyvos, vykdomos savanorišku pagrindu ir remiantis kintamos geometrijos bei atviros prieigos principais.

Lietuva kol kas prisijungė prie dviejų iniciatyvų: „Kultūros paveldas ir globalūs pokyčiai: nauji iššūkiai Europai“ ir „Sveikos ir produktyvios jūros bei vandenynai“.

Bendro programavimo iniciatyvas Lietuvoje įgyvendina Lietuvos mokslo taryba.

Daugiau informacijos apie bendro programavimo iniciatyvas

Archyvas