2020–2021 mokslo metai

Dažniausiai užduodami klausimai

 

Dažniausiai užduodami klausimai

Aktuali informacija dėl švietimo įstaigų darbo nuo spalio 26 d.

Remiantis spalio 21 d. Vyriausybės nutarimu nuo spalio 26 d. iki lapkričio 8 d. dviem savaitėms bendrojo ugdymo mokyklose 5–12 klasių mokiniams ir pirminio profesinio mokymo įstaigose skelbiama kontaktinio ugdymo pauzė: kaip įprasta, mokiniai vieną savaitę atostogaus, o kitą savaitę mokysis nuotoliniu būdu.    

Pradinio ugdymo mokiniai taip pat atostogaus vieną savaitę, o po to ugdymas bus organizuojamas kontaktiniu būdu. Pradinukams, taip pat ikimokyklinukams ir priešmokyklinukams ugdymas vykdomas kontaktiniu būdu ir tose savivaldybėse, kuriose paskelbtas karantinas (raudonoji zona), jeigu pati savivaldybė nenusprendžia kitaip, t. y. ugdymą organizuoti nuotoliniu būdu.

Taip pat rekomenduojama tęstinio profesinio mokymo programas ir aukštojo mokslo studijų programas vykdyti nuotoliniu būdu, švietimo įstaigų vadovai dėl to patys priima sprendimą.

Tik nuotoliniu būdu vyks neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo veiklos. Jeigu nuotolinis būdas nebus įmanomas, neformaliojo švietimo veiklos tas 2 savaites turės būti stabdomos. Tos pačios nuostatos galioja ir stovykloms.

Nuo spalio 26 d. dviem savaitėms rekomenduojama švietimo pagalbą, kuri teikiama švietimo įstaigose ir kitų švietimo teikėjų, teikti nuotoliniu būdu.

Pateikiame išsamesnius atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.

Nuo kada iki kada neformalusis švietimas vyks nuotoliniu būdu?

Nuo spalio 26 iki lapkričio 8 d. neformalusis švietimas vyks nuotoliniu būdu. Jei to daryti neįmanoma dėl veiklos specifikos, pvz., treniruotės baseine, tai neformaliojo švietimo veikla tuo laikotarpiu stabdoma. Nuo lapkričio 9 d. neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas vėl galės būti teikiamas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

 Ar galima organizuoti stovyklas per mokinių atostogas?

Saugant visų mūsų sveikatą, svarbu riboti skirtingų vaikų kontaktinį bendravimą. Tad stovyklos negalės būti rengiamos įprastu būdu, jas patariama nukelti į kitas mokinių atostogas arba organizuoti nuotoliniu. Tas pats galioja ir dienos stovykloms, mokinių ekskursijoms ir edukacinėms programoms, į kurias kviečiami skirtingų grupių, amžiaus vaikai.

Ar stovyklų negalės organizuoti ir privatūs organizatoriai? Jeigu stovyklos negalės vykti, kas kompensuos nuostolius?

Tas pats galioja visiems stovyklų organizatoriams – nuo spalio 26 d. iki lapkričio 8 d. jos negalės vykti įprastu būdu, patariama jas nukelti į kitą laikotarpį arba vykdyti nuotoliniu būdu. Finansavimo lėšos bus skiriamos, atsižvelgiant į sudarytą lėšų skyrimo sutartį.

Kas prižiūrės vaikus, jeigu buvo suplanuota per atostogas juos išleisti į stovyklą? 

Tėvams reikėtų ieškoti kito sprendimo, kas galėtų prižiūrėti mažamečius vaikus tą savaitę. Išmokos už vaikų priežiūrą per mokinių atostogas nėra išmokamos. 

 

Kaip kompensuojama už prastovas darbuotojams, pvz., kurie negalės nuotoliniu būdu vykdyti neformaliojo švietimo veiklų?

Tai nustato Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, informacija pateikiama ministerijos interneto puslapyje (skyrius „Subsidijos darbuotojui esant prastovoje“)

https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/karantinas-baigesi-valstybes-parama-islieka-kokia-ji

Darbdavio veiksmų eiliškumas:

Darbdavys paskelbia prastovą darbuotojui arba darbuotojų grupei.

Per 1 darbo dieną informuoja Valstybinę darbo inspekciją.

Darbdavys kreipiasi į Užimtumo tarnybą dėl subsidijos – pirmą kartą iki einamojo mėnesio pabaigos, kitus kartus iki mėnesio 15 dienos imtinai.

Užimtumo tarnyba sprendimą priima per 5 darbo dienas.

Subsidija išmokama iki einamojo mėnesio pabaigos.

Prašau paaiškinti, kas yra aukšto meistriškumo sportas vaikams? Kodėl į vienus užsiėmimus jie gali eiti, o į kitus sporto būrelius – ne?

Aukštas sportinis meistriškumas neturi amžiaus požymių – jis negali būti vien vaikų ar vien suaugusiųjų, nes meistriškumas yra pasiekiamas skirtingu metu skirtingose sporto šakose. Tai priklauso nuo sporto šakos specifikos, pvz., plaukime, gimnastikoje vaikai, o irklavime - jau suaugę. Sporto sąvokos apibrėžtos Sporto įstatymo 2 str., o aukšto meistriškumo programas iš esmės vykdo federacijos ar sporto organizacijos, kurios savo nuostatuose, teisiniame reglamentavime yra nusimačiusios aukšto meistriškumo programas. Paslaugų sektorius - neuždarytas, tai jei teikiama sporto treniruočių paslauga, pvz., sporto klubuose, ar vykdoma aukšto meistriškumo programa, projektai - tai galimybės sportuoti vaikams sudarytos. Sporto būreliai po pamokų mokyklose yra neformalusis vaikų švietimas, todėl, jeigu nevyksta nuotoliniu, savaitei veikla stabdoma.

Ar pradinėje mokykloje galės vykti pailgintos dienos grupės?

Taip, jos galės vykti.

Ar švietimo pagalba dvi savaites bus teikiama tik nuotoliniu?

Nebūtinai, tai yra rekomendacija, todėl gali būti teikiama ir įprastu būdu.

Kokios nuostatos dėl neformalaus ugdymo suaugusiems?

Neformalus suaugusiųjų švietimas dvi savaites gali vykti tik nuotoliniu būdu.

Ką apima neformalusis suaugusiųjų švietimas?

Neformalusis suaugusiųjų švietimas – tai suaugusių žmonių nuo 18 metų kvalifikacijos tobulinimas, papildomų kompetencijų įgijimas ar saviraiška. Suaugusiųjų neformalųjį švietimą teikia nevyriausybinės organizacijos, mokyklos, profesinės mokyklos, kolegijos, universitetai, mokytojų švietimo centrai, trečiojo amžiaus universitetai, valstybės institucijos, verslo įmonės, profesinės sąjungos, kt. Siūlomos programos, skirtos plėtoti mokymosi visą gyvenimą kompetencijas: raštingumo; kalbų; matematikos, gamtos mokslų, technologijų ir inžinerijos; skaitmenines; asmenines, socialines ir mokymosi; pilietines; verslumo ir kt. Saviraiškos programos skirtos lavinti kūrybiškumą, gebėjimus, tai ir galimybė įsitraukti į savanorystės projektus. Tikslinės (užsakomosios) programos skirtos visuomenės švietimui strateginiais visuomenės ir valstybės raidos klausimais, pavyzdžiui, sveikos gyvensenos, smurto prevencijos, energijos tausojimo, ekosistemų apsaugos ir kt.

Jeigu savivaldybėje bus paskelbtas karantinas, ar pradinukai irgi mokysis nuotoliniu?

Pradinukų ugdymas organizuojamas įprastu kontaktiniu būdu ir vadinamojoje raudonojoje zonoje, nebent savivaldybė bus nusprendusi kitaip.  

Kaip mokysis profesinio mokymo įstaigų mokiniai?

Nuo spalio 26 d. iki lapkričio 8 d. pirminio profesinio mokymo įstaigos dirbs tik nuotoliniu būdu. Įstaigoms, vykdančioms tęstinį profesinį mokymą, tai yra tik rekomendacija, švietimo teikėjas gali priimti kitokį sprendimą.

Kokiu būdu dirbs aukštosios mokyklos?

Aukštojo mokslo studijų programas vykdyti nuotoliniu būdu yra tik rekomendacija, aukštosios mokyklos pačios gali nuspręsti kitaip.

Kokie sprendimai numatomi nuo lapkričio 9 dienos?

Nuo lapkričio 9 d. ikimokyklinis, priešmokyklinis, bendrasis ugdymas, neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas, profesinis mokymas, aukštojo mokslo studijos vykdomi, švietimo pagalba teikiama švietimo įstaigose ir kitų švietimo teikėjų įprastu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Ar atskiros klasės nuo spalio 26 d. gali vykti į suplanuotas Kultūros paso programas ir ekskursijas?

Nuo spalio 26 d. iki lapkričio 8 dienos, tai yra, dvi savaites, neformaliojo vaikų švietimo veiklos, kurių negalima vykdyti nuotoliniu būdu, nevyks. Todėl programos ir ekskursijos iš Kultūros paso programų taip pat turi būti atidedamos.

Ar stovyklų negalės organizuoti ir privatūs organizatoriai? Jeigu stovyklos negalės vykti, kas kompensuos nuostolius?

Vyriausybės nutarimas dvi savaites neformalųjį švietimą organizuoti tik nuotoliniu arba nukelti į kitą laiką, galioja visiems stovyklų organizatoriams. Jei paslaugos teikėjas stovyklą vaikams organizuoja tėvų lėšomis, finansavimo sutarties su savivaldybe jis nėra sudaręs, t. y., jis konkurso būdu negavo lėšų stovyklai organizuoti. Tėvams, sudariusiems sutartį ir dėl susidariusios situacijos negavusiems paslaugos, galima siūlyti paslaugos vykdymą nukelti į kitą laiką arba grąžinti pinigus. Valstybė tokiu atveju neturi teisinio pagrindo kompensuoti patirtų nuostolių. 

Skiriamos valstybės lėšos NVŠ krepšeliui nebus mažinamos, jos bus skiriamos ir toliau, atsižvelgiant į sudarytą lėšų skyrimo sutartį ir Mokinių registre fiksuotą mokinių skaičių. Yra galimybė suintensyvinti  NVŠ veiklas, dalį jų perkelti į nuotolinį vykdymo būdą.

Norime pasiteirauti dėl neformaliojo švietimo pradinėje mokykloje. Ar jis galės vykti kontaktiniu būdu, jeigu mokiniai būna pailgintoje grupėje, o nuotoliniu būrelių organizuoti neįmanoma?

Jei NVŠ yra pailgintos grupės veiklos dalis, pradinukams užsiėmimai galės vykti kontaktiniu būdu.

Ar suplanuotos varžybos vaikams priskiriamos prie renginio ir jos gali būti vykdomos?

Saugant visų mūsų sveikatą, svarbu riboti skirtingų vaikų kontaktinį bendravimą, tad varžybas vaikams reikia atidėti kitam laikui.  

Kaip treniruosis aukšto meistriškumo sportininkai? Ar galima rengti sporto varžybas?

Treniruotės aukšto meistriškumo sportininkams gali vykti, sporto renginiai nėra atšaukiami.

Kaip pradinėje mokykloje teikiama švietimo pagalba?

Pradinukams švietimo pagalba teikiama kontaktiniu būdu, tačiau laikantis operacijų vadovo nustatytų saugumo rekomendacijų.

 

 

Kokiais atvejais tėvams skiriama ligos išmoka vaiko priežiūrai? 

(Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija) 

4 nuotolinio mokymosi dienos

Trečiadienį Vyriausybė nusprendė, kad po vaikų rudens atostogų, kurios, įskaitant švenčių dienas, daugumoje mokyklų ir darželių truks iki lapkričio 2 dienos imtinai, penktokai ir vyresni vaikai 4 dienas mokysis nuotoliniu būdu. Tokio amžiaus vaikų priežiūrai nedarbingumas nėra suteikiamas. Mažesni vaikai po atostogų į mokyklas eis įprastai.

Kai savivaldybėje karantinas nepaskelbtas, bet mokykla ar darželis uždaromi

Kai savivaldybėje karantinas nepaskelbtas, bet mokykloje ar darželyje Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) teikimu paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir pereinama prie nuotolinio mokymo ar ugdymo procesas sustabdomas, tuomet už vaikų iki ketvirtos klasės imtinai ir vaikų su negalia iki 21 metų, jei jie mokosi pagal bendrojo ar specialiojo ugdymo programą, priežiūrą gali būti mokama ligos išmoka.

Ligos išmoka už vaiko priežiūrą siekia 65,94 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“, ji gali būti mokama vienam iš tėvų, globėjų ar dirbančių senelių tiek ilgai, kiek trunka infekcijų plitimą ribojantis režimas.

Svarbu pažymėti, kad tokia priemonė bus taikoma, kai infekcijų plitimą ribojantis režimas mokykloje, darželyje ar atskiroje klasėje paskelbiamas dėl ligos, dėl kurios Lietuvoje galioja ekstremali padėtis ar karantinas. Šiuo metu šalyje galioja ekstremali padėti dėl COVID-19 plitimo.

Kai infekcijų plitimą ribojantis režimas paskelbiamas dėl kitos ligos, pavyzdžiui, gripo, tuomet išmoka mokama už vaikų, besimokančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą, priežiūrą ir ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų. 

Kai savivaldybėje paskelbtas karantinas ir mokyklos bei darželiai uždaromi

Jeigu savivaldybėje paskelbtas karantinas, tai savaime nereiškia, kad jo švietimo įstaigos užveria duris. Dėl kiekvieno konkretaus atvejo sprendžia pati savivaldybės administracija.

Jeigu atsitinka taip, kad mokykla ar darželis karantino teritorijoje užveria duris ir pereinama prie nuotolinio ugdymo, tėvai, globėjai ir dirbantys seneliai už vaikų iki ketvirtos klasės imtinai ir vaikų su negalia iki 21 metų priežiūrą gali gauti nedarbingumo pažymėjimą bei ligos išmoką. Tokiu atveju ji siekia 65,94 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“ ir mokama tol, kol mokykla ar darželis neveikia.

Kai vaikas turi izoliuotis

Kai NVSC paskiria privalomą izoliaciją vaikui iki ketvirtos klasės imtinai ar vaikui su negalia iki 21 metų, jei jis mokosi pagal bendrojo ar specialiojo ugdymo programą, tuomet vienam iš tėvų, globėjų ar dirbančių senelių gali būti mokama ligos išmoka už nesergančio vaiko priežiūrą.

Ligos išmoka už vaiko priežiūrą siekia 65,94 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“. Ji yra mokama privalomos izoliacijos laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų.

Kokiais atvejais asmuo turi teisę gauti ligos išmoką

Ligos išmoka vaikų priežiūrai mokama tiems tėvams, globėjams ar seneliams, kurie dėl būtinybės prižiūrėti vaiką praranda darbo pajamas, moka ligos socialinio draudimo įmokas ir iki laikinojo nedarbingumo dienos yra sukaupę bent 3 mėnesių socialinio draudimo stažą per praėjusius metus arba bent 6 mėnesių socialinio draudimo stažą per praėjusius dvejus metus.

Ligos socialinio draudimo įmokas moka ir išmokas už vaikų priežiūrą gauti gali:

 • Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai, pareigūnai ir kiti turintys darbo ar tarnybos santykius.
 • Asmenys, gaunantys autorinius atlyginimus, pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos.
 • Asmenys, vykdantys individualią veiklą.
 • Individualiųjų įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, TŪB ir KŪB nariai.
 • Ūkininkai ir jų partneriai, kurių ūkis ne mažesnis nei 4 EDV (nesvarbu, ar deklaruoja pajamas).
 • Meno kūrėjo statusą turintys darbingo amžiaus asmenys.

Verslo liudijimų turėtojai, ūkininkai ir jų partneriai, kurių ūkis mažesnis nei 4 EDV, ligos įmokų nemoka ir todėl išmokų gauti negali.

Šeimynų dalyviai už šeimynos vaikų priežiūrą ligos išmokų gauti taip pat negali, nes tokiu atveju vaiko globėjas yra juridinis asmuo, o išmokos mokamos fiziniams asmenims.

Jeigu savarankiškai dirbantis asmuo įmokas moka ne kas mėnesį, o kartą metuose, jam paskiriama minimali ligos išmoka, o deklaravus pajamas „Sodra“ sprendimą dėl ligos išmokos peržiūri ir sumoka skirtumą, jeigu toks susidaro.

------

 

 

Klausimai ir atsakymai dėl papildomų lėšų mokykloms skaitmenizuoti

 

2020 m. mokyklų skaitmenizacijai papildomai skirti 14 mln. eurų, kad pačios mokyklos įsigytų kuo daugiau skaitmeninio ugdymo priemonių – ir įrangos, ir užduočių - kurios gali būti naudojamos ne tik nuotoliniam mokymui, bet ir dirbant įprastai. Papildomos lėšos, kurias galima naudoti iki šių metų pabaigos, jau paskirstytos visoms Lietuvos savivaldybėms. Už jas šiais ir kitais metais mokyklos arba jų steigėjos savivaldybės gali įsigyti papildomai kompiuterių ir įrangos, skaitmeninių ugdymo priemonių, finansuoti mokytojų skaitmeninės kompetencijos tobulinimo kursus. Renkantis priemones rekomenduojama atsižvelgti į Nacionalinės švietimo agentūros parengto „Nuotolinio mokymo(si) /ugdymo(si) vadovo“ rekomendacijas informacinių ir komunikacinių technologijų infrastruktūrai.

Kas ir kaip nusprendžia, kokios kompiuterinės įrangos ar skaitmeninių priemonių įsigyti už papildomai skiriamas lėšas? Kaip jas padalinti, kad užtektų ir kompiuteriams, ir skaitmeninėms priemonėms, ir mokytojų skaitmeniniams įgūdžiams tobulinti?

Kam teikti prioritetus, nusprendžia arba savivaldybė, arba kitas mokyklos steigėjas, arba mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba. Įsigyjant priemones ar perkant kursus mokytojams atsižvelgiama į konkrečios mokyklos situaciją ir poreikius. Ne daugiau kaip 30 proc. mokyklų skaitmenizavimui skiriamų papildomų lėšų gali būti panaudojama kompiuterinei įrangai.

Kokias priemones galima pirkti? Ar bus sudarytas priemonių sąrašas? Ar galima įsigyti elektronines pratybas, kad nereikėtų mokėti tėvams?

Nacionalinė švietimo agentūra yra sukaupusi Lietuvoje parengtų ir naudojamų tiek mokamų, tiek ir nemokamų skaitmeninių mokymo(si) išteklių ir priemonių sąrašą, kuris skelbimas švietimo portale emokykla https://www.emokykla.lt/nuotolinis/skaitmenines-mokymo-priemones. Tik jas užsakant reikia pasitikrinti, ar pasirinkta priemonė išties atitinka ministro nustatytus kriterijus. Mokykla, pirkdama skaitmenines mokymosi priemones, privalo remtis švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais kriterijais skaitmeninėms mokymosi priemonėms.

Mokyklos gali įsigyti įvairaus skaitmenio turinio, taip pat ir elektroninių pratybų, iš joms skirtų mokymo lėšų, prie kurių šiemet ir kitąmet prisideda ir minėtos 14 mln. Eur dotacijos pinigai.

Ką konkrečiai galima įsigyti?

Galima pirkti kompiuterių ir kompiuterinės įrangos, leisti mokytojus į skaitmeninės kompetencijos tobulinimo kursus. Galima užsisakyti skaitmeninio turinio: skaitmeninių visų mokomųjų dalykų priemonių įvairaus amžiaus vaikams ir mokiniams, įskaitant vadovėlius, internetines mokymo sistemas, virtualias mokymo aplinkas, mokymosi programėles, skaitmeninius muzikos, dailės bei kino kūrinių archyvus, skaitmeninę metodinę medžiagą mokytojams, vaizdo pamokų įrašus, skaitmeninius edukacinius žaidimus, virtualias bibliotekas ir kt.

Iš kur galima pirkti įrangą, skaitmeninius išteklius?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, iš mokyklos ar savivaldybės pasirinktų tiekėjų. Jų gali būti ne vienas. Svarbu, kad skaitmeniniai mokymo(si) ištekliai, priemonės, informacinių ir komunikacinių technologijų įranga, taip pat ir mokytojų skaitmeninio raštingumo tobulinimo kursai atitiktų švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintus reikalavimus.

Kokie pagrindiniai reikalavimai įrangai ir priemonėms įsigyti?

 • Skaitmeninių išteklių turinyje neturi būti diskriminacinio pobūdžio informacijos dėl rasės, tautybės, kalbos, kultūros, tikėjimo, socialinio ekonominio statuso, lyties, amžiaus, specialiųjų poreikių, etninės kilmės ar kt.
 • Turinys turi būti parengtas valstybine kalba, išskyrus, jeigu jis skiriamas mokiniams, besimokantiems tautinių mažumų mokyklose, arba skirtas mokytis užsienio kalbų.
 • Neturi būti jokios reklaminės medžiagos.
 • Priemonės turi veikti tiek asmeniniuose kompiuteriuose, tiek mobiliuosiuose įrenginiuose, nepriklausomai  nuo juose esančios operacinės programinės įrangos tipo.
 • Kartu su perkama įranga ar skaitmeniniu turiniu turi būti pridėtas naudojimo vadovas lietuvių kalba.
 • Turi būti nurodyti teikėjo techninės pagalbos kontaktai ir veikianti pagalbos sistema, kuri užtikrintų kylančių problemų sprendimą per 1–3 darbo dienas.
 • Paslaugos turi būti teikiamos, o prekės teikiamos ne trumpiau kaip dvejus metus, bet ne ilgiau kaip trejus metus nuo sutarties sudarymo dienos.

Ar galima visą sumą išnaudoti vienam tiekėjui. Pvz., už visą sumą pirkti vienos skaitmeninės mokymosi priemonės licencijas? Ar privaloma pirkti būtent dvejų metų licencijas? Ar galima pirkti du kartus po metines licencijas?

Galima, jeigu taip nusprendžia steigėjas arba mokykla.

Kokie reikalavimai įsigyjant mokytojų kvalifikacijos paslaugas?

 • Programos turi atitikti švietimo ir mokslo ministro 2007 m. patvirtintą Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašą.
 •  Programos turi apimti vieną ar keletą skaitmeninio raštingumo kompetencijos sričių, o kiekvienos iš sričių apimtis - ne mažesnė nei 16 valandų vienai kompetencijai.
 • Programa privalo būti užregistruota Neformaliojo švietimo programų registre.

Ar būtina šiais metais skiriamas lėšas panaudoti iki šių kalendorinių metų pabaigos, ar galima perkelti į kitus metus?

Šių metų lėšas reikia panaudoti šiais kalendoriniais metais. Kitiems metams savivaldybėms bus pervesta likusi, didesnioji, dotacijos skaitmeninėms mokymosi priemonėms dalis.

----

Ar yra rekomendacijos dėl fizinių veiklų vaikams organizavimo? Kaip su žaidimais, kuriuose naudojamos ir liečiamos priemonės, pvz., kamuolys? Ar galima jomis naudotis? Ar yra reikalavimai juos dezinfekuoti, kaip dažnai?

Fizinio ugdymo pamokas reikia organizuoti kaip galima ilgiau lauke. Mokymosi priemonių valymą ir dezinfekavimą reglamentuoja sveikatos apsaugos ministro – operacijų vadovo sprendimo Dėl ugdymo organizavimo būtinų sąlygų 1.12 punktas: „Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Ribojamas dalijimasis ugdymo priemonėmis.“ Svarbu paraginti vaikus nusiplauti rankas prieš fizinio ugdymo pamoką ir po jos, neliesti veido rankomis per pamokas.

Ar galima lankyti baseiną?

Nėra jokių draudimų lankyti baseiną. Svarbu laikytis bendrų ir asmens apsaugos priemonių.

Ar yra rekomendacijos, kaip elgtis persirengimo kambariuose, rūbinėse? Ką daryti, jeigu nėra galimybės vėdinti patalpų?

Persirengimo kambariuose taikomos tos pačios taisyklės, kaip ir klasėse, – patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir per kiekvieną pertrauką. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, salės ir pan.), po kiekvienos pamokos jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos.

Kokios rekomendacijos dėl priemonių, taikomų teikiant logopedo ar specialiojo pedagogo pagalbą, naudojimo?

Taikomos tos pačios taisyklės, kaip ir kitoms mokymo priemonėms.

Ar galima naudotis muzikos instrumentais? Kaip dažnai juos dezinfekuoti? Jei instrumentai liečiami lūpomis, ar yra papildomų dezinfekavimo reikalavimų?

Taikomas tas pats, kaip ir kitų priemonių, valymo reikalavimas: jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo.

Kokios rekomendacijos naudojantis bendrais žaislais, kitomis priemonėmis? Kaip dezinfekuoti kilimus, pliušinius žaislus ir pan.?

Nėra specialių reikalavimų, taikomos tos pačios taisyklės, kaip ir kitoms priemonėms.   

Kokios rekomendacijos dėl naudojimosi bendromis žaidimų aikštelėmis lauke?

Specialių taisyklių nėra. Reikia plauti rankas prieš naudojantis žaidimų aikštele ir grįžus iš jos.

Kokios rekomendacijos vaikams, sergantiems lėtinėmis ligomis (pvz.,  inkstų liga, kai geria imunosupresinius vaistus, cukrinis diabetas ir kt.)?  Kaip užtikrinti šių mokinių saugumą?

Šiems vaikams turi būti skiriama daugiau dėmesio, siekiant išvengti stigmatizavimo. Saugumo priemonės tos pačios, jeigu gydantis gydytojas neįrašė kitaip į mokinio sveikatos pažymėjimą.

Jeigu nėra kažkokių specifinių reikalavimų operacijų vadovo sprendimuose dėl ugdymo organizavimo, galioja tų  pačių higienos normų - Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai; Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ - reikalavimai. Atsiradus COVID-19 atvejui mokykloje, būtina vykdyti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovo nurodymus.  

Ar mokiniai mokykloje turi dėvėti kaukes ar kitas veido apsaugos priemones?

Mokiniams per pamokas dėvėti nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių nereikia. Jas patartina dėvėti koridoriuose, kitose bendrosiose mokyklos erdvėse, jei neišlaikomas socialinis atstumas, sunku suvaldyti mokinių srautus.

Ar mokytojai per pamokas turi dėvėti kaukes?

Pradinių klasių mokytojams veido apsaugos priemonių dėvėti nereikia. 5–12 klasėse, jei tarp mokytojo ir mokinių yra galimybė išlaikyti ne mažiau kaip 2 metrų atstumą, mokytojai gali dirbti be apsaugos priemonių. Tačiau per pamokas, kai mokytojai konsultuoja mokinius, juda tarp mokinių – jie turėtų dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Kokių pagrindinių principų reikalaujama laikytis nuo rugsėjo?

 • Kiek įmanoma, valdyti mokinių srautus, kad būtų sumažinti mokinių kontaktai.
 • Laikytis socialinio atstumo: uždarose erdvėse laikytis 2 m, atvirose erdvėse – 1 m.
 • Jeigu neįmanoma laikytis tokių atstumų, mokyklos darbuotojams, tėvams dėvėti veido apsaugos priemones.  
 • Riboti dalijimąsi mokymo priemonėmis.
 • Vėdinti, valyti patalpas, dezinfekuoti paviršius, plauti, dezinfekuoti rankas.

Kaip ekstremalioje situacijoje organizuoti nuotolinį mokymą mokykloje, kuri nėra įteisinusi nuotolinio ugdymo?

Mokykla, kurios nuostatuose (įstatuose) neįteisintas nuotolinis mokymo būdas, mokinių mokymą nuotoliniu gali vykdyti tik ypatingomis aplinkybėmis, pvz., kai paskelbiamas karantinas, ekstremali situacija, ekstremalus įvykis ar sveikatai ir gyvybei pavojų keliantis įvykis, pvz., ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir pan.

Mokyklos, kurių nuostatuose (įstatuose) dar nėra įteisintas nuotolinis mokymo būdas, atsižvelgdamos į paskelbtą ekstremalią situaciją, gali vadovautis 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 602 punktu – priimti sprendimą, kad dalis ugdymo proceso įgyvendinama nuotoliniu būdu: 5–8 klasių mokiniams – iki 10 procentų ugdymui skiriamo laiko per mokslo metus, o 9–10, I–IV gimnazijos klasių mokiniams – iki 30 procentų.

Ar galima sudaryti grupes iš skirtingų mokinių srautų, pvz., etikai, tikybai mokyti?

Taip.

Kaip dirbs, pvz., muzikos, meno mokyklos, pailgintos dienos grupės, kurias lanko skirtingų klasių vaikai?

Kiek įmanoma, reikėtų stengtis nemaišyti vaikų, nedidinti jų skaičiaus, laikytis grupių izoliacijos principo. Organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių reikėtų išlaikyti ne mažesnį kaip 1 metro atstumą.

Ar reikia matuoti temperatūrą mokiniams, jų tėvams, darbuotojams, vos tik atvykus į švietimo įstaigą?

Ne, matuoti temperatūros nereikia, šis sprendimas atšauktas. Tačiau išlieka prievolė tiek mokiniams, tiek mokyklos darbuotojams nevykti į mokyklą, jei jie karščiuoja, atsiranda kosulys ar kitų viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių.

Ar nesukeliamas pavojus mokiniams, kurie serga lėtinėmis ligomis, jeigu bus mokomasi įprastiniu būdu?

Mokiniai po ūmaus ligos periodo, ligos paūmėjimo, taip pat mokiniai, kurie serga lėtinėmis ligomis ir kuriems reikalinga saugi aplinka, gali kreiptis į savo šeimos gydytoją. Jeigu gydytojų konsultacinė komisija nusprendžia, kad jie gali mokytis namuose, mokinių tėvai kreipiasi į mokyklos vadovą, kad jiems būtų paskirtas nuotolinis mokymas.

Ką daryti, jeigu mokytojui, mokiniui nustatoma COVID-19 liga?

Jei vaikui, mokiniui mokykloje pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), jis nedelsiant izoliuojamas, apie tai informuojami jo tėvai.

Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai, turi nedelsdamas palikti švietimo įstaigos patalpas ir kreiptis konsultacijos Karštąja linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.

Jei mokykla iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą, apie tai nedelsdama informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kad būtų nustatyti sąlytį turėję asmenys ir jiems taikoma 14 dienų izoliacija.

Asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu į švietimo įstaigą atvykti draudžiama. Jie gali mokytis ir dirbti nuotoliniu būdu.

Kokių veiksmų bus imamasi, jeigu mokykloje atsirastų COVID-19 židinys?

Jei mokykloje būtų nustatytas koronaviruso atvejis, tuomet šio atvejo tyrimo imtųsi Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC). Nustatęs sąlytį turėjusius asmenis, NVSC gali skirti 14 dienų izoliaciją vienai ar kelioms klasėms. Jeigu mokyklose bus laikomasi visų koronaviruso plitimo prevencijos rekomendacijų, labai maža tikimybė, kad būtų uždaroma visa mokykla.

Nuotolinio darbo planas galiotų ne visai mokyklai, o tiktai saviizoliacijoje esantiems mokiniams. Mokant nuotoliniu būdu, gali būti organizuojamos tiek vaizdo pamokos sinchroniniu būdu, tiek mokymasis savarankiškai pagal mokytojų pateiktas užduotis (asinchroniniu būdu).

Kodėl yra skaitmeninio turinio įvairovė, ir mokykloms bei mokytojams reikia patiems pasirinkti?

Daugiau kaip penkerius metus bendrojo ugdymo mokyklose yra naudojamos skaitmeninės mokymo(si) priemonės – mokymui(si) ir vertinimui. Skaitmenines mokymo priemones kuria tiek nacionalinės švietimo institucijos, tiek privatūs leidėjai.

Lietuvos mokykloms yra prieinamos tiek nacionalinės, tiek tarptautinės rinkos mokymosi priemonės. Nėra centralizuotos valstybinės mokymosi turinio medžiagos, kaip nėra ir vieno vienintelio unifikuoto vadovėlių komplekto – mokytojai juos gali rinktis iš aprobuotų vadovėlių sąrašo. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija negali nurodyti mokyklai, kokias mokymo priemones turi naudoti: mokyklų apsirūpinimas mokymo priemonėmis yra decentralizuotas.

Svarbu mokymosi procese, siekiant ugdymosi tikslų, užtikrinti mokymosi metodų ir priemonių įvairovę. Nuotolinis mokymas(is) nėra priežastis visiškai atsisakyti tradicinių mokymosi priemonių, pavyzdžiui, vadovėlių. O mokytojo vaidmens ugdymo procese negali pakeisti jokios skaitmeninės priemonės. Pagal Švietimo įstatymą mokytojas gali siūlyti savo individualias programas, pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas. Todėl negalime apriboti šios teisės unifikuoto skaitmeninio mokymo turinio pateikimu.

Šiuo metu mokytojams ir mokiniams yra prieinama Nacionalinės švietimo agentūros susisteminta informacija apie parengtas ir naudojamas skaitmenines mokymo priemones (https://www.emokykla.lt/nuotolinis/skaitmenines-mokymo-priemones).

Privačių leidėjų parengtos skaitmeninės mokymo priemonės kainuoja, todėl nuspręsta, kad pasinaudojant Lietuvos ateities ekonomikos DNR plano lėšomis kiekvieno mokinio poreikiams, aprūpinant skaitmeniniu turiniu arba kompiuterine įranga, mokykla galės iki 2021 m. gruodžio 31 d. skirti papildomai 40 eurų. Iš jų informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti gali būti skiriama ne daugiau kaip 30 procentų lėšų. Mokykla, atsižvelgdama į skirtingų mokomųjų dalykų specifiką, mokinių amžiaus tarpsnį, mokymosi tikslus, galės priimti sprendimą, kokių ir kiek skaitmeninių mokymosi priemonių jiems reikia.