ES fondų investicijos: kvietimai

Paskelbti kvietimai

<

Priemonė Veiklos Galimi pareiškėjai Paraiškų priėmimas Kvietimo nuoroda
Mokslo sritis
MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas (NR.01.2.2-MITA-K-702) MTEP rezultatų komercinimas (parama mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų, dirbančių / studijuojančių mokslo ir studijų institucijose, idėjų komercinimui, parama besikuriančioms atžalinėms įmonėms). Mokslo ir studijų institucijos
Pprivatieji juridiniai asmenys, kurių akcininkai yra mokslo ir studijų institucijos, arba kurie yra pasirašę teisių į mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų nuosavybės, naudojimo ir / arba perdavimo, ir iš to gautinos naudos sąlygų sutartis
Nuo 2020-08-12
Iki 2020-09-11
Nuoroda
Profesinio mokymosi ir MVG sritis
         
Bendrojo ir neformaliojo ugdymo sritis

Mokyklų pažangos skatinimas (NR. 09.2.2-ESFA-K-730)

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtraukties į švietimo sistemą didinimas (savivaldybės koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų plėtros plane, nurodytų, kaip trūkstamų ar savivaldybės teritorijoje neteikiamų / neprieinamų, tačiau reikalingų koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų, teikimas savivaldybėse).

Galimi pareiškėjai: savivaldybės
Galimi partneriai: mokyklos, neformaliojo švietimo paslaugų teikėjai, savivaldybių švietimo centrai, kultūros paslaugų centrai, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai, socialinių paslaugų teikėjai, kiti viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

Nuo 2020-06-01
Iki 2020-08-31

Nuoroda